Page 88

Budsjett 2019 - Samferdsel

Mill. kr

År

2015

2016

2017

Prognose 2018

Budsjett 2019

Billettinntekter buss/bane

667,6

691,7

718,5

760,8

807,7

44,7

45,0

49,5

52,3

55,2

Ferje

-

-

-

50,0

53,4

Sum

712,3

736,7

768,0

863,1

913,3

Båt

I perioden har det vore overgang frå netto- til bruttokontraktar i ferjesektoren slik at sumtala i tabellen ikkje kan samanliknast utan vidare.

tre bruttosambanda med 53,4 mill. kr i billettinntekter for 2019. Det er usikkert når AutoPASS- regulativ vert innført, men planen er at det skal innførast samstundes med at nye kontraktar tek til å gjelde.

Nytt i 2019 er overgang frå netto- til bruttokontrakt på eitt ferjesamband, Masfjordnes–Duesund. Fylkesrådmannen foreslår å følgje statsbudsjettet der det er lagt til grunn 2,7 % takstauke for ferje. Det er teke utgangspunkt i AutoPASS-regulativet ved utrekning av takstane, og for dei

I statsbudsjettet for 2019 er det vist til at AutoPASSregulativet skal nyttast på tre riksvegferjesamband og på fylkesvegferjesambanda til/frå Austevoll frå 2019.

Tabellen under viser fylkesrådmannen sitt forslag til takstar for 1 sone i sonetakstregulativet, gjeldande frå 1. februar 2019 Billett buss/bane

Takst 2018

Takst 2019

Enkeltbillett vaksen, kjøpt på førehand

37

38

Enkeltbillett barn/honnør

19

19

Enkeltbillett kjøpt om bord, vaksen

60

60

Enkeltbillett kjøpt om bord, barn/honnør

30

30

Enkeltbillett betalt med Skyss-kort/mobilkonto

37

38

Periodebillett 30 dg vaksen

810

830

Periodebillett 30 dg barn

365

385

Periodebillett 30 dg honnør

405

415

Periodebillett 30 dg student

485

500

Ungdomsbillett 30 dg

365

385

24-timarsbillett vaksen

95

100

24-timarsbillett barn/honnør

50

50

88

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke