Page 76

Budsjett 2019 - Samferdsel

Drift Tal i tusen

Tiltak

Budsjett 2018

Drift – regulert gjennom faste kontraktar

Budsjett 2019

375 000

408 300

Drift – øvrig

67 500

69 000

Resevepost

-

25 000

422 500

502 300

Sum brutto driftsutgifter Rassikringsmidlar – etterbetaling

-25 000

Sum netto driftsugifter

477 300

Driftskontraktar Fylkesvegane i Hordaland vert drifta av private entreprenørar gjennom 8 kontraktar. Desse er som vist i følgjande tabell:

Nemning

Namn

Kontraktsperiode

Kontraktsum (mill. kr. )

Entreprenør

DK 1105

Haugesund

09.13–08.18+1år

206,9

Mesta Drift AS

DK 1106

Indre Ryfylke

09.15–08.20

243,3

NCC Roads AS

DK 1201

ASOLA

09.18–08.23

198,0

Mesta Drift AS

DK 1202

Stor-Bergen

09.15–08.20

524,0

Stor-Bergen Vegdrift ANS

DK 1203

Nordhordaland

09.13–08.18+1år

253,7

Presis vegdrift AS

DK 1205

Voss

09.14–08.19

267,4

Presis vegdrift AS

DK 1206

Hardanger

09.16–08.21

222,5

Mesta Drift AS

DK 1207

Stord

09.13–08.19

179,3

NCC Roads AS

Kontraktane gjeld normalt for 5 år med opsjon på 1 års forlenging. I 2018 er det inngått ny kontrakt for vegane på Askøy, Sotra, Øygarden og delar av Bergen vest. Frå 1. september 2020 vil kontrakten også inkludere deler av vegnettet som i dag ligg i DK 1202 Stor-Bergen, som Fyllingsdalen og Laksevåg. For 2019 skal det lysast ut to nye kontraktar. Desse er DK 1205 Voss og DK 1207 Stord.

er eigne elektrokontraktar som omfattar tekniske installasjonar i tunnelar, ferjekaier og langs vegane. I tillegg er det eigne kontraktar som omfattar drift og vedlikehald av tunnelar i Bergensområdet. Når det gjeld elektrokontraktane og tunnelkontraktane er dei bygde opp slik at det vert følgt faste rutinar og gjeremåla vert rapportert inn i eit eige rapporteringssystem.

I driftskontraktane inngår ikkje legging av asfalt og drift og vedlikehald av tekniske installasjonar i tunnelane. Det

Drifts og vedlikehaldsstandarden i kontraktane er i samsvar med Drifts og vedlikehaldsstrategien som fylkestinget har

76

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke