Page 171

Ferja Fjon som trafikkerer mellom Duesund og Masfjordnes

ØKONOMIPLAN 2019–2022

Uviss totaløkonomi krev måtehald, effektivisering og brems i investeringstakten Økonomiplanen for perioden 2019–2022 inneheld fleire uavklarte spørsmål som alt frå 2020 vil kunne utfordre økonomien til nye Vestland fylkeskommune. Kva innretting inntektssystemet får og nivået på dei frie inntektene framover er avgjerande for handlefridomen til den nye fylkeskommunen. Med utgangspunkt i den høge lånegjelda til Hordaland fylkeskommune og den sterke og varige veksten i årlege driftsutgifter som ventar, er det behov for ytterlegare effektivisering av drifta og brems i investeringstakt kombinert med tydelegare prioriteringar i driftsbudsjetta i åra framover.

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke