Page 1


INNH OLD

A M T – G j e n n o m f ø r t k v a li t e t t il sj ø s

4

A M T- b å t e n e h a r a l t

6

R-MO D ELLER A M T 15 0 R 8 A M T 16 0 R

10

A M T 19 0 R

12

B R-MO D ELLER A M T 175 B R

14

A M T 19 0 B R

18

A M T 2 0 0 B R

20

A M T 2 3 0 B R

22

D C-MO D ELLER A M T 2 0 0 D C

24

A M T 2 3 0 D C

26

HT-MO D ELLER A M T 19 0 H T

30

A M T 215 P H

32

A M T & R a y m a r i n e

38

K o n t a k t i n f o r m a sj o n 4 0

2


8

10

14

12

18

20

24

26

30

R-M O DE L L E R

Båter med styrekonsoll. På disse båtene er det lett å passere på siden av konsollen, og det er stor innvendig plass på dekk til diverse utstyr. Båtene er kompakte, effektive og svært stabile.

22

32

BR-M O DE L L E R

En bow rider er en k r ysning mellom sk jær går dsjeep og da y cr uiser. En sp or t y sel v lensende b å t m ed e t åp en t b a ugp a r t i og ekstra sit teplasser f oran st yreposisjonen. Båt t ypen er fleksibel og bruker vennlig med god sk jerming f or passaser ene.

D C -M O DE L L E R

Daycr uiser er den moder ne t y pebet egnelsen på en åpen motorbåt med en minicabin du kan overnatte én eller flere netter i, fast dek k f orut og stor cock pit med vindsk jerm. A M T-modellene har per f ek t finish, utsøk t e det aljer og smar t oppbevaring.

H T-M O DE L L E R

P å b å t t y p e n si t t e r f ø r e r o g p a s s a sj e r e r m e g e t g o d t s k j e r m e t m o t v æ r o g v i n d. B a r n a h a r m a n e k s t r a g o d k o n t r oll m e ns man k jør er. Bå t ene t åler k r af tig sjø og er utmerkede fiskebåt er. Passer godt om man ønsker å f orlenge båtsesongen.

3


F OR

D E G

AMT A dvanced M arine Tech, er glassfiberbåter som produseres i et av Finlands mest moderne produksjonsanlegg, der det legges st or vek t på å pr oduser e båt er med gjennomf ør t hø y k valit et og en ultimat finish. Teamet som bygger disse k valit etsbåt ene har 30 års er f aring innen marine pr oduk t er og har laget og lever t over 30.000 båt er i løpet av den tiden. Denne bakgrunnen gir en unik kompet anse, og i arbeidet med A M T-programmet har man kombiner t svær t avanser t marinetek nologi og innovativ design – ut viklet med en ek te lidenskap f or per f eksjon – f or å skape de best e båt ene i 15 – 23 f ots segment et. AMT er design, y telse, kjøreegenskaper, komfort og sikkerhet i ypperste klasse – laget for k valitetsbevisste båtfolk. P R E S TA S J O N E R T I L VA N N S – MER ENN BARE KNOP A lle A M T-båt er lever es alltid med en mot or som ­p asser h e l h e t e n. E n s l i k b å t p a k k e e r e n g a r a n t i f o r a t b å t ­ opplevelsen st ar t er i det ø yeblik ket du v rir om nøk kelen. Et velbalanser t sk r og med en nø ye tilpasset mot orst yrke, gir b å de b å t f ø r er e og p assasjer er en p osi t i v f a r t so pp ­ levelse – ut en overraskelser. Der f or bygger vi sk r og som se t t er sik k er h e t en f ø r s t, m ens v i sa m t idig legg er s t o r vek t på k jør egleden.

4

S OM

ØNS KER

DE T

Gjennom en hydr od y namisk og optimaliser t konst r uksjon og 18 – 20 graders bunnvinkel, har vi skapt båt er som går tør t, tr ygt og for t – og for tsatt er drivstof føkonomiske. Vi måler f ar tsopplevelsen i balanse og r espons i ist eden f or i k nop. Det er A M T sin måt e å definer e k jør eegenskaper, f or deg som vil ha det best e. GODE LØSNINGER FOR ET B E K Y M R I N G S F R I T T B ÅT L I V Vår t ydelige visjon med AMT er å gjøre båtlivet tilgjengelig for alle. Derfor har vi valgt å sette absolutt all vår erfaring og kompet anse inn på å tilby komplet t e båt er – slik at du som velger A M T, skal f å et så smidig og bek ymringsf rit t båtliv som mulig. Det t e merkes særlig i list en over st andar dutst yr som ink luder er mye av det vår e konkurr ent er bar e tilbyr som ekstrautst yr. Alle våre modeller er utst yr t med badetrapp, reser vetank, b r a n n slu k k e r, b å t s h a k e o g å r e, s a m t f o r t ø y nin g sp a k k e med f ender e, anker og t au. A ndr e ek sempler på t y piske A M T-løsninger er de låsbar e oppbevaringsr ommene med én nøk kel til samtlige låser. Dessuten er A M T sin Alltid til hav n-konst r uksjon en løsning som gjør båtlivet vesentlig tr ygger e. Konstruksjonen innebær er at båt en alltid fly t er og er mulig å k jør e på lav f ar t selv om den skulle bli f ylt av vann.

B E STE

K J Ø REEGENSK APER – K O MFO R T – SIK K ERHET Disse tr e or dene oppsummer er det grunnleggende i A M T sit t konsept. K J Ø REEGENSK APER P r es t asjo n en e m a n o pp nå r m ed H o n da sin e f ir e t a k t er s motorer og AM T-båtenes suverene manø vreringsegenskaper, har vist meget gode r esult at er i en r ek ke t est er. Det pekes blant annet på: • • • •

Meget gode sjøegenskaper og hø y t sik kerhetsnivå Morsomme og behagelige å k jør e Et velbalanser t sk r og med per f ek t vek t f or deling D y p V-bunn med st eglist er gir t r ygg k jøring ut en overraskelser • Meget st abil og t ørr gange K O MFO R T O G D ESIGN Innovativ og elegant design, designdet aljer og finish f or enes i smar t e, moderne løsninger som øker komf or t en f or bå t f ør er og passasjer er. S t andar du t r us t ningen er mar kedsledende og holder svær t hø y k valit et. • In t eg r e r t e A blo y - lås e r. É n n ø k k el f u ng e r e r t il alle låsene (gjelder ik ke 150R og 160R). • Grå dørk • Romslig oppbevaringsplass både f orut og ak t er • K apellgarasje f or prak tisk og smidig oppbevaring • Godt sk jermede vindusrut er • Romslige sit t eplasser med god oppbevaringsplass


SIK KE RH E T All konstruksjon, design og utst yr bygger på et ur ok kelig fokus på sik kerhet. AMT-båtenes unike og usenk bare Alltid t il ha v n - k o ns t r u k sjo n o g sik k er h e t sni v å e t er ogs å i d e t ø v rige vel ivar et at t: • • • • • • • •

Unik Alltid til hav n-konstruksjon St abile r ek ker i syr ef ast st ål Ty verimerk ing f ra Secur emark Hø ye f ribor d God antisk libesk y t t else Int egr er t selvlensing Solide st eglist er Alle båter er gjennomtestet i Finland av V T T Technical Resear ch Cent er

A M T OG H ON DA – SOM SKA P T FOR H VER A N DR E H ver A M T-modell er designet og konstruer t f or å vær e kompatibel med Honda sine moderne, pålit elige fir et akters båtmotorer. AMT og Honda er en perfek t match som tilby r en optimal kombinasjon av bå t og mot or – i alle aspek ter. Dette gir båteiere best mulige kjøreegenskaper og drivst of f ef f ek tivit et.

ÅRS

GARANTI Markede t s bes t e garan t i f or pr i va t bruker e.

5


B ÅT ENE

MODERNE DESIGN OG PRAKTISKE LØSNINGER U t gangspunk t et f or å pr oduser e A M T-båt er har helt f ra starten vært å lage båter av ypperste k valitet til en kundev ennlig pr is. D e t t e b e t y r a t A M T-bå t enes pr is / k valit e t f o r h old m å all t id v æ r e b es t i k lass e n. O f t e h ø r e r m a n at design og prak tiske løsninger ik ke lar seg kombiner e. A M T ønsker å avlive denne påst anden f or godt: vi k lar er å kombiner e moder ne elegant design med prak tiske løsninger til en velf unger ende helhet hvor vel gjennomt enk t e konstruksjonsløsninger og nø ye planlagt e det aljer komplet t er er hverandr e. Det t e er mulig t ak ket vær e A M T sin lange er f aring både f ra båtliv og båtpr oduksjon. UNIK KON STRU K S J O N S O M G IR S IK K E R H ET Alle modellene har Alltid til hav n-konstruksjonen som er ut vik let av A M T. Ved en eventuell uly k ke er det plass til veldig lite lek kasjevann mellom den vanntette innlineren og sk r oget, og der f or fly t er båt en kun lit t dyper e enn vanlig,

FRA

AMT

H A R

og de t er f r emdeles m ulig å na v ig er e t r yg t t il la nd. D e r omslige oppbevaringsplassene som er in t egr er t i innliner en både f orut og ak t er, øker brukerkomf or t en betraktelig. Oppbevaringsrom f yller ef fek tiv t tomrommet mellom båt ens innliner og sk r oget. SELVL EN SI N GSSY STEM ET A lle A M T- b å t en e er sel v lensende. Et t er v å r er f a r ing er den st ørst e enkelt årsaken til at båt er synker, svik t i selvelensingssyst emet. For å unngå det t e ut vik let vi en helt ny konstruksjon, laget i sin helhet av glassfiber. Selvlensingssyst emet s utløpsr ør er laminer t som en del av båt ens langsgående avstiver e og inneholder ik ke en enest e slange, slangeklemme eller separat gjennomføring som kan gi et ter. I tillegg er selvlensingssystemets indre diameter st andar d over hele lengden, noe som gjør at man unngår "flaskehalser" som kan samle opp sk it t og rusk og f ør e til at selvlensingssyst emet blir blok ker t.

A LT

TYV ERIMERK ING FRA SECU REMARK Alle A M T-båt er er utst yr t med t y verimerk ing f ra anerk jent e Securmark. Det gjør båt ene let t identifiserbar e og tr ygge å vær e eier av.

AB LO Y NØ K K ELSYSTEM Alle oppbevaringsr ommene har int egr er t e låser, og båt ene lever es også med en separat br yggelås. Alle låsene er av finsk A bloy-k valit et, som innebær er at man tr enger kun én nøk kel til samtlige låser. Tilgjengelig som ekstrautst yr til R-modeller.

AMT jobber for å minimere utslipp gjennom å bruke mer miljøvennlige kjemikalier og leverandører som er miljøbevisste.

6


PUTESETT Stilige grå set eput er tilpasset båt ens dimensjoner er prik ken over i-en når det gjelder passasjerkomf or t.

L ETTSTELT A N TI SKL I DØR K A ntisk lidørk i stilig gråf arge er let t å holde r en og gir tr ygge f orhold i all slags vær. Som alt ernativ kan man velge dørk i t eak mat eriale av hø y k valit et.

B RANNSLU K K ER Brannsluk ker som er godk jent av myndighet ene, må f est es på et st ed hvor den let t kan t as i bruk.

KALESJEGARASJE K alesjen kommer med et oppbevaringssyst em som besk y t t er og gjør den let t tilgjengelig.

FENDERE Alle båtene kommer med fire fendere som standard, hver med egnet line til. Fenderne har ferdig monterte festepunkter og egne oppbevaringsrom i båten.

FAB RIK K MO NTER T HO ND A INSTRU MENTPANEL O G F J ERNK O NTRO LLSYSTEM Alle AMT-båtene har fabrikkmontert fjernkontrollsystem, instrumentpanel inklusiv festebolter med tanke på montering av passende Honda utenbordsmotor.

HÅNDREKKER OG A N D R E M E TA L L D E L E R Syr ef rie r ek ker, puller e, håndt ak, badestige og trailer k r ok t åler r øf f bruk og varier t e vær f orhold.

I N N EBY GD BEN SI N TANK En innebygd bensint ank er sik ker og prak tisk i bruk. St ørr elsen varier er f ra 60 lit er til 220 lit er (ik ke 150 R / 160 R).

BÅTUT ST Y R AMT-båtene er som standard utstyrt med tre fortøyningsliner, anker med tau, båtshake og åre. Båtene har egne oppbevaringsrom for alt slikt utstyr, og det er alltid lett å ta utstyret ut ved behov.

7


R-MODEL L ER

8


A M T 15 0 R er ek t e k valit e t i den hendige 4,5 me t er klassen. Her får du ef fek tiv, anvendelig og smar t båtglede. A M T 150 R er et solid og t r yg t valg f or et st rålende liv på sjøen. Båt en har et smidig sk r og med dyp V-bunn som gjør båtturen behagelig, myk og tørr. Den passer utmerket f or både unge og eldr e og er en let thåndt erlig modell som k lar er seg med lit e mot or k r af t. A M T 150 R er rimelig i innkjøp og drif t samt har en god annenhåndsverdi. Båten er let t å transpor t er e, r engjør e og enkel å set t e ut på sjøen for en person. AMT 150 R har det synkef rie Alltid til havndesignet og et blok keringsfritt selvlensingssystem. Modellen er utmerket til bruk på hy t t a, som fiskebåt eller som spor t y og stilig f ritidsbåt i mer bynær e områder.

1 Solide rekker i baugen gjør det enkelt å gå om bord i båten.

1

3

2 Den dype 18-graders V-bunnen sikrer behagelig kjøring også under røffere forhold. 3 Skumfylte puter med putetrekk i antisklimateriale øker komfort og sikkerhet 4 En robust vindskjerm beskytter mot vær og vind

2

7

6

5 Selvlensende. AMT sitt unike selvlensingssystem er vedlikeholdsfritt og til å stole på. 5

6 Den stilige grå dørken er lett å holde ren, og et høykvalitets antiskli-materiale gjør det trygt å bevege seg rundt i båten.

3

7 Integrerte Abloy-låser på oppbevaringsrom låses og åpnes med samme nøkkel. Vi tror du vil verdsette dette praktiske én-nøkkel-systemet (ekstrautstyr).

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Grå dør k Selvlensende dek k Alltid til hav n-konst r uksjon Oppbevaringsr om 2 st k Vindsk jer m med r ust f ri bø yle En anker/ t auboks ak t er LED navigasjonslys 12 V elu t t ak Elek t r onisk lensepumpe For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

K alesje P u t eset t Midt set e Inegr er t A bloy låssyst em Rek keset t Cock pit-t r ek k For t ø y nings-t r ek k K onsoll-t r ek k Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

Lengde (cm)

450

Bredde (cm)

195

Vekt (kg)

350

Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

18 5 30-50 L 30 hk / 2 pers. 25 knop 40 hk / 2 pers. 28 knop 50 hk / 2 pers. 30 knop

st andar d ✗ ekst ra

9


R-MODEL L ER

10


A M T 16 O R e r e n m e g e t r o m s l i g, s t a b i l o g a n v e n d e li g k o n s o ll b å t . D e n 4,7 0 m e t e r l a n g e m o d e ll e n h a r e n m e n g d e m o d e r n e f i n e s s e r o g b e k v e m m e l i g h e t e r. Oppbevaringsr om f or t au verk f oran og ak t er, selvlensing u t en slangk lemmer, grå antisk lidør k, int egr er t oppbevaringsr om med A bloy-låser, kalesjegarasje og mont eringsplass for kar tplotter/ek kolodd er egenskaper mange setter pris på. Sk r oget har d y p V-bunn som gir behagelig, my k gange og tørre, fine båtopplevelser, selv i røf fere far vann. AM T 160 R er fornuf tig bygget og utst yr t og har det vik tige og synkef rie Alltid til havn-designet. Bra k jøreegenskaper, hø y k valit et, godt ut f ormede f ør erset er og utmerket st abilit et gjør A M T 160 R til et solid og tr ygt valg.

1 Romslige og praktiske taubokser i baugen og akter. Separate oppbevaringsrom for tauverk og anker sørger for rask og enkel tilgang til utstyret.

1

5

2 Kalesjen har en romslig kalesjegarasje for lett til­ gjengelighet og god beskyttelse(ekstrautstyr). 3 Egen, spesialtilpasset plass til kartplotter i instrumentpanelet. Plotteren kan festes i panelet eller separat.

4 3

4 Integrerte Abloy-låser på oppbevaringsrommene låses og åpnes med samme nøkkel. Vi tror du vil verdsette dette praktiske én-nøkkel-systemet (ekstrautstyr).

6

5 Den stilige grå dørken er lett å holde ren og et høykvalitets antiskli-materiale av gjør det trygt å bevege seg rundt i båten.

2

6 Selvlensende. AMT sitt unike selvlensingssystem er vedlikeholdsfritt og til å stole på. 1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Grå dør k Selvlensende dek k Alltid til hav n-konst r uksjon Oppbevaringsr om 2 st k K oppholder e Rek keset t i r ust f rit t st ål Tauboks i baug To anker/ t aubokser i ak t er LED navigasjonslys 12 V elu t t ak Elek t risk lensepumpe For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker

✔✔ ✔✔ ✔✔

Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda

✘✘ ✘✘ ✘✘

P u t eset t Bensint ank 60 lit er K alesje Int egr er t A bloy låssyst em Cock pit-t r ek k For t ø y nings-t r ek k K onsoll-t r ek k Bensint ank Vannsk ibø yle Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

1

Lengde (cm)

472

Bredde (cm)

205

Vekt (kg)

450

Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

18 5 40-60 L 40 hk / 2 pers. 27 knop 40 hk / 4 pers. 25 knop 60 hk / 2 pers. 34 knop

st andar d ✗ ekst ra

60 hk / 4 pers. 32 knop 11


R-MODEL L ER

NYH E T

12

2 0 1 8


A M T 190 R er en f lot t og r omslig midt konsollbåt som danner en fin ramme om både tur i sk jærgården, dagscruise eller f ritidsf iske. Båt en er morsom å k jør e og t ak ket vær e det nye sk r oget beveger den seg myk t, konsek vent og sik ker t på vannet. Det spor tslige sk r oget passer også til lit t mer f ar tsf ull k jøring. Ut f ormingen av sk r oget gjør at drivst of f orbruket er moderat, og sammen med en st or bensint ank garant er er det t e en lang r ek kevidde. Båten har godt med plass til å bevege seg på, prak tiske interiørløsninger og ergonomisk designet midtkontoll. Bak konsollen f år både f ør er og passasjer er besk y t t else mot vindkast og sjøspr ø y t. Midtkonsollen gjør det tr ygt å bevege seg i båt en, og det er spesielt let t å stige om bor d f r a baug, ak t er eller f r a siden over r eling. A n tisk lidør k, trapper og badeplat t f ormer samt alle r ek kene garant er er sik kerhet en også i r øf f sjø.

1 Romslige og lett tilgjengelige taubokser i baug og akter. Tauverk og ankere har sine egne oppbevaringsrom hvor de alltid er lett tilgjengelige. 2 For kalesjen finnes en romslig lagringsplass, hvor den kan oppbevares trygt og ute av veien. 3 Raymarine Axiom 9" navigasjonspakke er standardutstyr. 4 Fire oppbevaringsrom har en systemlås som betyr at man trenger kun én nøkkel til samtlige låser. 5 Den elegante grå antisklidørken er lett å holde ren, og antisklioverflaten gjør det trygt å bevege seg om bord. 6 Selvlensende – AMT sitt unike formlaminerte selvlensingssystem er funksjonssikkert og vedlikeholdsfritt, fordi konstruksjonen inneholder ingen slanger, slangeklemmer eller ventiler. 7 Fenderbokser – fendere holder seg på plass i all slags vær og er alltid lett tilgjengelige.

1

4

4

5

3

4 7

7 6

2 4 1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Grå dør k (gelcoat ) Selvlensende S y nkef rie Alltid til hav n-konst r uksjon S y r ef ast e r ek ker, håndt ak og badestige. P u t eset t (Dr y f eel f yll) K alesjegarasje Oppbevaringsr om u t st y r t med int egr er t e A bloy-låser Separat A bloy-br yggelås H ydraulisk st y ring (Bayst ar) 12 V elu t t ak Innebygd bensint ank på 100 l Drivst of f ilt er Brannsluk ker K oppholder e LED navigasjonslys A nkerboks i baug

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

2 anker/ t aubokser ak t er A nker med ankerline For t ø y ningsliner (3 st k ) Fender e med f enderliner (4 st k ) Fender holder e Båt shake /år e Elek t risk lensepumpe Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

K jølbesk y t t else K alesje Teakset t For t ø y ningst r ek k K onsollt r ek k Vannsk ibø yle Trimplan med display (Bennet t ) LED dør k belysning Mediaspiller + hø y t aler e (Fusion

1

Lengde (cm)

560

Bredde (cm)

226

Vekt (kg)

650

Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk)

20 7 80-115

Stammelengde

L

Hastiget (knop)

80 hv / 2 pers. 35 knop 100 hv / 2 pers. 38 knop 115 hv / 2 pers. 40 knop

st andar d ✗ ekst ra

13


BR-MODEL L ER

14


I s e s o n g e n 2 0 18 k a n d u v e l g e m e l l o m g l a s s f i b e r eller aluminiumsk r og. Begge sk r ogalt ernativene går myk t i sjøen, er stillegående og oppf ør er seg konsek vent i alle situasjoner - f or ik ke å glemme god y t else, god drivst of føkonomi og k jør eny t else. Int eriør et til A M T 175 BR r epr esent er er ik ke bar e den best e plassutny t t elsen som markedet kan by på, men er o gs å d e t m es t r o mslig e i d e n n e b å t k lass e n. B å t e n h a r t ydelige gjennomganger, god komf or t og plass f or passasjer er, r omslige oppbevaringsr om og prak tiske oppbevaringsløsninger f or alt nødvendig utst yr - alt det t e sik r er uanstr engt og tr ygg f er dsel både under tur en og når man kommer til land.

1 Romslige og lett tilgjengelige taubokser i baug og akter. Tauverk og ankere har sine egne oppbevaringsrom hvor de alltid er lett tilgjengelige. 2 Døren i ett stykke er virkelig lett å bruke, og den høye vindskjermen gir god beskyttelse mot vær og vind. 3 For kalesjen finnes en romslig garasje hvor den kan oppbevares trygt og ute av veien. 4 Tre oppbevaringsrom har en systemlås som betyr at man trenger kun én nøkkel til samtlige låser. 5 Den elegante grå dørken er lett å holde ren, og antiskliegenskapene gjør det trygt å bevege seg om bord. 6 Raymarine Axiom 9" navigasjonspakke er mulig som tilvalg. 7 Selvlensende – AMT`s unike formlaminerte selvelensingssystem er funksjonssikkert og vedlikeholdsfritt. 8 Fenderbokser - fenderne holder seg på plass i all slags vær og er alltid lett tilgjengelige.

1

4 5

6

2

5

4 8

8 7 3

4 1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Selvlensende S y nkef ri Alltid til hav n-konst r uksjon S y r ef ast e r ek ker, håndt ak og badestige. Grå dør k (gelcoat ) P u t eset t (Dr y f eel f yll) K alesjegarasje Oppbevaringsr om u t st y r t med int egr er t e A bloy-låser Separat A bloy-br yggelås K abelst y ring 12 V elu t t ak Innebygd bensint ank på 60 l Drivst of f ilt er K oppholder e Brannsluk ker LED navigasjonslys A nkerboks i baug

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

A nker -/ t auboks ak t er A nker med ankerline For t ø y ningsliner (3 st k ) Fender e med f enderliner (4 st k ) Fender holder e Båt shake /år e Elek t risk lensepumpe Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Aluminiumsk r og (ekst ra, k an k un lever es til f abrik k bestilt e båt er) K jølbesk y t t else K alesje Teakset t Fot set t f or bor d Baugpu t er Hav net r ek k For t ø y ningst r ek k Vannsk ibø yle Mediaspiller + hø y t t aler e (Fusion) LED dør k belysning Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

Lengde (cm)

515

Bredde (cm)

208

Vekt (kg)

520

Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

20 7 50-80 L 50 hv / 2 pers. 28 knop 60 hv / 2 pers. 32 knop 80 hv / 2 pers. 36 knop

st andar d ✗ ekst ra

15


BR-MODEL L ER

16


Aluminiumskroget produseres av finske Juha Snell Oy, som tilvirker Faster fritids- og yrkesbĂĽter. Aluminiumskroget, som er tilgjengelig som ekstrautstyr, kan kun bestilles til fabrikkbestilte bĂĽter.

17


BR-MODEL L ER

18


E n r ask glass f ib e r b å t a v h ø y k v ali t e t, m e d e n sp o r t y sk r og f o r m so m r epr esen t er er de t n y e, f r isk e designe t. A M T 190 BR er en f amilievennlig, spor t y, tr ygg og velutst yr t modell. Nyhet en vil garant er t tilf r edsstille moderne båtfolk som ønsker en ukompliser t og drivstof fef fek tiv båt som samtidig er vak ker og morsom å k jør e. Båt en egner seg utmerket til f or eksempel vannspor t entusiast er. A M T 19 0 BR er en s v ær t r o mslig b o w r ider, og de t er le t t å bevege seg rundt på båt en. Lagringsr ommene er utst yr t med A bloy-låser, slik at du t r yg t sk al k unne plasser e og oppb e v ar e også v er dif ull las t og eiendeler. M o dellen er utrustet med en Alltid til havn-konstruksjon som forbedrer båt ens sik kerhet ved en nødsituasjon på sjøen.

1 Romslige og praktiske taubokser i baugen og akter. Separate oppbevaringsrom for tauverk og anker sørger for rask og enkel tilgang til utstyret. 2 Vindskjermen med dør gjør det enklere å bevege seg rundt på båten. Når innerdøren er lukket, gir vindskjermen glimrende beskyttelse. 3 Kalesjen har en romslig kalesjegarasje for lett til­ gjengelighet og god beskyttelse.

1

5

6

2

4 Walkthrough-designet sørger for lett og trygg ­g jennomgang fra baug til akter.

7 5

5 Integrerte Abloy-låser på de fire oppbevarings­ rommene låses og åpnes med samme nøkkel. 6 Egen, spesialtilpasset plass til kartplotter i instrumentpanelet.

4

4

5 3

7 Den stilige grå laminat dørken er lett å holde ren og antisklimaterialet av høy kvalitet gjør det trygt å ­b evege seg rundt i båten. 1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Selvlensende dek k Alltid til hav n-konst r uksjon Grå laminat dør k K omf or t set e med set et r ek k P u t eset t K alesje med eget lagringsr om Oppbevaringsr om med int egr er t A bloy låseset t 4 st k A bloy lås K oppholder e Rek keset t i r ust f rit t st ål Vindusvisker f ør er side Vindusvisker H ydraulisk st y ring Bensint ank 95 l Tauboks i baug To anker/ t aubokser ak t er LED navigasjonslys

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

12 V elu t t ak 2 st k Elek t risk lensepumpe For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner Fender holder e A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Baugpu t eL-f or met sof a og solseng Teakset t Teak laminat Trimplan med display Vindusvisker Bor d Cock pit t r ek k For t ø y ningst r ek k Baug t r ek k Waeco CD 20 k jølesk ap Dobbelt bat t erisyst em Vannsk ibø yle S t er eo med 2 hø y t t aler e LED dør k belysning Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

1

Lengde (cm)

560

Bredde (cm)

225

Vekt (kg)

700

Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

20 7 80-115 L 80 hk / 2 pers. 34 knop 100 hk / 2 pers. 36 knop 115 hk / 2 pers. 38 knop

st andar d ✗ ekst ra

19


BR-MODEL L ER

20


Velutst yr t og r omslig bow rider som er utmerket til f rit idsb r u k la ngs k y s t en. En b o w r ider er k o ns t r u er t f o r å utny t te plassen i hele båten, og det te er trolig markedets best e bow rider i sin k lasse. A M T 200 BR er 6 met er, t ar opptil 7 passasjer er og passer per f ek t til dags t ur er og fisketurer for hele familien. Båten har gode sjøegenskaper og egner seg svær t godt f or norske f orhold. Den er spr ek og tr ygg, har en flot t finish, et komf or t abelt og stilig ut eområde samt et ekstra sit t eområde i baugen som særlig barna elsker. Modellen har rikelig med oppbevaringsplasser – hele seks låsbare rom – og et stor t ut valg ekstrautstyr. Sammen med en pålit elig mot or f ra Honda på 150 hk, vil A M T 200 BR gi mye glede til vanns.

1 Romslige og praktiske taubokser i baugen og akter. Separate oppbevaringsrom for tauverk og anker sørger for rask og enkel tilgang til utstyret. 2 Vindskjermen med dør gjør det enklere å bevege seg rundt i båten. Når innerdøren er lukket, gir vind­ skjermen glimrende beskyttelse.

1

5 6

3 Kalesjen har en romslig kalesjegarasje for lett til­ gjengelighet og god beskyttelse. 4 Den romslige U-formede sofaen har god og komfortabel plass til fem personer. Den kan også enkelt gjøres om til solseng. 5 Integrerte Abloy-låser på seks tørre oppbevaringsrom låses og åpnes med samme nøkkel. Dekket i baugen ligger noen trinn høyere enn resten av dekket med stort oppbevaringsrom med dør for lagring av utstyr som vannski og fiskestenger.

2

7

4

6 Egen, spesialtilpasset plass til kartplotter i instrumentpanelet. 7 Den stilige grå dørken er lett å holde ren og antisklimaterialet av høy kvalitet gjør det trygt å bevege seg rundt i båten.

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Grå laminat dør k Selvlensende dek k Alltid til hav n-konst r uksjon K omf or t set er m / t r ek k P u t eset t K alesje med eget lagringsr om Oppbevaringsk apasit et med int egr er t A bloy låseset t 7 st k K oppholder e Rek keset t i r usf rit t st ål Vindusvisker H ydraulisk st y ring Bensint ank 14 0 l Tauboks i baug To anker/ t aubokser ak t er LED navigasjonslys 12 V elu t t ak 2 st k Elek t risk lensepumpe

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Separat A bloy lås For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner Fender holder e A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda Vindusvisker komp BB

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Baugpu t er Bor d, st ativ og solseng Teakset t Teak laminat Trimplan Cock pit t r ek k

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

For t ø y ningst r ek k Baug t r ek k Webast o 2000 var meapparat Vannsk ibø yle Waeco CDF -18 k jøleboks Waeco CD-30 -drawer k jølesk ap Tr y k k vann syst em S t er eo m / 2 hø y t t aler e S t er eo m /4 hø y t t aler e LED dør k belysning Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

3

1

1

Lengde (cm)

608

Bredde (cm)

235

Vekt (kg)

900

Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

20 7 115-150 X 115 hk / 2 pers. 36 knop 115 hk / 4 pers. 34 knop 150 hk / 2 pers. 41 knop

st andar d ✗ ekst ra

150 hk / 4 pers. 39 knop 21


BR-MODEL L ER

22


St ødig, fleksibel og r omslig båt i t oppk lasse og en komple t t dags t ur b å t m ed g o d r ek k e v idde, an v endelig he t og godt besk y t t ede f ør er - og passasjerplasser. Spor t y k valit et og smar t e finesser er noe båt f olket vet å ver dset t e. Fiske, vannspor t, kosetur, far t og spenning – A M T 230BR leverer. Båten ligger godt i vannet og har høy t fribord. Alle de t aljer, f r a k alesje til f ender e, er designe t f or le t t v in t håndt ering. Modellen er nest en 7 met er båtglede og t ar opptil 8 passasjer er. A M T 230BR er r omslig og enkel å gå om bor d i, og ut av. Båt en har et velbygd, stillegående og ef f ek tiv t sk r og som sik r er gode k jør eopplevelser. A M T 230 BR er et sik ker t k jøp om man ønsker et bek ymringsf rit t båtliv.

1

1 Romslige og praktiske taubokser i baugen og akter. Separate oppbevaringsrom for tauverk og anker sørger for rask og enkel tilgang til utstyret. 2 Vindskjermen med dør gjør det enklere å bevege seg rundt i båten. Når innerdøren er lukket, gir vindskjermen glimrende beskyttelse.

7

2

3 Kalesjen har en romslig kalesjegarasje for lett til­ gjengelighet og god beskyttelse. 4 Integrerte Abloy-låser på seks tørre oppbevaringsrom låses og åpnes med samme nøkkel. 5 Bordet kan enkelt lagres i det store oppbevaringsrommet mellom konsollene.

5

6 4

4

6 Det store, åpne området kan lett gjøres om til ­s osial møteplass eller solseng for de som er om bord og besøkende.

3

1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Selvlensende dek k Alltid til hav n-konst r uksjon K omf or t set er m / t r ek k P u t eset t K alesje med lagringsr om Oppbevaringsk apasit et med int egr er t A bloy låseset t 6 st k K oppholder e Int egr er t oppvask k um Rek keset t i r usf rit t st ål Vindusvisker 2 st k H ydraulisk st y ring Bensint ank 220 l Tauboks i baug To anker/ t aubokser i ak t er LED navigasjonslys 12 V elu t t ak 2 st k Manuell lensepumpe

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Separat A bloy lås For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner Fender holder A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda Baugpu t er Bor d, st ativ og solseng Grå laminat dør k Teakset t Teak laminat Trimplan Cock pit t r ek k

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

For t ø y ningst r ek k Baug t r ek k Wallas 800 t kokeplat e Webast o 2000 var meapparat Vannsk ibø yle Waeco CDF -18 k jøleboks Waeco CD-30 k jølesk uf f Waeco CD-50 k jølesk ap * * Pent r y Modul ( Wallas 800 / Waeco CR-50) Tr y k k vann-syst em Dobbel bat t eri syst em S t er eo m / 2-hø y t t aler e LED dør k belysning K ompass Baugpr opell Ser vost y ring Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

1

Lengde (cm)

690

Bredde (cm)

260

Vekt (kg) Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

1250 20 8 150-300 X 225 hk / 2 pers. 43 knop 225 hk / 4 pers. 41 knop 250 hk / 2 pers. 47 knop 250 hk / 4 pers. 45 knop 23


DC-MODEL L ER

24


Her får du en velutstyr t, far tsf ylt, familievennlig og komf or t abel daycr uiser. Båt en passer til hyggelige dags- og f isk et ur er, sam tidig som den har en hyggelig k abin med soveplass til t o personer. A M T 200 DC har et oversik tlig førermiljø med bek vemme of f shore-stoler som kan vendes mot bor det i cock pit. Sof a, st oler og put er er k ledd i et behagelig, slit est erk t og vannavst ø t ende st of f. Båt en har godt med oppbevaringsplass. Det stilf ulle ut eområdet er et yndet tilholdssted på fine sommerdager. Et optimaliser t sk rog med 20° V-f orm gir underholdende egenskaper. Hø y vannlinje, kombiner t med en dyp, sk jermet cock pit og høy t f ribor d sik r er raske, fine tur er til glede f or hele f amilien.

1 Romslige og praktiske taubokser i baugen og akter. Separate oppbevaringsrom for tauverk og anker sørger for rask og enkel tilgang til utstyret.

2

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

4

3 Kalesjen har en romslig kalesjegarasje for lett til­ gjengelighet og god beskyttelse. 4 Egen, spesialtilpasset plass til kartplotter i instrumentpanelet. Plotteren kan festes i panelet eller separat.

6 Bordet kan oppbevares på en trygg måte under taket i kabinen, noe som frigjør plass på dekk til annen bruk.

Selvlensende dek k Alltid til hav n-konst r uksjon K omf or t set er m / t r ek k Set epu t er K alesje med lagringsr om Oppbevaringsk apasit et med int egr er t A bloy låseset t 3 st k L åsbar k abin K oppholder e Int egr er t oppvask k um Rek keset t i r usf rit t st ål Vindusvisker H ydraulisk st y ring Bensint ank 14 0 l Tauboks i baug To anker/ t aubokser i ak t er LED navigasjonslys 12 V elu t t ak 2 st k

6

2 Vindskjermen med dør samt solide trapper gjør det enklere å bevege seg rundt i båten. Trappen kan også brukes som skyvedør til kabinen.

5 Integrerte Abloy-låser på fire tørre oppbevaringsrom låses og åpnes med samme nøkkel. Dørene til oppbevaringsrommene kan tas av om ønskelig, noe som gir en enda lettere tilgang og lagring.

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

1

Manuell lensepumpe Separat A bloy lås For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner Fender holder A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda Vindusvisker komp BB Teakset t Teak laminat Grå laminat dør k Bor d, st ativ og solseng Trimplan

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Cock pit t r ek k For t ø y ningst r ek k K jemisk t oalet t Webast o 2000 var meapparat Vannsk ibø yle Waeco CDF -18 k jøleboks Tr y k k vann-syst em S t er eo m / 2-hø y t t aler e S t er eo m /4 -hø y t t aler e LED dør k belysning Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

5

5

3

1

1

Lengde (cm)

608

Bredde (cm)

235

Vekt (kg)

950

Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

20 7 115-150 X 115 hk / 2 pers. 35 knop 115 hk / 4 pers. 33 knop 150 hk / 2 pers. 40 knop

st andar d ✗ ekst ra

150 hk / 4 pers. 38 knop 25


DC-MODEL L ER

26


Med denne t oppmodellen mø t er du havet med stil i en r omslig, prak tisk og stilig daycruiser som lever er alt som k r e v es sel v f o r k r esn e b å t eier e: O v er na t t ingsm ulig h e t, klassens romsligste cock pit, stabilt og rask t sk rog og den best e A M T-finish i det aljene. A M T 230DC er en ”big-size” daycruiser. Den er ekstra romslig og har en stor U-formet sof a som kan f or vandles til både solseng og ekstraseng. Båt en ligger st abilt i vannet og både båt, mot or og utst yr er enk elt å hånd t er e. A M T 23 0 DC passer f or deg som ver dset t er komf or t og tr ygg k jøring. Den er glimr ende til hyggelige dagst ur er og f isket ur er samtidig som den har en hyggelig kabin med soveplass til to personer f or lengre ut fluk t er. I kabinen er det også et t oalet t.

1 Romslige og praktiske taubokser i baugen og akter. Separate oppbevaringsrom for tauverk og anker sørger for rask og enkel tilgang til utstyret.

2 Vindskjermen med dør samt solide trapper gjør det enklere å bevege seg rundt i båten. Trappen kan også brukes som skyvedør til kabinen.

1 5

3 Kalesjen har en romslig kalesjegarasje for lett til­g jengelighet og god beskyttelse. 4 Integrerte Abloy-låser på fire tørre oppbevaringsrom låses og åpnes med samme nøkkel. Dørene til oppbevaringsrommene kan tas av om ønskelig, noe som gir lettere tilgang og enklere lagring. 5 Bordet kan oppbevares på en trygg måte under taket i kabinen, noe som frigjør plass på dekk til annen bruk. 6 Det store, åpne området kan lett gjøres om til ­s osial møteplass eller til en solseng for de som er om bord og besøkende.

7

2

6 4

4

3

1

1

Lengde (cm)

690

Bredde (cm)

260

Vekt (kg) Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk)

1350 20 8 150-300

Stammelengde

X

Hastiget (knop)

225 hk / 2 pers. 42 knop 225 hk / 4 pers. 40 knop 250 hk / 2 pers. 46 knop 250 hk / 4 pers. 44 knop 27


DC-MODEL L ER

28


✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Selvlensende dek k Alltid til hav n-konst r uksjon K omf or t set er m / t r ek k P u t eset t K alesje med eget lagringsr om Soveplasser 2 st k. Oppbevaringsr om med int egr er t A bloy låssyst em 3 st k L åsbar k abin Lys til cabin Int eriørbelysning K oppholder e Int egr er t oppvask k um Rek keset t i r usf rit t st ål Vindusvisker 2st k H ydraulisk st y ring Bensint ank 220 l Tauboks i baug

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

To anker/ t aubokser i ak t er LED navigasjonslys 12 V elu t t ak 3 st k Manuell lensepumpe Separat A bloy lås For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner Fender holder e A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Teak laminat Teakset t Trimplan Bor d, st ativ og solseng Toalet t med sjø vann, septik t ank Dobbel bat t erisyst em Tr y k k vann syst em Grå laminat dør k Cock pit t r ek k For t ø y ningst r ek k K jemisk t oalet t Wallas 800 t komf y r * Wallas 800 t komf y r/ var meapparat * Webast o 2000 var meapparat Vannsk ibø yle

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Dobbelset e passasjer Waeco CDF -18 k jøleboks Waeco CD-30 - k jølesk uf f Waeco CD-50 - k jølesk ap * * Pent r y modul ( Wallas 800 / Waeco CR-50) S t er eo m / 2-hø y t t aler e S t er eo m /4 -hø y t t aler e LED dør k belysning K ompass Baugpr opell Ser vost y ring Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

st andar d ✗ ekst ra

29


DC-MODEL L ER

30


En komplet t og prak tisk har dt op-båt som er per f ek t f or fine oppdagelsesr eiser. A M T 190 H T gir besk y t t else mot vær og v ind, og gode o v er na t tingsmulighe t er. En smar t gjennomgang i f r on t en a v k abinen gjør a t man slipper å balansere på dollbordene. Det smidige, lettkjør te og solide sk r oget har en lengde på 5,5 met er og en br edde på hele 2,24 met er. Modellen har k lassiske linjer kombiner t med moderne og prak tiske løsninger. Båten er bygget på samme Alltid til hav n-konsept. Dersom du skulle komme ut f or et uhell og påf ør e båt en omf at t ende skader, så vil du alltid komme til land. Store vinduer på sidene gir utmerket sik t, samtidig som den åpne cock pit en gir mulighet f or å ny t e finvær et.

1 Romslige og praktiske taubokser i baugen og akter. Separate oppbevaringsrom for tauverk og anker sørger for rask og enkel tilgang til utstyret.

1

2 Kalesjen har en romslig kalesjegarasje for lett til­ gjengelighet og god beskyttelse. 3 Egen, spesialtilpasset plass til kartplotter i instrumentpanelet. Plotteren kan festes i panelet eller separat.

3

4

4 Integrerte Abloy-låser på fem tørre oppbevaringsrom låses og åpnes med samme nøkkel. Båtens seteputer er lette å lagre i oppbevaringsrommene, og det er fortsatt plass til mye annet utstyr. 5

5 En elektrisk lensepumpe holder automatisk åpen dørk tørr. Hvis det regner, og kalesjen ikke er i bruk, ledes alt regnvannet til lensepumpen.

2

1

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Alltid til hav n-konst r uksjon K omf or t set er P u t eset t K alesje med lagringsr om Teppeset t Soveplasser 2 st k Oppbevaringsr om med int egr er t A bloy låseset t 5 st k Int eriørbelysning K oppholder e Rek keset t i r usf rit t st ål Vindusvisker H ydraulisk st y ring Bensint ank 100 l Tauboks i baug To anker/ t aubokser i ak t er LED navigasjonslys 12 V elu t t ak 2 st k

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Elek t risk lensepumpe Manuell lensepumpe Separat A bloy lås For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda Vindusvisker Bor d og st ativ

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Teakset t Trimplan Cock pit t r ek k For t ø y ningst r ek k K jemisk t oalet t Wallas 800 t kokeplat e Wallas 800 t kokeplat e m / vif t et opp Webast o 2000 var meapparat Vannsk ibø yle Gar dinset t S t er eo m / 2-hø y t t aler e Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

1

Lengde (cm)

550

Bredde (cm)

224

Vekt (kg)

730

Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

20 7 80-115 L 80 hk / 2 pers. 33 knop 80 hk / 4 pers. 31 knop 115 hk / 2 pers. 38 knop

st andar d ✗ ekst ra

115 hk / 4 pers. 36 knop 31


H T-MODEL L ER

32


5

E n allsidig o g sjø s t e r k h elå r sb å t m e d sm a r t e lø snin ger som passer utmerket til kombinasjonen transpor t og fiske. A M T 215 PH er sik ker, st abil, r omslig og solid. Du kommer rask t og t r yg t f ram, og det r obust e, sjød y k tige sk r oget t åler t ø f f e t ak . Bå t eier e v il også ver dset t e det r omslige ak t er dek ket, st or t lagringsr om og et st y r ehus som gir besk y t t else f or vær og vind og sengeplass til t o voksne. Det iøynefallende designet understreker den gjennomfør te k valiteten. Sik kerheten er ivaretatt med AMT sin Alltid til hav n-konstruksjon, som lar deg naviger e sik ker t til land i lav hastighet selv om sk r oget skulle t a inn vann. A M T 215P H er en ek t e pilo t house -bå t, per f ek t f or dem som set t er st or e k rav til båt en og som ønsker en lengr e sesong på sjøen.

1 Et romslig og komfortabelt interiør der alle ­p assa­s jerer kan sitte i fartsretningen. 2 Det brede dekket gjør det lett å bevege seg rundt i båten og gjør inn- og utlasting enkelt.

7

3 Romslig og letthåndterlig oppbevaringsplass ­b eskytter utstyr og eiendeler, også under røffe værforhold. 4 Det store, åpne området akter gjør transport av utstyr og bagasje enkelt og sørger for at fisketuren blir en lek. 5 Romslige og praktiske taubokser i baugen og akter. Separate oppbevaringsrom for tauverk og anker sørger for rask og enkel tilgang til utstyret.

2

1

6

4

3

6 Den stilige grå dørken er lett å holde ren og anti­ sklimaterialet av høy kvalitet gjør det trygt å bevege seg rundt i båten.

5

Lengde (cm)

640

Bredde (cm)

240

Vekt (kg) Skrogvinkel (°) Antall personer Anbefalt motor (hk) Stammelengde Hastighet (knop)

1250 20 7 90-200 X 90 hk / 2 pers. 28 knop 115 hk / 2 pers. 32 knop 150 hk / 2 pers. 36 knop

33


H T-MODEL L ER

34


✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Grå dør k Selvlensende dek k K omf or t set er P u t eset t Teppeset t Soveplasser 3 st k. L åsbar k abin Solt ak Int eriørbelysning K oppholder e Int egr er t k jøleboks Int egr er t oppvask k um Rek keset t i r usf rit t st ål Vindusvisker 2 st k Int egr er t avisning H ydraulisk st y ring Bensint ank 220 l Tauboks i baug

✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

To anker/ t aubokser ak t er LED navigasjonslys 12 V elu t t ak 3 st k Manuell lensepumpe Separat A bloy lås For t ø y ningsliner Fender e med f enderliner A nker med ankerline Båt shake /år e Brannsluk ker Adsk ilt r eser vet ank Secur mar k t y verimer k ing P r e-rigget f or Honda

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

K alesje Trimplan Dobbel st y r eposisjon Bor d m / f ot K jemisk t oalet t Sjø vannst oalet t, septik t ank P umpe til dek ksvask Wallas 800 t kokeplat e Wallas 800 t kokeplat e / var meapparat Webast o 2000 var meapparat Benk ak t er dek k 4 0 cm Benk ak t er dek k 80 cm Gar dinset t Dek ksluke Waeco C S -NC15 k jøleenhet Tr y k k vannsyst em

✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘ ✘✘

Dobbel bat t erisyst em S t er eo m / 2 hø y t t aler e S t er eo m /4 hø y t t aler e LED dør k belysning Søkelys Dek kslys K ompass Ser vost y ring Dobbel st y r eposisjon Ray marine A xiom 9” navigasjonspak ke

st andar d ✗ ekst ra

35


36


230 DC–kalesje (st andar d)

200 DC–kalesje (st andar d)

200 BR–kalesje (st andar d)

190 BR–kalesje (st andar d)

190 HT–kalesje (st andar d)

175 BR–kalesje (ekst ra)

230 DC–cockpittrekk (ekst ra)

230 BR–cockpittrekk (ekst ra)

200 DC–cockpittrekk (ekst ra)

37


38


Raymarine A x iom 9" ekkolodd - kar tplotter A xiom gjør all inf ormasjon som man har behov f or i båt en, lett tilgjengelig for deg, noe som gjør navigering uanstrengt og mor som t. Det allsidige na v igasjonssys t emet gjør det mulig å forfly tte seg trygt til sjøs, ekkolodd tegner bunnens f orm og mot or dat a f or t eller alt det vesentlige om båt ens k raf tk ilde i sanntid. Det bruker vennlige operativsyst emet kan let t tilpasses til egen navigasjonsstil.

✔✔

✔✔

✔✔

Honda ECO mot or dat a. All nød vendig inf or masjon f ra mot or til båt f ør er viser også den mest drivst of f økonomiske k jør estilen. Du k an selv sk r edder sy dine sk jer mbilder med ønsket mot or dat a, eller kombiner e disse dat aene med blant annet k ar t-, ek kolodd- eller radar sidene (k an k r eve ekst rau t st y r). Int egr er t W iFi- og Bluet oot h-f unksjon. Ved hjelp av Bluet oot h k an du f or eksempel st y r e under holdningselek t r onik k eller elek t r oniske enhet er (k r ever ekst rau t st y r). Du k an også dele t rådløst egen sk jer m med smar t t elef on /net tbr et t og f å tilgang til Ray marines nyest e app-oppdat eringer u t en å anst r enge deg CP T- S -giver. CP T- S -giver st ø t t er ik ke RealVision / 3D-egensk aper. Om du ønsker å t a disse i br uk, bør giver by t t es u t med modell RV-100.

✔✔ ✔✔

✔✔

✔✔

✔✔

N y t t Light house 3 operativsyst em. Rask t og let t lær e. Du k an selv sk r edder sy dine sk jer mbilder med ønsket mot or dat a, eller kombiner e disse dat aene med blant annet k ar t-, ek kolodd- eller radar sidene (k an k r eve ekst rau t st y r). NME A-net t. Gjør det let t er e å mont er e ekst ra elek t r onik k i båt en. S t ø t t er de f lest e k ar t f or mat ene f or navigasjon: Light house, Navionics og C -Map Essentials. K lar ber øringssk jer m som er let t å br uke. Det er let t å naviger e i menyer og på sk jer men ved å r ulle med f ingr ene, du k an zoome inn /u t ved å dra med t o eller t r e f ingr e, og du k an slå på / slå av sk jer men ved å la f ingr ene gli på on / of f-iko net. Den elegant e multif unksjonssk jer men A xiom har ingen t ast er og har "all glass"-sk jer m.

39


FORHANDLER

IMPORTØR NORGE:

K E L L O X M A R I N E . N O

Fordi AMT-Veneet Oy forsker og ut vikler nye tekniske løsninger, forbeholder ATM seg ret ten til å foreta tekniske endringer uten forutgående varsel.

Profile for Honda Norge / AS Kellox

AMT 2018 katalog  

Se mer på Kelloxmarine.no

AMT 2018 katalog  

Se mer på Kelloxmarine.no