Page 211

Budsjett 2019 - Talbudsjett

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR

793 500

844 100

-67 060

8 785

Motpost avskrivningar

NETTO DRIFTSRESULTAT

Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond

-71 900

Bruk av bundne fond

-27 940

-13 449

SUM BRUK AV AVSETJINGAR

-27 940

-85 349

Overført til investeringsbudsjettet

70 000

73 200

Bruk av likviditetsreserve

Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond

25 000

Avsett til bundne fond

3 364

Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR

REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

211

95 000

76 564

0

0

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke