Page 194

Budsjett 2019 - Investeringsbudsjett

Fylkesveg, strekningsvise prosjekt Miljøløftet – Bergen kommune

Tal i tusen

Budsjett 2019 Ringveg vest – Byggjetrinn 2

Øk.plan 2020

5 000

Hjellestadvegen

35 000

Bygging, nye bompengesnitt

41 000

Sum

81 000

8 000

8 000

Ringveg Vest, byggjetrinn 2 Tiltaka i dette prosjektet er i hovudsak ferdig, og det vert sett av 5 mill. kr til sluttoppgjer i 2019.

Etablering av nye bompengesnitt Etablering av nye bompengesnitt er ein føresetnad for finansiering av den nye bompengepakken, og realisering av miljøløftavtalen. Det skal etablerast 15 nye bompengesnitt, og dei 14 eksisterande bomstasjonane skal erstattast. Grunnarbeidet er venta ferdig i 2018. Nokre av stasjonane vil vere i drift først våren 2019. Utskifting av gamle bomstasjonar vil også verte ferdigstilt våren 2019. Fylkesrådmannen budsjetterer med 41 mill. kr til dette prosjektet.

Hjellestadvegen I dette prosjektet skal det etablerast gang- og sykkelveg, og vegen vert rusta opp på strekninga frå Blomsterdalen til Ådland bru. Arbeidet på Hjellestadvegen starta i 2017 og er planlagt ferdigstilt i 2020. Fylkesrådmannen budsjetterer med 35 mill. kr i 2019 og 8 mill. kr til ferdigstilling og sluttoppgjer i 2020.

Alle tre prosjekta vert fullfinansiert med bompengar.

Prosjekt utanom Bergen

Tal i tusen

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Askøypakken

173 000

255 000

255 000

255 000

Bømlopakken

171 000

49 600

-

-

Stord vestside

20 575

-

-

-

1 200

-

-

-

270 000

342 000

235 000

158 000

Austevollbrua, ferjetilskot

10 400

10 500

10 700

10 800

Kollektivterminal på Voss

7 000

-

-

-

Horsøy, Askøy

5 000

22 000

45 000

23 000

Kollektivknutepunkt Odda

8 000

8 000

-

-

10 000

10 000

10 000

10 000

676 175

697 100

555 700

456 800

Kvammapakken Nordhordlandspakken

Fv.7 Øystese–Granvin Strekningsvise prosjekt utanom Bergen

194

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke