Page 5

Budsjett 2019 - Hordaland fylkeskommune

INNHALD INNLEIING Innleiing. Årsbudsjett 2019 – økonomiplan 2019–2022...................................................................6 Hovudpunkt i budsjettforslaget.............................................................................................................. 10 Klare mål og tydeleg retning................................................................................................................... 13 Klimabudsjett. Grønt skifte.......................................................................................................................17

DRIFTSBUDSJETT 2019 Politiske organ og kontrollorgan............................................................................................................ 25 Økonomi og organisasjon. God og effektiv drift i ny fylkeskommune..................................... 29 Eigedom. Klart for nytt fylkeshus......................................................................................................... 35 Opplæring. Framtidsretta kompetanseutvikling.............................................................................43 Samferdsel. Satsinga på kollektiv gjev resultat.............................................................................. 67 Tannhelse. Tannhelsetenesta skal sikre likeverdige tilbod til alle i Hordaland.................. 91 Regional. Pådrivar for dialog og samordning...................................................................................103 Kultur og idrett. Ein ny kulturregion veks fram..............................................................................129 Fellesfunksjonar.........................................................................................................................................159 Frie inntekter og kraftinntekter............................................................................................................165

ØKONOMIPLAN 2019–2022 Uviss totaløkonomi krev måtehald, effektivisering og brems i investeringstakten........ 171

INVESTERINGSBUDSJETT Investeringar.................................................................................................................................................183

TALBUDSJETT Talbudsjett....................................................................................................................................................207

5

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke