Page 46

Budsjett 2019 - Opplæring

MÅL OG TILTAK Mål

Tiltak

Resultatmål 2019

Resultatmål 2022

Opplæringsavdelinga skal setje regional kompetanseutvikling på dagsorden og ruste innbyggjarane i Hordaland til å møte framtidige kompetansebehov

Sikre at utdanningstilboda samsvarer med behova i næringslivet

50 % av elevane vel yrkesfag på vg1

50 % av elevane vel yrkesfag på vg1

50 % av elevane frå vg2 yrkesfag får læreplass

50 % av elevane frå vg2 yrkesfag får læreplass

Opplæringsavdelinga skal utvikle og sikre utdanningstilbod som er kjenneteikna av heilskap, kvalitet og tenleg organisering og som svarar på behova i arbeids- og næringsliv

Gjennomføre tiltak i SBP som sikrer teneleg organisering

Redusere overkapasitet elevplassar ihht. vedtak i skulebruksplanen

Redusere overkapasitet elevplassar ihht. vedtak i skulebruksplanen

Snitt kapasitetsutnytting kl 92%

Snitt kapasitetsutnytting kl 94 %

Opplæringsavdelinga skal bidra til at elevane og lærlingane utviklar kunnskap, dugleik og haldningar som gjer at dei kan meistre liva sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet

Vi skal styrke skulane sin implementeringskompetanse ved å profesjonalisere arbeidet med å gjøre opplæringa relevant og yrkesretta.

Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) normert tid Yrkesfag: 38,5% Studieføreb.: 77,5%

Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) normert tid Yrkesfag: 41,0% Studeføreb.fag: 80%

Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) 5 år etter oppstart Yrkesfag: 59% Studieføreb.fag: 88%

Andel elevar som fullfører vgs (består vgs) 5 år etter oppstart Yrkesfag: 62% Studieføreb.fag: 90%

Andel elevar som sluttar i vgs: Yrkesfag 7% Studieføreb.fag 4%

Andel elevar som sluttar i vgs: Yrkesfag 5,5% Studieføreb.fag 3%

Elevar utan vurderingsgrunnlag (IV) IV- i minst eit fag Yrkesfag: 3,0% Studieføreb.fag: 2,5% Herav IV i kun eit fag Yrkesfag: 1.5% Studieføreb.fag: 1%

Elevar utan vurderingsgrunnlag (IV) IV- i minst eit fag Yrkesfag: 3,0% Studieføreb.fag: 1,5%

Vi skal arbeide systemtisk for å sikre eit trygt og helsefremjande skulemiljø.

Halde fråværstala låge: (medianverdiar) – Yrkesfag 3 dagar, 6 timar Studieføreb.fag: 3 dagar, 9 timar

Herav IV i kun eit fag Yrkesfag: 1.0% Studieføreb.fag 0,5% Halde fråværstala låge: (medianverdiar) – Yrkesfag 3 dagar, 6 timar Studieføreb.fag: 3 dagar, 9 timar

PRIORITERINGAR Vidaregåande skule – mindreutgift 19,5 mill. kr Hausten 2018 driv Hordaland fylkeskommune 33 vidaregåande skular. Dei strukturelle og organisatoriske grepa som er gjort i skulebruksplanen og oppfølging av kravet om 85% oppfylling i klassane resulterer i at talet på klassar går ned. Totalt er denne innsparinga rekna til 20,0 mill. kr i 2019.

Statistikk for årsverk i vidaregåande skule og reduserte lønskostnader dei siste åra syner at endringane som er gjort i skulestrukturen har effekt. Talet på elevar er 186 lågare hausten 2018 enn det var hausten 2017. Det er 9 færre klassar hausten 2018 samanlikna

46

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke