Page 137

Budsjett 2019 - Kultur og idrett

• S amarbeide med opplæringsavdelinga om bibliotek i vidaregåande opplæring.

og kommunane, utanom Bergen. I posten ligg også drift og utvikling av biblioteknettsider, støtte til turnear og innkjøp av klassesett. Auken på kr 200 000 skal nyttast til å betre fylkeskommunen sitt tilbod av kurs og turnear, og til å etablere ny tilskotsordning for organisasjonar og institusjonar som gjennomfører kurs og konferansar for bibliotektilsette i Hordaland.

Tenesteproduksjon: • F agleg rådgiving til kommunar og biblioteka i vidaregåande opplæring. • K ompetanseutvikling for bibliotektilsette i fylket og utvikling av dei fem regionale biblioteksamarbeida.

Bibliotekprosjekt Fylkesbiblioteket har fått støtte til utviklingsprosjekt som blir nytta til gjennomføring av tiltak i Regional kulturplan for Hordaland. I 2019 lyser Nasjonalbiblioteket ikkje ut midlar til utviklingsprosjekt, men til arrangement i samband med Bokåret 2019.

• S amarbeid med biblioteka om formidling av litteratur og andre media. • K oordinering og delfinansiering av felles bibliotektransport med kommunane, Universitetet i Bergen, NHH og Høgskulen på Vestlandet.

Fylkeskommunen nyttar prosjektmidlar til å stimulere biblioteksutvikling i kommunane. Budsjettet legg opp til auka tilskot til kommunane i 2019. Midlane skal nyttast til følgjande tiltak:

• R ettleie og sikre kvalitet på statistikk frå folkebibliotek og skulebibliotek, som avleverast Nasjonalbiblioteket. • O rganisere fylkesdekkande avtaler og fellesløysingar for å sikre innbyggarane lik tilgang til digitale oppdaterte ressursar for litteratur, kunnskap og kultur.

1. Modellbibliotekprogrammet har sidan 2015 omfatta 18 bibliotek i 17 kommunar og er finansiert av fylkeskommunen og Nasjonalbiblioteket. Fleire kommunar har gitt signal om at dei ønskjer å vere med i programmet. Fordi midlane frå Nasjonalbiblioteket er knytt til eit avslutta prosjekt, må løyving til kvart prosjekt aukast. Det blir utlyst to prosjekt med ei ramme på kr 350 000 i 2019.

• K oordinere og delfinansiere utlånssystem og felles samling med e-bøker for alle folkebiblioteka (utanom Bergen) og biblioteka i dei vidaregåande skulane. • Drifte og utvikle bokbåttenesta. • U tviklingsprosjekt i samarbeid med folkebiblioteka og biblioteka i dei vidaregåande skulane.

2. Vidareføring av prosjekt «Nynorske lesegledarar» i samarbeid med fylkesbiblioteka i Sogn og Fjordane og Rogaland med budsjett på kr 60 000.

• D elta i planlegginga av nye og opprusting av eldre kommunale bibliotek og skulebibliotek. • U tlån av klasse- og gruppesett til grunnskular og bibliotek i Hordaland utanfor Bergen.

3. Vidareføring av integreringsprosjekt i folkebiblioteka i samarbeid med Det Felles Innvandreråd og Bergen Off. Bibliotek.

• O rganisere fylkesdekkande turnear for å fremje lesing og biblioteka som aktive formidlarar og arenaer for offentleg samtale og debatt.

4. Vidareføring av tilbod om arrangement til folkebiblioteka med støtte frå Klimaplanen, Folkeakademiet og Nasjonalbiblioteket.

Særskilte tiltak i 2019:

5. Styrking av biblioteka ved hjelp av interkommunale prosjekt. Etablere ordning med utlysing av kr 200 000 til tiltak vedtatt i Regional kulturplan for Hordaland.

• Framhald av modellbibliotekprogrammet • E tablere ordning med tilskot til organisasjonar og institusjonar som gjennomfører kurs og konferansar for bibliotektilsette i Hordaland og utlysing av midlar til interkommunale prosjekt.

Oppgåver: • L øyse regionale bibliotekoppgåver og – utvikling, kompetansebygging, fagleg rettleiing og råd til kommunane, jf Biblioteklova.

137

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke