Page 204

Budsjett 2019 - Investeringsbudsjett

TANNHELSE Tal i tusen

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Utstyr tannhelsetenesta

11 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Tannklinikkar

14 000

25 000

10 000

10 000

15 000

Sum sektor

25 000

30 000

15 000

15 000

20 000

Utstyr tannhelsetenesta Fylkesrådmannen set av 5 mill. kr til utstyrskjøp i tannhelsetenesta kvart år i økonomiplanperioden.

Fylkesrådmannen rår til at det vert løyvd 25 mill. kr i 2019, 10 mill. kr i 2020, 10 mill. kr. i 2021 og 15 mill. kr i 2022. Ny tannklinikk for Fana bydel på Nesttun er kostnadsrekna til 25 mill. kr. Det er løyvd 1 mill. kr i 2018, så 24 av dei 25 mill. kr i 2019, vil gå til den nye tannklinikken på Nesttun. Klinikken erstattar dei to klinikkane på Titlestad og på Nesttun. 1 mill. kr i 2019 vert foreslått til nye Øygarden tannklinikk på Straume.

Tannklinikkar Våren 2016 vedtok fylkestinget klinikkstrukturplanen for Hordaland. Prioriterte klinikkar framover vil mellom anna verte Knarvik og Fana.

KULTUR Tal i tusen

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Restaurering av verneverdige f.k. bygg

8 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Sum sektor

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Restaurering av verneverdige bygg og anlegg i fylkeskommunal eige Fylkeskommunen eig fleire verneverdige bygg som det er naudsynt å utføre større vedlikehald eller restaurering av i planperioden.

Fylkesrådmannen foreslår løyving på 3 mill. kr kvart år i økonomiplanperioden 2019 til 2022. Det vert fremja eigne saker i samband med disponering av denne samleposten.

204

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke