Page 215

Budsjett 2019 - Talbudsjett

Drift – artsinndeling økonomiplan

Hordaland fylkeskommune 2019-prisar (alle tal i 1000 kr)

ØKONOMISK OVERSYN – DRIFT

Økonomiplan

20.12.2018

Budsjett

Økonomiplan

2019

2020

Brukarbetalingar

2021

2022

-96 308

-96 308

-96 308

-96 308

-1 290 690

-1 290 690

-1 290 690

-1 290 690

-504 374

-504 374

-504 374

-504 374

-3 284 700

-3 284 700

-3 284 700

-3 284 700

-502 792

-508 852

-513 143

-508 798

-27 420

-27 420

-27 420

-27 420

-3 352 300

-3 352 300

-3 352 300

-3 352 300

-9 058 584

-9 064 644

-9 068 935

-9 064 590

2 493 792

2 443 792

2 428 792

2 428 792

544 417

544 417

544 417

544 417

Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod.

1 557 947

1 525 947

1 527 947

1 525 947

Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod.

2 783 518

3 023 518

2 991 518

2 966 518

864 274

730 521

664 913

652 020

-20 679

-20 679

-20 679

-20 679

8 223 269

8 247 516

8 136 908

8 097 015

-835 315

-817 128

-932 027

-967 575

-18 600

-22 558

-26 289

-25 660

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER

-18 600

-22 558

-26 289

-25 660

Renteutgifter og låneomkostningar

241 700

266 537

306 401

314 625

Avdrag på lån

621 000

651 934

680 700

707 395

862 700

918 471

987 101

1 022 020

Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER

Lønsutgifter Sosiale utgifter

Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån

Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Tabellen held fram på neste side

215

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke