Page 127

Budsjett 2019 - Regional

sjukdom og lakselus. Næringa skal også gjerast mindre sårbar ved ei satsing på andre artar enn laks, og i dette ligg ei meir effektiv arealforvaltning i sjø. Til slutt skal ein utvikle vidaregåande skule og fagopplæring slik at fylkeskommunen står fram som eit «blått kompetansesenter» ved å tilby næringa relevant arbeidskraft.

Det vert sett av 20 mill. kr til fondet i 2019, og fylkesrådmannen kjem første kvartal 2019 tilbake til fylkesutvalet med eiga sak, med forslag til fordeling av fondet.

Tal i tusenv

Bundne fond – naturressursforvalitng

Status per 1.1.2019

Tilskotsmidlar jakt og fiske. Tilskotsmidlar til viltforvalting er søkbare og vert fordelt av fagutvalet. Statlege øyremerka midlar til føremålet. Fondet gjeld tilsegn som avventar rapportering før utbetaling.

1 122

Vassforvalting etter Vassforskrifta. Statlege øyremerka midlar til føremålet Den statlege vassløyvinga dekkjer ei stilling i HFK og vert også fordelt ut til dei fem vassområda i Hordaland. Fondet gjeld og øyremerka statlege prosjektmidlar HFK har søkt om for å hjelpe kommunane i arbeidet med landbrukstiltak og avlaupstiltak.

5 469

Skjelsandkonsesjonar. Inntekter frå skjelsandkonsesjonar vert nytta til kartlegging av ressursar og miljøovervaking.

Disposisjonsfond – naturressursforvalting

188

Status per 1.1.2019

Marint utviklingsfond. Resterande 1,1 mill. kr er knytt til tidlegare overføringar og vert nytta i tråd med vedtak i fylkesutvalet i 2009.

LEIING OG ADMINISTRASJON

1 106

Tal i tusenv

2018

2019

Endring i %

Leiing og administrasjon regionalavdelinga

5 517

5 854

6,1

Driftsmidlar regionalavdelinga

2 475

2 404

-2,9

500

500

-

Sum brutto/netto driftsutgifter

8 492

8 758

3,1

Netto driftsutgifter i 2019-kroner

8 670

8 758

1,0

Vestlandsrådet (medlemsavgift)

Kommentarar til tabellen Driftsmidlar regionalavdelinga dekkjer naudsynte utgifter til seksjonane i regionalavdelinga knytt til arbeidsutstyr, kompetansehevingstiltak med meir. 50 000 kroner til Årets hordalending ligg også i denne posten. Utgifter til fylkesdirektør og stab er redusert med 0,45 mill. kr samanlikna med 2018. Samstundes er ei stilling overført frå økonomiog organisasjonsavdelinga.

Faste oppgåver Staben i regionalavdelinga yt administrativ støtte i avdelinga, med særleg vekt på økonomiarbeid og personaladministrasjon. Rådgjeving knytt til økonomi, kommunikasjon og leiing inngår også i staben.

127

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke