Page 1

tyg

Leveransin

er rtileverans Gårds-/pa - Trindsäd - Oljeväxter Spannmål AB ska Foder Köpare Sven

Leveransintyg

Majs Om annan

än ordinarie

adress:

ss:

Hämtningsadre

rsnr:

Leverantö

mer: Telefonnum

Namn: Adress:

:

Postadress

Postnr:

hållbar kraven för n uppfyller or: vs): Leveranse Foders inköpsvillk RED (2BS ska enligt Sven produktion 20 skördad år: n avser vara ranse Leve

Mobil.nr:

Telenr:

Gröda:

Sort:

Artikelnr:

s:

Slutleveran

:

handlad gröda

Glyfosatbe

slad

SLAM-göd

sningar:

Övriga upply

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

gröda:

tad gröda:

Stråförkor

orkad:

Nej

Ja

t Svenska 20

Leverans enlig / intygas

Varmluftst

svillkor för

Foders inköp

Läs mer om detta på sida 7 och på www.svenskafoder.se

skörd 2013

en t av leverantör

Underskrif

nformation

Lastningsi

grundande

Avräknings

rtören)

(godkänns

en/transpo av leverantör

20 / ....... vgick kl. ........ ...............A Ankom kl. ..min ................ ingstid............. Total lastn

en t av leverantör

Underskrif

Datum

ren

t av transportö

Underskrif

t GTP

nformation

Rengjord enlig

Transporti

Ja

Åkeri: Reg.nr:

Underskrif

s än enligt

gningsplat annan motta Leverans till ning: rder. Anled transporto

n

informatio

Lossnings

id på tiv lossningst

ren

t av transportö

ton

d vikt:

Uppskatta

anläggning

Effek

20

/

Datum

Slut kl.

Start kl.

ingstid:

Total lossn

ren

t av transportö

min

Underskrif

garen

t av motta

Underskrif

Förord Kontraktsvillkor

A n a ly s

TOR K NINGSS K ALA

3 4-7

Avräkning

8

&

9

avgifter

regleringsmallar

10

MALT K ORN & S p a n n m å l

11

m o t ta g n i n g s p l at s e r / o rt k o r r i g e r i n g a r

12-13

Prisregleringar

14-15

Torkningsskala

ärtor

Torkningsskala

&

bönor

16

oljeväxter

17

T o r k n i n g s S K ALA info

om

majs

18

Mottagningsplatser/transport

19

Ett exklusivt kvalitetspaket för en riktigt god lönsamhet!

Svenska Foders Kvalitetspaket I kvalitetspaketet ingår:

lett p m o Ett k et! pak

• Vattenhaltsmätare • Termometer • Rör till termometer för att mäta temperaturen djupt nere i varan som lagras • Ficklampa • Hink med lock • Skopa

• • • • • • • •

Skadeinsektsfällor (3 st) Provtagningsspjut Användarmanualer Provtagningsinstruktion Torkjournal Lagringsjournal Temperaturmätare GPS Luftfuktighetsmätare GPS

2

Box 673 • 531 16 Lidköping • Tel 0510-828 00 • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se


Svenska Foder erbjuder dig god lönsamhet! Med blicken riktad mot kommande skörd, känns det otroligt stimulerande att kunna presentera ett flertal nya mottagningsplatser samt ytterligare grödor som vi köper in på redan befintliga anläggningar. Vi kan ödmjukt göra dessa förstärkningar styrkta av det ökade affärsförtroende vi har från er lantbrukare. Tack för ert förtroende! Vi planerar att fortsätta denna utveckling även framöver och vill gärna höra era möjligheter till olika samarbeten – vi lovar att lyssna och om möjligt utvecklas tillsammans med er i bästa samförstånd. Vårt arbete med att möta de ökande kraven på kvalitet och spårbarhet från våra nationella såväl som internationella köpare, innebär att vi detta året kommer att behöva göra fler analyser och även få en ökad dokumentation på de leveranser som görs. Konkret innebär det tex att ett leveransintyg skall följa med varje leverans som görs (se sida 2, 7 och 19), detta oavsett om varan levereras till en av våra anläggningar eller direkt till någon av våra kunder. Det betyder för dig som odlare en skriftligt tydligare bekräftelse på faktisk leverans, samt att du har kontroll på vad som levereras och när. Det innebär samtidigt att en dokumentation finns kring användande av tex stråförkortningsmedel, slam, mm. Lönsamhet är ett ord som innebär möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten. Vår ambition är att du som odlare skall ha en god lönsamhet. Därför erbjuder vi dig ett flertal olika kontraktstyper som ger dig alla möjligheter att kombinera ihop en god mix med målet att minska risken och öka möjligheten till just en god lönsamhet. Handel med samtliga grödor kan hos oss ske såväl långt före skörd som vid eller efter skörd. Alla våra kontraktsvarianter ger dig stor flexibilitet att själv skapa just den totala mix av möjligheter och säkerhet som du önskar dig. Vårt Odlingskontrakt säkrar din leveransmöjlighet till oss och du får 20 kr/ton i kontraktstillägg om du tecknar kontraktet senast den 15 juni 2013. Med ett Fastpriskontrakt vet du från den dagen då kontraktet görs till vilket pris du säljer en bestämd volym i en bestämd tidsperiod – busenkelt! Ännu bättre är kontraktet som heter Fastpriskontrakt med Prisgaranti.

Här fastställer du ett fast pris på en gröda och samtidigt ett fast pris på samma gröda om den nedklassas tex pga att någon kvalitetsparameter inte klarar ursprungligt krav. Detta kontrakt gör att du direkt på kontraktsteckningsdatum vet vad du får betalt i båda fallen. Detta ger dig en trygghet i dina vidare lönsamhetsberäkningar i din drift. Vill du nu få till en ytterligare bra variant så är ett Aktivt kontrakt ditt val. Här säljer du fysiskt all slags vete respektive raps till oss, för att samtidigt via oss köpa max lika stor volym av vete eller raps på ett terminskontrakt på börsen. Du betalar oss en avgift för terminsaffären, vilken vi direkt har att betala vidare till vår samarbetspartner. All prisuppgång på börsen innebär pengar till dig och någon faktura vid en nedgång får du inte – det är detta som är hela poängen med just ett Aktivt kontrakt. Oavsett vilken typ av kontrakt så är vi alltid redo att diskutera just det som passar dig - och tänk - du kan göra flera olika kontrakt för att sprida möjligheter och risker. Var kvalitetsmedveten. Med hjälp av våra olika system för kvalitetskontroll, tex vårt kvalitetspaket (se sida 1) och vårt Senseed system (www.svenskafoder.se) så är det till en ringa investering otroligt mycket pengar att tjäna när obehagliga kvalitetsproblem uteblir. Valet är enkelt – du skall säkra din kvalitet från början! Informationen i denna broschyr är en vägledning och en del av affären med dig. Vi inom Svenska Foder, våra dotterbolag och alla våra samarbetspartners har kunniga medarbetare som står redo för dig – väl mött och lycka till med årets odling och skörd!

Mats Jönsson Spannmålschef

3 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Fastp r volym is eller kontra k t?

Du ka välja b n åda!

Kontraktsvillkor Svenska Foder köper all spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs på kontrakt, detta till fastpris eller på volymkontrakt. Det avtalas alltid en volym och en baskvalitet, samt om ett fastpris ett bruttopris före regleringar. På volymkontrakt utan pris ges ett kontraktstillägg med 2,00 kr/dt. Inget kontraktstillägg utgår på kontrakt med fastpris. Kontraktsersättningen betalas ut av Svenska Foder för att du tecknat ett leveranskontrakt på din spannmål. Ersättningen betalas av oss för att säkra leverans vilket medför att vi i stora delar kan ha sålt volymer redan innan de har blivit levererade. Det är därför plikt att kontraktet uppfylls till fullo. Möjlighet att teckna kontrakt med fastpris finns på spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs. Kontraktstillägget på volymkontrakten kan variera efter marknadens efterfrågan av vissa speciella produkter. Det betalas ut i samband med betalning av leveransen 30 dagar efter genomförd leverans. Kontraktet ger oss möjligheter att planera vår transport och lagring samt inte minst våra affärer och ger för din räkning en säkrad avsättning för dina grödor. Sista dag för tecknande av kontrakt med rätt till kontraktstillägg för skörd 2013 är den 15 juni 2013. Fastpriskontrakt kan fortsatt tecknas på alla grödor efter detta datum. För skörd 2014 gäller den 15 juni 2014 som sista dag för kontrakt med kontraktstillägg.

44 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Basvillkor för kontrakt på spannmål, ekologiskt odlad spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs Spannmål och ekologiskt odlad spannmål BASKVALITETER:

Höstvete Vete Industri Foder

Falltal 250 Protein, % 11,5 Rymdvikt, g/l 775 740 Vattenhalt, % 14,0 14,0 Främmande sädesslag, % 2,0 2,0 Övriga beståndsdelar, % 0,0 0,0 Gröna kärnor/grönskott, % 0,0 0,0 Sönder, djurätet, % 3,0 3,0 Flyghavre, kärnor/kg 0 0 Brända kärnor, % 0,5 0,5 Utbyte > 2,5 mm, % Grobarhet, % Stärkelse, % ts Mjöldryga, mg/kg Fusarium DON ppb <1250 <8000 Ochratoxin mg/kg

Vårvete Vårvete Quarna Industri

250 250 15,0 13,0 775 775 14,0 14,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0 0 0,5 0,5 <1250 <1250

Höstråg Korn Korn Industri Rågvete Malt Foder 140 740 14,0 2,0 0,0 0,0 3,0 0 0,5

670 14,0 2,0 0,0 0,0 3,0 0 0,5

Havre Foder

- 10,0 - 11,5 670 560 14,0 14,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 0 0 0 0,5 100 95 100

Havre Industri

560 14,0 2,0 0,0 0,0 3,0 0 0,5 **

0-200 <1250 <5

<8000

0,1 <1250

<8000

<1750

** Kräver godkänd Havre Industri analys.

Oljeväxter BASKVALITETER: Vattenhalt, % Oljehalt i varan, % Eurykasyra i fröfett max, % Fria fettsyror i fröfett max, % Klorofyll i olja, mg/kg

Trindsäd Rapsfrö 9,0 40,0 2,0 2,0 21

Glykosinolater per g. fettfri ts, max mikromol/g

Linfrö 9,0

BASKVALITETER: Vattenhalt, % Främmande sädesslag, % Omogna kärnor, % Sönderslagna/skrumpna, % Övriga beståndsdelar, %

Foderärtor

Åkerbönor

15,0 2 0,5 3 0,0

15,0 2 0,5 3 0,0

40

Rapsfrö = höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs

Majs BASKVALITETER: Vattenhalt, % Främmande sädesslag, % Omogna kärnor, % Sönderslagna/skrumpna, % Övriga beståndsdelar, %

15,0 2 0,5 3 0,0

5 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

5


Kontraktsvillkor, forts. Grundvillkor Leveransterminens pris alternativt fast pris gäller enligt avtal samt Svenska Foder AB kvalitetsregleringar, prisortsregleringar och övriga villkor för respektive skördeår. Avtalad art, sort, leveransvolym och kvalitet skall levereras till köparen ifrån säljarens egna odlade arealer inom Sverige, om inget annat skriftligen överenskommes mellan parterna. Alla kontraktsändringar kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna som skall accepteras och bekräftas av Svenska Foder AB. Denna broschyr med bl a skördeårets regleringsskalor och villkor, är en del av gjort avtal. Det äldsta avtalet avräknas först till 100 %. Därefter avräknas i tidsföljd gjorda avtal, alternativt skapas ett nytt avtal om inget ytterligare avtal finns registrerat. Detta nya avtal får av oss ett på leveransdagen fastställt dagspris.

Svensk lag, regler och föreskrifter ifrån SJV (Statens Jordbruksverk), regler och föreskrifter ifrån EU (Europeiska Unionen), EU's förnyelsebarhetsdirektiv – tex EU-direktiv 2009/28/EG, 2BSvs, relevanta växtskydds-/gödselföreskrifter samt andra påverkande föreskrifter inom branschen, förbud mot användande av glyfosat eller stråförkortningsmedel i alla eller vissa grödor, tillämpas alltid på alla avtal och de leveranser som omfattas av avtalet. Svenska Foder AB äger rätt att annullera avtalet, avvisa varan/leverans och fakturera säljaren om denne inte följer detta avtal samt gällande lagar och föreskrifter. Denna rätt gäller obegränsat i tid, såväl före som efter faktisk leverans. Se leveransavtalsbekräftelse för övriga detaljer vid affär. Leverans får aldrig innehålla betat utsäde eller några onaturliga material, t ex glas, plast, sten, betong eller trä.

Sker ingen leverans alls eller enbart delleverans understigande avtalad volym enligt ovan, har Svenska Foder AB rätt att kräva ersättning av säljaren för samtliga kostnader som kan uppstå p g a icke fullföljd leveransplikt.

Svenska Foder AB äger rätt att på anmodan erhålla komplett odlingsjournal, lagringsjournal samt göra revision/ besök hos säljaren såväl före som efter leverans av kontrakterad volym. Denna rätt gäller obegränsad i tid.

Vid nedklassning av varan sker prissättning till mellan parterna skriftligt avtalat pris (om fastpris med prisgaranti) eller med ett dagspris fastställt av Svenska Foder AB på leveransdagen. Om avtal med fast pris kan priset för levererad vara aldrig bli högre än redan avtalat fast pris, dock lägre om så avtalat eller om Svenska Foder AB leveransdagspris är lägre eller om betalning för odlingskontrakt blir lägre. Svenska Foder AB kvalitetsreglering för levererad vara enligt skördeårets skalor görs alltid.

Tillägg finns för respektive kontraktsslag – se bilagan till leveransavtalsbekräftelse som erhållits i samband med affär.

Skulle Svenska Foder AB inte ha möjlighet att hämta varan inom avtalad leveransperiod äger säljaren rätt till ersättning med 0,20 kr/dt/vecka under den tid som varan ligger kvar i lager hos säljaren. Skulle säljaren av olika anledningar inte ha möjlighet att lasta ut varan under den tid som köparen önskar hämta varan, kan inte krav på ersättning enligt ovan ställas av säljaren till köparen. Dock kan köparen ställa krav på full ersättning om säljaren inte lastar ut enligt köparens önskemål.

Transport Odlaren ombesörjer varan till angiven, överenskommen ort om ej annat är skriftligt avtalat. Mer om transporter och mottagningsplatser se sid 19. Utsäde Det utsäde som används till kontrakterade kvantiteter skall finnas på EU-sortlista, uppfylla S.U.K:s krav på bruksutsäde och i första hand vara införskaffat genom Svenska Foder AB. Kvalitet och kondition Varan skall vara fullmogen frisk och sund. I övrigt gäller Svenska Foders kontraktsvillkor. Om kvaliteten ej överensstämmer med kontraktet äger köparen rätt att antingen ta emot varan och göra prisavdrag eller avvisa varan. Otorkad vara tas emot under skördesäsong. Vid leverans i eftersäsong fr.o.m. 2013-10-01, får vattenhalten vara max 14 % på spannmål, 9 % på oljeväxter och 15 % på ärtor och bönor.

66 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Leveransintyg Gårds-/partileveranser Spannmål - Oljeväxte r - Trindsäd - Majs Köpare Svenska Foder AB

Leverantörsnr: Om annan än ordinarie

Namn:

adress:

Hämtningsadress:

Adress: Postnr:

Telefonnummer:

Postadress:

Telenr:

Mobil.nr:

Artikelnr:

Sort:

Gröda:

Slutleverans: Glyfosatbehandlad

gröda:

SLAM-gödslad gröda:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

RED (2BSvs): Leverans en produktion enligt Svenska uppfyller kraven för hållbar Foders inköpsvillkor: Leveransen avser vara

Ja

Nej

skördad år: 20

Övriga upplysningar:

Nej

Stråförkortad gröda:

Ja

Nej

Varmluftstorkad:

Ja

Nej

Leverans enligt Svenska Foders inköpsvillkor intygas för skörd 2013 / 20

Underskrift av leverantö

ren

Lastningsinforma

tion

Avräkningsgrundan

de (godkänns av leverantö

Datum / 20 Ankom kl. .............. .Avgick kl. .............. . Total lastningstid.......... .....................min

ren/transportören) Underskrift av leverantö

ren

Underskrift av transport

ören

Transportinforma

tion

Reg.nr:

Åkeri:

Uppskattad vikt:

ton

Rengjord enligt GTP

Ja

Underskrift av transport

ören

Lossningsinforma

tion

Leveransintyg Ett leveransintyg skall medfölja varje leverans.

Effektiv lossningstid Datum

/

på anläggning

20

Start kl. Slut kl. Total lossningstid:

Leverans till annan mottagningsplats än enligt transportorder. Anlednin g:

min Underskrift av transport

ören

Underskrift av mottagar en

Slamgödsling Fältet där grödan odlas får ej vara slamgödslad efter 1990. Undantag finns - tag kontakt med Svenska Foder. Leveranstid/ort Enligt i kontraktet angiven ort och inom angiven leveransperiod i Svenska Foders val. Provtagning Köparen fastställer kvalitet och kondition på uttagna prover i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys av dessa prover sker vid vårt laboratorium i Lidköping. I samband med torkning och lagring för eftersäsongsleverans: Ta ut prover kontinuerligt och förvara 10-15 kg i hink med lock och förvara mörkt och svalt (förhindrar angrepp av ohyra och andra kvalitetsförändringar), som kan användas som referensprov till oss inför kommande leveranser. Reklamation Om säljaren har synpunkter på avräkningen, skall detta meddelas köparen skriftligen senast 15 dagar efter avräkningens utskriftsdatum. Kvalitetsregleringar Svenska Foders prisregleringsskalor, kvalitetsskalor, torknings- och analysavgifter för respektive grödslag tillämpas enligt för 2013 års skörd gällande villkor. Svenska Foder förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra/lägga till regleringsskalor, torknings- och analysavgifter om marknadsanpassning är nödvändig. Betalningsvillkor Avräkning förfaller enligt Svenska Foders handels­villkor 30 dagar efter leveransdatum. Reservation Svenska Foder reserverar sig för händelser utanför vår kontroll (force majeure), tex extrema väderförhållanden, strejk, lockout, strömavbrott, etc, som kan påverka vår verksamhet och möjlighet att uppfylla överenskomna kontraktsvillkor.

OBS !

Ej mo ttagni ng regnv å t a p l a på Ring r ttor. espek ti tive

före le läggn verans anlä fö för bes ing ked.

7 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Exempel på avräkning 1

2

SPANNMÅLSAVRÄKNING Fakturanummer 11890 Kund nr: 1105481 Organisationsnr: 0417251122

JOHAN SVENSSON SPANNMÅLSGÅRDEN 3 550 00 RAPSETORP

3

Kontrakt 105752001-12-2 Viktnota 2721490692 Artikelnr. 201669

Lev. datum 12-11-15 MALTKORN ROSALINA

Analys Grobarhetsberäkning Vattenhalt Rensbyte Asprens kvantitetsjust Volymvikt omräkning GR/L Protein

Lev. kvant. kg = 97,00

38 000

12,30 93,60 0,90 663,00 9,70

9

Lev. till Falköping lager o butik Bil nr. FMF049 Lev. Avi 0

LÖS

5

37 658

Grundpris kr/kg = 1,8000

Belopp

-0,0180 -0,0108 38 000

Regl. pris 1,7693

Rensavgift Frakt Analyskostnad Lantbruksforskning %

38 000 38 000

-0,0075 -0,0500 -545,00 -0,20

11 12 13

7

1,7981

6

Lev. kvant. kg

10

4 Förf.dat 12-12-15

8

Belopp 67 233,40 -285,00 -1 900,00 -545,00 -129,20

Brutto/Nettokorrigering av kvantitet S:a varuvärde, kr Tidigare avräknat, kr Varuvärde, kr Moms, kr Varuvärde inkl. moms, kr

- 596, 67 63 778,53 0,00 63 778,53 7 653,42 71 431,95

Delad viktnota // lastväxlare

14 PRELIMINÄR AVRÄKNING

Så här tolkar du din avräkning: 1. Kontraktsnummer 2. Leveransår 3. Leveransperiod 4. Beräknat förfallodatum 5. Levererad bruttovikt 6. Omräknad vikt, kg 7. Avtalspris före reglering kr/kg 8. Avtalspris efter reglering

9. Avgift till Svensk Lantbruksforskning 10. Brutto/Nettokorrigering

(alla beräkningar görs från levererad vikt och denna post justerar till omräknad vikt.) 11. Eventuellt tidigare utbetalat belopp 12. Varuvärde för kvalitetsreglerad vara 13. Livsmedelsmoms, 12% 14. Information om att denna avräkning är en delavräkning 15. Summa för samtliga viktnotor på denna avräkning

S:a varuvärde 63 778,53 S:a moms enl. ovan 12%

7 653,42

S:a Er tillgodo SEK

71 431,95

15 Svenska Foder AB Box 673 531 16 Lidköping

Tel: 0510-82800 Fax: 0510-82890 www.svenskafoder.se info@svenskafoder.se

Bankgiro: 802 - 6957 Plusgiro: 6 51 35 - 6 Org.nr: 556039-6050 VAT no: SE556039606001 Innehar F-skattebevis

Bank: Konto nr: IBAN: Bic Code:

Nordea Bank AB (publ) 99 6034 0065 1356 SE47 9500 0099 6034 0065 1356 NDEASESS (Nordea Bank Sweden AB)

88 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Analys och avgifter Fusarium/Svampinfektioner Den spannmål som inte uppfyller de krav som vi, våra kunder och myndigheter kräver kan komma att avvisas eller kvalitetsregleras i förhållande till faktisk användning av varan.

Analysspelrum Analysmetoderna har ett analysspelrum vilket innebär att analysvärdet kan variera inom vissa gränser och ändå anses korrekt. Inom angivet spelrum sker ingen prisreglering.

Avgifter Från samtliga leverantörer dras 0,2 % på varuvärdet för Stiftelsen Svensk Lantbruksforsknings räkning. Avgiften gäller även oljeväxter. Avgift för forskning och utveckling inom oljeväxtodlingen regleras med 1,8 öre/kg.

Önskar leverantören omanalys och denna visar resultat inom analysspelrum, betalar leverantören analyskostnaden plus en administrationsavgift om 100 kr. I annat fall utgår ingen avgift. Omanalysen blir betalningsgrundande. Omanalysen görs på samma plats som första analysen gjordes.

Övrigt Eftersäsongsleveranser skall vara varmluftstorkade och vattenhalten får ej överstiga respektive grödas basnivå. (se sid. 5)

Analyser Vete Industri, Ellvis, Olivin 195 kr

Protein

Vårvete Industri, Qvarna

195 kr

Falltal

Vete Foder

115 kr

Vattenhalt

Havre foder

415 kr*

Havre industri

480 kr*

Avfall

Korn foder

115 kr

Rymdvikt

Korn malt

395 kr**

Sönderslagna/djurätna

Majs

120 kr

Främmande sädesslag

Matärt

345 kr

Brända kärnor

Foder Ärtor

120 kr

Grönskott

Åkerbönor

120 kr

Maltkornsutbyte

Rågvete Foder

115 kr

Maltkornsgrobarhet

Råg Industri

195 kr

Oljehalt

Rapsfrö

250 kr

Klorofyll

Linfrö

115 kr

Havrefärg

Stinksot

250 kr

Flyghavre

Godkänd analysutrustning

Ex på analysspelrum

+/- 0,5 % enheter

Vattenhalt NIT

+/- 12 %

Proteinhalt NIT

< 20 % = +/- 0,5 % enheter

Rymdvikt NIT

> 20 % = +/- 1,0 % enheter

Falltal

+/- 0,5 % enheter

}

+/- 10 g/l

Falltalsapparat Perten

Olja

NIT, NIR

Rensutbyte Sortimat Grobarhet Aubry

+/- 0,5 % enheter

Vitascope (snabbanalys)

+/- 4 % enheter +/- 3 % enheter +/- 0,5 % enheter +/- 4 ppm +/-0,5 enheter

OBS !

A n al y s s p el r

um : Oman aly lys beta taln lnin ingsgr blilir undan de.

95 kr

DON

300 kr

Fusarium

100 kr

Ochratoxin

250 kr

* inkl. DON-analys ** inkl. Fusariumanalys Notera: All havre DON-analyseras All maltkorn Fusariumanalyseras Eventuella beslut om ytterligare analyser innebär att kostnaden per analys tillkommer på ovan priser per gröda. Skulle marknad och handelsbetingelser kräva ytterligare analyser, tillkommer kostnader för dessa analyser på respektive gröda ovan.

9 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Regleringsmallar Spannmål och Rapsfrö Asp. Avfall %

Brända kärnor %

Avdrag från levererade vikten 1:1

0,0 – 0,50 = 0,00% avdrag 0,60 = 0,10% avdrag 0,70 = 0,20% avdrag 0,80 = 0,30% avdrag osv.

Grönskott % Avdrag från levererade vikten 1:1

Grodda kärnor Som grundprincip omklassas kvalitetsspannmål till foderspannmål eller sämre kvalitet om leverans/parti innehåller grodda kärnor.

Främmande sädesslag % 0,0 – 2,0 = 0,00% avdrag 2,5 = 0,25% avdrag 3,0 = 0,50% avdrag 3,5 = 0,75% avdrag 4,0 = 1,00% avdrag osv Max 5% därefter blandsäd

Sönderslagna djurätna kärnor % 0,0 – 3,0 = 0,00% avdrag 3,1 = 0,05% avdrag 3,2 = 0,10% avdrag 3,3 = 0,15% avdrag 3,4 = 0,20% avdrag osv. Omklassning till foderspannmål > 5 %.

Omklassning till foderspannmål > 1 %.

Kärnfärg Regleras efter tillgång/efterfrågan

Lukt Svag lukt = avdrag 10 % på grundpriset Tydlig lukt = avdrag 20 % på grundpriset. Stark lukt = avvisning/alt. avdrag 30 % på grundpriset.

Flyghavre antal 1-4 5-9 10-19 20-50 > 50

varuvärdesavdrag 3,00 % avdrag 7,00 % avdrag 12,00 % avdrag 20,00 % avdrag avvisning

Maltkorn 100 % sortrenhet gäller. Leverans av icke sortren vara ger reglering, fakturering av samtliga direkta eller indirekt uppkomna kostnader därav.

Regleringsmallar Rapsfrö vattenhalt enligt separat skala

Oljehalt Avfall Klorofyll

tillägg 1,5:1 > 2% 1:1 20-50 ppm -0,2% per ppm avvikelse

OBS !

Mal altk tko orrn: n: 10 100% 0% so sort r tre renh nhet et gä gälle ller a allllti tid. d

10 10 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Torkningsskala Maltkorn och övrig Spannmål Maltkorn

Spannmål Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr vete/råg

Viktkorr korn/ havre

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr vete/ råg

Viktkorr korn/ havre

%

Kr/dt

Korr, koeff

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

Korr, koeff

14,0

bas

100,00

100,00

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

14,0

bas

100,00

14,1

2,50

99,86

18,1

11,92

94,26

14,1

1,50

99,87

99,86

18,1

10,82

94,67

94,26

14,2

3,26

99,72

18,2

12,04

94,12

14,2

2,26

99,74

99,72

18,2

10,93

94,54

94,12

14,3

4,52

99,58

18,3

12,15

93,98

14,3

3,51

99,61

99,58

18,3

11,04

94,41

93,98

14,4

5,78

99,44

18,4

12,27

93,84

14,4

4,77

99,48

99,44

18,4

11,15

94,28

93,84

14,5

6,80

99,30

18,5

12,38

93,70

14,5

5,79

99,35

99,30

18,5

11,26

94,15

93,70

14,6

7,06

99,16

18,6

12,49

93,56

14,6

6,05

99,22

99,16

18,6

11,37

94,02

93,56

14,7

7,32

99,02

18,7

12,61

93,42

14,7

6,31

99,09

99,02

18,7

11,48

93,89

93,42

14,8

7,58

98,88

18,8

12,73

93,28

14,8

6,57

98,96

98,88

18,8

11,59

93,76

93,28

14,9

7,85

98,74

18,9

12,84

93,14

14,9

6,83

98,83

98,74

18,9

11,71

93,63

93,14

15,0

8,11

98,60

19,0

12,96

93,00

15,0

7,09

98,70

98,60

19,0

11,82

93,50

93,00

15,1

8,28

98,46

19,1

13,07

92,86

15,1

7,25

98,57

98,46

19,1

11,93

93,37

92,86

15,2

8,44

98,32

19,2

13,19

92,72

15,2

7,42

98,44

98,32

19,2

12,04

93,24

92,72

15,3

8,61

98,18

19,3

13,31

92,58

15,3

7,58

98,31

98,18

19,3

12,16

93,11

92,58

15,4

8,77

98,04

19,4

13,42

92,44

15,4

7,74

98,18

98,04

19,4

12,27

92,98

92,44

15,5

8,94

97,90

19,5

13,54

92,30

15,5

7,90

98,05

97,90

19,5

12,39

92,85

92,30

15,6

9,07

97,76

19,6

13,66

92,16

15,6

8,04

97,92

97,76

19,6

12,50

92,72

92,16

15,7

9,21

97,62

19,7

13,78

92,02

15,7

8,17

97,79

97,62

19,7

12,61

92,59

92,02

15,8

9,35

97,48

19,8

13,90

91,88

15,8

8,30

97,66

97,48

19,8

12,73

92,46

91,88

15,9

9,48

97,34

19,9

14,02

91,74

15,9

8,44

97,53

97,34

19,9

12,85

92,33

91,74

16,0

9,62

97,20

20,0

14,14

91,60

16,0

8,57

97,40

97,20

20,0

12,96

92,20

91,60

16,1

9,73

97,06

20,1

14,26

91,46

16,1

8,68

97,27

97,06

20,1

13,08

92,07

91,46

16,2

9,83

96,92

20,2

14,38

91,32

16,2

8,78

97,14

96,92

20,2

13,19

91,94

91,32

16,3

9,94

96,78

20,3

14,50

91,18

16,3

8,89

97,01

96,78

20,3

13,31

91,81

91,18

16,4

10,05

96,64

20,4

14,62

91,04

16,4

8,99

96,88

96,64

20,4

13,43

91,68

91,04

16,5

10,16

96,50

20,5

14,74

90,90

16,5

9,10

96,75

96,50

20,5

13,54

91,55

90,90

16,6

10,26

96,36

20,6

14,86

90,76

16,6

9,20

96,62

96,36

20,6

13,66

91,42

90,76

16,7

10,37

96,22

20,7

14,99

90,62

16,7

9,31

96,49

96,22

20,7

13,78

91,29

90,62

16,8

10,48

96,08

20,8

15,11

90,48

16,8

9,41

96,36

96,08

20,8

13,90

91,16

90,48

16,9

10,59

95,94

20,9

15,23

90,34

16,9

9,52

96,23

95,94

20,9

14,02

91,03

90,34

17,0

10,70

95,80

21,0

15,35

90,20

17,0

9,63

96,10

95,80

21,0

14,14

90,90

90,20

17,1

10,81

95,66

21,1

15,48

90,06

17,1

9,73

95,97

95,66

21,1

14,26

90,77

90,06

17,2

10,92

95,52

21,2

15,60

89,92

17,2

9,84

95,84

95,52

21,2

14,38

90,64

89,92

17,3

11,03

95,38

21,3

15,73

89,78

17,3

9,95

95,71

95,38

21,3

14,50

90,51

89,78

17,4

11,14

95,24

21,4

15,85

89,64

17,4

10,05

95,58

95,24

21,4

14,62

90,38

89,64

17,5

11,25

95,10

21,5

15,98

89,50

17,5

10,16

95,45

95,10

21,5

14,74

90,25

89,50

17,6

11,36

94,96

21,6

16,10

89,36

17,6

10,27

95,32

94,96

21,6

14,86

90,12

89,36

17,7

11,47

94,82

21,7

16,23

89,22

17,7

10,38

95,19

94,82

21,7

14,98

89,99

89,22

17,8

11,59

94,68

21,8

16,36

89,08

17,8

10,49

95,06

94,68

21,8

15,10

89,86

89,08

17,9

11,70

94,54

21,9

16,48

88,94

17,9

10,60

94,93

94,54

21,9

15,22

89,73

88,94

18,0

11,81

94,40

22,0

16,61

88,80

18,0

10,71

94,80

94,40

22,0

15,35

89,60

88,80

Därefter förlängd skala

Därefter förlängd skala

11 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar Rapsfrö

Korn

Korn

Malt Wintmalt

Korn

Malt Cheers

Korn

Malt Catriona

Korn

Malt Columbus

Korn

Malt Tipple

Malt Quench

Korn

Malt Rosalina

Havre Industri 3

Quarna

Havre Foder 0

Vårvete

Rågvete Foder 0

Vårvete

Korn Foder 0

Industri

Vete Foder 0

Industri

Höstvete Stärkelse 0

Höstråg

Höstvete Industri

Olivin

Höstvete

Höstvete Ellvis

3

Lev. i vårt val

Väst Hällekis

3

3

Kinne-Kleva

0

0

0

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

Lidköping

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nossebro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Falköping

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

0

Skara

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

22

Skövde

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

22

Kesenborg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vårgårda

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

28

Erikstad

7

7

7

7

7

7

7

7

7

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 22 22 22

0

Fjällbacka Uddevalla

Öst Västerlösa

4

4

4

0

0

0

0

0

22

Ledberg

4

4

4

0

0

0

0

0

22

Grillby

9

9

9

9

9

9

Oxelösund

0

0

0

Tågarp

3

3

3

0

0

0

0

0

0

Knästorp

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Trollenäs

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Vellinge

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Rydsgård

5

9

9

9

9

0

0

25

9

0

Syd 12

5

Munkagård

5

5

5

Getinge

5

5

5

Humlemölla

5

5

5

Landskrona

0

0

0

5

5

7

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Nöbbelöv

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Lunnarp

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Simrishamn

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Hammenhög

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Sölvesborg

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

12 14

15 15

5

15

10

Åhus

7

6

10

Bäckaskog

7

15 6

6

6

15 15

Färjestaden

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Mörbylånga

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Mönsterås

3

3

3

3

3

3

3

3

Grimslöv

3

3

3

3

12

12

12

12

3 12

12

0

Karlshamn

12 12 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


2013 års skörd i västra, östra och södra Sverige. Ingen mottagning

Endast skördeleverans = fram tills den 30/9

Eftersäsong 1/10 - 30/6

Mottagning hela året

OBS !

Motta gniin ng s p B

lla ankt i la lat se ruta tan in innebä r : atttt akttu ru uellllt lla r age inte älllle e tta ar emo rrssttä t ju j u st den va ran.

Leverans i vårt val - Eftersäsong 1/10 - 30/6: Vete - vit, svarthavre, Korn Malt ChaCha, Korn Malt Makof, Korn Malt Salome, Korn Malt Propino, Korn Malt Concerto, Rapsfrö Lyside, lupin, matärt, EKO linfrö, EKO sojaböna, EKO majs, EKO lupin

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

19

19

19

19

19

19

19

19

19

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

25

25

25

25

Brokblommig

0

EKO Åkerböna

3

EKO

3

Åkerböna Vitblommig

0

EKO

0

Foderärt

0

EKO

EKO

Rapsfrö

EKO

Höstråg Industri

EKO

Havre Industri

EKO

Havre Foder

EKO

Rågvete

EKO

Foderkorn

Vårvete Quarna

EKO

Vårvete

EKO

EKO

Fodervete

EKO

Höstvete Industri

EKO

Höstvete Olivin

Höstvete Ellvis

Majs

Åkerböna

Åkerböna

Brokblommig

0

Vitblommig

Sojaböna

Foderärtor

Linfrö

0 0 0

0

0

7 7

7

8

8

7

7

0

0

0

9

9

9

0

9

0

7

7

5

5

5

0

0

0

0

6

0

0

0

8

0

0

0

0

25

19

19

25

0

7

10

10

6

25

25

25

13 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Prisregleringar

Korn Malt

Korn Malt Catriona

Vårvete Industri

Höstvete indstri/ Ellvis/Olivin

Protein, %

Prisregl. %/pris

Protein, %

Prisregl. %/pris

Protein, %

Tillägg, Kr/dt

Protein, %

<9,0

foderkorn

<11,0

foderkorn

>14,0

6,00

>11,5

bas

9,0

-2,00

11,0

-2,00

13,6-14,0

4,00

11,4

-0,60

9,1

-1,80

11,1

-1,80

13,0-13,5

2,00

11,3

-1,20

9,2

-1,60

11,2

-1,60

<13,0

*

11,2

-1,80

9,3

-1,40

11,3

-1,40

11,1

-2,40

9,4

-1,20

11,4

-1,20

Proteinbetalning endast om rymdvikt > 775 g/l.

11,0

-3,00

9,5

-1,00

11,5

-1,00

<11,0

fodervete

9,6

-0,80

11,6

-0,80

*Under 13 % protein gäller skalan för höstvete industri.

9,7

-0,60

11,7

-0,60

9,8

-0,40

11,8

-0,40

9,9

-0,20

11,9

-0,20

10,0-11,5

0,00

>12

bas

11,6

-1,00

11,7

-1,50

11,8

-2,00

11,9

-2,50

12,0

-3,00

>12,0

foderkorn

Vårvete Quarna Protein, %

Kostnad, Kr/dt

>15,0

Bas

<15,0

Vårvete Industri*

* Ingen proteinbetalning för Quarna som omklassas till vårvete industri.

Falltalsskala Höstvete Industri/ Ellvis/Olivin

Falltalsskala Vårvete Industri/ Qvarna

Falltal/sek.

Regl. Kr/dt

Falltal/sek.

Regl. Kr/dt

Falltal/sek.

Prisregl. Kr/dt

140

bas

min 250

bas

min 250

bas

<140

X

fodervete

< 250

fodervete

<120

Foderråg

<

250

Kostnad, Kr/dt

Falltalsskala Höstråg Industri

X = Regleras efter tillgång/ efterfrågan

Asp/Grönskott rensavgift Upp till analysvärde

Faktorvärde kr/dt

0,2

0,00

0,3-0,9

-0,75

1,0-1,5

-1,25

1,6-2,0

-1,75

2,1-2,5

-2,25

2,6-3,0

-2,75

osv.

osv.

Mjöldryga Vid förek. av mjöldryga i råg mg/kg

Prisregl. kr/dt

0-200

bas

201-500

-7,00

501-750

-9,00

751-1000

-12,00

>1001

-20,00 Max 5 000

Partier med stinksot mottages ej.

14 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Havre Foder Havre Industri

Höstråg Industri

Rågvete Foder

g/l

Prisregl. %/pris

g/l

Prisregl. %/pris

g/l

Prisregl. %/pris

min 740

bas

min 670

bas

>600

3,00

730-739

-1,50

650-669

-1,00

586-600

2,00

720-729

-2,50

630-649

-3,00

571-585

1,00

710-719

-3,50

610-629

-6,00

560-570

bas

700-709

-4,50

590-609

-8,00

550-559

-1,00

<700

Foderråg

570-589

-10,00

540-549

-1,50

<570

-12,00

530-539

-2,00

520-529

-2,50

510-519

-3,00

500-509

-4,00

470-499

-8,00

<470

-20,00

Höstvete/Vårvete g/l

Prisregl. %/pris

Korn Foder g/l

Korn Malt

Prisregl. %/pris

g/l

Prisregl. %/pris

min 775

bas

min 670

bas

min 670

bas

760-774

-1,00

660-669

-1,00

660-669

-1,00

750-759

-2,00

650-659

-1,50

650-659

-1,50

740-749

-3,00

640-649

-2,00

640-649

-2,00

DON (Deoxynivalenol) Höstvete industri/Ellvis/Olivin Vårvete, Quarna < 1250 µg/kg = Vete Industri 1251-8000 µg/kg = Vete Foder

> 8000 µg/kg = Vete Bränsle

<740

fodervete

630-639

-2,50

630-639

-2,50

730-739

-1,00

620-629

-3,00

620-629

-3,00

720-729

-2,00

610-619

-3,50

610-619

-3,50

710-719

-3,00

600-609

-4,00

600-609

-4,00

700-709

-4,00

590-599

-4,50

<600

Foderkorn

690-699

-5,00

580-589

-5,00

590-599

-4,50

680-689

-6,00

570-579

-5,50

580-589

-5,00

670-679

-7,00

560-569

-6,00

570-579

-5,50

660-669

-10,00

550-559

-7,00

560-569

-6,00

<660

-15,00

540-549

-8,00

550-559

-7,00

Råg

<540

-9,00

540-549

-8,00

> 5 µg/kg = foderråg

<540

-9,00

Havre Foder/ Havre Industri < 1750 µg/kg = Havre Industri 1751-8000 µg/kg = Havre Foder

> 8000 µg/kg = Havre Bränsle

OTA (Ochratoxin)

15 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Torkningsskala Ärtor och Bönor Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

15,0

bas

100,00

19,0

14,19

94,40

23,0

21,82

88,80

15,1

1,50

99,86

19,1

14,35

94,26

23,1

22,03

88,66

15,2

3,01

99,72

19,2

14,53

94,12

23,2

22,23

88,52

15,3

4,52

99,58

19,3

14,72

93,98

23,3

22,44

88,38

15,4

6,54

99,44

19,4

14,90

93,84

23,4

22,64

88,24

15,5

8,06

99,30

19,5

15,08

93,70

23,5

22,85

88,10

15,6

9,08

99,16

19,6

15,26

93,56

23,6

23,06

87,96

15,7

9,34

99,02

19,7

15,45

93,42

23,7

23,26

87,82

15,8

9,71

98,88

19,8

15,63

93,28

23,8

23,47

87,68

15,9

9,82

98,74

19,9

15,81

93,14

23,9

23,68

87,54

16,0

9,94

98,60

20,0

16,00

93,00

24,0

23,89

87,40

16,1

10,05

98,46

20,1

16,19

92,86

24,1

24,10

87,26

16,2

10,17

98,32

20,2

16,37

92,72

24,2

24,31

87,12

16,3

10,29

98,18

20,3

16,56

92,58

24,3

24,52

86,98

16,4

10,40

98,04

20,4

16,75

92,44

24,4

24,74

86,84

16,5

10,52

97,90

20,5

16,93

92,30

24,5

24,95

86,70

16,6

10,64

97,76

20,6

17,12

92,16

24,6

25,16

86,56

16,7

10,76

97,62

20,7

17,31

92,02

24,7

25,38

86,42

16,8

10,87

97,48

20,8

17,50

91,88

24,8

25,59

86,28

16,9

10,99

97,34

20,9

17,69

91,74

24,9

25,81

86,14

17,0

11,11

97,20

21,0

17,88

91,60

25,0

26,02

86,00

17,1

11,26

97,06

21,1

18,07

91,46

25,1

26,24

85,86

17,2

11,41

96,92

21,2

18,27

91,32

25,2

26,46

85,72

17,3

11,56

96,78

21,3

18,46

91,18

25,3

26,68

85,58

17,4

11,71

96,64

21,4

18,65

91,04

25,4

26,90

85,44

17,5

11,87

96,50

21,5

18,84

90,90

25,5

27,12

85,30

17,6

12,02

96,36

21,6

19,04

90,76

25,6

27,34

85,16

17,7

12,17

96,22

21,7

19,23

90,62

25,7

27,56

85,02

17,8

12,32

96,08

21,8

19,43

90,48

25,8

27,78

84,88

17,9

12,48

95,94

21,9

19,63

90,34

25,9

28,00

84,74

18,0

12,63

95,80

22,0

19,82

90,20

26,0

28,23

84,60

18,1

12,78

95,66

22,1

20,03

90,06

26,1

28,45

84,46

18,2

12,94

95,52

22,2

20,22

89,92

26,2

28,68

84,32

18,3

13,09

95,38

22,3

20,42

89,78

26,3

28,90

84,18

18,4

13,25

95,24

22,4

20,62

89,64

26,4

29,13

84,04

18,5

13,41

95,10

22,5

20,82

89,50

26,5

29,36

83,90

18,6

13,56

94,96

22,6

21,02

89,36

26,6

29,58

83,76

18,7

13,72

94,82

22,7

21,22

89,22

26,7

29,81

83,62

18,8

13,88

94,68

22,8

21,42

89,08

26,8

30,04

83,48

18,9

14,04

94,54

22,9

21,62

88,94

26,9

30,27

83,34

Därefter förlängd skala

16 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Torkningsskala Oljeväxter Rapsfrö/Linfrö Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

9,0

bas

100,00

13,0

11,85

94,90

17,0

18,80

89,35

20,1

24,59

84,70

9,1

5,76

99,89

13,1

11,98

94,77

17,1

18,98

89,20

20,2

24,79

84,55

9,2

5,76

99,76

13,2

12,10

94,64

17,2

19,16

89,05

20,3

24,99

84,40

9,3

5,77

99,64

13,3

12,22

94,51

17,3

19,34

88,90

20,4

25,19

84,25

9,4

5,78

99,52

13,4

12,34

94,38

17,4

19,52

88,75

20,5

25,39

84,10

9,5

5,78

99,40

13,5

12,47

94,25

17,5

19,70

88,60

20,6

25,59

83,94

9,6

10,83

99,28

13,6

12,59

94,11

17,6

19,88

88,45

20,7

25,79

83,78

9,7

10,84

99,16

13,7

12,72

93,97

17,7

20,06

88,30

20,8

26,00

83,62

9,8

10,85

99,04

13,8

12,84

93,83

17,8

20,24

88,15

20,9

26,20

83,46

9,9

10,87

98,92

13,9

12,97

93,69

17,9

20,42

88,00

21,0

26,41

83,30

10

10,88

98,80

14,0

13,15

93,55

18,0

20,60

87,85

21,1

26,62

83,14

10,1

10,95

98,67

14,1

13,33

93,41

18,1

20,79

87,07

21,2

26,83

82,98

10,2

10.96

98,54

14,2

13,51

93,27

18,2

20,97

87,55

21,3

27,03

82,82

10,3

10,97

98,41

14,3

13,69

93,13

18,3

21,16

87,40

21,4

27,24

82,66

10,4

10,99

98,28

14,4

13,87

92,99

18,4

21,34

87,25

21,5

27,45

82,50

10,5

11,01

98,15

14,5

14,05

92,85

18,5

21,52

87,01

21,6

27,67

82,34

10,6

11,05

98,02

14,6

14,24

92,71

18,6

21,71

86,95

21,7

27,88

82,18

10,7

11,08

97,89

14,7

14,42

92,57

18,7

21,90

86,80

21,8

28,09

82,02

10,8

11,08

97,76

14,8

14,61

92,43

18,8

22,09

86,65

21,9

28,30

81,86

10,9

11,11

97,63

14,9

14,79

92,29

18,9

22,28

86,50

22,0

28,52

81,70

11,0

11,13

97,50

15,0

14,98

92,15

19,0

22,47

86,35

22,1

28,73

81,54

11,1

11,19

97,37

15,1

15,16

92,01

19,1

22,66

86,20

22,2

28,94

81,38

11,2

11,21

97,24

15,2

15,35

91,87

19,2

22,85

86,05

22,3

29,15

81,22

11,3

11,22

97,11

15,3

15,53

91,73

19,3

23,04

85,09

22,4

29,36

81,06

11,4

11,24

96,98

15,4

15,72

91,59

19,4

23,23

87,75

22,5

29,57

80,90

11,5

11,25

96,85

15,5

15,91

91,45

19,5

23,42

85,06

22,6

29,79

80,74

11,6

11,32

96,72

15,6

16,10

91,31

19,6

23,62

85,45

22,7

30,00

80,58

11,7

11,34

96,59

15,7

16,29

91,17

19,7

23,81

85,03

22,8

30,21

80,42

11,8

11,35

96,46

15,8

16,48

91,03

19,8

24,00

85,15

22,9

30,42

80,26

11,9

11,37

96,33

15,9

16,67

90,89

19,9

24,20

85,00

23,0

30,63

80,10

12,0

11,38

96,20

16,0

16,86

90,75

20,0

24,40

84,85

12,1

11,5

96,07

16,1

17,05

90,61

12,2

11,52

95,94

16,2

17,24

90,47

12,3

11,53

95,81

16,3

17,44

90,33

12,4

11,55

95,68

16,4

17,63

90,19

12,5

11,56

95,55

16,5

17,82

90,05

12,6

11,69

95,42

16,6

18,02

89,91

12,7

11,7

95,29

16,7

18,21

89,77

12,8

11,72

95,16

16,8

18,41

89,63

12,9

11,73

95,03

16,9

18,61

89,49

23,1-24,0 24,1-27,5 27,6-36,0

minus 0,16 per 1/10 % minus 0,17 per 1/10 % minus 0,18 per 1/10 %

17 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Torkningsskala Majs Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

15,0

bas

100,00

19,0

14,83

94,40

23,0

22,52

88,80

15,1

4,01

99,86

19,1

15,01

94,26

23,1

22,73

88,66

15,2

5,01

99,72

19,2

15,19

94,12

23,2

22,93

88,52

15,3

6,03

99,58

19,3

15,38

93,98

23,3

23,14

88,38

15,4

7,04

99,44

19,4

15,56

93,84

23,4

23,35

88,24

15,5

8,06

99,30

19,5

15,74

93,70

23,5

23,55

88,10

15,6

8,57

99,16

19,6

15,93

93,56

23,6

23,76

87,96

15,7

9,09

99,02

19,7

16,11

93,42

23,7

23,97

87,82

15,8

9,61

98,88

19,8

16,30

93,28

23,8

24,18

87,68

15,9

10,13

98,74

19,9

16,48

93,14

23,9

24,39

87,54

16,0

10,65

98,60

20,0

16,67

93,00

24,0

24,60

87,40

16,1

10,77

98,46

20,1

16,85

92,86

24,1

24,81

87,26

16,2

10,88

98,32

20,2

17,04

92,72

24,2

25,02

87,12

16,3

11,00

98,18

20,3

17,23

92,58

24,3

25,24

86,98

16,4

11,12

98,04

20,4

17,42

92,44

24,4

25,45

86,84

16,5

11,24

97,90

20,5

17,61

92,30

24,5

25,66

86,70

16,6

11,35

97,76

20,6

17,80

92,16

24,6

25,88

86,56

16,7

11,47

97,62

20,7

17,99

92,02

24,7

26,09

86,42

16,8

11,59

97,48

20,8

18,18

91,88

24,8

26,31

86,28

16,9

11,71

97,34

20,9

18,37

91,74

24,9

26,53

86,14

17,0

11,83

97,20

21,0

18,56

91,60

25,0

26,74

86,00

17,1

11,95

97,06

21,1

18,75

91,46

25,1

26,96

85,86

17,2

12,07

96,92

21,2

18,94

91,32

25,2

27,18

85,72

17,3

12,19

96,78

21,3

19,14

91,18

25,3

27,40

85,58

17,4

12,31

96,64

21,4

19,33

91,04

25,4

27,62

85,44

17,5

12,44

96,50

21,5

19,53

90,90

25,5

27,84

85,30

17,6

12,56

96,36

21,6

19,72

90,76

25,6

28,06

85,16

17,7

12,68

96,22

21,7

19,92

90,62

25,7

28,29

85,02

17,8

12,80

96,08

21,8

20,11

90,48

25,8

28,51

84,88

17,9

12,92

95,94

21,9

20,31

90,34

25,9

28,73

84,74

18,0

13,05

95,80

22,0

20,51

90,20

26,0

28,96

84,60

18,1

13,22

95,66

22,1

20,71

90,06

26,1

29,19

84,46

18,2

13,40

95,52

22,2

20,91

89,92

26,2

29,41

84,32

18,3

13,58

95,38

22,3

21,11

89,78

26,3

29,64

84,18

18,4

13,75

95,24

22,4

21,31

89,64

26,4

29,87

84,04

18,5

13,93

95,10

22,5

21,51

89,50

26,5

30,10

83,90

18,6

14,11

94,96

22,6

21,71

89,36

26,6

30,32

83,76

18,7

14,29

94,82

22,7

21,91

89,22

26,7

30,55

83,62

18,8

14,47

94,68

22,8

22,11

89,08

26,8

30,79

83,48

18,9

14,65

94,54

22,9

22,32

88,94

26,9

31,02

83,34

Därefter förlängd skala

18 18 Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


tyg

Leveransin

r rtileveranse Trindsäd Gårds-/pa - Oljeväxter Spannmål AB ska Foder Köpare Sven

Mottagningsplatser Ort

Telefon

Om annan

mer:

Namn: Adress:

Ansvarig/ kontaktperson Mobiltelefon

:

Postadress

Postnr:

Gröda:

Sort:

Artikelnr:

:

handlad gröda

Landskrona Lunnarp Simrishamn Trollenäs Tågarp Vellinge Åhus Getinge

0418-43 80 05 040-42 81 82 044-24 97 11 035- 18 01 06

Glyfosatbe

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

d gröda:

orkad:

035-18 01 05

t av levera

nformation

Lastningsi

grundande

Avräknings

Nils & Carina Ekelund Pelle Andersson Lennart Lindqvist Björn Hildingsson Johannes Andersson Johannes Andersson

070-326 11 83 070-549 43 63 070-296 04 01 070-493 29 64 070-369 96 09 070-369 96 09

Ledberg

013-20 96 03

Anders Axelsson

Oxelösund Västerlösa

0155-302 73 013-20 96 04

Christer Mossberg Patrik Holgersson

070-604 67 24

Maskinringen

070-367 83 56

(godkänns

ören)

n/transport

av leverantöre

ntören

t av levera

Underskrif

20

/

Datum

....... vgick kl. ........ ...............A Ankom kl. .........min ................ ngstid...... Total lastni

ren

t av transportö

Underskrif

nformation

GTP

Rengjord enligt

Transporti

Ja

Åkeri: Reg.nr:

Underskrif

Upps

s än enligt

gningsplat annan motta Leverans till ning: rder. Anled transporto

n

informatio

Lossnings

ingstid på

Effektiv lossn

ren

t av transportö

ton

kattad vikt:

anläggning

20

/

Slut kl. ingstid:

Total lossn

042-500 58

2013

ntören

Underskrif

Start kl.

Externa/Återförsäljare

or för skörd

rs inköpsvillk

Svenska Fode 20

Leverans enligt / intygas

Varmluftst

070-630 47 13 0417-326 07 0417-326 02 0706-54 51 28 0706-54 51 81 0418-43 80 13 040-42 81 82

Nej

sningar:

Nej

Ja

Stråförkorta

Ja

Övriga upply

Ja

:

lad gröda SLAM-göds

Datum

Humlemölla Munkagård Sölvesborg Grimslöv Nöbbelöv Bäckaskog

för hållbar ller kraven ansen uppfy inköpsvillkor: vs): Lever RED (2BS ska Foders enligt Sven produktion 20 skördad år: avser vara Leveransen

Mobil.nr:

Telenr:

s:

Stefan Herrlin Vågen Anki Fransson Mikael Hansson Ingvar Grenander Pär-Olof Nilsson Jörgen Larsson Daniel Roth Pierre Johansson Spannmålsmottagning Anders Karlsson/Henrik Karlsson

adress:

adress:

Telefonnum

Slutleveran

046-32 58 44 046-32 58 39 0418-285 80 0417-326 01 0414-41 10 12 0413-54 51 28

än ordinarie

Hämtnings

snr:

Leverantör

SYD Knästorp

Majs

ren

t av transportö

min

Underskrif

garen

t av motta

Underskrif

Leveransintyg Skall finnas med vid varje leverans. Läs mer på www.svenskafoder.se

ÖST

MÄLARDALEN Grillby

VÄST Erikstad Falköping Hällekis Kinne-Kleva Lidköping Nossebro Skara Skövde Uddevalla Kesenborg Vårgårda

0530-186 75 0515-68 15 03 0510-54 30 14 0510-54 30 22 0511-241 64 0510-48 59 51 0512-294 94 0511-78 11 03 070-592 01 22 0522-997 92 0512-294 94

Petra Störch Christer Sihlberg Vågen Pelle Bäckström Dennis Nyström Stefan Hellgren Jan Stockhem Roland Andersson Tommy Andresson Kenneth Brattberg Farmartjänst Jan Stockhem

070-266 97 03

070-595 22 27

Se även vår hemsida, www.svenskafoder.se för spannmål - öppettider

Transport - Skördesäsong Hämtning Hämtning av spannmål görs enligt fastlagd taxa. För specialfordon som t ex container, flakväxlare, lågbyggd bil, kort släp och gigg tillkommer 30 % på ordinarie fraktkostnad. Observera att tillgången på specialfordon är begränsad. Lastningstid Utöver överenskommen frakt debiteras 250 kr (400 kr för specialfordon) per påbörjad 30 minutersperiod, då tiden överstiger 60 minuter från att bil och eventuellt släp är klart för lastning tills att de är färdiglastade och kan lämna gården.

Beställning av gårdshämtning Beställning skall ske senast 09:00 dag 1 för önskad avhämtning dag 2 eller 3. Vi strävar dock alltid mot att göra hämtningen så snart som möjligt vid sena beställningar. Observera att kontraktsnr. skall anges vid beställning av transport. Svenska Foder har ett samarbete med ett antal transportörer. Därför kommer Du att komma direkt till vår representant hos transportören när Du ringer anvisat telefonnummer. Beställning av bil skall ske hos: VÄST, XR Logistik: Tel. 010-474 12 70 ÖST, XR Logistik/GDL Mitt. Tel. 010-474 12 70 SYD, GDL Syd: Tel. 044-780 25 08 eller 044-780 25 30 19

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Kontakta din närmaste säljare! Jonny Torevik (försäljningschef)

Syd

Ingemar Gullberg (säljchef) Anders Petersson Göran Karlsson Jens Robertsson Johan Nilsson Johannes Andersson Lars Persson Martin Olsson Nils-Egert Ohlsson Olof Larsson (Trollenäs) Paul Vighagen Theo den Braver Ulf Berggren Viktor Mårtensson (börjar 17/6) Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga L.

Väst

Öst

Thomas Wahlström (säljchef) Agne Johansson Philip Nilsson Stefan Lindgren Stefan Olsson Sylvia Lavér Tomas Rydholm

Mälardalen

Johan Lönn-Thorell (säljchef) Henrik Tesch Nina Sixtensson Thomas Hullberg

Nord

Camilla Haglund Frida Löf

046-32 58 22 070-543 33 14 046-32 58 30 072-50 89 799 072-50 87 788 070-369 96 09 040-42 81 83 070-301 47 03 072-713 08 01 070-654 51 23 046-32 58 28 035-18 01 08 040-42 81 84 0417-32 603 0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

0510-828 84 0510-828 82 0500-78 46 02 0512-138 93 0510-828 81 0510-828 83 0510-828 08 0512-294 98 0511-78 18 04 0530-186 72

013-20 96 19 013-20 96 09 019-58 23 72 070-568 63 48 019-58 23 71 013-20 96 11 0381-371 92

070-377 21 14 072-526 21 00 072-730 37 47 018-39 53 20

072-742 21 83 072-222 32 34

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00 info@svenskafoder.se www.svenskafoder.se

20

Svenska Foder AB Box 673 • 531 16 Lidköping • Tel: 0510 - 828 00 Kundservice • 020 - 83 00 00 info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Bilder: Thinkstock samt Svenska Foder.

Magnus Olsson (säljchef) Andreas Hernbo Anders Larsson Christian Reimer Johanna Rosengren Jens Jonsson Kristine Ivarsson (föräldraledig) Lennart Svantesson Lennart Torstensson Peter Olsson

046-32 58 06


V채rdefull information om spannm책l 책 S pa n n m

lsinfo

2013

21

Värdefull info om spannmål 2013