Page 23

Budsjett 2019 - Klimabudsjett

140 000 120 000 Tonn CO₂

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 -

Ei

ga

ve

r

e ks

a Tr

m

n

d

o sp

rt

t

e en

st

Bybanen Fylkesvegar Opplæring/skulebygg

e

0 r2

a Tr

16

n

o sp

rt

t

e en

st

B

e

0 r2

g yg

Diverse Ferje

17

og

in

fr

as

u tr

kt

B

u

0 r2

g yg

16

og

Båt Buss

Figur 4: Samanlikning av direkte klimagassutslepp frå transporttenester, klimafotavtrykket frå eiga verksemd og bygg og infrastruktur. Klimafotavtrykket for bygg og infrastruktur varierer frå år til år og er avhengig av fylkeskommunen sin verksemd med bygg og anlegg. Dette er døme på utslepp som ikkje er inkludert i miljørekneskapen. Farga celler svarer til fargekoda i Tabell 2.

23

in

fr

as

u tr

kt

u

0 r2

17

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke