Page 31

Budsjett 2019 - Økonomi og organisasjon

Budsjett

2018

Budsjett

Brutto driftsutgifter

3 800

0

0

Netto driftsutgifter

4 782

3 800

-20,5 %

Brutto driftsutgifter

11 648

11 610

-0,3 %

0

0

Netto driftsutgifter

11 648

11 610

-0,3 %

Brutto driftsutgifter

12 577

12 250

-2,6 %

-850

-800

-5,9 %

11 727

11 450

-2,4 %

200 484

204 300

1,9 %

Driftsinntekter

-12 850

-16 700

30,0 %

Netto driftsutgifter

187 634

187 600

0,0 %

Netto driftsutg. i 2019-kr

191 566

187 600

-2,1 %

Driftsinntekter

Innkjøp

Driftsinntekter Netto driftsutgifter Totalt

%

4 782

Driftsinntekter

Fylkeskassen

2019

Brutto driftsutgifter

-20,5 %

I tabellen over er driftsbudsjettet for 2018 justert for IKT-konsulentar med + 3 mill. kr. Budsjettet er dessutan redusert med økonomi- og organisasjonsavdelinga sin del av den administrative innsparinga på 15 mill. kr som vart vedteke av fylkestinget for 2018.

ENDRINGAR Mill. kr

Talet på lærlingar er no komen opp i 50. Målsettinga er i første omgang å stabilisere drifta på dette nivået. Det er difor lagt inn ein mindre auke i budsjettet.

Endringar frå 2018 til 2019 Endring budsjettramme

-4,0

I samband med regionreforma er det avtalt auka frikjøp av hovudtillitsvalde. Dette utgjer ein meirkostnad på 1,9 mill. kr.

Tiltak og endringar for å nå balanse: Auka behov lærlingar i HFK

0,3

Auka frikjøp hovudtillitsvalde

1,9

Innsparing vakante leiarstillingar

-1,2

Innsparing IKT

-1,5

Innsparing redusert konsulentbruk innkjøp

-0,5

Innsparing/gevinstrealisering økonomisystem

-0,5

Innsparing adm. effektivitet

-1,5

Generell innsparing/underkompensert prisvekst

-1,0

Sum

-4,0

Som følgje av fleire konstitueringar på leiarnivå i avdelinga vert stillingar haldne vakante i 2019. Dette gjev ei innsparing på 1,2 mill. kr. Innanfor IKT-området vert det arbeidd med effektivisering og standardisering. Det er venta at dette vil medføre ei innsparing på 1,5 mill. kr i 2019. Det vert lagt til grunn ei innsparing på 0,5 mill. kr knytt til mindre kjøp av konsulenttenester innanfor innkjøpsområdet. Vidare arbeid med gevinstrealisering knytt til nytt, integrert økonomisystem vil gje ei innsparing på 0,5 mill. kr. Økonomi- og organisasjonsavdelinga sin del av den administrative effektiviseringa som vart vedteke i budsjett 2018 gjev ytterlegare effekt på 1,5 mill. kr i 2019. Det er lagt til grunn ei generell innsparing i avdelinga på 1,0 mill. kr i form av underkompensert prisvekst.

31

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke