Page 95

Budsjett 2019 - Tannhelse

Budsjett TkVest/Hordaland Budsjett 2018 (i 2019-kr)

10,5 mill. kr

Auka kostnadar – 2018 til 2019

1,0 mill. kr

Innsparing, auka kostnadsfokus

-1,0 mill. kr

Fordeling av kostnadar på distrikta

-10,5 mill. kr

Budsjett TkVest/Hordaland 2019

0

Omgjering av stillingar Fylkesrådmannen tilrår å redusere med to tannlegestillingar, og erstatte desse med to tannpleiarstillingar. Dette tiltaket er venta å gje ei innsparing på 1,0 mill. kr i 2019.

overteke av eigedomsavdelinga. I oversynstabellen er 18 mill. kr difor flytta frå tannhelse til eigedom slik at ramma til tannhelse i 2019 no er 194 mill. kr. Den var tidligare 212 mill. kr når husleigekostnadar var medrekna. For samanlikninga si skuld er også 2018 redusert for husleigekostnadar i tabellen.

Husleigekostnadar Ansvaret for administrasjon av husleigeavtalar for tannklinikkar, og kostnadane i samband med desse vert no

ENDRINGAR

Tal i tusen

Endringar frå 2018 til 2019 Budsjettramme 2019 endring iht 2018

-5 000

Tiltak og endringar for å nå balanse: Fellesmøte tannhelsetenesta HFK og SFK

1 000

2 stillingar, spesialistutdanning

1 500

Nye stillingar, resepsjonist på 2 større klinikkar

1 000

Takstauke, 4,5 %

-3 000

Reduksjon faste stillingar / vikarbruk

-1 000

Auka statleg inntekt, TOO-midlar

-2 000

Lågare kostnadar TkVest/Hordaland

-1 000

Omgjering av tannlegestillingar

-1 500

Sum endringar

-5 000

Oppsummering endringar

balanse på slutten av året, sjølv med eit budsjettnedtrekk på 5 mill. kr.

Etter fleire år med relativt store underskot, er det for 2018 betre økonomiprognosar, men det er framleis uvisse om ein unngår underskot. For 2019 skal tiltaka i tabellen over gjere at tannhelse samla vil kunne kome ut i økonomisk

Takstauke er eit viktig moment. Det same er tiltak i høve til utfordringar kring kostnadane på TkVest/Hordaland, og tiltak knytt til reduksjon av lønskostnadane i sektoren.

95

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke