Page 162

Budsjett 2019 - Fellesfunksjonar

Dette kan oppsummerast slik:

Summen kjem fram slik:

Mill. kr

Lønsavsetjing for 2019

72,7

År

Amortisering av premieavvik frå 2018

10,4

2004

2 928

2005

635

2006

1 936

2007

855

2008

3 011

2009

6 075

2010

6 078

2011

6 468

2012

4 928

2013

4 267

2014

6 071

2015

8 986

2016

3 641

2017

2 597

Sum

58 476

Prognose premieavvik SPK 2019

-33,7

Prognose premieavvik KLP 2019

-12,0

Netto avsetjing

37,4

Amortisering av premieavvik frå før 2018 I følgje rekneskapsreglane skal pensjonskostnad leggjast til grunn for rekneskapsføring av pensjonspremie. Avviket mellom betalt premie og pensjonskostnad vert kalla premieavvik. Premieavviket skal dekkast inn over ein fastsett periode. Perioden for inndekking er fleire gonger blitt korta ned. Premieavvik som oppstod i perioden 2002–2010 skal dekkast inn over 15 år. Premieavvik frå 2011–2013 skal dekkast over 10 år. Premieavvik oppstått i 2014 og seinare skal dekkast over 7 år. Storleiken på premieavviket for 2018 er enno ikkje kjent. Inndekking av premieavviket for 2018 er difor ikkje ført opp på dette budsjettkapitlet, men vert dekka av lønsavsetjinga. Summen som er budsjettert for inndekking i 2019, er 1/15 av premieavviket for kvart av åra 2004–2010, 1/10 av premieavviket for 2011–2013 og 1/7 av premieavviket for 2014–2017.

kr 1 000

Overføring til investeringsbudsjettet Fylkesrådmannen har ført opp 95 mill. kr av driftsmidlar til finansiering av investeringar. I 2018 vart det budsjettert med 70 mill. kr. Fylkestinget vedtok å redusere overføringa til investeringsbudsjettet med 21,8 mill. kr, slik at overføringa vert 73,2 mill. kr.

162

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke