Page 1

คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com

ลักษณะของบาป หัวขอ สวนที่ 2 ตอนที่ 5 พระธรรม

คูมือแหงความสําเร็จ หลักการแหงความสําเร็จ ความลมเหลวกับความบาป โยชูวา.7:10-13

ในพระธรรมโยชูวาบทที่ 7 สามารถจะสอนเราใหเขาใจความสําเร็จในมุมกลับ นั่นคือวิธีการประสบ ความสําเร็จ โดยการปองกันความลมเหลว ตลอดในการรบในดินแดนคานาอันของคนอิสราเอลนั้น อิสราเอลพายแพเพียงครั้งเดียวเทานั้นตลอดการรบในประวัติศาสตรการรบครั้งนั้น นั่นคือการพายแพที่เมืองอัย เกิดขึ้นเพราะบาปของอาคาน สรุปไดวา บาปกับความลมเหลวนั้น เปนสิ่งที่ควบคูกัน เราจะตองเขาใจไม เพียงแตผลของบาป วาทําใหลมเหลวอยางไร แตเราตองเขาใจดวยวา บาปหมายความวาอะไร เพื่อเราจะ หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําใหเราลมเหลวในชีวิตได ขอ 10-13 ของบทนี้จะชี้ใหเห็นถึงขอคิดเกี่ยวกับบาปในสายพระเนตรพระเจา 3 ประการ หลังจากที่อาดัมและเอวาไดทําบาป ความบาปก็ยังอยูในโลกของมนุษยนี้ ผานพงศพันธุของอาดัมซึ่งเปนเรา ทั้งหลาย หลังจากที่อาคานไดทําบาป โดยความโลภและเอาของที่ควรทําลายนั้น เอามาเปนของตน การรบที่ เมืองอัยของคนอิสราเอลนั้น ดูเหมือนที่นาจะชนะอยางงายดาย เพราะเมืองอัยเปนเมืองเล็ก มีคนเพียง เล็กนอย เทียบกับเมืองเยรีโคที่ตองเผชิญการตอสูเปนเมืองหนาดาน แตปรากฏวาที่เมืองอัยนั้นกลับพลิกความ คาดหมายอยางนึกไมถึง นั่นคืออิสราเอลพายแพอยางยับเยิน จนประชาชนนั้นหมดกําลังใจดังที่บันทึกใน ขอ 5 บอกวา “จิตใจของประชาชนก็แหลกเหลวไปเหมือนน้ํา” โยชูวาทุกขระทมใจอยางหนักหนวงที่สุด เขาไปหาพระเจาอยางหมดอาลัยตายยาก ประหนึ่งวา พระเจาเปน ผูสรางปญหานี้ หรือพระเจาเปนผูที่ทําผิดตอพวกตน ในสภาพที่โยชูวาระคนกับความปรักปรําพระเจาและตอวา พระเจาอยูนี้เอง ขอ 10 นี้ก็เริ่มตนบอกวา พระเจาจึงตรัสกับโยชูวาวา ลุกขึ้นเลิกตอวาเราเสีย และพระองคก็เริ่มเปดเผย ใน ขอ 11 บอกวา เหตุไรอิสราเอลนั้นที่ควรชนะจึงกับพายแพลมเหลว พระเจาไดเปดเผยและชี้ตรงประเด็นไปวา ก็เพราะบาปที่เกิดขึ้นในคายอิสราเอลนั้นเอง ขอ 11 บอกวา อิสราเอลไดทําบาป หมายความวา “เขาไดละเมิดพันธสัญญาที่เราบัญชาเขาไว” 1. บาปคือการละเมิดพันธสัญญาคําสั่งของพระเจา (7:10-11) ครั้งใดก็ตามที่มีการละเมิดพระบัญชาของพระเจาตามที่เรามีพันธสัญญากับพระองค นั่นคือบาป บางครั้งเราคิดวาบาปคือการทําผิดศีลธรรมเทานั้นจึง ยินดีที่เราไมไดทําผิดที่สังคมถือว าผิดที่รายแรง หรือ คานิยมโลกถือวาไมผิด โลกปจจุบันนี้ มักจะคิดเสมอบอกวา โอ บาปนั้นคือการฆาคน พอนึกถึงบาป พอนึกถึงบาปตัวเบงๆ ตัว ใหญๆ ฆาคนนี้บาป ขาพเจาไมบาปเทาไหรถาทานเดินไปถามคนที่ถนนบอกวา คุณเปนคนบาปมั้ย เขาบอก ไม บาปหรอกเปนคนไมสมบูรณเทานั้น ขาพเจาไมเคยฆาใคร ขาพเจาไมเคยไปปลนธนาคาร ขาพเจาไมไดเปนโจร ใจอํามหิต ขาพเจาไมไดเปนคนบาปเทาไหร คนบาปนั้นอยูในคุก คนบาปอาจจะเดินอยูตามถนนแตไมใชขาพเจา


