Page 163

Budsjett 2019 - Fellesfunksjonar

RENTER OG AVDRAG Tal i heile 1000 kr

Budsjett 2018 Renter

Budsjett 2019

Endring %

Utgifter

234 400

241 700

3,1 %

Inntekter

-31 900

-42 900

34,5 %

Netto utgift

202 500

198 800

-1,8 %

Avdrag

Utgifter

575 000

621 000

8,0 %

Sum

Brutto utgifter

809 400

862 700

6,6 %

Inntekter

-31 900

-42 900

34,5 %

Netto utgifter

777 500

819 800

5,4 %

Renter Renteutgiftene for 2019 er rekna til 241,7 mill. kr, ein auke på 7,3 mill. kr i høve til 2018. I utrekninga har fylkesrådmannen teke utgangspunkt i ein rentesats på 1,75 % for lån med flytande rente. Nokre lån har rente som vert fastsett ut frå 3 mnd. Nibor + ein fast margin. Den avtalte marginen kjem då i tillegg til budsjettrenta på 1,75 %.

Vidare vert det budsjettert med 27,5 mill. kr i rentekompensasjon frå staten på lån til skuleinvesteringar og veginvesteringar. Avdrag Det er budsjettert med 650 mill. kr i avdrag, ein auke på 75 mill. kr i høve til 2018. Raskare tilbakebetaling av lån er med på å bremse den sterke gjeldsveksten ein har sett dei siste åra.

Om lag halvparten av eksisterande lån har fast rente, og gjeldande rentesatsar blir nytta ut bindingsperioden. Gjennomsnittleg lånerente for heile låneporteføljen er i budsjettet for 2019 2,23 %. Renteinntektene er budsjettert til 15,4 mill. kr.

Fylkestinget sette ned budsjetterte avdrag i 2019 med 29 mill. kr.

163

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke