Page 119

Budsjett 2019 - Regional

FOLKEHELSE Tal i tusen

2018

2019

Endring i %

Tilskot til kommunane

3200

3 200

-

Diverse folkehelsetiltak

4 500

4 600

2,2

Delsum – fylkesmidlar folkehelse

4630

4600

-0,6

130

6100

-

Nasjonale program Helsesenter for papirlause

300

Robin Hood-huset

200

Rådgjeving, faste stillingar

2 317

2 348

1,3

Sum brutto driftsutgifter

6 947

13 548

48,7

-130

-6100

-

Sum netto driftsutgifter

6 817

7 448

8,5

Netto driftsutgifter i 2019-kroner

6 960

7 448

6,6

Driftsinntekter

Fylkestinget vedtok endringar i høve til rådmannen sitt framlegg: Løyving til Helsesenter for papirlause 0,3 mill kr og 0,2 mill til Robin Hood-huset.

Faste oppgåver Støtte opp om folkehelsearbeidet i kommunane gjennom tilskotsmidlar, prosjekt og møteplassar. Stimulere kommunar til å utvikle frivilligheitspolitikk gjennom eiga tilskotsordning. Programleiing nasjonale prosjekt. Utarbeide folkehelseoversikt for Hordaland.

• S  luttføre prosjekt nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse • H  ordaland som programfylke – samordne programarbeidet regionalt i Program for folkehelsearbeid i kommunane

Kommentarar til tabellen Frå 2019 er posten Nasjonale program blitt mykje større. Det meste av desse midlane er knytt til den store nasjonale satsinga Program for folkehelsearbeid i kommunane, og skal vidareutbetalast til kommunane som er tekne opp i programmet i Hordaland.

• S  ikre gode læringsmiljø i skulebygg basert på klima- og miljøvenlege prosessar og materiale • S  tøtte kommunane og lokalsamfunna i arbeidet med å integrere flyktningar og innvandrarar • U  tvikle tverrsektorielt arbeid med universell utforming i kommunar og fylkeskommunen

Prioriterte tiltak Iverksetje og gjennomføre tiltak frå handlingsprogram for folkehelse:

• U  tarbeide analysar av folkehelseutfordringar i Hordaland i dialog med kommunane Tal i tusen

Bundne fond – folkehelse

Status per 1.1.2019

Folkehelsearbeid (Universell utforming). Statlege øyremerkte midlar som vert nytta i samsvar med formåla i tilsegnsbrev. Folkehelse. Storparten av midlane er knytt til eit pågåande statleg prosjekt og vert vidarebetalt til kommunar. Det vil også gå ut midlar i 2019 til samlingar med kommunane, knytt til ulike prosjekt. Fondsum er auka pga. utbetaling av statlege midlar til program for folkehelsearbeid.

119

1 217

7 007

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke