Page 16

Budsjett 2019 - Regional planstrategi

2

Eit inkluderande samfunn

Betre trivsel og kvalitet i grunnskule og vidaregåande skule for å auke gjennomføringa

Styrke inkludering gjennom frivillige organisasjonar i nærmiljø

Opplæring skal medverke til at elevane og lærlingane utviklar kunnskap, dugleik og haldningar som gjer at dei kan meistre liva sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet (Opplæring mål 3) Tannhelsetenesta skal ha fokus på førebyggjande arbeid og på den måten bidra til betre folkehelse (Tannhelse mål 4) Kultur- og idrettsavdelinga skal vere ein samfunnsutviklar og arbeide for å sikre eit rikt, aktivt og mangfaldig kulturliv med tilgang og deltaking for alle (KIA mål 3) Tannhelsetenesta skal sikre likeverdig tilbod til alle innbyggjarar i Hordaland (Tannhelse mål 1)

Utvikle meir attraktive og funksjonelle regionale senter

Eigedomsavdelinga skal utøve profesjonell forvalting, drift, vedlikehald og utvikling som sikrar at heile eigedomsmassen fyller lovpålagte krav, politiske vedtak og brukarbehov (Eigedom mål 1)

4

Samarbeid i ein sterk Vestlandsregion

3

Ei klima- og miljøvenleg utvikling

Bybanen utbygging skal utvikle og byggje ein framtidsretta infrastruktur som skapar tilgjenge, openheit og framkome for alle (BU mål 3) Redusera klimagassutslepp og anna luftforureining frå transportsektoren og energiforsyning i bygningar

Styrke samordning av areal- og transportplanlegging i bergensområdet

Tydelegare planstyrt og meir langsiktig og balansert forvaltning av areal, natur- og kulturminneressursar

Samferdsel skal forvalte og utvikle fylkesvegnettet med vekt på standardheving og klimatilpassa drift og vedlikehald (Samferdsel mål 3) Eigedomsavdelinga skal utøve ei offensiv og målretta utvikling av eigedomsmassen som på sikt gjev ein miljøvennlig og kostnadseffektiv bygningsmasse, tilpassa dei tenestene Hordaland fylkeskommune skal yte (Eigedom mål 3) Bybanen utbygging skal bidra aktivt som premissleverandør og kompetansebank i utbyggjarrolla, og innanfor kollektiv- og infrastrukturutvikling (BU mål 2) Samferdsel skal arbeide for at veksten i persontrafikk i Bergensområdet skal skje ved hjelp av gang, sykkel og kollektivtrafikk (Samferdsel mål 4) Regionalavdelinga skal medverke til ei heilskapleg og berekraftig utvikling og ressursforvalting gjennom handlingsretta planar (Regional mål 1) Samferdsel skal medverke til å sikre mobilitetsbehovet ved å vidareutvikle og forvalte eit føreseieleg, sikkert, miljøvenleg og framtidsretta transportsystem (Samferdsel mål 2) HFK skal vere pådrivar for regional utvikling i Hordaland og sikre nyskaping, berekraft og gode levevilkår (Overordna konsernmål 1)

Utvikle ein framtidsretta folkevald region

HFK skal setje viktige samfunnstema på dagsorden, og fremje regionale interesser og lokaldemokrati. (Overordna konsernmål 4) Regionalavdelinga skal, internt i HFK og ut mot kommunane i Hordaland, bidra til god kunnskaps- og kompetanseutvikling som over tid skal tene heile hordalandssamfunnet (Regional mål 3)

Styrke gjennomslagskraft i Europa

Styrke regionale transportsamband og digital infrastruktur

Samferdsel skal fremje regionale interesser i dialog med kommunane og andre viktige aktørar innan samferdselsområdet (Samferdsel mål 1)

16

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke