Page 218

Budsjett 2019 - Talbudsjett

Investering – artsinndeling økonomiplan Hordaland fylkeskommune irekna prisauke (alle tal i 1000 kr)

ØKONOMISK OVERSYN – INVESTERING

Økonomiplan

20.12.2018

Budsjett

Økonomiplan

2019

Sal av driftsmidlar og fast eigedom

2020

2021

2022

-50 000

-170 000

-60 000

Overføringar med krav til motyting

-1 711 901

-1 804 800

-1 602 000

-946 000

Statlege overføringar

-1 217 184

-1 272 508

-1 137 588

-568 860

-2 979 085

-3 247 308

-2 739 588

-1 574 860

4 190 059

4 378 708

3 837 288

2 705 960

94 900

82 274

60 700

57 300

4 284 959

4 460 982

3 897 988

2 763 260

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 310 874

1 218 674

1 163 400

1 193 400

-1 232 674

-1 096 574

-1 079 100

-1 106 900

-73 200

-77 100

-79 300

-81 500

-5 000

-40 000 -5 000

-5 000

-5 000

-1 310 874

-1 218 674

-1 163 400

-1 193 400

0

0

0

0

Andre salsinntekter

Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER

Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod. Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER

Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond SUM FINANSIERINGSTRANS.

FINANSIERINGSBEHOV

Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING

UDEKKA/UDISPONERT

218

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke