Page 101

Budsjett 2019 - Tannhelse

mill. kr NTOBUD

Årsverk Tilsette

Timar Produksjon

THD Sentrum

61,5

90,3

47 157

THD Nord

36,2

61,8

35 244

THD Vest

41,2

66,2

36 288

THD Sør

24,2

33,7

19 666

THD Aust

16,5

25,8

16 369

179,6

277,8

154 724

Sum

FORSKING Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) publiserte hausten 2017 ein handlingsplan kalla «Sammen om kunnskapsløft for oral helse». I planen står det; «Kartlegging og evaluering viser at forskning og fagutvikling innen oral helse er svak sammenlignet med medisin og andre helsefag, og sammenlignet med de øvrige nordiske land». Gjennom handlingsplanen viser HOD at forsking innan fagfeltet oral helse vil vere eit satsingsområde dei komande

åra. Tannhelsetenesta etablerte frå og med 01.01.2017 ei eiga forskingsavdeling på kompetansesenteret. Forskingsavdelinga har 15 tilsette, og er allereie involvert i fleire viktige forskingsprosjekt. 2 stipendiat tilknytta kompetansesenteret har disputert for PhD-grad; den siste i april 2018. Det vil i 2019 vere tre stipendiatar i eit doktorgradsløp tilknytta TkVest/Hordaland.

STATISTIKK Relativ del av prioritert klientell som er under tilsyn av tannhelsetenesta i Hordaland og Noreg (unntatt Oslo) i 2015, 2016 og 2017. Tal frå KOSTRA Hordaland

Noreg

2015

2016

2017

2015

2016

2017

103,9

102,6

99,5

98,1

100

97,6

Psykisk utviklingshemma

90,3

92,9

83,0

93,0

95,1

94,4

Eldre og uføre i institusjon

78,4

76,2

68,5

78,7

80,3

77,6

Eldre og uføre i heimesjukepleie

46,4

48,3

38,5

31,4

33,8

32,0

Ungdom 19–20 år

70,8

72,9

68,3

77,2

80,6

75,4

Alle prioriterte grupper

94,8

94,0

89,5

89,1

90,8

88,0

Barn og unge 1–18 år

*Tal over 100 % betyr at meir enn det som var planlagt i eit år er behandla. Det kan kome av til dømes innvandring eller hyppigare innkalling.

101

Profile for Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke

Hordaland fylkeskommune - budsjett 2019  

Budsjett 2019, vedteke