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com หลายคนเมื่อทานเดินไปถามเขา เขาจะนึกวา เขาเปนคนดีไมนอย ผิดบางเล็กๆ นอยๆ ไมใชวาผิด รายแรงมากนัก เราเขาใจความบาปผิด สิ่งเหลานี้เปนบาปดวยอยางแนนอน พระเจาเคยตรัสวาสิ่งเหลานี้เปนบาป ก็ บาปมีความหมายที่กินความกวางกวาที่คนทั่วๆ ไปเขาใจ อัครทูตยอหนไดใหนิยาม “ความบาป” ไวตอนหนึ่งใน 1 ยอหน 3:4 ไดบอกเราบอกวา ผูที่กระทําบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ ถาเราล้ําคําสั่งบัญญัติพระเจา ไมวาเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญที่เราคิดในสายตาของเราเอง พระเจาถือวาเปน บาปเสียแลว มีคนจํานวนมากชอบแบงบาปออกเปนกลุมๆ เปนประเภท เขาแบงออกมาเปนบาปตัวใหญกับบาป ตัวเล็ก ยกตัวอยางเชน “โอ บาปใหญหรือครับ ฆาคนนี่บาปใหญ ลักขโมยนี่บาปใหญ ลวงประเวณีนี่บาปใหญ สําหรับบาปเล็กหรือครับ โกหกเล็กๆ นอยๆ เพื่อใหคนสบายใจ นี่เรียกวา บาปเล็ก บางคนก็บอก โกงตาชั่ง เปนธรรมดาคาขายปจจุบันนี้ไมโกงตาชั่งมันจะอยูรอดไดอยางไงอาจารย อยางนี้เรียกวา บาปเล็ก บางคนก็ดื่มสุรากันนิดๆ หนอยๆ กับเพื่อน จะเขาสังคมจะทําธุรกิจ มันก็ตองมีการ สวนเสเฮฮากันบาง เล็กๆ นอยๆ แบบนี้เรียกวา บาปเล็กๆ บาปบางอยางที่เรารูวาพระเจาบอกวาเปนบาปนั้น หลายคนรูสึกเปนเรื่องธรรมดาดวยซ้ําไป ในฐานะเปนมนุษยปุถุชนธรรมดา เขาบอกวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องสามัญ เราเห็นอยูทั่วๆ ไปในสังคม จะไปนับวา เปนบาปไดอยางไร? โดยเหตุนี้บางคนทําตัวอยูในบาปเปนเวลานาน และเปนบาปอยางมากมายแตไมรูตัวเลย และเห็นคนมากมาย ทําเหมือนเรา ยิ่งเปนเหตุสนับสนุนใหเราอุนใจและคิดวา อยางนอยเราก็ไมไดผิดรายแรง เพราะคนสวนใหญทํา ดวย ตัวอยางการอิจฉาคือบาป การขี้นอยใจสงสารตัวเองก็บาปแดกดันคนอื่น ไมสงสารตนเองแลวนอนไม หลับ นั่นก็บาปดวย เพราะพระเจาไมตองการใหเราคิดแบบนั้น เมื่อไรเราคิดสวนทางกับพระเจา เมื่อนั้นทําบาป แตหลายคนไมรูตัว เราจึงพบวา เราประสบความลมเหลวในชีวิต ตัวอยางการจดจําความผิด มนุษยมีหลายมาตรฐานของความบาป อันเกิดจากการโหนมาตรฐานของพระเจาเพื่อประนีประนอม ใหตนทําบาปได ดังนั้นมาตรฐานของพระเจาจึงมีมาตรฐานเดียว แตที่มีความแตกตางสับสนอันเนื่องมาจากมนุษย ประนีประนอมอยากทําบาปนี่เอง มาระโก 7:21-23 บอกวา เพราะวาจากภายในมนุษยคือจากใจมนุษย มีความคิดชั่วราย (คิดชั่ว รายก็บาปแลว) การลวงประเวณี การลักขโมย การฆาคน การผิดผัวผิดเมีย การโลภ ความอธรรม การลอลวง เขา ราคะตัณหา อิจฉาตารอน การใสราย ความเยอหยิ่ง ความบัดซบ (ฮึ พูดซะแรง) สารพัดการชั่วนี้เกิดมา จากภายใน และทําใหมนุษยเปนมลทิน" โดยเหตุนี้บางครั้งเดินอยูในความบาปโดยไมรูตัว


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com ในกรณีของอาคาน เขาไดละเมิดคําสั่งของพระเจาที่บอกใหทําลายของที่สะอิดสะเอียนที่ควรทําลาย เสียใหหมด แตอาคานนั้นกลับเอาสิ่งเหลานั้นยักยอกเอาไวเสีย เขาไดละเลยคําสั่งพระเจา ละเมิดคําสั่งพระเจา ขโมยของนั้นมาเปนของตน เก็บซอนเอาไวเพราะความโลภ พี่นองที่รัก เมื่อเรามาเปนคริสเตียน เราเองใหคํามั่น สัญญากับพระเจาเมื่อเรากลับใจใหมวา เราจะกลับใจจากบาป ชีวิตเกาที่ผิดเราจะเลิก เราจะละเลยไป เราจะ ดําเนินชีวิตตามยุคลบาทของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา เราสัญญากับพระเจาบอกวา เราจะปฏิเสธตนเอง เราจะแบกกางเขน เราจะตามพระเจาไป ถาหากเราละเมิดออกจากทางที่กลาวมานี้เมื่อไหร เราก็ทําบาปแลว เพราะบาปคือการละเมิดพันธ สัญญากับพระเจา ครั้งใดที่เราใจออกหางจากพระเจา ไปรักแฟนมากกวาพระเจา เราทําบาปแลว ครั้งใดที่ใจเรา ออกหางจากพระเจา รักเงินมากกวาพระเจา เราก็ทําบาปแลว เมื่อไหรก็ตามที่เราเองรักลูกมากกวาพระเจา เราก็ ทําบาปแลว แมพระเจาอยากใหเรารักลูกมากกวาที่เรารักตนในปจจุบันดวยซ้ําไป เมื่อไหรก็ตามที่เราที่เรารัก รถยนตมากกวาพระเจา รักโรงงานมากกวาพระเจา รักบริษัทมากกวาพระเจา เราก็ทําบาปเสียแลว เมื่อไหรก็ตามเรารักชื่อเสียงมากกวาพระเจา เราทําผิดตอพระเจาเสียแลว ครั้งใดก็ตามเราหวงการไต เตาตําแหนงมากกวาพระเจา เราทําบาปเสียแลว มินาซิทําไมเราประสบความลมเหลวในชีวิต เพราะบาปกับ ความลมเหลวไปดวยกัน ลมเหลวจะเกิดขึ้นเสมอ ถาเราอยูในความบาป บาปฉุดเราใหเปนผูพายแพ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมก็ตาม โดยตรงคือพระเจาไมอวยพรเรา โดยออมก็คือ ทําใหเราอยูในสภาพที่เราไมสามารถทําสิ่งที่ดีที่สุดไดเพื่อความสําเร็จบาปจะติดเปน บุคลิกที่ทําใหทานไมเจริญกาวหนาโดยไมรูตัว เชยพอคาโกงตาชั่งจะไมมีลูกคา ประการที่ 2อยูในขอ 12 พระคัมภีรบอกตอไปวา เหตุฉะนั้นคนอิสราเอลจึงยืนหยัดตอสูศัตรู ของตนไมได และหันหลังหนีศัตรู เพราะเขากลายเปนสิ่งที่ตองถูกทําลาย เราจะไมอยูกับเจาทั้งหลาย อีกตอไป เวนแตเจาจะทําลายสิ่งของที่ตองถวายเหลานั้นเสียจากทามกลางพวกเจา - เราเขาใจตอไปยิ่งกวานั้นวา บางครั้งเราอาจจะไมรูวาคําสั่งพระเจาเปนอยางไร แตเรายังสามารถ เรียนรูไดวา เราอยูในบาปหรือไม โดยสังเกตจากประสบการณชีวิตคริสเตียนของเรา - ถาพระเจาไมอยูดวยกับเรา เรารูเลยวาเรามีบาป เมื่อไหรที่พระเจาไมอยูดวย

2.

เราสัมผัสฝายวิญญาณไดวา พระเจาไมอยูกับเรา (7:12) ถาหากเอาประสบการณในชีวิตของเรานั้น เราสัมผัสในสวนลึกแหงจิตใจไดวา รูสึกเหมือนพระเจาอยูหางไกล เรากับพระเจาไมได Communicate ติดตอสื่อสารกันมาเปนเวลานานแลว เรารูสึกพระเจาไมคอยรูสึกปรารถนา นิยมชมชอบตัวเรามากนัก เหตุการณตอนนี้อิสราเอลพายแพ เขาไมรูตัววาเขาอยูในบาป อาคานทําผิดก็ไมรูตัว อาคานนั้นทําผิดบาปแลวซอนอยู โยชูวาตองมาทูลพระเจาถามพระเจา ก็บาปยังไง เมื่อไหรเราไมอยูดวยกับเจา เราไมอวยพรเจา เราไมชวยเจา เจารูไดแลวเจาอยูในบาป คนหาบาปใหเจอ กลับใจเสียใหมจะดีกวาที่จะมา คอยตอวาพระเจา เรามีชัยชนะก็เพราะวาเราเองนั้นมีพระเจารบแทนเรา เราไมมีทางชนะโลกนี้ได ถาเราใช กําลังของตัวเราเอง โรม 8:28 บอกวา เรารูวา พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้ง ปวงที่พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com โรม 8 : 31 “ถาเชนนั้นเราจะวาอยางไร ทําไมเมื่อพระเจาอยูฝายเรา ใครจะขัดขวางเราได” แมทานไมฉลาดในการคาเลย ถาทานเดินอยางสัตยซื่อกับพระเจาอยางจริงใจและจริงจัง ทานไมตองกลัว ภาวะตลาดโลก เปนไปไดทีเดียว ในบางโอกาสพระเจาอนุญาตใหความลมเหลวมาเปนเฉพาะกาลชั่วคราวแม ทา นไม ไ ดทํ า อะไรผิ ด แตจ ะไม มีวั น ล ม เหลวตลอดกาล ในที่สุด ทา นจะมีชัย ชนะ แตถ า เผื่อ วา ท า นลม เหลว ตลอดเวลา ตลอดกาล ตลอดศก ตลอดป ตลอดชาติ พี่นองที่รัก พระเจาไมอยูดวย มีบาปอะไรที่พระเจาตองการ ใหยกออกหรือไม สิ่งใดก็ตามที่พระเจาเรียกใหเราทํา และเราทําอยางจริงใจ เราจะมีชัยชนะ มัทธิว 16 : 18 พระคัมภีรบอกวา พระเยซูไดตรัสบอกวา “เราจะสรางคริสตจักรของเรา และ พลังแหงความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หามิได คําวา “แพ” ไมมีในพจนานุกรมของคนที่เดินกับพระเจา อาจจะเปนไปไดที่พี่นองในชุมชนของเรานั้นมีบาป เหมือนอาคานที่ซอนอยู ทําใหงานของเรานั้นลมเหลว ใหเราตรวจความบาปในชีวิตเราเองกอน แลวจึงไปตรวจ คนอื่นๆ มีคาห 3:4 ไดบอกกับเราบอกวา แลวเขาจะรองทุกขตอพระเจา แตพระองคจะไมทรงตอบเขา คราวนั้นพระองคจะทรงซอนพระพักตรเสียจากเขาทั้งหลายเพราะเขาไดสรางการชั่วไว นี่คือเหตุที่คนบาปไปสวรรคไมได ตัวอยางอยางชัดเจนไดถึงการที่พระเจาไมอยูดวยกับคนทําบาป อพยพ 32:9-10 เราเห็นชัดวา เมื่ออิสราเอลทําบาปนมัสการวัวทองคําในเวลานั้น พระเจาตรัสกับคน เหลานั้นบอกวา แลวพระเจาตรัสกับโมเสสวา "เราเห็นประชากรนี้แลว นี่แหละเขาเปนชนชาติหัวแข็ง เหตุฉะนี้เจาจงปลอยเขาตามลําพัง เพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพลุงขึ้นตอเขา และเพื่อเราจะ ผลาญทําลายเขาเสีย สวนเจา เราจะใหเปนประชาชาติใหญ" กษัตริยซาอูลไดรับการเจิมจากพระเจา แตการเจิมนั้นถูกถอนออกไป เพราะเขาอยูในความผิด พระเจาได เจิมดาวิด เมื่อดาวิดดําเนินกับพระเจา ซาอูลอิจฉาริษยาเห็นดาวิดพระเจาทรงอยูดวย ในที่สุดก็พายแพพระเจา โรม 8:37 บอกวา แตวาในเหตุการณทั้งปวงเหลานี้ เรามีชัยเหลือลนโดยพระองคผูไดทรงรัก เราทั้งหลาย ยอหน 14:23 พระองคตรัสตอบกับสาวกบอกวา "ถาผูใดรักเรา ผูนั้นจะประพฤติตามคําของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แลวพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยูกับเขา 3. บาปคือการที่เราเองนั้นไมยอมแยกจากสิ่งที่ผิด (7:13) ขอ 13 สอนบอกวา จงลุกขึ้นชําระประชาชนใหบริสุทธิ์และกลาววา "จงชําระตัวเสียเพื่อวัน พรุงนี้ เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของคนอิสราเอลกลาวเชนนี้วา "โอ อิสราเอลเอย มีสิ่งของที่ตอง ถวายอยูในหมูพวกเจา เจาจะยืนหยัดตอสูศัตรูของเจาไมไดจนกวาเจาจะนําสิ่งของที่ตองถวายนั้นออก เสียจากหมูพวกเจา" คําวา “บริสุทธิ์” ในภาษาเดิมหมายความวา “แยกออกไวตางหากเพื่อพระเจา” อาคานเอาของที่โลภมานั้น เอามารวมไวกับตนและชุมนุชมอิสราอล เปนของมลทิน บาปคือการที่เราไมแยกออกจากสิ่งที่ผิด 2โครินธ 6:17 บอกวา พระเจาตรัสวา "เหตุฉะนั้น เจาจงออกจากหมูพวกเขาเหลานั้น และจง แยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อยาแตะตองสิ่งซึ่งไมสะอาด แลวเราจึงจะรับพวกเจาทั้งหลาย กันดารวิถี 6:3 ก็ชี้ใหเราเห็นถึง พวกนาศีรคือคนที่แยกตัวไวตางหากเพื่อถวายตัวแดพระเจา เลวีนิติ 10:10 บอกวา เจาจงแยกของบริสุทธิ์จากของสาธารณ


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com เอสรา 10:11 พระเจาเตือนคนอิสราเอลใหสารภาพบาปตอพระเยโฮวาห และกระทําตามน้ําพระทัย ของพระองค พระองคตรัสบอกวา จงแยกตัวทานออกเสียจากชนชาติทั้งหลายแหงแผนดิน ฮี บ รู 7:26 จึ ง บอกว า เรามี ม หาปุ โ รหิ ต เช น นี้ แ หละที่ เ หมาะสํ า หรั บ เรา คื อ เป น ผู บ ริ สุ ท ธิ์ ปราศจากอุบายไรมลทิน แยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยูสูงกวาฟาสวรรค วิวรณ 18:4 บอกวา "ดูกอน ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั้นเถิด เพื่อทานทั้งหลายจะไมมี สวนในการบาปของนครนั้น เพื่อทานจะไมตองรับภัยพิบัติที่จะเกิดแกนครนั้น เพื่อวาบาปของนครนั้น กองขึ้นสูงถึงสวรรคแลว การแยกจากสิ่งมลทินนั้น ไมไดหมายความวา เราแยกตัวโดยไมมีสวนอยูในที่ของคนบาป - ความจริงเรา สามารถอยูในโลกได โดยไมใหโลกอยูในเรา เราสามารถใหเรืออยูในน้ํา แตไมใหน้ําเขามาอยูในเรือฉันใด เรา สามารถจะอยูในโลกของคนบาปได โดยไมใหบาปมาอยูในตัวเราไดฉันนั้น แตพระเจาทรงสอนมากกวานั้น คือ การที่ทาทีในใจของเราที่แยกหางจากความบาป จิตใจของเรา การเอาชนะความบาปไมใชแยกตัวไมสนใจ ใครหรือสิ่งแวดลอมบาป แตแยกใจจากบาป แมภายนอกจะควบคุมไวไมปฏิบัติ แตก็ยังอยูในใจของเราเปน ความบาปอยู _____________________________________________________________________

ลักษณะของบาป  

คำเทศนาประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2010

ลักษณะของบาป  

คำเทศนาประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2010