Page 1

Horlings nieuwsbrief

nr.4 -

2012

IN DIT NUMMER ■■ ■ Van de redactie ■■ ■ Forse lastenverzwaring voor ‘goed betalende’ werkgever

■■ ■ Flinke bezuinigingen volgend jaar

■■ ■ Pensioen in eigen ■■

beheer

■■ ■ De uitkeringstoets

bij dividenduitkering en ■■ terugbetaling kapitaal

■■ ■ Benut fiscale voordelen

■■ ■ Tips/Actualiteiten

Wat gaan de komende jaren u brengen op fiscaal gebied? De diverse fiscale en bezuinigingsmaatregelen wisselden elkaar in hoog tempo af de afgelopen maanden. Dit zal voor de komende periode waarschijnlijk niet veel anders worden. In deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan van de diverse voorgestelde fiscale maatregelen. Sommige gaan volgend jaar reeds in, waaronder de éénmalige werkgeversheffing van 16% over hoge lonen, andere maatregelen staan voor een latere ingangsdatum geagendeerd, zoals de verhoging van de assurantiebelasting en de aftopping van de pensioenopbouw. Het pensioen, en met name die van de directeurgrootaandeelhouder, heeft tegenwoordig zonder meer de bijzondere aandacht van de fiscus. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. Of de voorgestelde maatregelen zullen bijdragen aan een herstel en stabilisering van het economische klimaat zullen wij moeten afwachten. De huidige onrust op het politieke vlak

Meer weten over

Personele adviesdiensten ‘Omdat uw organisatie meer is dan een optelsom van mensen’. Mail dan naar marketing@horlings.nl

draagt hier in elk geval niet echt aan bij. Binnenkort ontvangt u van ons de Eindejaarstips. Hiermee hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan een (verdere) optimalisering van uw fiscale (en daarmee financiële) positie.

1 NR. 4-2012

bij nieuwbouw of renovatie

Van de redactie


Forse lastenverzwaring voor ‘goed betalende’ werkgever In 2013 wordt eenmalig een nieuwe werkgeversheffing geheven over hoge lonen. Bedraagt het loon van uw werknemer dit jaar meer dan € 150.000, dan wordt u volgend jaar geconfronteerd met een extra werkgeversheffing (pseudo-eindheffing). Ook de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen wordt fors verhoogd: van 30 naar 75%.

2

Werkgeversheffing over hoge lonen U krijgt volgend jaar te maken met de werkgeversheffing over hoog loon als u dit jaar een werknemer in dienst heeft met een loon hoger dan € 150.000. Daarbij wordt uitgegaan van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor het hele jaar 2012, inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling auto.De werkgeversheffing bedraagt 16% over het meerdere boven de € 150.000. Deze komt dus boven op de reguliere loonkosten die u als werkgever al heeft. Deze regeling geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s).

Ontgaan niet mogelijk U ontloopt als werkgever niet zomaar de werkgeversheffing over hoge lonen. In november en december kunnen nog extra maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een eigen pensioenbijdrage door de werknemer.Omzetting van de dienstbetrekking van een werknemer nog in een zzp-contract zal niet baten. In dat geval zal worden bepaald dat het inkomen verkregen met een zzp-contract toch tot het loon wordt gerekend. Deze ontgaansmogelijkheid is hiermee afgesloten.

Werkgeversheffing in praktijk Stel, een werknemer heeft in 2012 een jaarloon verdiend van € 165.000. Het meerdere boven de € 150.000 is in 2013 belast met 16%. Het verschil tussen € 165.000 en € 150.000 is € 15.000. Over dit bedrag wordt de werkgeversheffing berekend. Die bedraagt dus 16% van € 15.000 = € 2.400. Dit bedrag bent u als werkgever op 31 maart 2013 verschuldigd en moet u afdragen aan de Belastingdienst.

Werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen Tot slot wordt volgend jaar ook de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen aan werknemers aanzienlijk verhoogd.

NR. 4- 2012

Heeft uw werknemer in een jaar meerdere banen gehad, dan is geen werkgeversheffing verschuldigd, zolang geen van de werkgevers in het jaar 2012 een loon hoger dan € 150.000 heeft betaald. Vervult de werknemer binnen één concern meerdere dienstbetrekkingen, dan gaat deze regel niet op. In dat geval moet namelijk worden uitgegaan van het totaalbedrag aan loon verdiend in 2012. De werkgever binnen het concern die in 2012 het grootste deel van loon heeft verstrekt, betaalt dan de werkgeversheffing.

Betaalt u nu nog als werkgever 30% belasting over een excessieve vertrekbonus (hoger dan € 531.000), in 2013 is dat 75%.<

Samenloop met de gebruikelijk loonregeling Verdient u als aanmerkelijkbelanghouder in 2012 een gebruikelijk loon dat hoger ligt dan € 150.000, dan krijgt uw bv eveneens te maken met de werkgeversheffing over hoge lonen.

Flinke bezuinigingen komende jaren Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor werd een keur aan maatregelen aangekondigd. Recentelijk hebben VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samsom een Regeerakkoord gesloten, met daarin wijzigingen op eerdere plannen en nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Om u een overzicht te geven van wat u mogelijk volgend jaar kunt verwachten, hebben wij de fiscale bezuinigingen op een rij gezet in chronologische volgorde. Of deze uiteindelijk doorgaan, hangt af van wat de Tweede- en Eerste Kamer in de komende periode beslissen. Per 1 januari 2013 ■ Snellere verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021 ■ Invoering doorwerkbonus ■ Niet invoeren vitaliteitssparen

■ Terugdraaien afschaffing reiskostenaftrek (inclusief de maatregel auto van de zaak), forensentaks gaat niet door ■ Niet invoeren kilometerheffing ■ Tegemoetkoming renteaftrek op restschulden woning ■ Afschaffing aftrek provisies tussenpersonen ■ Terugnemen maatregel uit Belastingplan 2013 om de vrije ruimte van de werkkostenregeling met 0,1% te verhogen ■ Verruiming uitstel van betaling regeling ondernemers voor de BTW, de grens wordt verhoogd van € 12.000 tot € 20.000 ■ Verhoging assurantiebelasting tot 21% Per 1 januari 2014 ■ Zorgstelsel blijft ongewijzigd ■ Tarieven blijven ongewijzigd (37%, 42%, 42%, 52%) extra verlenging derde tariefschijf met € 2.000; deze wordt € 63.000 ■ Extra verhoging van de algemene heffingskorting (ahk) van € 2.260 naar € 2.335 ■ Afbouw ahk met 3% tussen een inkomen van € 21.000 en € 63.000; de arbeidskorting wordt minimaal € 1.088


Pensioen in eigen beheer Er is veel gaande in pensioenland en dat geldt ook voor het pensioen dat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) opbouwt in eigen beheer. Veel particuliere pensioen-bv’s kampen met een forse onderdekking door tegenvallende beleggingsresultaten. In de belastingplannen 2013 is hiervoor een tegemoetkoming opgenomen. Daarnaast is op 1 oktober 2012 het bestaande bv-recht ingrijpend gewijzigd en dat heeft ook gevolgen voor de bv waarin het pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd.

Eenmalige vermindering van pensioenaanspraken Bouwt u pensioen in eigen beheer op, dan ontvangt u op de pensioeningangsdatum uw pensioen vanuit de bv. Door tegenvallende beleggingsresultaten en door de steeds sneller stijgende levensverwachting, worden veel pensioen-bv’s op dit moment geconfronteerd met een ‘onderdekking’. Nu is daar niets tegen te doen, tenzij u de vennootschap liquideert en het pensioen zoveel mogelijk afstort bij een verzekeraar. U kunt namelijk niet zonder fiscale gevolgen genoegen nemen met een lager jaarlijks pensioen uit de eigen bv. In de Belastingplannen voor 2013 is echter een tegemoetkoming opgenomen. Gaat deze door, dan wordt het mogelijk om vanaf volgend jaar éénmalig een vermindering toe te passen van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken op de pensioeningangsdatum. Dit ‘afstempelen’ van pensioenaanspraken is alleen mogelijk als sprake is van onderdekking en dit het gevolg is van reële beleggings- en ondernemingsverliezen.

Nieuw dga-begrip in de Pensioenwet Met de komst van het vernieuwde bv-recht is het dga-begrip in de Pensioenwet gewijzigd. Vanaf 1 oktober 2012 is het mogelijk, mits de statuten dit toestaan, om stemrechtloze aandelen uit te geven. Voor de Pensioenwet bent u voortaan dga als u een belang heeft van minimaal 10% van de aandelen waaraan stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders is verbonden. Heeft u op enig moment minder dan 10% van het stemrecht, dan wordt u voor de Pensioenwet aangemerkt als ‘gewone’ werknemer. U kunt dan niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Uitgifte van stemrechtloze aandelen kan dus aan (verdere) pensioenopbouw in eigen beheer in de weg staan. Uitkeringstoets en pensioen in eigen beheer Ook een bv waarin pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd, kan dividend uitkeren. Door het nieuwe bv-recht moet worden getoetst (uitkeringstoets) of de bv ook na de uitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Deze uitkeringstoets geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe bv’s. Een van die verplichtingen is de pensioenverplichting. Als bestuurder en dga kunt u privé aansprakelijk worden gesteld als de continuïteit van de bv door de dividenduitkering in gevaar komt.<

De voorwaarden zijn streng. Zo is éénmalig afstempelen pas mogelijk bij een dekkingsgraad van minder dan 75% van de fiscale waarde, die doorgaans al (beduidend) lager is dan de werkelijke verplichting. Ook zal kritisch worden gekeken naar eventuele dividenduitkeringen vlak voor de pensioeningangsdatum en moet u als dga eerst uw eventuele schulden aan de bv aflossen voordat

■ Extra verhoging arbeidskorting met € 388 (€ 2 730) ■ Afbouw arbeidskorting met 4% tussen een inkomen van € 43.000 en € 110.000 en wel van € 2.730 naar € 0 ■ Beperking fiscale innovatieregelingen (RDA, innovatiebox en WBSO) ■ Koppeling % belastingrente VPB aan wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8% ■ Koppeling % belastingrente overige belastingen aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4% ■ Jaarlijkse verlaging hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar, zowel voor bestaande als nieuwe gevallen ■ Vervallen vrijstelling MRB voor oldtimers (wordt nader bekeken begin 2013 voor hobbymatig gebruik) ■ Verhoging accijns op alcohol ■ Verhoging accijns op diesel en LPG ■ Afschaffing BTW-compensatiefonds ■ Afschaffing afdrachtvermindering onderwijs

Per 1 maart 2014 ■ Verhoging accijns op tabak Per 1 januari 2015 ■ Afschaffing alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting ■ Afschaffing ouderschapsverlofkorting ■ Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen ■ Aftopping inkomen voor fiscale opbouw aanvullend pensioen tot € 100.000 ■ Verlaging jaarlijkse opbouwpercentage met 0,4% ■ Invoering Winstbox in IB (afschaffing c.q. versobering van ondernemersfaciliteiten) De maatregelen uit het Regeerakkoord worden naar verwachting op korte termijn opgenomen in wetsvoorstellen zodat deze verder kunnen worden behandeld in samenhang met de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2013.<

3 NR. 4-2012

‘De voorwaarden zijn streng. Zo is éénmalig afstempelen pas mogelijk bij een dekkingsgraad van minder dan 75% van de fiscale waarde, die doorgaans al (beduidend) lager is dan de werkelijke verplichting’.

de mogelijkheid van éénmalig afstempelen in beeld komt. Voor al ingegane pensioenuitkeringen, geldt straks een overgangsregeling. Hierdoor kan het éénmalig afstempelen in dergelijke situaties in de periode 2013 tot en met 2015 ook van toepassing zijn.


De uitkeringstoets bij dividenduitkering en terugbetaling kapitaal

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe bv-recht ingegaan. Uit onderzoek van onder andere de Kamer van Koophandel blijkt dat veel ondernemers met een bestaande bv ervan uitgaan dat het nieuwe recht niet op hen van toepassing is. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het klopt dat bestaande statuten niet (direct) hoeven te worden aangepast. Maar waar veel ondernemers geen rekening mee houden, is dat vanaf 1 oktober 2012 de nieuwe wetgeving ook door bestaande bv’s toegepast dient te worden. Onderdeel van de nieuwe wet is dat er een uitkeringstoets geldt als de bv dividend gaat uitkeren of aandelenkapitaal wenst terug te betalen. Ook bij bestaande bv’s zal de uitkeringstoets moeten worden toegepast. Wat betekent de uitkeringstoets Het uitkeren van vermogen uit de vennootschap kan alleen als de onderneming niet in gevaar wordt gebracht. In dat verband dient rekening te worden gehouden met de belangen van schuldeisers. Om die belangen van schuldeisers veilig te stellen, moet het bestuur toetsen of de bv ook na de uitkering in staat is om de opeisbare schulden te betalen. De risico’s voor de bestuurder Als achteraf blijkt dat het bestuur de goedkeuring niet had mogen verlenen, dan zijn de bestuurders privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van de dividenduitkering. Ook de aandeelhouder die wist of had moeten weten dat de dividenduitkering de bv in moeilijkheden zou brengen, kan verplicht worden om de onterecht ontvangen uitkering terug te betalen.

4 NR. 4- 2012

Beoordeling uitkering Het toetsen van een voorgenomen winstuitkering kan een lastige kwestie zijn. Of aan de eisen is voldaan moet worden getoetst op zowel het moment van het nemen van het dividendbesluit als het moment van de daadwerkelijke uitkering. Daarbij moet bezien worden of de continuïteit van de onderneming in het gevaar komt. In dat kader zal ongeveer een jaar vooruit moeten worden gekeken.

Pensioen- en stamrechtverplichtingen Een bijzonder aandachtspunt bij de beoordeling van de voorgenomen uitkering betreft de waardering van pensioenen. Deze dienen in dit verband op de werkelijke (‘commerciële’) waarde te worden gesteld. In verband met de lage pensioenrente kan dit tot een fors hogere verplichting leiden, hetgeen de mogelijkheden voor het uitkeren van dividend negatief beïnvloedt. Verder kan het ten onrechte uitkeren van een dividend forse consequenties hebben voor de loonheffing (afzien van pensioen). Terugbetaling aandelenkapitaal en uitkeringstoets Aangezien het nieuwe bv-recht geen (fors) minimum kapitaal meer vereist kan het bestaande kapitaal worden terugbetaald. Onder voorwaarden kan dit voor de inkomstenbelasting onbelast plaatsvinden. Van belang voor de vennootschap is dat voormelde uitkeringstoets ook hier een punt van aandacht is. Slot De uitkeringstoets is een eis die zorgvuldig door de bestuurders uitgevoerd dient te worden om privé aansprakelijkheid te voorkomen. Het is aan te raden om tijdig met uw accountant contact te hebben bij een voorgenomen uitkering.<

Benut fiscale voordelen bij nieuwbouw of renovatie U overweegt te gaan investeren in een nieuw bedrijfspand of u wilt wellicht grootschalig gaan renoveren? Door gebruik te maken van verschillende fiscale faciliteiten kan uw uiteindelijke voordeel oplopen tot 25% van de bouwsom.

Fiscale faciliteiten Dit voordeel komt als volgt tot stand; een GPR-beoordeling of BREEAM-certificaat vormt het entreebewijs richting de verschillende faciliteiten. GPR en BREEAM zijn beide beoordelingsmethodes om de duurzaamheidsprestaties van utiliteitsgebouwen te bepalen. Op deze wijze kunt u 75% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven en kan het restant in de normale economische levensduur worden afgeschreven. Verder kan maximaal 27% van de gehele investering in mindering worden gebracht op het resultaat van uw onderneming. Hiervan zijn energiezuinige bedrijfsmiddelen uitgezonderd: deze kunnen voor 41,5 % ten laste van het bedrijfsresultaat worden gebracht. Benodigde duurzaamheidsprestatie Belangrijke voorwaarde is hierbij wel dat de duurzaamheidsprestatie van het te bouwen pand, gemeten door middel van GPR of BREEAM, zich op het benodigde niveau begeeft. In dat kader is het dan ook van belang om uw bouwplannen al in een vroeg stadium hierop te laten toetsen. Mocht blijken dat de originele plannen qua duurzaamheid niet voldoende scoren dan is het raadzaam om na te gaan of met het oog op het te behalen fiscaal voordeel

een meer-investering op duurzaam gebied opweegt tegen de extra kosten. Overige voordelen Naast het belastingvoordeel is er voor u als ondernemer nog een aantal bijkomende zaken waar u van kunt profiteren. Zo zijn de energiekosten bij een duurzaam pand lager en blijkt de uiteindelijke restwaarde van het pand hoger te zijn. Denk daarbij verder aan het gunstige effect op een eventuele financieringsaanvraag gezien de lagere netto investering. Tot slot In dit soort trajecten is het van belang alle kosten die u als ondernemer maakt voor het bouwen of renoveren van uw pand tijdig bij de fiscus aan te melden. Daarnaast kan het raadzaam zijn uw fiscale structuur met het oog op de verschillende faciliteiten te laten doorlichten. Het geschetste voordeel kan onder omstandigheden ook gerealiseerd worden zonder GPRbeoordeling of BREEAM-certificaat, mits in uw te bouwen pand duurzaam gecertificeerde dienstverlening of productie plaatsvindt. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.<


tips / actualiteiten ■■ Voorkom inlenersaansprakelijkheid. Ga voor vrijwaring!

verlaagd. De cijfers en percentages voor 2013 zien er als volgt uit:

Leent u wel eens uitzendkrachten in, dan loopt u als inlener het risico om aansprakelijk te worden gesteld als het uitzendbureau zijn loonheffingen en omzetbelasting niet betaalt aan de Belastingdienst. Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden voor inlenersaansprakelijkheid gewijzigd.

U kunt aansprakelijkheid voorkomen door een deel van het factuurbedrag te storten op de G-rekening van het uitzendbureau. Maar daarmee bent u slechts gevrijwaard tot het bedrag dat u op deze rekening heeft gestort. Blijkt achteraf dat meer loonheffingen of omzetbelasting zijn verschuldigd, dan kunt u toch nog aansprakelijk worden gesteld. Voldoet u per 1 juli 2012 echter aan de voorwaarden voor de ‘disculpatieregeling’ inlenersaansprakelijkheid dan bent u volledig gevrijwaard van aansprakelijkstelling. Volledige vrijwaring, waarbij u voldoet aan de voorwaarden en verzoekt om toepassing van de disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid, kan alleen voor het deel dat u heeft gestort op de G-rekening van het uitzendbureau na 1 juli 2012. Bovendien moeten uw stortingen betrekking hebben op tijdvakken gelegen na 1 juli 2012. In alle andere gevallen geldt nog het oude regime van vrijwaring. Dat wil zeggen dat u alleen gevrijwaard bent tot het bedrag dat u heeft gestort op de G-rekening van het uitzendbureau.

Uw inkomsten uit sparen en beleggen worden in box 3 van de inkomstenbelasting belast als u boven het heffingsvrije vermogen komt (2012: € 21.139 per persoon). Belegt u een gedeelte van uw vermogen ‘groen’, dan kunt u profiteren van blijvend fiscaal voordeel. Eerder was sprake van het gefaseerd afschaffen van de heffingskorting voor groen beleggen, maar dat is nu teruggedraaid. Voor beleggers in groene projecten blijft een vrijstelling gelden in box 3 van maximaal € 56.420. Bovendien blijft u recht houden op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Daarnaast wijzigt voor de WBSO het volgende: De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, worden geïndexeerd. ■ Het S&O-uurloon wordt afgerond naar boven op € 1. Nu is dat nog € 5. ■ Er moet vanaf volgend jaar altijd een mededeling over de gerealiseerde uren worden gedaan. De grens van 90% voor het doen van een mededeling vervalt dus. ■

■■ Wijzigingen in de kindregelingen Ouders met een aanzienlijk vermogen of een hoog inkomen hoeven vanaf volgend jaar niet meer aan te kloppen bij de overheid voor financiële steun voor hun kinderen. Er wordt fors gesneden in de verschillende budgetten. Op basis van het Regeerakkoord tussen VVD en PvdA wordt bovendien in 2015 nog verder bezuinigd op de kindregelingen.

De vrijstellingen in box 3 en de heffingskortingen voor sociaalethisch beleggen, cultureel beleggen en voor durfkapitaal vervallen met ingang van 1 januari 2013.

■■ Soepele arboregels bij plaatsonafhankelijk werken Het is steeds gebruikelijker dat een werknemer niet alleen bij de werkgever zelf werkt of thuis, maar ook op een andere plek. Denk bijvoorbeeld aan een internetcafé of het openbaar vervoer. Voor het werken in de eigen woning is al langere tijd een lichter arboregime van toepassing. Dit soepeler regime geldt vanaf 1 juli 2012 ook voor het werken op andere plekken buiten het bedrijf. Zo bent u als werkgever bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de inrichting van het (internet)café waar uw werknemer af en toe werkt. Uiteraard moet u er wel op toezien dat uw werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft.

■■ Wijzigingen in de WBSO voor innoverende ondernemers in 2013 In 2013 worden de schijven en tarieven in de WBSO gewijzigd om de innovatieve activiteiten en doorgroei te stimuleren. De eerste schijf wordt verhoogd terwijl de schijfpercentages worden

Hoewel het kindgebonden budget vanaf 2013 voor het tweede kind met € 75 per jaar omhoog gaat, krijgen ouders met een vermogen van meer dan € 80.000 vanaf volgend jaar geen kindgebonden budget meer. Verder ontvangen ouders met een gezamenlijk inkomen van ongeveer € 118.000 en hoger vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind. De kinderbijslag wordt in 2013 en 2014 bevroren. Daarmee blijft de kinderbijslag achter bij de koopkracht.

■■ Kopers van onroerend goed profiteren van termijnverlenging De overheid heeft diverse maatregelen ingevoerd om de woningmarkt uit het slop te halen. Een van deze maatregelen is een verlenging van de termijn waarbinnen kopers van een woning of bedrijfspand vermindering van overdrachtsbelasting kunnen krijgen. Deze termijn van zes maanden waarbinnen een >>>

5 NR. 4-2012

■■ Blijvend fiscaal voordeel bij groen beleggen

De bovengrens van de 1e schijf gaat omhoog van € 110.000 naar € 200.000. ■ Het percentage van de 1e schijf gaat omlaag van 42% naar 38%. ■ Het percentage van de 1e schijf voor starters gaat eveneens omlaag van 60% naar 50%. ■ Het percentage van de 2e schijf blijft (14%) en het plafond van € 14 mln wordt eveneens gehandhaafd.


opvolgende koper een vermindering van overdrachtsbelasting krijgt ter grootte van het bedrag dat de vorige kopers aan overdrachtsbelasting hebben betaald, is tijdelijk verlengd naar 36 maanden. De verlenging geldt voor woningen en bedrijfspanden waarvan de eerste verkrijging heeft plaatsgevonden op of na 1 september 2012. De einddatum voor deze regeling is afhankelijk van de marktontwikkelingen.

■■ Mantelzorgcompliment: kleine uitkering met grote gevolgen! Wanneer kinderen ten gevolge van het overlijden van een ouder een erfenis ontvangen, is daarover (behoudens een relatief kleine vrijstelling), erfbelasting over verschuldigd. Wanneer een kind echter als mantelzorger optreedt, dat wil zeggen iemand die bijvoorbeeld langdurig zorgt voor een chronisch ziek of gehandicapt familielid, kan hij of zij in aanmerking komen voor de verhoogde vrijstelling in de erfbelasting van € 603.600 (2012) die geldt voor fiscale partners. De voorwaarden die daarvoor gelden, zijn: 1. het ontvangen van het mantelzorgcompliment; 2. het meerderjarig kind moet met de ouder samenwonen. Beiden moeten op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie; 3. minimaal zes maanden voorafgaand aan het overlijden is er een notarieel samenlevingscontract gesloten; en 4. zowel het kind als de ouder mag geen andere fiscale partner voor de erfbelasting hebben.

Wanneer er geen samenlevingscontract is, kan de mantelzorger ook de partnervrijstelling krijgen. Voorwaarde is dan dat kind en ouder voorafgaand aan het tijdstip van overlijden ten minste vijf jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het mantelzorgcompliment speelt dus een cruciale rol. Want zonder het ontvangen van een mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekeringsbank (netto-uitkering van € 200 in 2012) is er geen verhoogde vrijstelling, zelfs als wordt voldaan aan alle overige voorwaarden.

■■ Nieuwe rente-aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting In de vennootschapsbelasting wordt de zogenaamde thincap-regeling afgeschaft. Deze regeling beperkt de renteaftrek wanneer een vennootschap in concernverband met teveel vreemd vermogen is gefinancierd. Rente, verschuldigd aan verbonden lichamen, is niet aftrekbaar als de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen van de vennootschap boven een bepaalde ratio uitkomt. Er komt volgend jaar ook een nieuwe aftrekbeperking bij: de aftrekbeperking van deelnemingsrente. Het gaat dan om de rente op een lening ter financiering van een deelneming in een andere bv. Niet veel bedrijven in het MKB zullen worden geraakt door deze aftrekbeperking. De beperking komt pas in beeld als de deelnemingsrente meer dan € 750.000 per jaar bedraagt.<

6 NR. 4- 2012

Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB Amsterdam T +31 (0)20 570 02 00

Heemstede Bronsteeweg 10 NL-2101 AC Heemstede T +31 (0)23 516 06 20

horlings nl Horlings maakt deel uit van Nexia Nederland, een samenwerkingsverband van onafhankelijke accountants- en advieskantoren met meerdere vestigingen verspreid over Nederland. Voor meer informatie: www.nexia.nl

Disclaimer De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Raadpleeg voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur. Ondanks dat deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch het accountants- en belastingadvieskantoor of Nexia Nederland BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan. Redactie : drs. Nikolajev Ligthart en mr. Alex Berkhout Redactiesecretariaat : Mona Smit, Postbus 53045, 1007 RA Amsterdam HORLINGS streeft ernaar het verbruik van papier zoveel mogelijk te reduceren. Onze nieuwsbrief willen wij in de toekomst dan ook alleen digitaal uitgeven. Mocht u onze nieuwsbrief voortaan digitaal willen ontvangen dan kunt u een e-mail sturen naar msmit@horlings.nl o.v.v. Nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen hebben neemt u dan contact op met één van onze kantoren.

Horlings is lid van Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

HORLINGS Nieuwsbrief nr. 4-2012  

Wat gaan de komende jaren u brengen op fiscaal gebied?

HORLINGS Nieuwsbrief nr. 4-2012  

Wat gaan de komende jaren u brengen op fiscaal gebied?

Advertisement