Page 21

Budsjett 2019 - Klimabudsjett

Tabell 2: Klimafotavtrykket til Hordaland fylkeskommune 2017 (tonn C02) – berekna med generelle faktorar basert på utgifter rapportert i KOSTRA. Farga celler svarer til fargekoda i figur 4. Forbruksmateriell og utstyr Administrasjon

Transport eigne køyretøy

Bygg og infrastruktur

Energi

Kjøp private tenester

Kjøp andre tenester

SUM

1 839

424

496

1037

9

470

4 275

Opplæring

13 603

3 225

6 400

14 661

4 493

3 012

45 393

Tannhelse

1 120

328

305

1060

137

140

3 090

548

723

409

845

3

386

2 914

18

6

0

45 641

0

1

45 665

1 016

2 838

224

1 495

73 423

1 060

80 056

Fylkesvegferjer

0

0

0

15

75 412

29

75 456

Båtruter

0

0

0

24

30 803

1

30 827

Bybanen

2 979

82

52

103

7 380

4 933

15 529

21 123

7 635

7 886

64 880

195 074

10 032

306 630

Kultur, idrett, næring og fysisk planlegging Fylkesvegar Bilruter

SUM

Samanlikna med dei føregåande åra, er det ein monaleg reduksjon i klimafotavtrykket frå bygg og infrastruktur knytt til bybanen, fylkesvegar og skulebygg (Figur 3). Bygge- og anleggsverksemd er hovudforklaringa på denne utsleppsreduksjonen. Grunna auka bussrutetilbod i Hordaland, har kjøp av private tenester knytt til bilruter eit auka klimafotavtrykk i 2017 samanlikna med 2015.

Klimafotavtrykket for bygg og infrastruktur varierer frå år til år og er avhengig av fylkeskommunen sin verksemd med bygg og anlegg. Dette er derfor døme på utslepp som ikkje er inkludert i miljørekneskapen.

21

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke