Page 1

ESSENTIE

AMBITIE

REALISATIE

KANTOOR

D+Z ARCHITECTEN+PROJECTMANAGERS


KANTOOR

D+Z ARCHITECTEN+PROJECTMANAGERS


1

Op weg naar een werkomgeving die werkt PAG I NA 5

2

Op zoek naar het DNA van uw organisatie PAGIN A 9

3

Alles onder één dak: het complete pakket van D+Z PAG I NA 1 3

4

Ontzorging is ons motto, voor opdrachtgevers van elke omvang PAGIN A 1 7

5

Alleen een functioneel ontwerp is een geslaagd ontwerp PAG I NA 2 1

6

De zekerheid van maakbaarheid PAGIN A 2 5

7

Het einde van het ‘hokjesdenken’: Het Nieuwe Werken volgens D+Z PAG I NA 2 9

8

Doen wat je belooft: onze definitie van kwaliteit PAGIN A 3 3

9

De techniek maakt de werkplek PAG I NA 3 7

10

Duurzaamheid is een keuze, maar wat is de juiste? PAGIN A 4 1

11

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking PAG I NA 4 5


Johan Koggink Van Benthem & Keulen

PAGINA 6

Joop Boezeman De Arbeiderspers / A.W. Bruna Uitgevers

PAGIN A 1 0

Chris Burggraaf Fluor

PAGINA 14

Eric Bornhausser PSA Peugeot Citroën Benelux

PAGIN A 1 8

Claude Herreman Kuwait Petroleum Europe

PAGINA 22

Roelof Meijer SIDN

PAGIN A 2 6

Marcel van Gisbergen Aedes

PAGINA 30

Filitsa Tsitouris Sealed Air / Diversey

PAGIN A 3 4

Caroline Härtel ArkeFly

PAGINA 38

Jaap Verwer Stork Technical Services Nederland

PAGIN A 4 2

3


HOOFDS TUK 1 O P W EG N AAR EEN W ER KO MG E V I N G D I E W E R K T

Op weg naar een werkomgeving die werkt

DEN K EN EN BESL ISSEN DO EN WE SAMEN MET U. MAAR WEES GER UST: HET R ISIC O IS VO O R O N S

Een werkomgeving is meer dan

Zo’n werkomgeving realiseert

een verzameling bureaus en

D+Z Architecten+Projectmanagers.

beeldschermen. Het interieur van

En die toevoeging maakt duidelijk

Als opdrachtgever wordt u

een kantoor is mede bepalend voor

waar onze kracht ligt. Het is een

nadrukkelijk uitgenodigd om te

het welbevinden van de mensen die

combinatie van disciplines waarbij

participeren in de ontwikkeling van

er werken, en voor de kwaliteit van

de verschillende specialisten elkaar

het interieur. Want dat is waar het bij

het geleverde werk. Het interieur laat

aansturen en scherp houden,

D+Z om draait: samen denken, samen

ook zien waar de organisatie voor

aanvullen en inspireren. Deze

beslissen. Wij gaan samen met u op

staat, het geeft vorm aan identiteit en

werkwijze biedt veel voordelen –

weg naar wat voor u de beste oplossing

uitstraling. Een goed ontwerp zit de

esthetisch, planmatig en financieel.

is: een werkomgeving die werkt.

organisatie daarom ‘als gegoten’.

< Van Benthem & Keulen, Utrecht

5


HOOFDS TUK 1 O P W EG N AAR EEN W ER KO MG E V IN G D IE W E R K T

Samenwerken met een tevreden opdrachtgever Van Benthem & Keulen

“Voor het interieur van ons nieuwe advocaten- en notariskantoor hebben we aangeklopt bij D+Z. En daar kijken we nog elke dag tevreden op terug. Vooral de manier waarop we samen hebben geopereerd is uitstekend. Samenwerken met D+Z betekent een continue, constructieve dialoog. Een project doe je samen, zo hebben wij dat ervaren.’’

6

“ E E N P ROJECT DOE JE SAM EN, ZO H EB B EN WI J DAT ERVAREN B I J ONZE CONTACTEN M E T D+ Z”

Johan Koggink, directeur Van Benthem & Keulen. Kantoor dat topkwaliteit combineert met toegankelijkheid. Opdrachtgever van D+Z.


HOOFDS TUK 2 O P ZO EK N AAR HET D N A VA N U W O R GA N I S AT I E

OM HET KARA K T E R VA N UW OR GA N IS AT IE Z I CHT B A A R T E M AK E N , H O U D E N WIJ U EEN SP I E G E L VO O R

Op zoek naar het DNA van uw organisatie

Bij D+Z gaan we heel ver om te ontdekken wat er voor u toe doet. Het DNA-profiel van uw organisatie, dat willen we boven tafel krijgen. Wie bent u? Waar staat u en waar

We luisteren scherp en kijken

wilt u naartoe? Het antwoord op

aandachtig. We praten en discus-

deze vragen vormt de eerste stap.

siĂŤren, observeren en analyseren.

Misschien kiest u met uw organisatie

Kortom: we kruipen eerst onder

voor een bescheiden aanpassing

de huid van uw organisatie, daarna

van het bestaande. Dat kan een

volgen de eerste voorstellen en ideeĂŤn.

prima keuze zijn. Maar wat we vaker tegenkomen, is de ambitie om een flinke stap vooruit te zetten. Om de markt op een andere, betere manier tegemoet te treden. En om uw medewerkers nieuwe inspiratie te bieden. De manier waarop u bent gehuisvest speelt daarbij een belangrijke rol.

< De Arbeiderspers / A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht

9


HOOFDS TUK 2 O P ZO EK N AAR HET DN A VA N U W O R GA N I S AT I E

Eerst het DNA, dan het interieur De Arbeiderspers / A.W. Bruna Uitgevers

“Voor onze nieuwe kantooretages in Utrecht zijn we naar D+Z gestapt. Ze werken zeer professioneel. Eerst hebben wij samen ontdekt waar ons bedrijf precies voor staat. Met name wanneer het gaat om de werkomgeving. Vervolgens hebben wij een interieurcommissie

“D + Z HE E F T IE T S GE R E A LIS E E R D WA A R A L O N Z E MEDEWERKERS GE LU K K IG ME E Z I J N”

10

samengesteld en zijn we aan de slag gegaan met moodboards. Joop Boezeman, algemeen directeur Het resultaat: een perfecte

De Arbeiderspers / A.W. Bruna

profielschets en uiteindelijk een

Uitgevers. Een van ’s lands grootste

interieur waar al onze medewerkers

uitgeversbedrijven en opdrachtgever

gelukkig mee zijn.”

van D+Z.


HOOFDS TUK 3 ALL ES O N D ER ÉÉN DAK : H E T C O MPL E T E PA K K E T VA N D + Z

Alles onder één dak: het complete pakket van D+Z

Door de integrale aanpak wordt beter gecommuniceerd en veel tijd bespaard. In onze formule zit een perfect sturingsmechanisme opgesloten, dat merkt u op elk punt van het traject.

Alles onder één dak, dat vindt u

D U ID E LIJ K H E ID E N Z E K E R H E ID . MA A R H E T R E S U LTA AT IS I N Z IC H T E N OV E R Z IC H T

Architectuur en projectmanagement

bij D+Z. Waarbij de zaken worden

vindt u bij ons onder één dak. Bij D+Z

afgehandeld langs de kortst mogelijke

bieden we een programma van A tot Z.

lijnen, met één vast aanspreekpunt.

Advies, ontwerp, calculatie, planning, organisatie en realisatie. Waarbij alles

Het resultaat van dit alles:

naadloos op elkaar aansluit.

duidelijkheid en zekerheid. Daar kunt u nog bij optellen: kennis en

Dit unieke én-én principe heeft veel

ervaring, inventiviteit en creativiteit.

voordelen. Voor ons, maar vooral ook voor u. De combinatie van disciplines zorgt voor maximale grip op het proces en is een waarborg voor succes.

< Fluor, Hoofddorp ©Paul de Ruiter, architect

13


HOOFDS TUK 3 AL L ES O N D ER ÉÉN DAK : HE T C O MPL E T E PA K K E T VA N D + Z

“D+Z WER K T N ET AL S WIJ: BETR O K K EN EN ALTIJD DUIDEL IJK OVER VER AN TWO O RDEL IJK HEDEN “

Wereldspeler kiest voor compleet pakket Ingenieursbureau Fluor “Voor het interieur van ons nieuwe hoofdkantoor in Hoofddorp, hebben wij na een gedegen oriëntatie gekozen voor D+Z. Onder andere om de alles-onder-één-dak gedachte. Projectmanagement bij D+Z

14

functioneert eigenlijk op dezelfde

Chris Burggraaf, project manager

wijze als bij Fluor. Taakgericht, veel

bij Fluor B.V. Internationaal

commitment en alert op deadlines.

ingenieursbureau met wereldwijd

Ook is altijd duidelijk waar de

ruim 43.000 medewerkers.

verantwoordelijkheid ligt.”

Fluor ging in zee met D+Z.


HOOFDS TUK 4 O N T ZO R G I N G I S O N S M OT TO , VO O R O PD R AC H TG E V E R S VA N E L K E O MVA N G

U HEEFT AL GEN O EG AAN UW HO O FD. DAAR O M N EMEN WIJ U ZOVEEL MO GEL IJK UIT HAN DEN

Ontzorging is ons motto, voor opdrachtgevers van elke omvang

Ontzorging is het sleutelwoord bij

Dit betekent overigens niet dat

Wij doen dit alles voor opdrachtgevers

D+Z. En dat bedoelen we in de meest

u werkeloos langs de kant staat.

van elke omvang en van de meest

letterlijke betekenis. Wij zorgen dat

Wij leggen samen met u de route af.

uiteenlopende aard. Wij zijn trots

het voor elkaar komt, binnen het

Ontwerp en realisatie van het interieur

op onze grote, internationale

afgesproken budget en op tijd.

is ons specialisme, maar het blijft

opdrachtgevers. Maar wij werken

Wij zorgen ervoor en u heeft

Ăşw interieur. Het resultaat van

met dezelfde inzet en met net zoveel

er geen omkijken naar.

ons gezamenlijke denkwerk.

plezier voor kleinere relaties. Wat wij voor al onze opdrachtgevers nastreven is het best denkbare resultaat.

< PSA Peugeot CitroĂŤn Benelux, Amsterdam-Zuidoost

17


HOOFDS TUK 4 O N TZO R G I N G I S O N S M OTTO, VO O R O PD R AC H TG E V E R S VA N E L K E O MVA N G

“Onze Peugeot-tak was gevestigd in Utrecht, Citroën in Amsterdam. Om praktische redenen hebben we samen onze intrek genomen in het Oval Tower

“D+Z HEEFT AL L ES IN HUIS, K AN AL L ES EN L EVER T O P TIJD”

gebouw in Amsterdam-Zuidoost. D+Z is geselecteerd voor ontwerp en realisatie van de interieurs. Een juiste keuze. Ze hebben alles in huis, kunnen alles, en leveren stipt. Ze nemen je veel zorgen uit handen.”

De ontzorging van een belangrijke auto-importeur PSA Peugeot Citroën Benelux Eric Bornhauser, Change Management PSA Peugeot Citroën Benelux. Verantwoordelijke importeur voor de Benelux en opdrachtgever van D+Z.

18


Alleen een functioneel ontwerp is een geslaagd ontwerp Ontwerp en architectuur zijn zaken waar we heel nuchter naar kijken.

:

HOOFDS TUK 5 ALL EEN EEN F U N CTI O N E E L O N T W E R P IS E E N G E S L A AG D O N T W E R P

C R EER EN DO E JE SAMEN . DAAR O M BEN T U VAN HAR TE WEL KO M O P O N ZE O N TWER PAFDEL IN G

Op onze ontwerpafdeling vindt u gepassioneerde mensen, met heel veel creativiteit. Maar onze ontwerpers zijn ook praktisch en zakelijk.

Bij D+Z zijn we dol op mooi design,

Een goed ontwerp betekent voor

Ook herkenbaarheid is een belangrijk

maar het mag niet ten koste gaan van

ons ook een haalbaar en betaalbaar

criterium voor een geslaagd

de functionaliteit van het kantoor.

ontwerp. Onze projectmanagers

ontwerp. De identiteit en ambities

zijn dan ook ‘kind aan huis’ op de

van de opdrachtgever moeten tot

ontwerpafdeling. Is het uitvoerbaar?

uiting komen in datgene wat van de

Hoe zit het met planning en de kosten?

tekentafel komt. Daarom zijn onze relaties altijd van harte welkom voor een kijkje in de ontwerpkeuken.

< Kuwait Petroleum Europe, Den Haag

21


HOOFDS TUK 5 AL L EEN EEN F U N CTI O N EEL O N T W E R P I S E E N G E S L A AG D O N T W E R P

Stijl en efficiency in een bijzonder hoofdkantoor Kuwait Petroleum Europe “Voor ons nieuwe hoofdkantoor in Den Haag, heeft D+Z allereerst een bijzonder interieur ontworpen.

“D E MIX VA N WE S T E R S E ARC H IT E CT U U R E N D E S IG N U IT HE T MID D E N OOS T E N IS H E E L GOE D G E LU K T ”

We hadden ze gevraagd om een mix

Deze stilistische fusie is zeer goed

van westerse architectuur en design

gelukt. Dankzij de ontwerpers van

uit het Midden-Oosten. Daar is ons

D+Z, die er zelfs voor naar Koeweit

moederbedrijf tenslotte gevestigd.

zijn gereisd.”

Claude Herreman, marketing advisor Kuwait Petroleum Europe, raffinageen marketingdivisie van het Q8 concern en opdrachtgever van D+Z.

22


24


HOOFDS TUK 6 D E ZEK ER HEI D VAN M AA K B A A R H E ID

De zekerheid van maakbaarheid Wat we bij D+Z bedenken, dat kunnen we ook maken. Binnen het budget dat beschikbaar is en binnen de periode

Diezelfde garanties gelden ook voor

die we samen hebben afgesproken.

de kwaliteit van het geleverde werk.

Maakbaarheid betekent voor ons meer

Voor de gebruikte materialen, de

dan realiseerbaarheid. Het is ook

afwerking, de geïnstalleerde techniek

betaalbaarheid, haalbaarheid.

met de afgesproken specificaties.

Bij D+Z houden we niet van loze beloften. Bij ons kiest u voor harde garanties. Als wij zeggen dat het

É É N D IN G IS Z E K E R : B IJ O N S K IE S T U VO O R H A R D E GA R A N T IE S

u duizend euro kost, dan staat dat bedrag keurig op de factuur. En als we met u afspreken over tien weken klaar, dan wordt het geen dag later opgeleverd.

< SIDN, Arnhem

25


HOOFDS TUK 6 DE ZEK ER HEI D VAN M AAK B A A R H E I D

“WAT D + Z H E E F T ON T WO R P E N, DAT H E B B E N Z E P R E C IE S Z O GE R E A LIS E E R D ”

Gemaakt voor het bedrijf achter .nl Stichting Internet Domeinregistratie “Wij zijn het bedrijf achter .nl. Onze taak: zorg dat het ‘Nederlandse deel’ van internet goed functioneert. Wij zijn in zee gegaan met D+Z voor de inrichting van ons nieuwe

26

kantoorgebouw in Arnhem. En dat

Roelof Meijer, algemeen

is prima gelukt. Wat D+Z heeft

directeur SIDN. Stichting Internet

ontworpen, dat hebben ze precies

Domeinregistratie Nederland heeft een

zo gerealiseerd. Mag ik dat

belangrijke rol in het internetverkeer

maakbaarheid noemen?”

en is opdrachtgever van D+Z.


28


HOOFDS TUK 7 HET EI N DE VAN HET ‘HO K J E S D E N K E N ’ : H E T N I E U W E W E R K E N VO LG E N S D + Z

Het einde van het ‘hokjesdenken’: Het Nieuwe Werken volgens D+Z

SAMEN BEPAL EN WE WAT HET N IEUWE WER K EN VO O R U BETEK EN T, DAAR N A HEL PEN WE BIJ DE R EAL ISATIE

Het Nieuwe Werken wordt op veel manieren uitgelegd. Volgens D+Z draait het om bricks, bytes en

Wat is voor uw organisatie het optimale

Anders gezegd: het werkconcept kan

behaviour. Oftewel: eigentijdse

werkconcept? Dat is de vraag die

op veel manieren worden ingevuld.

huisvesting, state-of-the art

moet worden beantwoord. Is plaats-

D+Z helpt u daarbij. Uw doelstellingen

informatietechnologie en een

en tijdonafhankelijk werken een idee

zijn de vertrekpunten, haalbaarheid

nieuwe stijl van leidinggeven.

dat bij u past? Is activiteitgerelateerd

en maakbaarheid zijn de voorwaarden.

werken relevant voor uw organisatie? Het einde van het ‘hokjesdenken’ is

Samen met u bepalen we de juiste

een belangrijk aspect van Het Nieuwe

Denk daarbij niet alleen aan

richting - hoe kunnen uw plannen

Werken. Openheid en flexibiliteit is nu

de fysieke, ‘harde’ kant van een

het beste worden gerealiseerd?

het motto. Het traditionele kantoor is

eventuele verandering, maar

een ontmoetingsplaats geworden.

ook aan de mentale, ‘zachte’ kant.

< Aedes, Den Haag

29


HOOFDS TUK 7 HET EI N D E VAN HET ‘HO K JE S D E N K E N ’ : H E T N IE U W E W E R K E N VO LG E N S D + Z

Het Nieuwe Werken op Centraal Station Den Haag Branchevereniging Aedes

“Aedes is de branchevereniging van de woningcorporaties. Wij hebben ons recent gevestigd op een prachtige

“ON S K A N TO O R I S E E N O N T MO ET I N G S P LA AT S GE WO R D E N , E E N B E LE V IN G ”

locatie. Bovenop Centraal Station Den Haag. Dankzij D+Z is ons interieur heel bijzonder geworden.

Het is ontwikkeld volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Het kantoor als ontmoetingplaats. Meer dan een werkplek, een beleving.”

Marcel van Gisbergen, facilitair contractmanager Aedes, de branchevereniging van de Nederlandse woningcorporaties én opdrachtgever van D+Z.

30


HOOFDS TUK 8 D O EN WAT JE B ELO O F T: O N Z E D E F I N I T I E VA N K WA L I T E I T

Doen wat je belooft: onze definitie van kwaliteit Kwaliteit is een begrip waarvan veel definities de ronde doen.

AL SIN DS 1994 MAK EN WE O N ZE BELO FTEN WAAR , DAN K ZIJ O N ZE BIJZO N DER E WER K WIJZE

Bij D+Z kennen we er maar ĂŠĂŠn: doen wat je belooft!

Al sinds onze oprichting in 1994 doen

Een andere belofte waar u ons altijd

we wat we beloven. Het lukt ons steeds

aan mag houden, is helderheid en

weer opnieuw om de geformuleerde

transparantie. Duidelijke en complete

doelstellingen te realiseren, tot in

communicatie over de voortgang

het kleinste detail.

van het project. Verloopt alles volgens planning? Zijn er wellicht

Ook dit vloeit voort uit de combinatie

tegenvallers? En hoe worden deze

van disciplines: ontwerpen en

opgelost? Ook in dit opzicht maken

uitvoeren. Deze werkwijze geeft ons

we onze beloften waar:

maximale controle bij elk project.

we bieden inzicht en overzicht.

< Sealed Air/Diversey, Amsterdam

33


HOOFDS TUK 8 DO EN WAT JE B ELO O F T: O N Z E D E F I N I T I E VA N K WA L I T E I T

Beloofd en gerealiseerd voor een wereldbedrijf Sealed Air / Diversey

“Bij de ontwikkeling van onze nieuwe Nederlandse vestiging was duurzaamheid een belangrijk thema. D+Z heeft daar heel goed op ingespeeld. We hebben ze toen leren

34

kennen als echte teamspelers. Beter

Filitsa Tsitouris, European HR director

nog: ze werden een onderdeel van óns

Sealed Air/Diversey. Wereldspeler

team. Bij D+Z hebben ze als motto:

in o.a. verpakkingsoplossingen en

doen wat je belooft. En dat klopt.

professionele reinigingsmiddelen.

Ze doen zelfs meer dan ze beloven.”

Opdrachtgever van D+Z.

“BIJ D+Z ZIJN HET EC HTE TEAMSPEL ER S, ZE WER DEN ZEL FS O N DER DEEL VAN Ó N S TEAM”


HOOFDS TUK 9 D E TECHN I EK M AAK T D E W E R K PL E K

De techniek maakt de werkplek Bij D+Z weten we wat nodig is om een eersteklas werkomgeving te creëren. Een kantoor dat hoog scoort op het gebied van comfort en esthetiek,

TEC HN IEK WO R DT N AADLO O S GEÏN TEGR EER D. VAN O N TWER P TOT O PL EVER IN G

maar ook waar het gaat om de ‘logica’ van het werkproces.

Dit wordt ondersteund door de

Van het allereerste ontwerp tot en

juiste technische faciliteiten:

met de oplevering heeft het onze

IT en audiovisuele middelen, maar

voortdurende aandacht. Waarbij

ook akoestiek, klimaatbeheersing,

wij indien nodig gebruik maken

beveiliging en toegangscontrole.

van externe deskundigen.

Al deze onderdelen worden naadloos

De techniek maakt de werkplek,

in uw project geïntegreerd.

daarom maken wij veel werk van de techniek.

< ArkeFly, Schiphol-Centrum

37


HOOFDS TUK 9 DE T ECHN I EK M AAK T DE W E R K PL E K

High-tech crewroom voor de ambitieuze luchtvaartmaatschappij ArkeFly

“O P SC HIPHO L C EN TR UM HEEFT D+Z VO O R O N S EEN TEC HN ISC H HO O GSTAN DJE GER EAL ISEER D”

“Als luchtvaartmaatschappij kunnen we niet zonder crewroom. Op Schiphol-Centrum heeft D+Z er één gerealiseerd die absoluut ‘state-of-the-art’ is.

380 m2 comfort en high-tech voorzieningen voor onze bemanningen. Inclusief een boardroom met

38

futuristische video-vergadertafel,

Caroline Härtel, business assistant

waarop iedereen met de eigen

bij ArkeFly. Een van de snelste

apparatuur kan inpluggen.

groeiers in de Nederlandse luchtvaart

Een technisch hoogstandje.”

en opdrachtgever van D+Z.


HOOFDS TUK 1 0 DU U R ZAAM HEI D I S EEN K E U Z E , MA A R WAT I S D E J U I S T E ?

Duurzaamheid is een keuze, maar wat is de juiste? Duurzaamheid betekent voor ons

Bij D+Z weten we alles over het hoe en

allemaal: het maken van bewuste

het wat van deze certificeringen. Of het

keuzes. Bij D+Z gaan we graag

nu gaat om het Amerikaanse LEED,

met u in gesprek over die keuzes.

het Europees georiĂŤnteerde Breeam

O O K K IEZEN VO O R DUUR ZAAMHEID DO EN WE SAMEN MET U

of een andere meetlat. Natuurlijk is uw eigen motivatie een belangrijke drijfveer om de juiste

Wij kennen ook de ins & outs

beslissingen te nemen. Maar ook

als het gaat om de duurzaamheid

Belangrijker nog: wij weten hoe wij

de officiĂŤle certificeringen kunnen

van materialen en middelen,

dit samen met u kunnen vertalen naar

u helpen om uw organisatie een

bijvoorbeeld in de context van

uw situatie, doelstellingen en ambities.

duurzamer karakter te geven.

de Cradle to Cradle gedachte.

Voor nu en voor de toekomst.

< Stork Technical Services Nederland, Utrecht

41


HOOFDS TUK 1 0 D U U R ZAAM HEI D I S EEN K E U Z E , MA A R WAT I S D E J U I S T E ?

Duurzame adviezen voor een industriële dienstverlener Stork Technical Services Nederland

“D UU R Z A A MH E ID I S BIJ O N S E E N BE L A NG R IJ K T HE M A . E N O O K BI J D + Z , H E B B E N WE G E ME R K T ”

“Voor het interieur van ons hoofdkantoor in Utrecht hebben we D+Z ingehuurd. Echte meedenkers. Wij leveren diensten aan onder andere de petrochemische industrie, daarom

42

is duurzaamheid bij ons een belangrijk

Jaap Verwer, manager corporate

thema. En dat geldt ook voor D+Z,

real estate Stork Technical Services

hebben we gemerkt. Ze hebben ons

Nederland. Een wereldwijd opererende

bijvoorbeeld geadviseerd over de

dienstverlener voor industrieel

aanschaf van duurzaam meubilair.”

onderhoud. Opdrachtgever van D+Z.


HOOFDS TUK 1 1 N EEM CO N TACT O P VO O R E E N V R IJ B L I J V E N D E K E N N I S MA K IN G

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking

WIJ GAAN GR AAG MET U IN GESPR EK Het is eigenlijk onmogelijk om in

Als u meer wilt weten over

deze brochure te vertellen wat we

D+Z Architecten+Projectmanagers,

specifiek voor u kunnen betekenen.

neem dan contact op voor een

Daarvoor willen we u en uw organisatie

vrijblijvende kennismaking.

eerst leren kennen, vooral uw wensen en ambities.

Bel ons op 035 – 6970838. Of mail

Ook verwijzen wij u graag naar onze

naar info@dzap.nl. Voor informatie

referentieprojecten. U vindt deze

kunt u ook terecht op onze website:

in onze serie ‘WERK’. U kunt deze

www.dzap.nl

boeken aanvragen door even te bellen of te mailen.

< D+Z Architecten+Projectmanagers, Naarden

45


AAN TEKEN IN G EN

46


AAN TEKEN I N G EN

47


D+Z Architecten+Projectmanagers Gooimeer 6-32 Postbus 5009 1410 AA Naarden T: 035 - 697 08 38 M: info@dzap.nl W: www.dzap.nl

48


D&Z Brochure Kantoor  

D&Z Brochure Kantoor