Page 1

ENG DEU

NED RUS

octopussy evo


octopussy evo sturdy and reliable robust und zuverlässig stevig en betrouwbaar прочная и надежная

23

ENG The aerial section of the new Octopussy EVO features an extremely sturdy structure and double pantograph joint. These features provide the new series with movements and performances never seen before for this type of platform in particular the vertical up/ down movement.

NED Het hoge deel van de nieuwe Octopussy Evo is voorzien van een zeer stevige structuur en een dubbele pantograaf. Dankzij deze eigenschappen kan deze nieuwe reeks prestaties en bewegingen uitvoeren die eerst ondenkbaar waren voor dit soort platformen, bovendien kunnen perfect verticale omhoog/omlaag bewegingen worden uitgevoerd.

DEU Der in der Luft befindliche Teil des neuen Octopussy Evo ist durch eine besonders robuste Konstruktion und ein Gelenk mit doppeltem Pantograph gekennzeichnet. Diese Eigenschaften ermöglichen der neuen Serie Leistungen und Bewegungen, die bisher bei Arbeitsbühnen dieses Typs undenkbar waren, wie vor allem das vollkommen senkrechte Heben / Senken. RUS Воздушная часть новой платформы Octopussy Evo характеризуется чрезвычайно прочной конструкцией и шарниром с двойным пантографом. Эти характеристики придают новой серии ранее невообразимые свойства и возможности движения для платформ данного типа, в особенности строго вертикальный подъем/опускание.


octopussy evo ENG Octopussy Evo is fitted with an innovative stabilisation system which allows the outriggers to be opened and positioned in 3 different positions: completely open, completely open on one side and partially open on the opposite side or partially open. According to the position selected Octopussy Evo automatically calculates the work area allowing work to be performed only in this area. A particular feature of this system is that if one outrigger is completely open and the other one is partially open the arm can be extended on the side of the latter meaning that the platform can be positioned closer to the work face.

DEU Octopussy Evo verfügt über ein innovatives Stabilisiersystem, das es ermöglicht, die Stabilisatoren in 3 verschiedenen Stellungen zu öffnen und zu positionieren: vollkommen geöffnet, auf einer Seite vollkommen geöffnet und teilweise auf der gegenüberliegenden geöffnet, bzw. teilweise geöffnet. Je nach der getroffenen Wahl nimmt Octopussy Evo eine automatische Berechnung vor und erlaubt nur den sicheren Arbeitsbereich. Die Besonderheit dieses Systems besteht darin, dass beim Arbeiten mit einem vollkommen geöffneten und einem teilweise geöffneten Teil die Auskragung gegenüber letzerem erfolgt, wodurch es möglich ist, die Arbeitsbühne möglichst nahe zum Arbeitsbereich anzuordnen.

NED Octopussy Evo is voorzien van een nieuw stabilisatiesysteem waardoor de stabilisatoren in 3 verschillende standen uitgeschoven en geplaatst kunnen worden: volledig open, volledig open aan een zijde en gedeeltelijk open aan de andere zijde of gedeeltelijk open. Naargelang de keuze, berekent Octopussy Evo automatisch de veilige werkzone en staat alleen deze toe. De bijzonderheid van dit systeem is dat, indien gewerkt wordt met de ene zijde volledig open en de andere zijde gedeeltelijk open, men naar deze gedeeltelijk open zijde kan uitwijken, zodat het werkplatform dichterbij de werkzone geplaatst kan worden.

RUS Octopussy Evo оборудована новой системой стабилизации, позволяющей разводить и устанавливать аутригеры в 3 разных положениях: полностью разведенные, полностью разведенные на одном фронте и частично на противоположном, или же частично разведенные. В зависимости от сделанного выбора Octopussy Evo автоматически рассчитывает и позволяет работать только в безопасной рабочей зоне. Особенностью этой системы, в случае работы с одной частью полностью разведенной, а другой - частично, является возможность работы стрелы на фронте частично разведенной стороны, позволяя устанавливать платформу как можно ближе к рабочему фронту.

stabilisation freedom freiheit bei der stabilisierung stabilisatie vrijheid свобода стабилизации


45

octopussy evo


octopussy evo ENG The new Octopussy Evo can be fitted with fixed or rotating hydraulic jib (optional). The fixed hydraulic jib performs a vertical movement from -85° to +60°; the rotating hydraulic jib performs the vertical movement and also a horizontal rotational movement 45° to the right and 45° to the left. This feature combined with the hydraulic rotation of the platform allows a 90° rotation on both sides, making it possible when necessary to go round corners or work on different fronts (e.g. to prune a tree).

DEU Der neue Octopussy Evo kann mit einem ortsfesten oder drehbaren hydraulischen Jib ausgestattet werden (optional). Der ortsfeste hydraulische Jib ist in der Lage, eine senkrechte Bewegung von -85° bis +60° auszuführen. Der drehbaren hydraulische Jib dagegen ist neben der senkrechten Bewegung auch fähig, eine waagerechte Drehbewegung von 45° nach rechts und 45° nach links auszuführen. Diese Eigenschaft ermöglicht es zusammen mit der hydraulischen Rotation des Korbs, ein Drehen um 90° nach beiden Seiten, wodurch bei Bedarf Ecken umgangen oder auf verschiedenen Seiten gearbeitet werden kann (zum Beispiel beim Beschneiden eines Baumes).

NED De nieuwe Octopussy Evo kan uitgerust worden met een vaste of roterende hydraulische jib (optional). De vaste hydraulische jib kan een verticale beweging van –85° tot +60° uitvoeren; de roterende hydraulische jib kan, behalve de verticale beweging, ook een horizontale draaibeweging van 45° naar rechts en 45° naar links uitvoeren. Door deze eigenschap en door de hydraulische rotatie van de korf kan in beide zijden 90° gedraaid worden waardoor, indien nodig, over hoeken of op verschillende punten (bijvoorbeeld om een boom te snoeien) gewerkt kan worden.

RUS Новая Octopussy Evo может оборудоваться фиксированной или поворотной гидравлической стрелой (по заказу). Фиксированная гидравлическая стрела способна выполнять вертикальное движение от -85° до +60°. Гидравлическая поворотная стрела помимо вертикальных движений способна выполнять также и повороты по горизонтали на 45° вправо и на 45° влево. Эта характеристика, вместе с гидравлическим поворотом корзины, позволяет выполнять повороты в обе стороны на 90°, в случае необходимости огибать углы или же работать на нескольких фронтах (например, чтобы обрезать сучья дерева).

fixed or rotating hydraulic jib ortsfester oder drehbarer hydraulischer jib vaste of roterende hydraulische jib фиксированная или поворотная гидравлическая стрела


octopussy evo

easy to handle mühelose bewegung groot bewegingsgemak простота передвижения

67

ENG The Octopussy Evo is equipped as standard with an innovative, hydraulically-extendible tracked truck, which makes loading/unloading from the truck via ramps easier and safer and also increases platform stability during offroad manoeuvres.

DEU Octopussy Evo ist serienmäßig mit einem innovativen, hydraulisch verbreiterbaren Raupenwagen ausgestattet, der das Be- und Entladen des Lastwagens mittels Rampen erleichtert und sicherer macht. Zudem ist die Arbeitsbühne bei einer Umsetzung Off Road stabiler.

NED Octopussy Evo is standaard uitgerust met een innoverend, hydraulisch uitschuifbaar, rupsonderstel, waardoor het laden en lossen eenvoudiger en veiliger verloopt, middels laadvlakken, bovendien is het platform meer stabiel in geval van off road transport.

RUS Octopussy Evo серийно оборудуется новой гусеничной базой с гидравлическим разведением гусениц, что облегчает и делает более надежной погрузку и выгрузку из машины по пандусам, кроме того, делает платформу более устойчивой при движении по пересеченной местности.


octopussy evo ENG Thanks to the new wired or radio-controlled remote control systems (optional), the operator can manoeuvre the platform without standing in its range of action; this means increased operating safety for the operator during use of the Octopussy Evo. Oil Steel has also developed and patented a special safety system called SAFETY RING (optional): special ultrasound transreceiving devices installed on the upper part of the platform are in continuous contact with the radio-controlled remote control so the system only allows the operator to move the platform within a safety ring area, thus avoiding any movement too close or too far from said area.

DEU Auf Grund der neuen Bediensysteme mittels verdrahteter Steuerung oder Funksteuerung (optional) hat der Bediener die Möglichkeit, die Arbeitsbühne zu betätigen und dabei einen Aufenthalt in deren Arbeitsbereich zu vermeiden. Auf diese Weise kommt der Bediener in den Genuss einer höheren Betriebssicherheit bei der Benutzung des Octopussy Evo. Oil&Steel hat außerdem ein besonderes patentiertes Sicherheitssystem mit der Bezeichnung SAFETY RING entwickelt (optional): durch besondere Empfangsund Sendevorrichtungen mit Ultraschall, die auf der Oberseite der Arbeitsbühne installiert sind und ständigen Kontakt mit der Funksteuerung haben, ermöglicht es das System dem Bediener, die Arbeitsbühne nur in einem Sicherheitsring zu bewegen, der eine übermäßige Annäherung oder Entfernung dieser vermeidet.

NED Dankzij de nieuwe bedieningssystemen, door middel van draadbediening of radiobediening (optional), kan de bediener het werkplatform besturen zonder zelf te dichtbij de werkruimte te verblijven; op deze wijze kan hij, tijdens het gebruik van Octopussy Evo, veiliger werken. Oil&Steel heeft tevens een speciaal gepatenteerd veiligheidssysteem, SAFETY RING, ontwikkeld (optional): dankzij bijzondere ultrasone zend- ontvangsteenheden, geïnstalleerd op de bovenkant van het werkplatform en continu verbonden met de radiobediening, kan de bediener het werkplatform alleen binnen een veiligheidsring bewegen waardoor het niet te ver of te dichtbij terecht komt.

RUS Благодаря новым системам проводного или радио управления (по заказу), оператор имеет возможность управлять платформой, не находясь в ее рабочей зоне. Таким образом, обеспечивается большая безопасность оператора при использовании Octopussy Evo. Кроме того, Oil&Steel разработала специальную запатентованную систему безопасности, называющуюся SAFETY RING (по заказу): благодаря особенным ультразвуковым приемо-передающим устройствам, установленным на верхней части платформы, находящимся в постоянном контакте с радиопультом дистанционного управления, система позволяет оператору перемещать платформу лишь только в черте безопасности, предотвращая ее чрезмерное приближение или удаление.

improved operating safety höhere betriebssicherheit verhoogde werkveiligheid большая безопасность во время работы


octopussy evo high performance hohe leistungen hoogwaardige prestaties высокие характеристики

89

ENG Octopussy Evo is available in two versions: 1500 and 1800. The load capacity is the same for both versions: 200 kg (2 operators + tools), while performance differs. The Octopussy 1500 Evo can reach a maximum work height of 15 m and an outreach of up to 7 m. The Octopussy 1800 Evo can reach a maximum work height of 18 m and an outreach of up to 8.5 m lifting 200 kg!

DEU Octopussy Evo ist in zwei Ausführungen erhältlich: 1500 und 1800. Die Tragfähigkeit ist bei beiden Modellen gleich: 200 kg (2 Bediener + Werkzeuge), während sich die Leistung unterscheidet. Der Octopussy 1500 Evo ist in der Lage, 15 m maximale Arbeitshöhe sowie 7 m maximale Auskragung zu erreichen. Der Octopussy 1800 Evo erreicht 18 m maximale Arbeitshöhe sowie 8,5 m maximale Auskragung beim Heben von 200 kg!

NED Octopussy Evo is in twee uitvoeringen beschikbaar: 1500 en 1800. De laadcapaciteit is dezelfde voor beide uitvoeringen: 200 kg (2 personen + gereedschap), terwijl de prestaties van elkaar verschillen. Octopussy 1500 Evo heeft een maximale werkhoogte van 15 m en een maximaal werkbereik van 7 m. Octopussy 1800 Evo heeft een maximale werkhoogte van 18 m en wel een maximaal werkbereik van 8,5 m met een gewicht van 200 kg!

RUS Octopussy Evo имеется в двух версиях: 1500 и 1800. Грузоподъемность одинакова для обеих моделей: 200 кг (2 оператора + инструмент), в то время как разница заключается в характеристиках. Octopussy 1500 Evo способна достигать максимальной рабочей высоты 15 м и 7 м максимального вылета. Octopussy 1800 Evo достигает максимальной рабочей высоты 18 м и даже 8,5 м максимального вылета, поднимая 200 кг!


octopussy evo ENG The Octopussy Evo is equipped as standard with a platform with hydraulic rotation 45° to the right and 45° to the left. This feature means a greater number of positions can be achieved and in many cases makes aerial work easier.

NED Octopussy Evo is standaard uitgerust met een 45° naar rechts en 45° naar links hydraulisch roterende korf. Dankzij deze eigenschap zijn meer bewegingen mogelijk en in veel gevallen wordt het hoogtewerk vergemakkelijkt.

DEU Octopussy Evo ist serienmäßig mit einem hydraulisch um 45° nach rechts und 45° nach links schwenkbarem Korb ausgestattet. Diese Eigenschaft ermöglicht eine Erhöhung der möglichen Positionierungen und erleichtert in vielen Fällen das Arbeiten in der Höhe.

RUS Octopussy Evo серийно оборудуется корзиной с гидравлическим поворотным механизмом на 45° направо и на 45° налево. Эта характеристика позволяет увеличить возможные выполняемые положения и облегчает во многих случаях выполнение работ на высоте.

rotating platform schwenkkorb roterende korf поворотная корзина


octopussy evo

well-finished fachgerechte ausführung fijne afwerkingen искусная отделка

10 11

ENG The refined design of the new Octopussy Evo reflects the great research and development work carried out to create this innovative series. The casings, the geometry of the aerial section, the significant technical innovations covered by international patents are the features that make the Octopussy Evo the most state-of-the-art series of tracked platforms on today’s market.

DEU Das raffinierte Design des neuen Octopussy Evo verdeutlicht die umfassende Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, die geleistet wurde, um diese innovative Serie herzustellen. Die Verkleidungen, die Form des in der Luft befindlichen Bereichs sowie die grundlegenden technischen Innovationen mit internationalem Patent machen den Octopussy Evo zur fortschrittlichsten Serie von Arbeitsbühnen auf Raupenketten, die heute auf dem Markt zu finden ist.

NED

RUS Изысканный дизайн новой Octopussy Evo рассказывает о важной работе в области исследований и развития, проведенной для реализации этой современной серии. Кожухи, геометрия воздушной части, серьезные технические новинки, защищенные международными патентами, превращают Octopussy Evo в самую современную из имеющихся сегодня на рынке серий гусеничных платформ.

De fijne design van de nieuwe Octopussy Evo weergeeft het belangrijk onderzoeksen ontwikkelingswerk dat uitgevoerd is om deze vernieuwende serie te verwezenlijken. De carters, de geometrie van het hoge deel, de uitgebreide technische vernieuwingen gedekt door internationale patenten maken van Octopussy Evo de meest vooruitstrevende reeks rupshoogwerkers die op de mark te vinden zijn.


octopussy evo ENG The Octopussy Evo can be equipped with a 15 cv petrol engine or diesel engine. Furthermore, the optional 110/220 electric motor can be chosen for carrying out work indoors without noxious gas emissions.

NED Octopussy Evo kan, naar keuze, uitgerust worden met een benzinemotor 15 cv of een dieselmotor. Bovendien kan, als optional, een elektromotor 110/220 V gekozen worden ideaal voor het werken in binnenruimtes zonder schadelijke uitlaatgassen.

DEU Octopussy Evo kann nach Wahl mit einem Benzinmotor zu 15 PS oder einem Dieselmotor ausgestattet werden. Außerdem kann optional der Elektromotor zu 110/220 V gewählt werden, um Arbeiten in geschlossenen Räumen ohne Ausstoß von gesundheitsschädlichen Abgasen auszuführen.

RUS Octopussy Evo может оборудоваться бензиновым двигателем 15 л.с. или дизельным двигателем. Кроме того, по заказу, может устанавливаться электродвигатель 110/220 В для работы в закрытых помещениях без вредных для здоровья выхлопов.

wide range of power drive options breite auswahl der antriebe grote aandrijving mogelijkheid большой выбор приводов


evo

16 15 14 13 12

octopussy

11 10

360°

9 8 7

+/- 45°

B

A

6 5

A

16

4

15

Angolo di lavoro 360°

A

3

14 13

15

Angolo 11 di lavoro 360°

A

12

0

1

2

3

8

4

5 7

11

+/- 45°

10 9

3

10

8

A

2 6

1

B

1

3

1 4

5

6

4

5

6

0 8

7

7

0 8

4650 4650

4

3500 A3500

2500 2500

2

0

0

950

950

1

G

4650

A

Angolo di lavoro 20°

3800

4650

Angolo di lavoro 20°

3500 3500 2500 2500

780 780

3500

Angolo di lavoro 20°

5

3

12 13

3

4650

A

2

2

2

A

0

1

2500

G

G

2750

3

°

0

950

200 7kg

24 1 3

Angolo di lavoro 160°

9

1

5

950 950

11

A

1970

B

A

3800 3800 3800

780

780

Angolo di lavoro 20° 1970

6

12

Angolo di lavoro 20°

1970

+/- 45°

2

1970

13

3A

A

7

Angolo di lavoro 20°

A

4

2750 2750

14

0 8

5

A

B

1970 1970

15

B

7

6

Angolo di lavoro 160°

B

Angolo di lavoro 8 360°

A

A

1970

16

6

1970 1970

1

Angolo di lavoro 160°

9

13

2

1

10

14

3

2

12

16


evo

specifications / technische daten technische specificaties / технические характеристики 15 m

13 m

200 kg / 2 operators 200 kg / 2 bediener 200 kg / 2 personen 200 кг / 2 оператора 360° 45° right + 45° left 45° re + 45° li 45° rechts + 45° links 45° направо + 45° налево 1400x700x h1100 mm 1400x700x h1100 mm 1400x700x h1100 mm 1400x700x h1100 mm

aluminium removable alu       abnehmbar aluminium afneembaar алюминиевая     съёмная

fixed or rotating jib (optional) Ortsfester oder drehbarer Jib (optional) vaste of roterende jib (optional)

неподвижная или поворотная стрела (по заказу) aerial parts: proportional hydraulic controls - stabilisation and translation: electro-hydraulic controls In der Höhe befindlicher Teil: hydraulisch proportional - Stabilisierung und Verfahrung: elektrohydraulisch hoog deel: hydraulisch proportioneel - stabilisatie en verplaatsing: elektrohydraulisch Воздушная часть: пропорциональное гидравлическое управление - Стабилизация и движение: электрогидравлическое управление 1970 mm

3800 mm

780 mm hydraulically-extendible tracked truck Hydraulisch verbreiterbarer Raupenkettenwagen hydraulisch uitschuifbare rupswagen гусеничная ходовая часть с гидравлическим разведением гусениц

petrol engine-15hp / Diesel Engine / electric motor 110V-220V (optional) Benzinmotor 15cv/ Dieselmotor / Elektromotor 110v-220v (optional) benzine motor 15cv/ diesel motor / elektrische motor 110v-220v (optional) бензиновый двигатель 15 л.с./дизельный двигатель / электрический двигатель 110-220 В (по заказу) tracked 1,5 km/h raupen 1,5 km/h rups 1,5 km/h гусеничное 1,5 km/h lowerable hydraulic descent kappbar mit hydraulischabsenken hydraulisch uitvouwbare stempelpoten гидравлическое опускание 2090 kg

octopussy

7m


evo

19 18 17 16 15 14

octopussy

13 12 11

360°

10 9 8 7

+/- 45°

B

16

6

A

5

15

A

14

12

15

012

1

2

3

4

8

5

67 7

11

9

16

+/- 45°

6

B

12

A

11 10 9

Angolo di lavoro 160°

8

B

4

1

3

2

3

4

5

5

6

7

0 8

7

5500

3650

Angolo di lavoro 20°

3

G

4650 4650

5500

5500

A

8

9 10

14 15

1000

7

0

6

0

3650

Angolo 2600 di lavoro 20°

G 5500

Angolo di lavoro 20°

4650

780 780

2600

2 1

A

0 8 A

1 4

6

2

A

2

1

3

A

0

0

1000

5

1

24 1

2900

A

26

3

Angolo di lavoro 20°

Angolo di lavoro 20°

1

5

1970 1970

2007kg

2

1970

13

3A

A

1970

14

Angolo di lavoro 20°

4

B

7

15

A

5

A

1970 1970

17

0

6

Angolo di lavoro 160°

B

Angolo di lavoro 8 360°

A

9 10 B

A

1970

18

3

+/- 45°

10

19

8

1970

1

2900 2900 1000 1000

2

Angolo di lavoro 160°

9

13

3

1

10

14

4

2

Angolo 11 di lavoro 360°

A

4

Angolo di lavoro 360°

3

13 16

A

780

3650 3650 2600 2600


evo

specifications / technische daten technische specificaties / технические характеристики 18 m

16 m

200 kg / 2 operators 200 kg / 2 bediener 200 kg / 2 personen 200 кг / 2 оператора 360° 45° right + 45° left 45° re + 45° li 45° rechts + 45° links 45° направо + 45° налево 1400x700x h1100 mm 1400x700x h1100 mm 1400x700x h1100 mm 1400x700x h1100 mm

aluminium removable alu       abnehmbar aluminium afneembaar алюминиевая     съёмная

fixed or rotating jib (optional) Ortsfester oder drehbarer Jib (optional) vaste of roterende jib (optional)

неподвижная или поворотная стрела (по заказу) aerial parts: proportional hydraulic controls - stabilisation and translation: electro-hydraulic controls In der Höhe befindlicher Teil: hydraulisch proportional - Stabilisierung und Verfahrung: elektrohydraulisch hoog deel: hydraulisch proportioneel - stabilisatie en verplaatsing: elektrohydraulisch Воздушная часть: пропорциональное гидравлическое управление - Стабилизация и движение: электрогидравлическое управление 1970 mm

4650 mm

780 mm hydraulically-extendible tracked truck Hydraulisch verbreiterbarer Raupenkettenwagen hydraulisch uitschuifbare rupswagen гусеничная ходовая часть с гидравлическим разведением гусениц

petrol engine-15hp / Diesel Engine / electric motor 110V-220V (optional) Benzinmotor 15cv/ Dieselmotor / Elektromotor 110v-220v (optional) benzine motor 15cv/ diesel motor / elektrische motor 110v-220v (optional) бензиновый двигатель 15 л.с./дизельный двигатель / электрический двигатель 110-220 В (по заказу) tracked 1,5 km/h raupen 1,5 km/h rups 1,5 km/h гусеничное 1,5 km/h lowerable hydraulic descent kappbar mit hydraulischabsenken hydraulisch uitvouwbare stempelpoten гидравлическое опускание 2580 kg

octopussy

8,5 m


OIL&STEEL spa via G. Verdi 22 41018 S. Cesario sul Panaro Modena Italy tel +39 059 936811 fax +39 059 936413

OIL&STEEL IBERICA sl Ctra National III 339 46190 Riba-Roja del Turia Valencia Espana tel +34 902 636778 fax +34 902 636779

OIL&STEEL France sarl 2 Rue A. Fresnel 69680 Chassieu France tel +33 0 478291736 fax +33 0 472797703

OIL&STEEL is a company of PM GROUP

ed. 10/10 cod. 4536008

technical data may be updated without notice and may be subject to tolerances die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung verändert werden und können Toleranzen aufweisen de technische gegevens kunnen bijgewerkt worden zonder voorafgaande kennisgeving en kunnen onderhevig zijn aan tolerantie технические данные могут быть обновлены без предварительного уведомления и могут иметь допуски

OCTOPUSSY_EVO_2010 NL  
OCTOPUSSY_EVO_2010 NL  

NED ENG DEU RUS sturdy and reliable прочная и надежная NED Het hoge deel van de nieuwe Octo- pussy Evo is voorzien van een zeer stevige stru...

Advertisement