Page 178

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

RENTER OG AVDRAG Løpande prisar kr 1 000

År

2019

2020

2021

2022

Renteutgifter

241 700

274 000

323 800

341 800

Avdrag

621 000

700 000

750 000

800 000

Sum utgifter

862 700

974 000

1 073 800

1 141 800

Rentekompensasjon

-27 500

-34 500

-40 000

-36 400

Renteinntekter

-15 400

-19 900

-24 400

-24 400

Sum inntekter

-42 900

-54 400

-64 400

-60 800

819 800

919 600

1 009 400

1 081 000

Netto utgifter

Ein gjer merksam på at tala i denne tabellen er i løpande prisar.

Det er lagt opp til ein monaleg auke i avdraga, for å bremse veksten i lånegjelda. Avdraga er foreslått auka frå 621 mill. kr i 2019 til 800 mill. kr i 2022. Dette medverkar til at ein greier å stoppe veksten i gjeldsgraden. Målt i kroner veks gjelda framleis. Frå 2019 til 2022 er likevel lånegjelda venta å auke med 1 033 mill. kr til ca. 12,3 mrd. kr.

Det er rekna med auke i rentenivået i økonomi- planperioden, om lag som signalisert i Noregs Bank sin rentebane. For lån med flytande rente er det lagt til grunn 1,75 % i 2019, 2,25 % i 2020, 2,75 % i 2021 og 2022.

OVERFØRING TIL INVESTERINGSBUDSJETTET Det er budsjettert med 73,2 mill. kr i driftsmidlar til finansiering av investeringar i 2019. Dei følgjande åra er summen 75 mill. kr.

178

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke