Page 146

Budsjett 2019 - Kultur og idrett

Budsjett 2018 Norges Jeger- og Fiskeforbund

Budsjett 2019

100 000

100 000

50 000

-

Tilskot friluftslivstiltak

2 050 000

2 100 000

Tilskot i friluftsområder

6 000 000

5 500 000

Turistsatsing – sykkel Hellesøy–Fedje

150 000

-

Turløyper på Kvamskogen

100 000

100 000

1 530 000

1 570 000

Sum brutto driftsutgifter

15 062 000

14 675 000

Sum driftsinntekter

-8 050 000

-7 600 000

7 012 000

7 075 000

Rallarvegen

Vestkystparken

Sum netto driftsutgifter

Følgjande er endra i fylkestinget etter fylkesrådmannens forslag: Friluftslivets ferdselsårer

Kommentarar til tabellen

Tilskot friluftstiltak og tilskot friluftsområde Dette er statlege tilskotsordningar som fylkeskommunane forvaltar. I 2018 fekk Hordaland tildelt 2,1 mill. kr i tilskot til friluftstiltak og 5,5 mill. kr i tilskot til tilrettelegging av statleg sikre friluftsområde. Desse tala vert lagt til grunn i 2019.

Friluftslivets ferdselsårer Friluftslivets ferdselsårer er eit nytt nasjonalt prosjekt (2019–2023) som er forankra i Handlingsplan for friluftsliv (2018). Målet er å fremje planlegging, opparbeiding, skilting og merking av samanhengande nettverk av turstiar i kommunane. Friluftslivets ferdselsårer er ei naturleg vidareføring av arbeidet i kommunane med kartlegging og verdisetting av friluftsområde (fullført i alle kommunane i Hordaland i 2019) og merking og gradering av turløyper. Fylkesrådmannen tilrår å finansiere arbeid med friluftslivets ferdselsårer ved å slå saman budsjettpostane kartlegging og verdisetting av friluftsområde og merking og gradering av turløyper, totalt 1 305 000 kr.

Vestkystparken Vestkystparken er eit regionalt partnarskap for strategisk, praktisk og økonomisk samarbeid om viktige friluftslivsområde langs kysten i Rogaland og Hordaland. Utfordringar knytt til maritim forsøpling har stort fokus, og det vert arbeidd med å skape ein berekraftig samhandlingsmodell for handtering av det eigarlause avfallet. Det er avgjerande med ein føreseieleg økonomi i høve til å løyse denne samfunnsutfordringa. Hordaland fylkeskommune har no leiarskapet og sekretariatsansvaret for Vestkystparken (2018–2021). Vestlandsrådet har også engasjert seg på dette fagområdet

Fylkesrådmannen foreslår ikkje løyving til Rallarvegen og Turistsatsing – sykkel Hellesøy – Fedje, ettersom aktørane ikkje har søkt.

KUNSTFORMIDLING Tal i tusen

Administrasjon kunst- og kulturformidling DKS spelemidlar/fylkesturnear Den kulturelle spaserstokken

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Endring %

9 865

9 893

0,3 %

22 012

20 110

-8,6%

3 000

3 000

0,0 %

Tabellen held fram på neste side.

146

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke