MFA Warns

Page 1


SCHUTBLAD


SCHUTBLAD


Multifunctionele Accommodatie Warns

Samen oog voor leefbaarheidWaarin een klein dorp groot kan zijn Leefbaarheid. In veel kleine kernen veelvuldig onderwerp van discussie. Zo ook in Warns. Met ĂŠĂŠn groot verschil. In dit historische dorp aan het IJsselmeer, in de Friese gemeente Nijefurd, heeft de discussie plaatsgemaakt voor een fraaie multifunctionele accommodatie (MFA). In de MFA verenigen zich uiteenlopende gebruikersgroepen en instanties. Samen zijn ze erin geslaagd het dorpsbelang voorop te stellen. Samen hebben ze zich groots getoond in een dorp waar krimp op de loer ligt. Dit boek schetst in woord en beeld de totstandkoming van deze dorpsvoorziening en de zienswijzen van haar gebruikers en participanten daarop.


[Over de eigen schutting heen kijken]

4


Jan Rodenhuis

gemeente Nijefurd, projectwethouder MFA Warns

E

en basisschool die afgeschreven is. En een tweede die ook de jongste niet meer is.

Als gemeente wilden we breder kijken dan renovatie of vervanging. Dat staat immers ook in ons beleidsplan Visie Nijefurd 2015: in Warns is een extra voorziening nodig. Nu de MFA wer-

lopen; maar altijd samen. Persoonlijk

kelijkheid is, betekent dat een opsteker

vond ik het mooi om een steentje van

voor alle partijen.

dit proces in de vijver te gooien. Om samen te werken met professionals

5 S ame n oog v oor lee fbaarhe id

Ondanks de eigen belangen is het

en vrijwilligers. Om ruimte te geven

dorpsbelang voorop blijven staan.

voor problemen en oplossingen.

Je moet over de eigen schutting heen

En de toekomst? De accommodatie

kijken. Dat is het geheim achter dit

staat er. Nu is het aan Warns om die

succes. Een succes van allen. Als

te benutten en te laten bruisen.

gemeente probeerden we voorop te

Een schitterende uitdaging.


ruimte voor problemen en oplossingen

6


7 S ame n o og v o or lee fb aarhe id


[ Niemand buiten de boot ]

8


Siebren Bosma WoonFriesland, regiomanager

M

et zo’n zeventig huurwoningen in Warns hebben we als woningcorporatie

belang bij een goede leefbaarheid van het dorp. Want in een plezierig dorp met goede voorzieningen willen mensen graag wonen. Daarom zijn we meteen in gesprek gegaan met de gemeente Nijefurd toen de plannen voor een MFA bekend werden. Een randvoorwaarde voor zo’n project is dat alle partijen voor hetzelfde gedachtegoed gaan. In Warns was dat het

hetzelfde dak. Kinderen gaan er naar

geval. Alle partijen hielden oog voor

de peuterspeelzaal, basisschool en

de gemeenschap. Een breed blikveld:

opvang. En ouderen komen er naar

dan heb je een gezonde basis.

dienstencentrum Janke Tromp Hoeve. Kortom, een plek waar jong en oud

9 S ame n oog v oor lee fbaarhe id

Terugkijkend, mag ik wel zeggen dat

elkaar treft. Waar Warns met elkaar

onze wens waarheid is geworden.

één is. Dat vinden we als

Wonen, onderwijs, welzijn en zorg

WoonFriesland de basis voor een

hebben een plek gekregen onder

leefbaar dorp.


door één deur naar school

10


11 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


Dick Ravenhorst Dorpsbelang Dat alle voorzieningen nu onder één dak zitten, is voor iedereen praktisch. Maar het scheelt ook openbare ruimte. Zo blijft het groene karakter van Warns behouden. Als Dorpsbelang hebben we steeds geprobeerd de smeerolie van het proces te zijn. We hebben bemiddeld, voorgelicht en

B

vragen beantwoord. Het was mooi om

Mensen besluiten dan eerder: “Dit is

handen en voeten geven. Bijvoorbeeld

een leuk dorp, hier wil ik wonen.” Daar

door activiteiten in de MFA goed op

komt bij dat de MFA een regiofunctie

elkaar af te stemmen. Ik verwacht dat

heeft; onder andere uit Hemelum,

dit het bloeiende centrum van het

Molkwerum en Stavoren komen

dorp gaat worden. Met steeds meer

mensen hier naar toe.

activiteiten voor dorp én regio.

ehoud van voorzieningen.

te zien hoe de partijen naar elkaar toe

Voor een kleine kern als

groeiden. Het ging van ‘ik’ naar ‘wij’.

Warns is dat heel belangrijk.

Die ontwikkeling moeten we verder

12


[ Van ‘ik’ naar ‘wij’ ]

13 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


breder kijken dan renovatie of vervanging

14


15 S ame n oog v oor lee fbaarhe id


[ Dit houdt Warns en omstreken levend ]

16


Thea Stornebrink

Warnser Sport Vereniging, voorzitter

D

e oude gymzaal in Warns was niet meer zo geweldig. Voor de Warnser Sport

Vereniging (WSV) is de MFA dan ook een uitkomst. We zijn een overkoepelend bestuur voor onder meer gym-

de besturen van de verschillende

nastiek, volleybal en judo. Onze leden

afdelingen, hebben we steeds mee

komen uit Warns én de omringende

kunnen denken over de materialen en

dorpen. Actief nieuwe leden werven

de inrichting. Dat verliep prima; we

via een ‘instuif ’? Dat kon in de oude

werden goed op de hoogte gehouden

zaal echt niet meer. In de MFA hebben

en er was ruimte voor kritische noten.

we nu de voorzieningen om lekker

Voor het dorp is de MFA van

sportief bezig te zijn.

wezenlijke betekenis. Dit houdt Warns en omstreken levend. Ik hoop dat de

17 S ame n oog v oor lee fbaarhe id

Samen met mijn bestuursgenoten

MFA een sportieve ontmoetingsplek

Frouwkje Dijkstra, Teatske Albada en

wordt voor meerdere doeleinden.


een leuk dorp, hier wil ik wonen

18


19 S ame n oog v oor lee fbaarhe id


20


de basis voor een leefbaar dorp

21 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


Jan Tromp partijen; om alle wensen en organisa-

Tromp Partners Architecten, directeur / architect

torische eisen te doorgronden. Natuurlijk moet een gebouw er ook van buiten goed uit zien. Maar het moet vooral passen in de omgeving. Reden waarom we gekozen hebben voor een kap met een landelijke uitstraling. En voor overwegend één

G

bouwlaag, met de hogere sportzaal in

was dat onze doelstelling voor de MFA

multifunctioneel inzetbaar zijn. Het

Warns. Als architecten redeneren we

mooie in Warns is dat er steeds een

altijd vanuit de eindgebruiker. Een ge-

groot draagvlaak is geweest voor de

bouw moet begrijpbaar zijn, function-

plannen. Iedereen ziet de meerwaarde.

eel en helder voor iedereen. Daarom

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit het

hebben we uitvoerig gesproken met alle

kloppend hart van het dorp wordt.

eef de leefgemeenschap een

het midden. Door de ruimtes slim te

nieuwe impuls via multifunc-

koppelen, kan iedereen z’n identiteit

tionaliteit. In een notendop

behouden terwijl de ruimtes toch

22


[ Functioneel en helder voor iedereen ]

23 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


24


een groot draagvlaak voor de plannen

25 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


26


27 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


[ Met elkaar één ]

28


Yteke Laffra CBS Skoalfinne, schoolleider

J

e woont met z’n allen in één dorp. Dus is het mooi dat we door één deur naar school gaan. Kinderen,

ouders en leerkrachten. Dat is een bewuste keuze. We starten met twee afzonderlijke basisscholen in de MFA, maar we zullen zeker naar elkaar toegroeien. Het belangrijkste is dat er een

kinderopvang en ouderen. Ook allerlei

goede doorgaande lijn komt van peu-

praktische zaken kunnen we nu als

ter tot puber. Om tijdig zorg te bieden

scholen samendoen en uitwisselen.

en uitval te voorkomen. Niemand mag

Van ICT, leermethoden en meubilair

de boot missen.

tot ouderavonden en cursussen. We hebben de MFA met z’n allen

29 S ame n oog v oor lee fbaarhe id

Het is een grote kans dat we nu bij

gerealiseerd. Om de voorzieningen te

elkaar zitten. Kijk naar het multi-

behouden die voor de leefbaarheid

functionele speelplein. Eén plein

van het dorp nodig zijn. Gedeelde

voor alle schoolkinderen, peuters,

verantwoordelijkheid, dat is belangrijk.


30


het moet vooral passen in de omgeving

31 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


Willem Bouma Janke Tromp Hoeve, voorzitter vervoer. Toch hebben we besloten om mee te doen in de MFA. Het is een kans. Of we die opnieuw krijgen na de mogelijke gemeentelijke herindeling, is maar de vraag.

E

En natuurlijk vinden veel ouderen het

locatie staan twaalf seniorenwoningen.

van vroeger zingen bijvoorbeeld.

En in de plannen voor de MFA zijn

Hoe en wat, dat moet zich echt

geen nieuwe seniorenwoningen opge-

ontwikkelen. We hebben de keuze

nomen. Heel jammer. Voor een deel

gemaakt en we gaan met elkaar verder

van onze bezoekers wordt de afstand

in een mooi gebouw. Hoe het nog

dus groter. En voor ons betekent dat

mooier kan? Zo snel mogelijk nieuwe

extra inzet van vrijwilligers voor het

seniorenwoningen bij de MFA.

erlijk is eerlijk: we hadden

prachtig om dichtbij de jeugd te zijn.

onze twijfels over de MFA.

Activiteiten met de kinderen, daar

Want rondom onze oude

staan ze echt voor open. Samen versjes

32


[ Dichtbij de jeugd ]

33 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


een betere doorgaande lijn voor de kinderen

34


35 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


[ De lijntjes zijn stukken korter ]

36


Jella van Seters OBS De Totem, directeur

E

indelijk functioneel ingerichte ruimtes. Eindelijk plek voor het personeel. En alle voor-

zieningen en partijen onder één dak: daar is het onderwijs bij gebaat. Het betekent een betere doorgaande lijn voor de kinderen. En het biedt zoveel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld tijdens de les naar de bibliotheek of naar de logopedist. Het is een groei-

geven aan ouderen. Via de Brede

model, maar de lijntjes zijn stukken

Schoolvisie gaat de samenwerking

korter.

tussen beide scholen ongetwijfeld groeien. Overblijven, zwemmen en

37 S ame n oog v oor lee fbaarhe id

De MFA moet een ontmoetingsplek

sommige feesten gebeuren al samen.

worden voor het hele dorp. Die is er

En het nieuwe plein is voor alle

nu niet. Een plek waar jong en oud

kinderen. Het is belangrijk dat

elkaar aanvullen. Waar ouderen helpen

initiatieven van onderaf komen, dan

met voorlezen en themalessen;

kunnen er dingen ontstaan.

bijvoorbeeld over cultuur en techniek.

Activiteiten waar alle dorpsbewoners

En waar schoolkinderen ‘computerles’

plezier aan beleven.


38


gedeelde verantwoordelijkheid, dat is belangrijk

39 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


Harke Lettinga ‘Lotgenotencontact’ is hierbij be-

Fysio- en manuele therapie en training Warns

langrijk. Verder kunnen mensen hier op eigen gelegenheid terecht om in groepjes te werken aan conditie en kracht. Maar er zijn veel meer mogelijkheden

H

denkbaar. Zo wil ik graag kinder-

specialistischer wordt. Mijn verhuizing

disciplines uit. Kortom, een hoger

naar de MFA is dan ook gericht op de

medisch voorzieningenniveau voor

toekomst. Mijn praktijk gaat van één

Warns en de omringende dorpen.

naar twee behandelkamers en ik krijg

Ik hoop dat de MFA een heel

een eigen fitnessruimte. Hierin bied ik

geslaagd project wordt. Voor mij

trainingen en bewegingstherapie aan

als commerciële partij is het een

voor ‘doelgroepen’ zoals mensen met

‘make or break’ situatie; het móet

diabetes of overgewicht.

een succes worden. Daar ga ik voor.

et vak van fysio- en manue-

fysiotherapie gaan aanbieden; heel

le therapie is sterk in bewe-

praktisch, dichtbij school.

ging. Je ziet dat het steeds

Ook voor ouderen breid ik zeker mijn

40


[ Een hoger medisch voorzieningenniveau ]

41 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


42


43 S ame n oog v oor lee fbaarhe id


44


45 S ame n o og v o or lee fbaarhe id


46


47 S ame n oog v oor lee fbaarhe id


Uitgave: Š september 2010 gemeente Nijefurd

Oplage: 250 exemplaren

Concept en vormgeving: Visser en de Graef Communicatie

Teksten: Muldercopy, Herman Mulder

Fotografie: Hoogwoud en co, Annemarie Hoogwoud

Druk: Hellinga Grafische Specialisten

Dit boek wordt aangeboden door de gemeente Nijefurd en WoonFriesland.


SCHUTBLAD