Page 1

คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com

ถวายเผื่อพระนิเวศน พระธรรม

โยชูวา.10:32-39

คํานํา  พระนิเวศนเปนที่ประทับของพระเจา เพื่อเขาจะพบกับพระองค พระนิเวศนฝายอาคารก็มีความสําคัญอยู และจําเปนก็จริงเพราะวาพระวิเวศนฝายวิญญาณอยางพวกเราที่มารวมตัวกันตองมีมิติสถานที่เพื่อจะสถิต อยูได มิฉะนั้นเราไมมีที่ที่จะสามารถนมัสการ อาคารก็มีประโยชนและความจําเปน  แตที่สําคัญลึกกวาอาคารก็คือ พระนิเวศนฝายวิญญาณ คือ พวกเราทั้งหลายที่เชื่อ และรวมตัวกันเปน คริสตจักร และการถวามตัวใหกับพระนิเวศนเพื่อทําใหพระนิเวศนเคลื่อนไปได  การถวายทรัพยใหพระนิเวศนเพื่อพระนิเวศนทําหนาที่เปนประชาชาติมาหาพระเจานั้น จึงเปนเรื่องที่สําคัญ พระคัมภีรพูดเรื่องทรัพยมากกวาเรื่องใดๆ ในพระคัมภีร พระเยซูพูดในพระกิตติคุณเกี่ยวกับเรื่องทรัพยไว มาก และลองเอาปากกาไปขีดดูหมวดหมูบทที่เกี่ยวกับทรัพย พระเยซูรูวาทรัพยอยูที่ไหนใจอยูที่นั่น ถาไม มอบทรัพยก็คือไมมอบใจและพระองคจึงมีโอกาสใหเราเตือนใจที่จะมามอบใจใหกับพระเจาเพื่อจะได ติดตามพระองคอยางแทจริง เพื่อเราจะเปนคนที่จะนําพระพรพระเจาไปสูโลกนี้  ขาพเจาอยากจะสอนสิ่งหลักๆ 3 สิ่ง ดวยกันเกี่ยวกับการที่จะรักษาความสําเร็จ ดานการถวายทรัพยเพื่อ พระนิเวศน วาถวายอยางถูกตอง ตองถวายอยาไร โดยหลักการจากพระคัมภีรตั้งแตตนจนจบ พี่นองการ ถวายเริ่มตนธรรมบัญญัติตั้งแตในปฐมกาล เราเห็นปตาธิบดีหรือแพทริอาค อยางมากมายในพระคัมภีรที่ ถวายใหกับพระเจา สมัยธรรมบัญญัติก็มีการถวาย สมัยพระคุณก็มีการถวายทรัพยเพื่อใหกับพระเจา ดวย เหตุนี้การถวายเปนเรื่องที่พระเจาทรงโปรดเห็นดีวาเราควรทําและควรปฏิบัติ ถวายอยางไรเพื่อพระนิเวศน จึงจะถูกตองมี 3 สิ่งหลักๆ 1. ถวายเพื่องานในพระนิเวศน (32-33) นหม.10:32-33 32 และเราทั้งหลายกําหนดไววา จะใหคิดกับตัวเราเปนรายป ใหเสียคนละจํานวนหนึ่งสวนสามเชเขล เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจาของเรา  งานในพระนิเวศน ไดบรรยายสิ่งที่เนหะมียไดบอกพวกเราวา “และเราทั้งหลายกําหนดไววาจะใหคิดกับเรา เปนรายปในเสียจํานวนหนึ่งสวนสามเชเขล เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศนของพระเจาของเรา คือใหเปน ราคาขนมปงตั้งถวายธัญญบูชาเนื่องนิตย เครื่องเผาบูชาเนื่องนิตย สําหรับสะบาโตตางๆ วันขึ้น 1 ค่ํา เทศกาลเลี้ยงตางๆ สิ่งของบริสุทธและเครื่องบูชาไถบาปเพื่อทําการลบมลทันบาปของอิสารเอล เพื่องานทุก อยางในพระนิเวศนของเรา”  สิ่งแรกที่เราเห็นกันพูดถึงคือ การถวายเพื่องานในพระนิเวศนตอนนี้ไดบรรยายถึง 1 สวน 3 เชเขลที่ใหกับ พระเจาที่ปรากฏทุกๆ ป


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com อพย.30:11-16  ไดบรรยายไวซึ่งกลาววา … ทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสํามะโนครัว จะตองถวายของอยางนี้ คือ เงินครึ่งเชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ เชเขลหนึ่งมี 20 เกลา ครึ่งเชเขลเปนเงินถวายแดพระเจา ทุก ๆ คนที่ขึ้น ทะเบียนสํามะโนครัวตั้งแตอายุ 20 ปข้นึ ไป ใหนําเงินมาถวายแดพระเจา อพย.36:26  ไดพูดตอวา คนละเบคา คือ 1 เชเขลตามเชเขลของสถานนมัสการอันเก็บมาจากทุกคนที่ไปจดทะเบียน สํามะโนครัว คือ นับตั้งแตอายุ 20 ปขึ้นไป รวม 603,550 คน ในพระธรรมอพยพ ไดบอกถึงการที่พระเจาาง ใหเขาเขามาทําการทํานุบํารุงพระนิเวศนพระเจาเพื่อสําหรับการดําเนินงานในพระนิเวศนซึ่งเปนที่ที่เขาได พบกับพระเจาไดเดินตอได พระเจาไดเริ่มใหอิสราเอลถวาย ½ ของเชเขลตามเชเขลสถานนมัสการ แตขา พระเจาเชื่อวาและผานๆ ไปคงมีการเปลี่ยนแปลงทางการคาเงินในอณาจักรเปอรเซีย เงินเชเขลในถวาย นมัสการจึงเปน1/3 จึงมีบางอัน 1/3 บางอัน ½ ดังที่ปรากฏไมขัดแยงกัน เมื่อสมัยพระเยซูเสด็จมาถึงเราก็ เปน ถึงเงินวิหารที่เขายังเก็บอยู มธ.19:24  ไดบรรยายวาเมื่อมาถึงเมืองคาเปอนาอุม ผูเก็บคาบํารุงพระวิหารมาหาเปโตรถามวาอาจารยของทานไม เสียเงินคาบํารุงหรือ เปโตรจึงตอบวาเสีย เมื่อเปโตรเขาไปในเรือนพระเยซู ตรัสกับเขากอนวา ซีโมนเอย กษัตริยเคยเก็บสวยไดจากผูใด จากโอรสหรือจากผูอื่น เปโตรทูลตอบวา เคยเก็บจากผูอื่น พระเยซูจึงตรัส ตอบเขาวา ถาเชนนั้นโอรสก็ไมตองเสีย แตเพื่อมิใหเขาสะดุด ทานจงไปเก็บเบ็ดที่ทะเลเมื่อไดปลาตัวแรก ขึ้นมา ก็ใหเปดปากมันก็จะพบเงินตราเชเขลหนึ่ง จงเอาเงินนั้นไปชําระคาบํารุงสําหรับเรากับทานเถิด  เราเห็นถึงการที่อิราเอลทํากันแบบนี้ตลอดมาจนถึงยุคของพระเยซูก็ยังทํา คือ อายุ 20 ปขึ้นไปเอาเงินไป ถวายตามสํามะโนครัว ถวายทุกๆ ปเปนคาใชจายในพิธีกรรมและสิ่งตางๆ ในงานประจําพระนิเวศน อยาง ขอที่ 33 เราไดอานมาไดพูดตัวอยางบอกงานทุกอยาง เชน ขนมปงตั้งถวาย ขนมปงหนาพระพักตร ก็ตองมี การสับเปลี่ยนเสมอๆ มีการพบพระเจาวันสะบาโตมีการถวายเครื่องเผาบูชาตางๆ ธัญญบูชา สิ่งเหลานี้ตอง ใชคาใชจายในการที่พระนิเวศนจะมีสิ่งเหลานี้ไปทําการเพื่อชีวิตฝายการ รูจักพระเจาในสมัยนั้นๆ กดว.28:3  ไดบอกวา แลวเจาจงกลาวแกเขาวานี้เปนเครื่องบูชาดวยไฟ ซึ่งเจาทั้งหลายควรถวายแดพระเจา คือ ลูก แกะผูอายุ 1 ขวบ ไมมีตําหนิ 2 ตัว เปนเครื่องบูชาเนื่องนิตยทุกวัน พวกเขาถวายประจําวันสะบาโต ถวาย ในเทศกาลตางๆ สิ่งเหลานี้สักการะบูชา คาใชจายเหลานี้เขาทําอยางสัตยซื่อ เกิดขึ้นเพื่อบํารุงใหพระ นิเวศนทําหนาที่ได  หลักการนั้นยังอยูแมในรายละเอียดไมตองไปขนแกะแพะมา แตหลักการคือพระนิเวศนทําใหเปนพระนิเวศน ที่จะสามารถทําใหคนพบพระเจาได เมื่อเปนอยางนี้ พระเจาก็กําชับเขาถวายและเรามาเห็นความสําคัญ เหลานี้ในคริสจักร แมในพระธรรมกิจการ จนถึงจดหมายฝากตางๆ เราก็พบเห็นถึงการถวายทรัพยก็ยังคง ดํารงอยู  พวกเขามีความหวงใยสนใจอยากใหพระนิเวศนกาวหนาไปและก็มีสิทธิ์มีสวนในการเขามามีสวนชวยทํา การของพระเจาในพระนิเวศนของพระเจา


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com  การถวายจึงตองทําดวยวิญญาณที่เห็นคุณคาพระเยซูและงานของพระองคผานคริสจักร จึงทําใหเราถวาย แบบเต็มไปดวยความเขาใจไมใชเสียไมไดเมื่อถุงถวายผานมาหรือรูสึกแบบบังคับ แตทําดวยความรื่นเริง เหมือน 2 คร.8  ไดใชคําภาษากรีกที่เขามีความตื่นเตนยินดีมากเมื่อมีโอกาสถวายเพื่องานพระเจา เราจะยินดีไมไดจนกวา เราเห็นคุณคาของสิ่งที่เราใหไป  ถาเผื่อวาลูกขาพเจาอยากจะกินขนนสักกระปุกๆ หนึ่ง ขาพเจาคงดีใจไมใชบอกเอาไม ไปฟาดหัวเปรี้ยงบอก วา กินมากไปแลวเจาหนู รูสึกวาเดี๋ยวนี้ชักมีความหิวมากไปหนอยแลวนะ เราคงดีใจที่ไดเห็นคนที่เรารักมี โอกาสไดสิ่งที่เราคิดวามีคุณคาแกเขา ถาคนไหนไมอยากถวายใหพระเจาแสดงวาไมรักพระเจา พอยื่นให พระเจาพอพระเจาจะมารับสักหนอย เราเหวี่ยงหมัดเปรี้ยงเขาคางพระเจา บอกวาพระเจาชักจะมากไป หนอยแลว แหมเก็บคาตั๋วจากเราเยอะเหลือเกิน ถาเปนแบบนี้ก็เพราะพวกเราไมรักพระเจาจึงคิดอยางนี้  คนที่รักพระเจาไมคํานึงแมนถึงถึงสิ่งเหลานี้ แตมีความดีใจเต็มใจที่ให อยาวาแตรางวัลที่จะไดแนๆ อยูแลว รางวัลในสวรรคเก็บบัญชีไวใหเรา ในปจจุบันโลกนี้ พระเจาก็ดูเราไมขาดแคลน ถาเราถวายอยางถูกตอง แตวาเราทําเพราะรักพระเจาตางหาก ขาพระเจาอยากจะใหเพราะความเต็มใจมากกวาที่เขาใหเพราะจําใจ  เราตองสอนใหเขาใจการถวายดวยพระคุณไมใชถวายดวยกฎเกณฑหนาที่ดวยซ้ํา เราควรจะมอบใหพระเจา ทําสิ่งตางๆ คริสตจักรมีคาใชจายตางๆ มากมาย ที่จะใชสําหรับการดําเนินงานประจําเพื่อจะชวยที่จะนํา พระพรไปสูคนในเมือง ในประเทศ ในโลก ทุกคนในคริสตจักรก็จะสามารถสัมผัสไดวา เรามันก็ตองเสียคา น้ํา คาไฟ คากระดาษที่ใหสูจิบัตรไป คากระดาษเพื่อทําการสิ่งตางๆ การดําเนินงานในออฟฟค สิ่งเหลานี้ เพื่อชวยสงเสริมเกื้อหนุนจิตวิญญาณและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระมหาบัญชาพระเจาตางๆ ให สําเร็จ มีงานประจําตางๆ เหมือนกับงานในสมัยนั้นที่มีงานประจําตองมานั่งถวายธัญญบูชา เครื่องดื่มบูชา เครื่องเผาบูชา ตองมีขนนปงหนาพระพักตรมาเปลี่ยนตองมีสิ่งตางๆ มากมาย คาใชจายตางๆ ยอมเกิดขึ้น  คนสวนมากชอบไดของฟรีและคิดวามีคุณคา พี่นอง ขาพเจาบอกเลยวาของฟรีไมไดมีคุณคาเสมอไปและ สวนที่เรามีสวนมอบลงไปใหกับพระเจานั้นจะเปนเหตุทําใหเปนประโยชนกับชีวิตเราเอง และสิ่งนั้นก็กลับมา หาเราไมไดไปหาพระเจาเพราะวาพระเจาไมไดอยูกับเรา  แตพระเจาตองการใหเรามีสวนไดรับสิทธิ์พิเศษเพื่อสิ่งนั้นจะกลับมาเปนพระพรแกเราเพราะคริสตจักรก็ กลายมาเปนที่อุมชูฟูมฟกชีวิตฝายวิญญาณของเราตางหาก หากมีคนอุมจูงเด็กไปอยูคริสตจักรของเรา แต ไมเคยนึกเลยวาสิ่งตางๆ ที่เด็กใชที่นั้นๆ ก็มาจากที่เรามีสว นสนับสนุนพระราชกิจใหคนเหลานั้นไดรับพระพร เพราะเด็กไมมีทางจายได  พระเจาทรงโปรดสอนและกําชับเราการถวายที่ถูกตอง เริ่มตนเขาใจวามีงานในพระนิเวศนที่ทําใหพระ นิเวศนทําหนาที่ที่สามารถทําตามที่พระเจาสั่ง สิ่งเหลานี้คริสเตียนตองถวาย ในสมัยของเนหะมีรนั้น กษัตริย เปอเซียเริ่มตนตั้งแตกษัตริยไซรัสเปนตนมาหลายๆ พระองค แมเปนคนตางชาติอุตสาหนําเงินมาถวาย ชวยเหลือจายพระนิเวศน อสร.6:8-10


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com  ไดบรรยายบอกวา ยิ่งกวานั้นอีกเราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับสิ่งที่ทานพึงกระทําเพื่อพวกผูใหญของพวกยิวเพื่อ สรางพระนิเวศนของพระเจาใหชําเระเงินคากอสรางแกคนเหลานั้นเปนจํานวนอยางไมหยุดยั้ง เอาเงินจาก ราชทรัพยคือ บรรณาการของเมืองฟากดานตะวันตกและสิ่งใดๆ ที่เขาตองการเชน วัวหนุม แกะผู หรือ สําหรับแกะเครื่องเผาบูชาถวายพระเจาแหงฟาสวรรคทั้งขาวสาลี เกลือ น้ํา เหลาองุน และน้ํามัน ตามที่ ปุโรหิตเยรูซาเล็มกําหนดไห ใหมอบแกเขาเปนวันๆ ไปอยาไดขาด คือเขาจะไดถวายเครื่องสัตวบูชาเปนที่พอ พระทัยแกพระเจาแหงฟาสวรรคและอธิษฐานเพื่อชีวิตของกษัตริย  เราเห็นตอนนี้วา จริงๆ แลว บางครั้งพระเจาก็อนุญาตใหคนขางนอกมาชวยได แตมันนาอายที่คนของพระ เจาไมสนับสนุนพระนิเวศนแตไปใหคนไมรูจักพระนิเวศนของพระองค เรานาจะกลายเปนคนที่รูจักที่จะเห็น คุณคาของและก็มอบไวเพื่อใหพระนิเวศนนําพระพรไปสูคนจํานวนมาก รวมรับผิดชอบดวยจิตใจที่อยูกับ พระเจาเพราะความรักของพระเจา ทําใหเรารูสึกวาเปนสิทธิพิเสษที่เราจะมีสิทธิมีสวนที่มอบใหกับพระเจา และใหพระเจานั้นไดรับพระพรอยางแทจริง  มีเรื่องนาขําที่ใน USA เมื่อ 2 ปที่แลว มีผูรับใชพระเจาออกมาบอกคน บอกวาพระเจาจะเอาใหเขาตายหาก วาไมมีคนถวายทรัพยเขามาอีกประมาณกี่ลานเหรียญก็ไมทราบ แลวคนที่ไมเชื่อพระเจาคนหนึ่ง ครั้งทํา หนาที่เลนการพนันหมาเขาเกิดความรูสึกขึ้นมาแบบสมเพชก็เลยเอาเงินมาใหจํานวนที่ขาดอยูหลายเหรียญ นั้น ขาพเจาฟงแลวรูสึกไมชื่นใจเลยแมไดเงินมาจากคนไมเชื่อก็ตาม มันจะตื่นเตนมากกวา ถาคนของพระ เจาที่พระเจาอวยพระพรลุกขึ้นแลวมีสวนชวยงานพระเจามาเปนผูสนับสนุน แมพระเจาก็อาจจะอนุโลมให ในบางครั้ง  เนหะมียสอนคนพวกเขาวา เราจะรักษาความสําเร็จของกําแพงเมืองที่สรางได เมื่อเรามีใจสวามิภักดิ์และ แสดงดวยการถวายทรัพย เนหะมียสอนเขาถวายเพื่อการงานจําเปน งานประจําในพระนิเวศนใหพระนิเวศน ทําหนาที่ เนหะมียไมยอมใหเขามีขออางและเนหะมียไมยอมใหพวกเขาบอกพวกเราพึ่งอพยพมาสราง กําแพงเงินทองเราก็ยังมีไมมาก เราใหเวลาสวนใหญสรางกําแพง เงินทองเราคงไมไหลมาเทมา แตเนหะมีย สอยเขาตั้งแตตน ใหแบกภาระถวายพระนิเวศนดวยใจจริง เราอยูในสมัยพระคุณเรายิ่งตองขอบพระคุณ พระเจาขนาดไหนที่เรามีโอกาศไดถวาย  ขาพเจาขอกเลยวาไมมีใครถวายมากเกินไปและไมมีใครขาดทุนเมื่อถวายพระเจา พระเจาไมเยเปนหนี้ผูใด ในการถวายเงินเหลานี้เปนเงินถวายพิเศษ ใหสังเกตไมใชทศางคนะครับ นี้ไมใชสิบลด แตเปนเงินพิเศษ มากกวา สิบลดที่เ ขามอบไวเพื่อ ดูแ ลงานประจํา ตา งๆ ในพระนิเวศนเพื่อ รัก ษาพระนิเวศนใ หทํา หนา ที่ ปฏิบัติการได ยกเวนกับสิบลดปกติที่เกี่ยวของ 2. ถวายเปนครั้งคราวเพื่อความจําเปนในพระนิเวศน  เราสังเกตเห็นในขอ 34 พวกเขาไดจับฉลาก คือ บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประชาชนทั้งหลายเพื่อไปเอาฟนมา ถวาย นําเขามาในพระนิเวศนพระเจาของเรา ตามตระกูลของเรา ตามเวลากําหนดเปนปๆ ไป เพื่อเผาบน แทนบูชาพระเยโฮวาห พระเจาของเรา ตามที่บันทึกไวในธรรมบัญญัติ สิ่งที่ 2 ที่พวกเขาทํากันก็คือ ไปหาฟน มาถวายใหพระนิเวศน


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com  เขาจับฉลากเพราะในสนับนั้นไมมีพระวิญญาณอยูในตัวของแตละคน ดังนั้นเขาหาน้ําพระเจาพระเจาใน การจับฉลาก พระเจานําทรงเขาอยางไรดี 1พศด.24:5  ไดบอกเขาแบงดวยฉลากเหมือนกันหมดเปนเจาหนาที่ของสถานนมัสการ เจาหนาที่ของพระเจาพรอมที่จะ มีสวนเพื่อชวยงานจําเปนในพระนิเวศนไมใชเฉพาะปุโรหิตและเลวีแตประชาชนทั้งหลายขอนี้ไดบอกขอ 34 ดวย เครื่องเผาบูชาตองเผาตลอดเวลาตามกฎเกณฑของพระเจา มันก็ตองเอาฟนไปใสตลอดเวลาเพื่อให สามารถเผาได เมื่อไรที่ฟนเปนเชื้อเพลิงดับลง พระนิเวศนก็มีปญหาและไมสามารถทําหนาที่ในเหตุการณ นั้นได ลนต.6:12-13  ไดสั่งวาใหรักษาไฟที่บนแทนใหลุกอยู อยาใหดับเลยทีเดียวใหปุโรหิตใสฟนทุกเชาใหเรียงเครื่องเผาบูชาให เปนระเบียบไวบนแทนและเผาไขมันศานติบูชาบนนั้น ตองรักษาใหไฟติดอยูบนแทนเรื่อยไฟอยาใหดับเปน อันขาด เราใหเห็นคําสั่งพระเจาใหจัดฟนมาทําอยางนี้ พวกการงานหาฟนเปนงานประจําของพวกคนใช ประจําวิหาร คนพวกนี้บางครั้งเราสังเกตเปนคนเชื้อสายคานาอันนี้ไมใชคนของพระเจาที่สวามิภักดิ์ อาจ เปนคนซึ่งตางชาติมาทํางานใหอิสราเอล เชน กิเบโอน ยชว.9:27  จะจําไดวา กิเบโอนมาสวามิภักดิ์และโยชูวาไดตั้งเขาไวเปนคนตัดฟนตักน้ําสําหรับพระนิเวศนแตในเวลาที่ ไมมีคนพวกนี้มาชวยเกิดความจําเปนขึ้นมา พวกเขาก็ตองยินดี ไปชวยไมใชบอกวาไมใชงานของเรา และจะ ไมทํา แตไปตัดฟนมาเพื่อใหไฟนั้นคุกรุนตลอดเวลาในพระนิเวศน พวกเขาทําอยางนี้เพียงพอทําอยาง เหมาะสมกับพระนิเวศน นักประวัติศาสตรโซซีฟูด ชาวยิวไดบันทึกไววา เขาเอาฟนมาใหพระนิเวศนในวันที่ 10 ของเดือนที่ 5 มีการไปชวยกันไปมาจริงๆ มีการชวยกันคนละไมคนละมือในยามจําเปน  ขาพเจานึกภาพเห็นวา สมมุติถาวันหนึ่งมีการกันดารอาหารในประเทศไทย และสมาชิกจํานวนมากทีเดียวที่ อดอยาก ลําบาก ขาพเจาเชื่อวาคริสเตียนไมมีใครที่จะขาดน้ําใจที่จะชวยกันถวาย ผูที่มีก็ชวยคนไมมีเพื่อเรา จะชวยกันเลี้ยงดูผูที่ตกทุกขไดยากในคริสตจักรควรเปนที่ที่ชวยเหลือ ขาพเจาบอกกับผูนําวา แถวคลองเตย นี้เปนที่ที่มีคนยากจนมาก เรานาจะจัดบริการ ถาเปนไปไดแลวแตเวลาที่เหมาะสม เลี้ยงอาหารคนที่ขาด แคลนที่มีความจําเปนที่ไมสามารถจะมาทานอาหารไดเพื่อจะไดมีโอกาสชวยคนที่ตกทุกขไดยาก แมไมรูจัก พระเจา นับภาษาอะไรกับคนของพระเจาเองที่เราจะตองเกื้อกูลชวยเหลือกันดวยความรักของพระเจา  ขาพเจาเชื่อวาคริสตจักรนี้คนจิตวิญญาณสูงพอ ที่จะชวยคนที่ตกทุกขไดยากในยามที่จําเปนเวลานั้น ถามี กันดารอาหาร เราจะไมทิ้งพี่นองเราอดยาก นี่เปนทาทีของเรา หรืองานพิเศษจําเปนอะไรตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหพระนิเวศน งานที่เกิดขึ้น ตัวอยางเมื่อเราสรางอาคารนี้ อัศจรรยที่เกิดขึ้นที่พระเจาทรงเปดใหพวกเรา ชวยกันและสามารถทําได ถาสังเกตยังไมเสร็จจริงๆ ขางลางชั้นใตดินก็ยังอยูยังไมเสร็จ ขางบนก็ยังเปนหอง ประชุมใหญอีกที่มีหลังคาบางสวนยังไมเสร็จ ทานจะยังเห็นพื้นที่ยังไมเสร็จจริงๆ ยังไมไดปูเรียบรอยจริงๆ แสดงวา ตองมีบางอยางผิดปกติ คือ แมมือยังขาดอยู นั่นทานรูแลววาเกาอี้มาแลวบางสวนก็จริงแตมาครบ 4,000 ตัวเกาอี้เมื่อไหร เราจะตองใชจายเทาไหรและตอนนี้เกาอี้ที่มาก็ยังไมจายบิลบางสวน ทานคงรูอยูวา


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com บริษัทกอสรางใหมาถึงระดับหนึ่งแตบิลยังตามมาอยู ยังมีคนตองชวยถวายอยูและมีสวนสนับสนุนงานของ พระเจาอยูเพื่อใหงานไป นี้เปนงานที่จะตองทําใหพระนิเวศนไปไดเปนครั้งเปนคราว เราก็มาการถวายพิเศษ เพื่อการนั้นทุกคนยินดีที่จะไปตัดฟนไมใชเราคิดวาเปนหนาที่ของคนใดคนหนึ่ง ความจริงเปนโอกาสทองของเราที่จะรักษาผลประโยชนของเราในฝายวิญญาณในสวรรค เมื่อเราไปที่นั่น พระพรจะไปติดตามเรา พระเจาไมเคยเปนหนี้ผูใดและครั้งนี้ทานจะเห็น ขาพเจาไมเตยทาทายทานเลยใน การกอสรางขาพเจาอธิษฐานขอพระเจาเปนผูทําการในใจทานไมมหมีการทาทายเกิดขึ้น แตพระเจาดลจิต ดลใจใหคนถวายดวยความเต็มใจและความยินดี ถวายดวยความสุข ถวายดวยความรูสึกหวงใยพระนิเวศน สนใจพระนิเวศนของพระเจา เพื่อพรอมที่จะชวย ความจริงเรานาจะจับจองมองมีอะไรที่เราจะชวยพระ นิเวศนไดแลวรีบทําไมมหรอใหคนมาทาทายตลอดเวลา เชน ทานนั่งมองอยูวาเวลาเราฉายเครื่องสไลคน้ัน บางครั้งเราตองฉายไปกํานูน ทําใหคนนั่งขางบนในหองกระจกที่เปดประตูออกมาทั้งหมดแลวนั่งไดเต็มที่ใน ทุกๆ ดาน เมื่อเปดทั้งหมดแลวมองไมเห็น ทานก็นาจะคิด บางคนเกิดขึ้นมา อืม พระเจาดลใจเราจะทําจอ ยักษสักอันตรงกลางนี้เลย แลวไปซื้อเครื่องวีดีโอ เครื่องใหญบะเรอมาเพื่อฉายแบบเต็มจอเพื่อใหทุกคนเห็น แทนที่พวกเราไดเงินมา เราก็นึกอยางเดียววาเราจะซื้ออะไรของเราที่บานเรา แตนึกถึงพระนิเวศนของพระ เจาดวย หรือนั่งเกาอี้นี้ทานเห็นไหมขอบๆ ยังมีที่เกาอี้อีกเยอะที่เรายังไมไดตั้ง ขางบนก็ยังมีเกาอี้ไมเต็มหมด จริงๆ แสดงวายังขาดเกาอี้อยูแน เราก็เกิดภาระใจขึ้นมาโดยไมตองใหคน ทาทายใหเห็นดวยตา เรานาจะมีสวนชวยหรือเราเห็นเครื่องเสียงเราก็รูอยูวา ไอเครื่องเสียงเนี๊ยะโบราณกาล ไมเหมาะสมกับงาน ของเราแตก็พยายามปรับสภาพใชไปกอน บางคนที่มีพระพรจากพระเจาก็นาจะรูสึกเกิดภาระใจวา ฉัน อยากจะชวยหรือทานเห็นพื้นเปนแบบนี้ทานก็รูแลววา ยังตองมีอีกหลายอยางลงไปเพื่อใหพื้นมันดีกวานี้ หนอย เพื่อจะใชประโยชนไดอยางเต็มที่ หลายคนก็อาจจะเกิดภาระใจขึ้นมาที่มาจากแรงบันดาลใจภายในวา คริสตจักรนี้เดินดวยพระคุณไมไดดวย ธรรมบัญญัติ จึงไมมีการพยายามทําใหคนทําตามธรรมบัญญัติแตเดินดวยพระคุณพระเจา สิ่งเหลานี้ตอง มาจากภาระใจที่เต็มใจหรือนั่งอยูตามมุมตางๆ ที่อยูขางบน ทานเห็นวาเราขาดทีวี 24 ตัว เพื่อวา คนที่โคนที่ เสาจะมองเห็นได พี่นองก็จะมีความรูสึกขึ้นมา อืม เรานาจะนึกถึงพระนิเวศนมองเห็นภาพตางๆ ก็รูอยูวา คริสตจักรเด็กยังไมเสร็จ ที่ประชุมคริสตจักรเด็กยังไมมี ลูกหลานเต็มคริสตจักรยังไมมีที่ประชุมจริงๆ มี ความสุขที่มีสวนชวยเหลือพระนิเวศนของพระเจา ดวยความปรารถนาอยากเห็นสิ่งนี้สําเร็จเพื่องานพระเจา จะไปได เพราะวาที่ประชุมแหงนี้สามารถประชุมไดสัปดาหละ 42 รอบ วันละ 7รอบ 6 วันตอสัปดาห เพื่อเรา จะสามารถที่จะนมัสการตอไปที่ประชุมเราเต็มลน เรามีอาทิตยละ 5 รอบอยูแลวตอไปจะเพิ่มไปเรื่อยๆ ผลัดกันเทศน 42 รอบตอสัปดาห แลวพี่นองคูณเขาไป 4,000 ตอรอบคูณเขาไป 42 รอบ เราจะสามารถมีคน มารับพระพรขนาดไหนตอไปในอนาคตที่นี่ และก็แบงคนออกไปตั้งคริสตจักรเพิ่มขึ้นอีกทั่ว กรุงเทพมหานคร เพราะนิมิตเราตองการคนเปนลานมาเชื่อและวางใจในพระเยซู ฉะนั้นเราตองเห็นแกพระเจาและมีภาระใจเพื่ออยากทํางานพระองคโดยถวายตัวกอนเหมือนชาวโครินธที่ ถวายตัวกอนจึงถวายทรัพย เราพรอมอยากที่จะทํางานของพระเจาโดยถวายตัวกอนเหมือนชาวโครินธที่ ถวายตัวกอนจึงถวายทรัพย เราพรอมอยากที่จะทํางานของพระเจาใหเคลื่อนที่และเปนไปอยางดี และ ประสบความสําเร็จ พระพรก็มา ฉะนั้นนี้คือภาระใจ ฝากใหทานอธิษฐานและไปคิดดูและไปทาชวนกันและ กันเองวา เราขาดทรัพยอีกจํานวนมาก เพื่อจะสามารถใชจายใหเสร็จสิ้น เราจะเชื่อ พระเจาวาเราสรางเสร็จ


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com สิ้น ทุก อยา งไมมีห นี้ เราจะเชื่อ พระเจา วา พระเจาจะอวยพรเราใหสรา งรั้ว ไดขา งนอก เชื่อ พระเจา ที่จะ สามารถที่จะทําอาคารคริสตจักรเด็กที่จะทําอาคารคริสตจักรเด็กที่เด็กทํางานนี้ไดและคริสจักรนานาชาติ ของเราจะมีที่นมัสการ คริสตจักรจีน คริสตจักรพมา คริสตจักรแอฟริกันของเรา มีที่นมัสการ เราเชื่อพระเจา ที่ทุกอยางจะมีเพียงพอเพื่อสําหรับพระราชกิจของพระเจา นี้คือ การถวายในงานที่จําเปนขึ้นมา 3. ถวายเพื่อสนับสนุนผูรับใชในพระนิเวศน นหม.10:35-38 35 เราผูกมัดตัวเราไวที่จะนําผลแรกแหงที่ดินของเรา และผลแรกของผลตนไมทั้งสิ้นทุกป มายังพระนิเวศของ พระเจา  เริ่มบรรยายทศางค อันเปนหลักเกณฑการถวายเพื่อผูรับใช เนหะมียไดบอกถวาย 2 สิ่งเกี่ยวกับทศางคนี้ เพื่อพระนิเวศนใหตกเปนของคนเลวี พวกเลวี คือพวกถวายตัวเต็มเวลารับใช พระเจา เปรียบเทียบก็เหมือน ผูรับใชในสมัยนี้ ความจริงพวกเราทุกคนตองรับใชเต็มที่ เรารับใชตามของประทาน แตเมื่อเรารับใชเต็มที่ และตองการเวลาเพิ่มเพื่อจะใหของประทานเราถูกใชมากขึ้นเพื่ออาณาจักรเจริญมากขึ้น เราถวายตัวเต็ม เวลา จะมีผูรับใชเต็มเวลาอยูมากที่คริสตจักรนี้ ในกรุงเทพฯ อยางเดียวมีผูรับใชเต็มเวลาประมาณ 100 คน แตเรายังตองการผูรับใชอีกมาก เพื่อเราสามารถที่จะทํางานพระเจาไดอยางเต็มที่  พระเจาตั้งกําหนดเอาไวใหเลวีเปนผูทําการ 100% ใหแกพระเจา อิราเอลมี 12 เผา มีเผาหนึ่งเปนเผาที่ไมมี มรดกแผนดิน คือ เขาไมมีที่จะสามารถทํามาหากินเหมือนเผาอื่น เนื่องจากเขาเอาเวลาทั้งหมดมาปรนนิบัติ พระเจา แตใหเผาอื่นนั้นสนับสนุน นี้คือแผนการที่พระเจาบรรจงวางไว เพื่อวาจะเห็นงานพระเจาเคลื่อนที่ไป จะมีคนจํานวนหนึ่งในคริสตจักรที่ถวายตัวออกมาเพื่อพระนิเวศนของพระเจา รับใชพระเจาอยางเต็มใจ แลว เราไดแตคนที่มีคุณภาพทั้งนั้นที่นี่ เต็มไปดวยคนซึ่งมีคุณภาพแหงพระพร เต็มไปดวยคนปรารถนารับใชพระ เจาอยางจริงใจ เรานาจะสนับสนุนใหพระราชกิจของพระเจาเจริญรุงเรือง ขยายออกไปอยางเต็มที่เต็ม บริบูรณ เราเห็นถึง 2 สิ่งที่เขาถวาย คือ 3.1 ถวายผลแรก อพย.34:19  เราสังเกตเห็นวา ไดบอกวา ทุกสิ่งที่ออกมาจากครรภครั้งแรกเปนของพระเจา หมายความวาสัตวตัวผู ทั้งหมดของพระเจา ลูกหัวปของโคและแกะเปนของพระเจาหมด พระเจาใหคนเลวีนั้นเปนตัวแทนบุตรหัวป ของอิสราเอลปรนนิบัติพระเจา กดว.3:12-13  บอกวา ดูเถิดเราไดเลือกคนเลวีออกจากคนอิสราเอลแทนบุตรหัวปทามกลางคนอิสราเอลที่คลอดจากครรภ มารดาก อ น คนเลวีเป น ของเรา เพราะบรรดาบุต รหั ว ปเ ปน ของเรา ในวั น ที่เ ราไดป ระหารชีวิ ตลูก หัว ป ทั้งหลายในประเทศอียิปตนั้น เราไดเลือกบรรดาลูกหัวปและอิสราเอลเปนของเรา เราคือพระเจา นี่คือภาพ แหงการที่พระเจาเอาผลแรกทั้งหมดใหคนเนี๊ยะมาถวาย เมื่อภรรยาขาพเจาทํางานครั้งแรกในตางประเทศ เขาเอาเงินถวายของเขาทั้งหมดมายกใหพระเจากอน เปนผลแรกไมใชหักไวกอน อิสราเอลไมใชสังคม


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com เกษตรกรรม กสิกรรมและสังคมอุตสาหกรรม ดังนั้นพูดภาษาพืชผล เขาไมไดเอาผลไมไปกินจนหมดกอน และหักคาใชจาย คาปุย กอนมาใหพระเจา เขาเอาผลไมรุนแรกยกใหพระเจาหมอเมื่องอกออกมาและถวาย สิ่งเหลานั้น ทศางคใหกับพระเจา คือ เพิ่มเติมจากผลรุนแรกดวยซ้ํา กดว.18:15-16  ก็บรรยายแลวบอกไววา บรรดาเนื้อหนังที่เปนครรภไมวามนุษบหรือสัตวซึ่งเขาถวายแดพระเจาเปนของเจา แตอยางไรก็ตาม บุตรหัวปของมนุษยเจาตองไถไว เจาตองถูกไถลูกของบรรดาสัตวทั้งปวงที่มลทินอยูและคา ไถ พออายุไดหนึ่งเดือน เจาตองไถใหเจากําหนดเปนเงิน 5 เชเขล ตามเชเขลของสถานนมัสการ พืชพันธุ ธัญญาหารของผลแรกที่งอกออกมา เขาพูดเลยวา ของพระเจาไมกลาไปแตะเลย ทุกอยางที่เกิดขึ้นเกิดผล ครั้งแรกเขายกใหพระเจาหมด เพราะถือวาเปนการมอบตัวใหกับพระเจา ลนต.23:10  บอกวา คนอิสราเอลวาเมื่อเจามาแผนดิน ซึ่งเราใหเจาและเกี่ยวพืชผลของแผนดินนั้น เจาจงเอาฟอนขาวที่ เกี่ยวในรุนแรกไปใหปุโรหิต นี่คือ พระเจาทรงสั่งไวเลย ถาไมถวายพระเจา จะไมเปนพระพรแกเรา ตองตก เปนของคนเลวี เพื่อจะมีเลวีจะรับใชพระเจา ฉธบ.18:4-5  บอกวา ผลแรกของทานคือ ผลขาว ผลเหลาองุน ผลน้ํามัน และขนแกะรุนแรกที่ไดจากแกะรุนแรก จงมอบ ใหแกปุโรหิต เพราะวา พระเยโฮวาห พระเจาของทานไดเลือกเขาจากเผาชนชาติทั้งสิ้น ใหยืนปรนนิบัติใน พระนามพระเจาทั้งตัวเขาและบุตรหลานของเขาสืบไปเปนนิตย ผลแรกของเขามาถวายพระเจา ทุกอยางที่ เกิดครั้งแรกเขายกใหเพื่อพระเจาจะสามารถบอกไดนี่เปนตัวแทนสัญลักษณที่เหลือเปนของพระเจาดวยม ราพระองคฝากไวใหอารักขาและดูแล แตเรามอบใหพระองค 3.2 ถวายสิบลด นหม.10:37-38  แตที่เหลือหลังจากนั้นทุกอยาง 1 จาก 10 สวน คือ 10% ขอมอบใหพระเจา เพื่อจะ ดูแลงานของพระองค บอกวา และที่จะนําทศางคจากแผนดินของเรามาใหคนเลวี เพราะคนเวลีเปนผูเก็บทศางคจากหัวเมือง ชนบททั้งสิ้นของเราและปุโรหิตพงศพันธุของอาโรนจะอยูกับคนเลวี  คนเลวีไดรับทศางคและคนเลวีจะนําทศางคของทศางคไปยังพระนิเวศนพระเจาของเราไปยังหองคลังพัสดุ ทศางคนี้คือ 1 ใน 10 เกิดมะมวง 10 ลูกเขาเอามะมวงลูกหนึ่งมาใหพระเจา หรือ เกิดแกะ 10 ตัว เลือกแกะ ตัวหนึ่งมาใหพระเจา เลือกตัวที่ดีที่สุดดวย อยางที่เปนผลนั้น  พระเจาทรงโปรดเอามาเพื่อถวาย เพื่อผูรับใชเหลานี้จะดูแลเพื่อเขาจะทํางานพระเจาตอไป มิใชเพราะวา คนเลวี เขาไมปรารถนาที่จะทําอยางอื่น แตพระเจาตั้งเขาไว เพื่อเขาจะเปนตัวแทนในการปรนนิบัติรับใช พระเจาเมื่อไหรก็ตามที่อิสราเอลไมทําสิ่งนั้น เขาทําผิดตอพระเจาอยางรายแรง เพราะพระเจาใหเปนสิ่ง ชวยเหลือเขา กดว.28:21


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com  บอกวา เราใหทศางคอิสราเอลแกคนเลวีเปนมรดก เปนคาตอบแทนงานที่เขาปฏิบัติคือ งานปฏิบัติที่เต็นท นัดพบ เปนหนาที่ที่เราตองเลี้ยงดูเขา ฉธบ.14:22  บอกวา ผลไดเปนปๆ จากพืชพันธุในไรของทานนั้น ทานจงถวายทศางค ฉธบ.14:27  บอกวา ทานทั้งหลายอยาทอดทิ้งคนเลวีซึ่งอยูในเมืองของทานเพราะเขาไมมีสวนแบงหรือมรดกกับทาน พระเจาทรงกําหนดวิธีการไวใหคนถวายแกผูรับใชเต็มเวลา เราควรจะเลี้ยงดูเขาเปนอยางดี เพื่อเขาจะมี โอกาสรับใช เลวีพรอมรับใช เขาไมมีเวลาไปปลูกผัก เลี้ยงพืช เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย แตเขาถวายตัวใหกับพระ เจ า เราควรจะถวายดู แ ลเขา เพื่ อ เขาจะเป น ตัว แทนอิส ราเอลนํา หนา คนอื่น ในการรั บ ใชพ ระเจ า อยา ง เหมาะสม เมื่อเปนอยางนี้ การดูแลก็ไมเปนที่เปนปญหา กดว.18:28  สอนวา เพราะฉะนั้นเจาตองนําของบูชาจามทศางคืทั้งสิ้นของเจาถวายแดพระเจา คือ ทศางคที่เจาไดรับ จากคนอิสราเอลนั้น จากสวนไดนี้พวกเจงจงมอบแดพระเจา แกอาโรน ปุโรหิต หลักการดูแลก็คือทุกคนที่ รับใชพระเจานั้นไดรับการดูแลจากคนอื่นและคนที่ไดตอถวายสิบลดของตังเอง ใหกับคนที่ดูแลเราอีกทีหนึ่ง เพื่อจะสามารถทํางานของพระเจาได พวกเลวีก็ใหปุโรหิต ซึ่งเปนผูที่ไดรบั สวนทศางคของทศางค  เราจึงเห็นหลักการในพระคัมภีรอยางดีที่เราดูแลวาคนที่มีสวนรับใชพระเจาไดรับการเลี้ยงดู พระคัมภีรอยา เอาตะกราไปครอบปากวันขณะที่มันนวดขาว และอาจารย เปาโลแปลความวาผูรับใชเหมือนวัวที่คอย ทํางานในนา อยาใหเขาทํางานในนาโดยเอาตะกราครอบปากเขาไวดวย มิฉะนั้น เลยเขาจะไมมีแรงไปทําสิ่ง เหลานี้ ลองคิดรวมกับขาพเจาดู ถาทุกคนสัตยซื่อในการถวายสิบลดและถวายพิเศษ ถวายพิเศษนั้นคืองาน ประจําที่พูดมาในการบอกมาแตตน และถวายงานพิเศษ งานจําเปนที่พูดมาประการที่ 2 นี้เปนสิบลดนั้น เปนขั้นอนุบาล คือหมายความวา ทุกคนถวายไปเพื่อ เอาไปดูแลผูรับใชจริงๆ เพื่อที่ผูรับใชเพียงพอในงาน พระเจา  หลายครั้งทีเดียว ที่คนตกนรกไปมากเพราะวา คนไมถวายสิบลดแทนที่จะใหผูรับใชจํานวนมากหนอย สมมุติถาเผื่อ 10 คน ถวายสิบลดจริงๆ 10 คนนั้นก็นาจะดูแล 1 คนได โดยเฉลี่ยที่อยูเหมือนๆ กัน แสดงวา เรานาจะมีคนจํานวนหนึ่งที่ถวายตัวใหแกพระเจา ถาสัก 10%ก็ยังดี ถาเปนไปไดสมาชิกโบสถก็เปนพันๆ ควรมีสัก 10% ที่มีเวลาและมอบถวายทํางานพระเจาเต็มที่เพื่อเต็มแผนดินนี้จะมีพระพรของพระเจา เรานา ที่จะเห็นอยางนั้น แตถาเผื่อมีคนนอยมาถวายตัวแสดงวา เรายังถวายทศางคไมเพียงพอ แถมเอาทศางคเขา เจียดใชเพื่องานอื่นที่งานถวายพิเศษ ครวเปนผูชวย เชน ชวยซื้อเทป เครื่องวีดีโอ เครื่องอุปกรณเสียง เครื่อง คนตรี ไฟฟา น้ําประปา กระดาษ งานในออฟฟค คาโทรศัพท คาแฟกซ คาสิ่ง ตางๆ เพื่อสนับ สนุนงาน พระองค ถาเอาทศางคมาใชก็ผิดหลักพระเจาและบอยครั้งคริสตจักรในโลกนั้นถูกบังคับใหเอาทศางคมาใช เพราะวาทศางคนั้นไมเพียงพอ ดังนั้น แครที่จะขยายจํานวนผูรับใชไ ดเต็มที่กลับขยายไมไ ด เพราะวา สมาชิกไมสัตยซื่อแทนที่คนจะมาเชื่อ 15 ลานกลับเชื่อ 1 ลาน เนื่องจากเราไมไดสนับสนุนงานพระเจาอยาง เต็มที่จริงๆ ฉะนั้นความผิดนี้โลหิตจะตกในคนไมถวายทรัพยแน ในวันนั้นจะมีเสียงรองที่เราไมถวายทรัพย พวกเขาจึงตกนรกเพราะงานพระเจาแทนที่จะขยายไดเต็มที่กลับไมขยาย


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com พระเจาจึงสอนเราอยางชัดเจนเรื่องการมอบถวายทรัพยเพื่อชวยดูแลผูรับใช เพื่อจะขยายแวดวงผูรับใชให มากขึ้น เพื่อเต็มแผนดินนี้จะมีผูมาเชื่ออยางมากที่สุด นี้คือสิ่งที่พระเจาทรงเรียก เราตองดูแลผูรับใชพระเจา ไมใหขัดสนเปนการหยามพระเกียรติพระเจาอยางมาก ทีผูทําการแทนพระองคตองลําบาก คริสเตียนจํานวน มากในโลกที่เปนผูรับใชอยูในสภาพลําบาก เพราะคริสเตียนมีวาทะอันหนึ่งที่คิดวาเราตองทําใหเขาจนมาก ที่สุด เพราะเขาเปนนักเสียสละ พระเจาทรงโปรดใหเราทุกคนอยูในสถานะรับใชเหมือนกันหมด เราควรจะดูแลเขาดีที่สุด และปรัชญาของ เราเปนแบบพระคัมภีรสอน คือ ผูปกครองที่ปกครองดูแลดีนั้นตองใหเกียรติเปน 2 เทา คําวาใหเกียรติ ภาษา เดิมของกรีก คือ การใหทรัพยเขาเปน 2 เทา เพื่อเขาไปเจือจางคนอื่นไดดวยอีก ไมใชเปนแคหลบหลูดูหมิ่น พระเจา ขาพเจาสามารถดูไดเลยวาสภาพจิตวิญญาณคนแตละประเทศดีแคไหน โดยดูจากเขาดูแลผูรับใชดี หรือไม ถาดูแลผูรับใชอยางอดๆ อยากๆ ยากลําบาก เทากับเปนการบอกวาพระเจาไมยิ่งใหญ เทากับเปน การบอกเขาไมรักพระเจาจริง เพราะวาเห็นแกตัว แลวไมสนใจ พระคํา ฮักกัย เตือนคนของพระเจาอยางมากใหลูกขึ้นสรางพระนิเวศนและเมื่อฮักกัยบอกพวกเขาวาไม สรางพระนิเวศนของพระเจาอยางจริงใจ เขาเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวนตนกอน บานตัวเองก็ปรุไมแต พระนิเวศนของพระเจานั้นขาดแคลนฮักกัยบอกเขาวาอยางไร จะใหกระเปาเขามีรูขางลางแลวเงินจะหลน หาย แลวบอกวา ถาเกิดไปเก็บผลของพระเจาจะเปาไปเสียจะเขยาทําลายเสีย ตีสอนคนของพระเจาใหมี ปญหาเศรษฐกิจ ถาเผื่อที่พวกเขาทําอยางที่พระเจาสอนมานี้ ทานจะไมมีปญหาเศรษฐกิจตลอดชีวิต พระเจาจะใหเกินความ จําเปนเพื่องานที่ดีทุกอยางและคนไหนที่ขโมยสิบสด ทศางคและการถวายพิเศษและไมชวยดวยน้ําใจผล ติดตามมาคือแทนที่เขาจะไดรับพระพรเต็มขนาดแตไดรับบางสวนไมไดมากเทาไหร พระเจาไมกลาอวยพร มากเพราะวากลัวเราอารักขาไมไดมาก นี่เปนหลักตายตัวที่ขาพเจาเห็นมาแลวมากตอมาก เสรษฐีถึงกับ ลมละลายก็มีที่เปนคริสเตียนเพราะวาไมไดถวายใหกับพระเจาจริงๆ และมีหลายคนที่ตลอดเวลาจะตอง คอยหาเชากินค่ํา ชักหนาไมถึงหลัง เพราะวาเราไมไดเชื่อในคําสั่งสอนของพระเจา ถาจริงเรื่องหนึ่งก็จริงทุก เรื่อง พระคัมภีรบอกไวถาเราเชื่อฟงเรื่องหนึ่งก็ตองเชื่อฟงทุกเรื่อง พระวจนะพระเจาสอนในเรื่องนี้ไวอยาง มากในการสนับสนุนผูรับใช ขาพเจามาชวยงานที่นี่นะไมไดรับเงินเดือน เพราะขาพเจาอยากเปนแบบอยางใหดูวา คนรับใชพระเจาอยาง เต็มใจเปนอยางไร เหมือนเปาโล คือ เลี้ยงดูตัวเองแตถวายตัวมาชวยงานอยางสุดกําลังความสามารถ มา ชวยงานมากกวาคนทํางานเต็มเวลาเสียอีก แตไมใชทุกคนจะมีความเชื่อเทากันหมดแบบเปาโล คนที่ใตการดูแลขาพเจาลงมาที่เต็มเวลาเขาทําอยางนั้น ไมไดทุกคน ฉะนั้นพระเจาทรงสอนวาเราจะสนับสนุนดูแลเขาอยางเต็มที่ใหเหมาะสม เพื่อเราจะมีผูรับใช เปนพันๆ ในกรุงเทพฯ เต็มเวลาเพื่อจะไปตั้งสถานนมัสการในเต็มมากมายในทุกหยอมหญา สิ่งนั้นจะเกิด ไมไดถาเราไมเห็นแกพระนิเวศนและชีวิต เราจะรักษาความสําเร็จแหงชีวิตเราไมไดจนกวาเราจะถวายใหพระเจาจริงๆ ในสิ่งเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา พระเจาทรงโปรดตองการที่จะสอนหลักการอยางมีคุณคาที่จะชวยปฏิรูปนะพระพรแกชีวิตเราใครก็ตามที่ เขาใจพระวจนะและแสดงออกอยางถูตอง เราจะพบพระพรและเราจะพบการเปลี่ยนแปลง


คําเทศนาประจําอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2010 www.hopeofuttaradit.com  เราตองสอนตั้งแตลูกเราที่เขายังเปนเด็ก เมื่อถุงผานมาเราจะถวาย เราใหเขาไปกินขาวที่โรงเรียน 10 บาท เขาตองเก็บไวอยางนอย 1 บาท ขึ้นไปที่จะถวายวันอาทิตยและใหเขาเองใสเอง เราตองสอนเขาตั้งแตเขายัง ตัวเล็กๆ เพื่อเขาโตขึ้นเขามีลานหนึ่งเขาจะถวายใหพระเจาได โดยไมเสียดาย  พระเจาเปนพระเจาที่สามารถคืนเราไดทุกสิ่ง และวันนี้พระวจนะของพระเจามาสอนเราวาชีวิตทานจะ ประสบความสําเร็จไดอยางไรทานจะทําไดโดยการถวายตัวใหพระเจา และสัญลักษณที่แสดงถึงการถวาย ทรัพยขอใหถวาย 3 สิ่งนี้อยางถูกตอง และเริ่มตนแตเดี๋ยวนี้ สิบลดเปนอนุบาล แตตองมากกวาสิบลดและ มากกวาสิบลด นั่นแหละคือชองที่ทานจะกรอกในซองถวาย ที่ถวายพิเศษตางๆ มากมาย เพื่อจะชวยพระ ราชกิจของพระเจาในการนี้แลวจะไมมีใครจนลงเลย มีแตทุกคนเจริญขึ้น และมั่นคงขึ้นในพระเจา

ถวายเผื่อพระนิเวศน์  

คำเทศนาประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2010

Advertisement