Page 111

Budsjett 2019 - Regional

TEMAPLANAR Regional forskingsstrategi Hordaland 2015 – 2019 Regional forskingsstrategi Hordaland 2015 – 2019 er styringsdokument for å fremje meir forskingsbasert innovasjon innan både privat og offentleg sektor i Hordaland. Ein tiltaksdel med 13 prioriterte innsatsområde med tilhøyrande resultatmål er ein sentral del av strategien. Ansvar og oppfølging er delt mellom organisasjonar innan akademia, forvaltning og næringsliv som møter i Regionalt FoU forum der dei drøftar gjennomføring av strategien.

landbruk og Landbruksmelding for Hordaland. Hovudmål i planen er styrka lønnsemd i Hordalandslandbruket, auka produksjon på lokale ressursar og betre rekruttering til landbruket. For å nå desse måla fokuserar planen på følgande tema; auka lønsemd i nåverande produksjonar, areal og ressursgrunnlag, kompetanse og rekruttering, og klima, grønt skifte, bioøkonomi og andre drivarar for endring. Gjennomføring av tiltak vil bli finansiert gjennom statlege midlar. I tillegg vil landbruk framleis vere ein bransje med særskilt fokus under HNH. Det vil også bli lagt opp til at statlege og andre utviklingsaktørar på regionalt nivå, kommunar, næringsorganisasjonar og andre deltar i finansiering og gjennomføring av konkrete tiltak i planen.

«Temaplan for landbruket i Hordaland 2018–2022» «Temaplan for landbruket i Hordaland 2018–2022» vart vedteke i juni 2018 og erstattar Strategi for rekruttering til

REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING Tal i tusen

2018

2019

Endring i %

Regional og kommunal planlegging

2 450

2 400

- 2,0

Rådgjeving

6 523

6 573

0,2

Sum driftsutgifter

8 973

8 973

-0,4

Driftsutgifter i 2019-kroner

9 161

8 973

-2,4

Det er gjort ein mindre reduksjon på kr 50 000 innanfor regional og kommunal planlegging.

Regional plan for areal og transport i bergensområdet • E  tablering og oppfølging av byvekstavtalar i bergensområdet – arealdelen

Faste oppgåver Oppfølging av regional planstrategi (Utviklingsplan for Hordaland) inkludert utarbeiding og oppfølging av arealretta regionale planar med handlingsprogram. Oppfølging av at mål og retningsliner i regionale planar vert fanga opp i det kommunale planarbeidet. Samarbeid med kommunane om utviklingsprosjekt i planlegging. Samtykkehandsaming av handelsetablering. Tilby kompetanse i kommunal planlegging til kommunane mellom anna med fagsamlingar, konferansar og informasjon. Leie og drifte Regionalt planforum i dialog med kommunane og regionale sektororgan.

• R  egionalt bustadbyggeprogram i bergensområdet – hovudprosjekt • F  ortetting med kvalitet i regionsenter – modellar for analyse Revisjon av regional plan for Hardangervidda Regional plan for kystsona i Sunnhordland og ytre Hardanger • E  tablering av forum for kystsoneplanlegging i Sunnhordland

Prioriterte tiltak Kunnskapsgrunnlag for ny regional planstrategi 2020-2024 (Utviklingsplan for Vestland fylkeskommune) Regional plan for attraktive senter

• F  ormidling av mål og retningsliner i kystsoneplanen til kommunane • Rettleiar for regional planlegging i strandsona

• F  astsetjing av sentrumsutstrekning i samarbeid med kommunane

Oppstart av arbeid med kunnskapsgrunnlag om areal, kulturminne og naturressursar

• Utgreie handelsnæringa si rolle i sentrumsutvikling • Modellar for offentleg og privat samarbeid i sentrum • Sjekkliste for transport og tilgjenge i sentrum

111

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke