Page 62

Budsjett 2019 - Opplæring

Tal i tusen

Bud 2018 Fagprøver

Driftsutgifter

28 756

29 259

-776

-790

Netto driftsutgifter

27 979

28 469

Driftsutgifter

12 102

11 934

0

0

Netto driftsutgifter

12 102

11 934

Driftsutgifter

24 631

23 012

-350

-350

24 281

22 662

1 624

1 000

0

0

1 624

1 000

Driftsutgifter

406 471

410 502

Driftsinntekter

-25 548

-25 989

Netto driftsutgifter

380 923

384 513

Netto driftsutgifter i 2019 kr

388 413

384 513

Driftsinntekter

Lærlingopplæring

Driftsinntekter

Fagopplæringskontoret m.m

Driftsinntekter Netto driftsutgifter Samarb skule næringsl

Bud 2019

Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter

Budsjettramma til fagopplæring er redusert med 3,9 mill. kr i 2019.

Endringar fagopplæring i 2019-kr Tal i tusen

Endringar fagopplæring

Fagopplæringskontoret m.m

- 2 100

Samarbeid skule/næringsliv

-700

Lærlingopplæring

-400

Lærlingtilskott

-700

Sum tiltak

-3 900

Fagopplæringskontoret – mindreutgift 2,1 mill. kr Reduksjon i tal stillingar, overføring av årsverk til andre seksjonar på opplæringsavdelinga, og justeringar av driftskostnader gjev ei samla innsparing på om lag 2,1 mill. kr. Denne summen må sjåast i samanheng med budsjettramma til opplæringsavdelinga under kapitelet Andre postar.

Samarbeid skule/næringsliv – mindreutgift 0,7 mill. kr Posten samarbeid skule/næringsliv er redusert med om lag 0,7 mill. kr i høve 2018. Reduksjonen er gjort basert på rekneskapstal frå 2017 og prognose for forbruk i 2018. Lærlingtilskott og vg3 i skule – mindreutgift 0,7 mill. kr Innan yrkesfaga har elevane fleire opplæringsløp å velje

62

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke