Page 157

Budsjett 2019 - Kultur og idrett

STAB / STØTTE Tal i tusen

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Sum brutto driftsutgifter

8 500

7 610

-10,5 %

Netto driftsutgifter i 2019-kroner

8 719

7 610

-12,7 %

Kommentarar til tabellen Seksjonen er utførande eining på kultur- og idrettsavdelinga for ansvarsområdet. Det er 8 tilsette fordelt på 7,2 årsverk (inkl. fylkesdirektør). Løn utgjer størsteparten av budsjettet og i 2019 har fylkesrådmannen trekt inn vakansar på om lag 750 000 kr. I tillegg til løn er det sett av om lag 1,6 mill. kr til drift som er felles for heile avdelinga. Dette forklarar det meste av reduksjonen på 12,7%.

Endring %

med fellesoppgåver og som ikkje fell inn under dei enkelte fagseksjonane sitt fagområde. Støttefunksjonane har som eit av hovudmåla å avlaste og forenkle drifta i linja. Døme på slike oppgåver er felles økonomistyring av rekneskap og budsjett, arkivtenester, støtte linjeleiarane i rekrutteringsprosessar, sjå til at aktuelle rutinar og regelverk vert ivareteke, syte for tilskotsoppfølging og sjå til at elektroniske verkty som t.d. personalportalen og personalarbeidet vert følgd opp i samsvar med gjeldande retningsliner.

Oppgåver og tenesteproduksjon Staben arbeider med funksjonar som er strategisk relaterte og som gir retning for organisasjonen sitt arbeid

157

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke