Page 58

Budsjett 2019 - Opplæring

OPPFØLGINGSTENESTA/ PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE – OT/PPT Tal i tusen

Bud 2018 OT/PPT

Psykologar i skule

Bud 2019

Driftsutgifter

38 627

39 543

Driftsinntekter

-1 675

-1 704

Netto driftsutgifter

36 952

37 839

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

Driftsutgifter

43 627

44 543

Driftsinntekter

-1 675

-1 704

Netto driftsutgifter

41 952

42 839

Netto driftsutgifter i 2019 kr

42 775

42 839

Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter

Totalt er det budsjettert med om lag 42,8 mill. kr til OT/ PPT. Budsjettet er vidareført på same nivå som i 2018.

team sett saman av seks psykologar. Målet er å styrke arbeidet med elevane si psykiske helse. Tenesta skal vere eit lågterskeltilbod for elevane og hjelpe skulane i enkeltsaker og med elevane sitt psykososiale arbeidsmiljø. Psykologane skal samarbeide tett med kommunane gjennom skulehelsetenesta. Ordninga med psykologar i skule er eit forsøksprosjekt. I PS 87/2018 «Satsing for betre psykisk helse for elevane i vidaregåande skule – elevaluering av psykologteamet i Hordaland», vart ordninga vedteke forlenga.

OT/PPT er ein seksjon i opplæringsavdelinga. OT/PPT sine tenester er retta mot ungdom utanfor vidaregåande opplæring, elevar i vidaregåande opplæring og dei vidaregåande skulane i fylket. Oppfølgingstenesta og pedagogisk psykologisk teneste er lovpålagte tenester etter opplæringslova §§ 3-6, 5-6. På bakgrunn av vedtak fatta av fylkestinget under handsaminga av budsjett 2016 vart det hausten 2016 etablert eit

58

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke