Page 19

Budsjett 2019 - Klimabudsjett

PROGNOSE FOR CO2-UTSLEPP Prognosen for CO2-utslepp for Hordaland fylkeskommune tek utgangspunkt i tala frå miljørekneskapen. Den omfattar utsleppa frå fossile brensel og drivstoff i eiga verksemd og frå transporttenestene buss, båt og ferje. Elektrisitetsforbruket er ikkje inkludert fordi CO2-utsleppet varierer sterkt avhengig av CO2-faktorar. Fylkeskommunen arbeider også med tiltak på andre område som ikkje gjev direkte utsleppskutt, men som legg til rette for framtidige utsleppskutt.

Reduksjonen skal gjerast ved fullstendig overgang til biobrensel til oppvarming, samt fortsatt elektrifisering og overgang til biodrivstoff for køyretøy og maskinar. Det er venta at utsleppa frå flyreiser heldt seg stabilt i prognoseperioden fram mot 2022 (Figur 1). I 2020 vil flyreiser utgjere brorparten av klimagassutsleppa frå eiga verksemd. Hordaland fylkeskommune kjøper klimakvoter for flyreiser. Det er likevel naudsynt med ytterlegare fokus på tiltak retta mot flyreiser om ein skal oppnå vedtekne mål om reduksjon av klimagassutslepp frå mobile kjelder.

Fylkeskommunal drift For klimagassutsleppa frå eiga verksemd er det venta ein reduksjon på 37 % mellom 2016 og 2022, jf. figur 1.

2 000

HFK køyretøy

1 400

Brensle til oppvarming

1 000 800 600 400

Fjernvarme

tonn CO₂

1 200

Flyreiser

1 600

Km-godtgjersle

1 800

200 0

HFK køyretøy

2015

2016

2017

Prognose 2018

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

518

466

439

417

329

307

285

Km-godtgjersle

290

276

249

199

125

100

100

Flyreiser

456

603

620

620

620

620

620

Fjernvarme

151

182

173

161

161

161

161

Brensle til oppvarming

346

366

226

172

100

38

29

Figur 1: Prognose for årlege klimagassutslepp frå energibruk i eiga verksemd

19

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke