Page 124

Budsjett 2019 - Regional

KLIMA OG MILJØ Tal i tusen

2018 Klimaplan for Hordaland

2019

Endring i %

10 370

10 850

4,6

Miljø

1 815

1 825

0,6

Rådgjeving

3 434

3 521

2,5

Sum brutto/netto driftsutgifter

15 619

16 196

3,7

Netto driftsutgifter i 2019-kroner

15 947

16 196

1,6

Fylkestinget vedtok endringar i høve til rådmannen sitt framlegg: Fylkestinget vedtok ei styrking av klima- og miljøområdet; • Klimaplan, elektrifisering Breistein - Valestrand, +0,85 mill. kr. • Miljø, plastopprydding, +1,0 mill. kr.

Faste oppgåver Oppfølging av Klimaplanen og tiltak i handlingsprogrammet. Klimatilpassing. Koordinere miljøstyringa i HFK inkludert miljøsertifisering, resertifisering, miljørekneskap og miljøhandlingsprogram. Miljøtilskot og miljøprisen. Høyringsuttaler vasskraft, vindkraft,kraftnett, petroleum og kontakt med Kraftfylka, Grønt kystfartprogram

leiande i reduksjon i utslepp frå vegtrafikken. Ladetilbod til drosjenæringa vil ha særleg fokus • T  ilskot og rådgjeving til kommunane sitt arbeid med klimagasskutt og klimatilpassing. Satsinga på klimatilpassing blir styrka ved partnarskap i senter for Klimatilpassing

Kommentarar til tabellen Ekstraløyving i 2018 på 1 mill. kr til plastrydding vert ikkje vidareført for 2019.

• S  amordne miljøstyringssystem for Vestland fylkeskommune • R  eduserte klimautslepp frå bygg og anlegg blir arbeide med gjennom to Klimasatsprosjekt, eit om betre massehåndtering og eit om redusert klimafotavtrykk frå bygg og anlegg

Det er gjort ein reduksjon på 300 000 kr på klimaplanen. Reduksjonen er om lag lik prisveksten på dette området frå 2018 til 2019.

• K  limasatsprosjekt for å utgreie tryggleik for hydrogen i Bergen hamn og arbeide i tråd med tiltaka i vedteke hydrogenstrategi

Prioriterte tiltak • G  jennomføre Klimaplanens handlingsprogram 2019 og følge opp vedteke hydrogenstrategi og biogasstrategi

• A  rbeide for at fylkeskommunane får betalt av staten for å levere klimagasskutt i kollektivtrafikken

• B  idra til at Hordaland har landets beste infrastruktur for nullutsleppskøyretøy og er

124

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke