Page 1


Editor’s letter หนังสือเล่มตัง้ ใจทีจ่ ะบอกเล่าถึงเรือ่ งราวต่างๆของผู้ ใช้งานกับรถยนต์ honda type-r ทัง้ หมดทุกรุน่ ว่ามีความรูส้ กึ ยังไงการขับขีเ่ ป็นอย่างไร รวมไปถึงจะมีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆโดยย่อที่มาที่ไปของค�ำว่า ท�ำไมต้องtype-r คืออะไรภายใต้แรงบัลดาลใจของค�ำว่า Heart of mine in my heart


Honda

เกือบที่จะไม่ได้ เป็นผู้ผลิตรถยนต์ในช่วงยุคปี 60 เมื่อ กรมอุตสาหกรมยานยนต์ได้ห้ามบริษัท Honda ผลิตรถยนต์และให้ยึดติดกับ การผลิตมอเตอร์ไซด์ แต่บริษัท Honda ไม่เคยฟังและดิ้นรนผ่านปีแรกๆ เช่น วิบัติ น้ำ�มันในปี 1973 และโชค ก็กลับมาเข้าข้างบริษัท Honda อีก ครั้งได้เกิดปรากฏการความต้องการ ของตลาดรถเล็ก Honda เป็นบริษัท ที่ เ ชี ย วชาญในการผลิ ต เครื่ อ งยนต์ มอเตอร์ ไซด์รอบจัดมัน เปรียบเสมือน เป็ น กฎตามธรรมชาติ ที่ ว่ า วิ ศ วกร รถยนต์ ถ้ า ต้ อ งการไปในแนวทางการ ผลิตที่ประหยัดก็จะทำ�งานกับ Toyota ถ้าอยากทำ�งานด้านการพัฒนา ระบบช่ ว งล่ า งของรถยนต์ ก็ จ ะทำ�งาน กับ Nissan แต่ถ้าอยากเน้นการเจริญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเครื่ อ งยนต์ จ ะต้ อ ง

ทำ�งานให้กับ Honda ได้เข้ามผลิต เครื่องยนต์ระบบเทอโบแต่เป็นระยะเวลา สั้ น ถึ ง แม้ จ ะประสบความสำ�เร็ จ มาก ใน Fomula 1 เป็น แชมป์ ถึง 7 สมัย ต่อเนื่อง ก่อนที่จะยกเลิกเพราะว่าการ เปลี่ ย นกฎเกณฑ์ เ ป็ น การทดแทนทาง บริษัทได้ ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Vtec ถึง แม้จะต้องยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีของ วิวัฒนาการ ของรถมอเตอร์ไซด์ที่ได้ เริ่มมีการใช้ตั้งแต่ปี 1983 กับรุ่น CBR 400 แต่ ไ ม่ ว่ า ใครก็ ต ามที่ เ กิ ด มาใน ยุคทองของระบบเครื่องยนต์ “คาบูเร เตอร์” จะต้องมีความเข้าใจเรื่องของ ระบบการบิ ด แคมองศาสู ง กั บ ความ บรรจุ กระบอก CC ที่น้อย ห ม า ย ถึง ช่วงรอบเครื่องยนต์ต่ำ�ไม่นิ่งและ รอบต่ำ�ที่ไม่มีแรงมันเป็นเรื่องปกติของ เครื่ อ งยนต์ ท่ ไ ม่ มี เ ทอโบวิ ธี ที่ จ ะสร้ า ง แรงม้าจากเครื่องยนต์ที่มี CC ที่น้อยก็


คือการที่จะขยับช่วงรอบของเครื่องยนต์ระหว่างรอบ 6000-7000 จะไม่สนแรง ในช่วงรอบต่ำ� และแน่นอนว่าอีกวิธีการที่จะใช้เครื่องยนต์แปดสูบ ซีซี ระดับ 4-5 ลิตรแต่ HONDA ไม่มีวันที่จะทำ�เช่นนั้น แต่ด้วยในวิธีการที่บริษัทจะหาเงินจาก ตลาดฝั่งยุโรปนั้น ทางบริษัทจะต้องมีเครื่องยนต์อย่างน้อย 6 สูบซึ่งสวนทางกับ นโยบายของบริษัท แม้จะผลิตรถรุ่น ฮอนด้า Legend และ ฮอนด้า Nsx ด้วย ความเชื่อมั่นในตัวเองจากความสำ�เร็จของรถ Formula 1 และชัยชนที่ติดต่อกัน 7 รอบ Honda ได้ตัดสินใจท้าทายบริษัทตัวเอง โดยเทใจให้กับโปรเจคการผลิต รถยนต์ที่มีชื่อว่า ฮอนด้า Nsx ต่อมาโปรเจค Nsx ไม่ค่อยประสบความสำ�เร็จมากนักมีเพียงนิตรสารชื่อดังเพียง 1-2 นิตรสารเท่านั้นที่บอกว่า Nsx คือสุดยอดรถยนต์อันดับ 1 และก็มีคำ�วิจารณ์ ว่า Nsx ไม่ต่างอะไรกับ Civic มากหนักกับพวงมาลัยที่หนักเกินไป และดูเป็นรถ ญี่ปุ่นมากเกินไปบริษัทจึงต้องมองย้อนกลับไปในสัญชาตญาณของ มอเตอร์ สปอร์ต จึงได้ออกโมเดลตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Nsx-R ซึ่งเป็นรถ TYPE-R ตัวแรกใน ประวัติการที่จาลึกไว้ ถึงแม้บริษัท Honda จะมีตราสัญลักษณ์ของ TYPE-R ออกมาอย่างไม่ต่อ เนื่องกันสักเท่าไร สาเหตุเพราะว่า TYPE-R ไม่ได้ออกมาเพื่อวางขายเหมือนกับเป็น รถยนต์ทั่วไปที่อยู่ยุโรป เพราะ TYPE-R เป็นสัญญาลักษณ์ที่ทางบริษัท Honda ได้กล่าวไว้ว่า “เป็นความดิบภายในตัวคน” และยังเป็นรถที่ช่างได้เลือกมาทำ�เป็นรถ แข่งที่อยู่ในสนาม ด้วยเหตุผลนี้เอง TYPE-R จึงถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการแข่งขันโดย เฉพาะในประเทศ ญี่ปุ่น ในช่วงปี 1992-1995 Honda Nsx R ถูกผลิตขึ้นมา เพียง 483 คันเป็นจุดเริ่มต้นของคำ�ว่า TYPE-R ในระหว่างนั้นเองรถยนต์ NSX ได้ เป็นหนึ่งในวีรบุรุษของประเทศ ญี่ปุ่นในช่วงยุค 90 จนกระทั่งบริษัทอย่าง Porsche และ Ferrari ได้ภายแพ้ต่อ NSX รวมไปถึงรถในประเทศอย่าง Nissan GTR R32 จึง เป็นบทพิสูจน์ความก้าวหน้าของบริษัทอย่าง Honda Honda จึงทำ�การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยการนำ�ทีมช่างในการทำ� รถแข่งมาผลิต NSX ในเวอร์ชั่นพิเศษเพื่อที่จะนำ�บริษัทเข้าสู่รากฐานแห่ง Motor Sport อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งก็คือโมเดลที่มีชื่อว่า NSX-R


CIVIC EK9


3 P E C I V I C


CIVIC FN2


CIVIC Fd2

INTEGRA DC2


INTEGRA DC2


Jollybear Studio Aoun Photo Street metal ชนาธิป อารีกุล จักรกริช ขุนพินิช อนุชา บุญชม อนิส มีหิรัญ ยศวี ทรงสิริ กริชติน เฉลยสุข x-bar รังสิต จ๊ะอ้า ซีฟู๊ต Mega บางนา สนามแข่งพีระ สุวรรณภูมิ Garage N1 ไก่ แนน car care


HONDA HOLIC  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you