Page 27

Budsjett 2019 - Politiske organ og kontrollorgan

Stemmestøtte I 2018 vart det budsjettert med kr 2 527 000 til stemmestøtte. Justert med 2,8 % i 2019 vert summen kr 2 598 000.

Kr 30 000 skulle gå til støtte til kvar gruppe i opposisjonen, og resten skulle fordelast i høve til talet representantar. Fylkesrådmannen legg til grunn at beløpa vert justert i samsvar med forventa lønsvekst. I 2019 fører ein opp eit samla tilskot på kr 723 000. Grunntilskotet til kvar opposisjonsgruppe vert kr 36 000.

Fylkesutvalet gjorde i sak 57/92 vedtak om at summen skulle delast på dei politiske partia som var representerte i fylkestinget.

Tilsvarande sum, kr 723 000, vert ført opp til politisk rådgjevar. Summen er teken med under stønad til politiske parti.

Tilskot til opposisjonsgruppene I fylkestingsak 75/11 vart det innført eit tilskot til opposisjonsgruppene innanfor ei ramme på kr 600 000.

KONTROLL OG REVISJON Brutto driftsutgifter

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Sekretariat for kontrollutvalet

4 600

4 750

3,3 %

Kontrollutvalet

1 096

1 156

5,5 %

Ekstern revisor

2 990

3 091

3,4 %

Sum brutto driftsutgifter

8 686

8 997

3,6 %

-2 300

-2 450

6,5 %

Sum netto driftsutgifter

6 386

6 547

2,5 %

Netto driftsutgifter i 2019-kr

6 532

6 547

0,2 %

Sum driftsinntekter

Endring %

Sekretariat for kontrollutvalet har 5 stillingar. 4,8 årsverk er for tida i bruk.

ekstern bistand. I budsjettforslaget for 2019 er det ført opp 0,475 mill. kr til kjøp av tenester.

Sekretariatet har pr. i dag avtale med 17 kommunar og med Bergen Kirkelige Fellesråd om å vere sekretariat for deira kontrollutval.

Avtalen med Deloitte AS gjeld fram til 30.06.21. Deloitte reviderer frå og med 2017 også rekneskapen for vegsektoren, eit arbeid som tidlegare har vorte utført av Riksrevisjonen.

Kontrollutvalet har behov for noko midlar i reserve dersom det dukkar opp saker som gjer det nødvendig å kjøpe meir

Budsjettforslaget er i samsvar med det som vart tilrådd av kontrollutvalet i sak 73/2018.

27

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke