Page 20

Budsjett 2019 - Klimabudsjett

Fylkeskommunalt kjøpte tenester Gjennom handlingsprogrammet for Klimaplan for Hordaland set fylkeskommunen fokus på å nytte offentleg innkjøpsmakt til å påverke leverandørar og tilbydarar på ein effektiv måte. Erfaring frå mellom anna ferjeanboda viser at særs store utsleppskutt er mogleg ved å krevje det i anbodsprosessen.

Innanfor ferjesektoren medfører dei nye kontraktane reduserte CO2-utslepp med 90 %. Temaplan for låg- og nullutsleppsbussar omtalar omlegging til biodrivstoff og gradvis elektrifisering i perioden fram mot 2025. Utsleppsreduksjonen i bussektoren avheng av dei nye kontraktane som er under arbeid. Om ein lukkast med finansiering av nullutsleppsløysingar, slik det er lagt opp til i temaplanen, vil den samla reduksjonen i CO2-utslepp innafor transportsektoren vere 55% i 2022 samanlikna med 2017.

Kjøp av transporttenester For transporttenestene ventar fylkeskommunen reduksjon i CO2-utsleppa på om lag 55 % mellom 2017 òg og 2022 (Figur 2). Tiltaka som vert gjennomført har langt større effekt på sikt.

140 000

Eiga verksemd

120 000

Tonn CO₂

100 000

Ferje

55%

80 000 60 000

Båt

40 000 20 000 -

Buss Referanse 2017

Prognose 2018

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

Figur 2: Prognose for klimagassutslepp (tonn CO2 – frå fossil oppvarming, transport og transporttenester). 99% av utsleppa kjem frå transporttenestene.

CO2-UTSLEPPA I DAG Fylkeskommunen utarbeider årleg miljørekneskap. Rekneskapen er basert på rapporterte forbrukstal og omfattar CO2-utslepp frå den fylkeskommunale drifta og transporttenestene fylkeskommunen kjøper. Det samla direkteutsleppet av CO2 i miljørekneskapen er om lag 129 000 tonn og kjøpte transporttenester står for opp mot 99% av dette (Figur 2).

vart berekna til om lag 306 000 tonn CO2 i 2017 (tabell 2). Det dekker direkte utslepp frå fylkeskommunal drift (kjøretøy, maskinar og oppvarming), innkjøpt energi (varme og strøm) og indirekte utslepp frå innkjøpte varer og tenester (transport, bygg og infrastruktur, forbruksmateriell og utstyr). Berekninga er basert på generelle utsleppsverdiar knytt til fylkeskommunale utgifter rapportert i KOSTRA og vil variere frå år til år i tråd med eingongsinvesteringar i utbyggingar.

Berekna klimafotavtrykk frå bygg og anlegg Det samla klimafotavtrykket til Hordaland fylkeskommune

20

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke