Page 51

Budsjett 2019 - Opplæring

Tal i tusen

Utdanningsprogramma vgs inkl. tilrettelagt og driftsutgifter

Bud 2018

Bud 2019

1 799 358

1 820 166

0

0

1 799 358

1 820 166

Driftsutgifter

296 627

294225

Driftsinntekter

-97 531

-96 221

Netto driftsutgifter

199 097

198 004

2 095 985

2 114 390

-97 531

-96 221

Netto driftsutgifter

1 998 454

2 018 169

Netto driftsutgifter i 2019 kr

2 037 669

2 018 169

Driftsutgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter

Kostnader vgs utenom utdanningsprogramma

Driftsutgifter Driftsinntekter

Endringar vidaregåande skular i 2019-kr

Følgjande er endra i fylkestinget etter fylkesrådmannens forslag:

Tal i tusen

Endringar vidaregåande skular Vaksinemeningokokk

4200

Teiknspråktolk

500

Sosialpedagogisk tilbod Knutepunkt internat Nordahl Grieg vidaregåande skule

500

Ekstra språkopplæring Strukturelle og organisatoriske grep vgs

1 000

- 7 900

Grunnutdanning yrkesfaglærarar

-1 000

Internatdrift

- 350

Gardsdrift

- 500

Teiknspråktolk – meirutgift 0,5 mill. kr Det er trong for å auke budsjettposten til teiknspråktolk med om lag 0,5 mill. kr på grunn av trong for fleire tolketimar pr år og auka lønskostnader. Når høyrslehemma deltek i undervisninga, kan det vere trong for teiknspråktolk. Nordahl Grieg vidaregåande skule er knutepunktskule for høyrslehemma og tilbyr tolketenester på sine utdanningsprogram. Skulen har samarbeidsavtalar med Slåtthaug vidaregåande skule og Stend vidaregåande skule for å gje tilbod innan dei utdanningsprogramma skulen ikkje tilbyr sjølv. Høyrslehemma elevar har same rettar som andre til å velje kva skule dei vil gå på, og nokre elevar vel å gå på skular som ikkje er tilrettelagde for høyrslehemma.

-2 000

Sjølvforsvarskurs

-250

Landslinje

-700

Nettskule

-1 000

Fråfallsmidlar

-1 000

Energi- og økonomiseringstiltak

-5 000

Tiltak tilrettelagt opplæring

-1 000

Ekstra språkopplæring – meirutgift 1,0 mill. kr I 2018 vart det gjennomført ein forvaltningsrevisjon på området Opplæringstiltak til minoritetsspåklege elevar. Eit av tiltakspunkta etter revisjonen er at ein må vurdere om elevar med enkeltvedtak om særskild norskopplæring også blir vurdert med tanke på behov for morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring, jf. opplæringslova § 3-12 første ledd. Fylkesrådmannen reknar med at utgiftene til desse tiltaka vil auke med om lag 1,0 mill. kr i 2019.

Endringar i fylkestinget: Grunnfinansiering av skulane

9 000

Skulefrokost

2 000

Søkbar pott, utstyr yrkesfag

4 000

Sum tiltak

Grunnfinansiering av skulane Skulefrokost Søkbar pott, utstyr yrkesfag Helseforebygging, Meningokokkvaksine for alle 1. og 2. klasse, - slik at første klasse får årleg

Vaksine meningokokk – meirutgift 4,2 mill. kr Det er gjort framlegg om å innføre eit gratis vaksinasjonsprogram for elevar i vidaregåande skule.

-20 000

Rest årsverknad ending av elevinspektørordninga

Skulehelseteneste

• • • •

-19 500

51

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke