Page 115

Budsjett 2019 - Regional

Næringsretta partnarskapsmidlar

Løyving 2018

Gode Sirklar AS/ Gründerparken Vest

Løyving 2019

Endring i %

330

330

-

Mediefondet Zefyr

800

800

-

Vestnorsk filmkommisjon

588

588

-

Næringshagen på Voss

50

50

-

Næringshagen i Nordhordland

50

50

-

Næringshagen i Gulen og Masfjorden

50

50

-

GCE Subsea

100

100

-

NCE Media

100

100

-

NCE Seafood Innovation Cluster

100

100

-

NCE Maritime Cleantech

300

300

-

Connect Vest

500

500

-

Mediekuben – BTO

400

400

-

Ungt Entreprenørskap

400

400

-

The Impact Hub Bergen

420

420

-

1 500

1 500

-

600

600

-

Nyskapingsparken Inkubator

700

700

-

Atheno AS

600

600

-

Industriutvikling Vest

600

600

-

1 900

1 900

-

Brutto utgifter

10 398

10 348

-0,5

Driftsinntekter (HNH statlege overføringar)

-1 900

-1 900

-

Netto driftsutgifter

8 498

8 448

-0,6

Netto driftsutgifter i 2019-kroner

8 676

8 448

-2,6

Film:

Næringshagar:

Nasjonale klynger:

Andre aktørar:

Fjord Norge Destinasjonsselskapa i Hordaland, fellesstilling Inkubatorar (finansiert over statlege midlar HNH)

Sum partnarskapsmidlar HNH statlege overføringar

Fylkestinget vedtok endringar i høve til rådmannen sitt framlegg: Tabellen for næringsretta partnarskapsmidlar er vart løyvd 0,35 mill. kr til Energi Vestland. oppdatert i høve til fylkestinget sitt vedtak der det Kommentarar til tabellen: Fylkesutvalet vedtok i 2017 å opprette ei søknadsbasert tilskotsordning for næringsretta partnarskapsmidlar gjeldande for perioden 2018–2020. Vedtak om partnarskapsmidlar vart gjort av fylkestinget i samband med handsaminga

av fylkesbudsjettet for 2018 og var basert på innkomne søknadar sommaren 2017. Totalt var det 35 søkjarar som søkte om nesten 30 mill. kr. Det er signert avtalar med alle aktørane som mottar midlar for perioden 2018 til 2020. I tillegg til eigarskapsforpliktingane mottek Fjord Norge

115

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke