Page 145

Budsjett 2019 - Kultur og idrett

Tilskot til idrettsprosjekt Kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Folkehelse

200 000

200 000

Folkehelse/Sykkelvanar

500 000

500 000

Konferansar/kompetanse

160 000

160 000

Psykiatri/rus

200 000

200 000

2 040 000

2 040 000

Lågterskel fysisk aktivitet for barn og unge

Budsjett 2018 Sum brutto driftsutgifter

3 100 000

Budsjett 2019 3 100 000

Kommentar til tabellen Lågterskel fysisk aktivitet for barn og unge og folkehelse/sykkelvanar er søknadsbaserte tilskotsordningar. Disponering av midlar til folkehelse, konferansar/kompetanse og psykiatri/rus vert handsama i sak om fullmakter på kultur- og idrettsområdet i utval for kultur, idrett og regional utvikling i byrjinga av året.

Tilskot til friluftsarbeid Kroner

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Arboretet på Milde

200 000

205 000

Bergen og Hordaland turlag

786 000

806 000

2 035 000

2 091 000

125 000

130 000

Bergen og Omland friluftsråd Forum for natur og friluftsliv Hordaland Friluftslivets ferdselsårer

1 305 000

Friluftslivet sitt hus i Hordaland

125 000

140 000

Friluftsrådet Vest

588 000

603 000

Gradering og merking av turløyper

770 000

Haugesund turistforening

25 000

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

25 000

428 000 Tabellen held fram på neste side.

145

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke