Page 193

Budsjett 2019 - Investeringsbudsjett

Byggjetrinn 5 For Byggjetrinn 5 frå Bergen sentrum til Åsane har Bergen kommune starta reguleringsplanprosessen. Slik planane ligg føre i dag er det mogleg at det vil vere naudsynt med midlar til planlegging- og grunnervervsarbeid i kommande økonomiplanperiode. Fylkesrådmannen fører difor opp 20 mill. kr til dette i 2021 og 2022.

finansiere 50% av kostnaden til bybanen byggjetrinn 4 til Fyllingsdalen. Status for prosjektet er at det no pågår grunnerverv, prosjektering og førebuande arbeid i Fløen, Kronstad, Kristianborg og Fyllingsdalen. Det pågår vidare forhandlingar på den kontrakten som gjeld arbeidet med tunnel gjennom Løvstakken. For kontrakten som gjeld Mindemyren og Fløen–Kronstad er ein i gang med innhenting av tilbod. Det vert budsjettert med 570 mill. kr i 2019, 1 350 mill. kr i 2019, 1 630 mill. kr i 2020 og 1 350 mill. kr i 2021.

FYLKESVEGAR Tal i tusen

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Fylkesveg, strekningsvise prosjekt

509 700

858 475

823 400

721 300

768 600

Fylkesveg, tiltak på ulike område

646 200

717 500

716 774

698 000

705 500

1 155 900

1 575 975

1 540 174

1 419 300

1 474 100

317 500

525 901

489 800

373 000

305 000

83 000

106 800

148 700

166 900

274 700

Sum inntekter fylkesvegar

400 500

632 701

638 500

539 900

579 700

Sum netto/eigenfinansiering HFK

755 400

943 274

901 674

879 400

894 400

Fylkesvegar

Sum investeringar fylkesvegar Inntekter, bompengar Inntekter, tilskot

Tabellen viser investeringane på fylkesvegar i planperioden. Brutto årlege investeringar i perioden ligg mellom 1,4 mrd. kr og 1,6 mrd. kr. Fylkeskommunal del av desse investeringane i planperioden ligg på om lag 60 % for alle åra. Den resterande finansieringa kjem frå bompengar og tilskot. Gjennom perioden ligg investeringsnivået og HFK sin del av finansiering av fylkesvegutbygging på grovt sett same nivå; på mellom 0,87 mrd. kr og 0,94 mrd kr.

Dei største prosjekta og bompengepakkane er spesifisert i eigne tabellar der finansieringa av desse kjem fram. Fylkesvegtiltak innanfor ulike område har igjen slik inndeling: • Miljøløftet – programområde • Opprusting og fornying • Rebudsjettering og avsluttng

Fylkesvegbudsjettet er delt inn i to strekningsvise prosjekt og fylkesvegtiltak på ulike område. Strekningsvise prosjekt har igjen slik inndeling:

• Refusjonar fylkesvegprosjekt. Tiltak kan til dømes dreie seg om tryggleik, betre framkome mjuke trafikantar og kollektiv, utbetring av tunnelar, bruer, drenering, murar, kantar og punktvise oppgradering av standard.

• Miljøløftet – prosjekt • Prosjekt utanom Bergen • Rassikring

193

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke