Page 1

HomeXpert

A

ก่อนการใช้งานอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะนี้ โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งและใช้งานโดยละเอียดเสียก่อน และโปรดเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการอ้างอิงและการใช้งานในภายหลัง

อุปกรณ์สวิทซ์หรี่ไฟ แบบรีโมท.................................... แผนผังอุปกรณ์............................................................ คุณสมบัติอุปกรณ์ ...................................................... วิธีติดตั้ง ................................................................... ระยะห่างของเครื่องรับ................................................ การเลือกปุ่มรีโมท ..................................................... วิธีการใช้งาน ............................................................ การเพิ่มลูกรีโมท......................................................... การลบลูกรีโมท........................................................... คุณสมบัติเฉพาะ.......................................................... แก้ปัญหาเบื้องต้น........................................................

2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8

Multi4 Simple2 Multi4

เราจะต้องกำหนดว่า จะใช้ปุ่มใดของรีโมทในการควบคุมเครื่องรับนั้นๆ วิธีการกำหนด สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งของ Jumper ในรูปให้ตรงกับปุ่มที่ต้องการใช้งานเท่านั้น HomeXpert

RF Dimmer switch L

N

www.homexpert.us

out N

input/output terminal

manual sw. terminal

L N out max load 1,000watt 220 Vac

D C B A

ใส่Jumper ให้ตรงกับปุ่มรีโมท ที่ต้องการใช้งาน

remote circuit selector

Simple 2

Multi 4 A B

RF remote receiving adding sw. LED

A

B

C

D

C D

C D

แผนผังอุปกรณ์

ช่องสายไฟ

สวิทซ์เปิด-ปิด แบบปลั๊กไฟ

สวิทซ์หรี่ไฟ แบบปลั๊กไฟ

Manual switch L

L

N

out N

วิธีการใช้งาน

P.6

สามารถสั่งงานได้ทั้งจาก รีโมท และ สวิทซ์บ้าน ง่ายๆดังนี้

กดสั้น “ปิด” 0%

กดค้าง “ปรับแสง”

A B C D

input/output terminal

กดสั้น 100% “เปิด”

ช่องเพิ่ม-ลบรีโมท

HomeXpert

P.7

การเพิ่มจำนวนตัวรีโมท สามารถทำได้ถึง 15 ตัว(สูงสุด) และสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่มรีโมทให้กับเครื่องรับทีละตัว ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1) กดปุ่ม Remote Adding switch ที่เครื่องรับ 1 ครั้ง 2) กดปุ่มใดๆ ที่รีโมทตัวใหม่ 1 ครั้ง เป็นเสร็จ 3) ทำซ้ำขั้นตอน (1) และ (2) สำหรับตัวต่อๆไป

remote circuit selector

RF 5 4 remote receiving adding sw. LED

1

220 Vac

max load 1,000watt

2 3 4 5

ขั้วต่อสายไฟเมนเข้า และต่อป้อนหลอดไฟ ขั้วต่อสายสวิทซ์บ้าน (ต้องเป็นสวิทซ์กระดิ่ง) Jumper เพื่อเลือกปุ่มของรีโมทที่จะใช้ควบคุม สวิทซ์ใช้กรณีต้องการ เพิ่ม-ลบ รีโมท หลอดไฟแสดงสถานะ การรับสัญญาณรีโมท

ระยะห่างของเครื่องรับ

ในกรณีที่จำเป็นต้องวางเครื่องรับไว้ในระยะใกล้กันนั้น จะต้องวางเครื่องรับ ให้ห่างกันอย่างน้อย15 ซ.ม. มิฉะนั้นประสิทธิภาพในการรับสัญญาณ อาจจะตกลงไป 15 ซ.ม. การตั้งแนวเสาอากาศ การวางเครื่องรับนั้น จะต้องตั้งแนวเสาอากาศ ไว้เป็นแนวดิ่งเสมอ เพื่อประสิทธิภาพการรับสัญญาณที่ดีที่สุด

คุณสมบัติเฉพาะ

HomeXpert

P.8

DW-01 DW-02

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 1

P.4

Push-button switch

1) สามารถสั่ง เปิด-ปิด-หรี่ขี้น-หรี่ลง ได้ทั้งทางรีโมทและสวิทซ์บ้าน 2) ระยะการใช้งานของรีโมท แนวราบ 25-30 เมตร วัดในพื้นที่โล่ง แนวดิ่ง 12-15 เมตร วัดในอาคารพาณิชย์ อนึ่ง ความสามารถในการรับของคลื่นรีโมท ยังขึ้นอยู่กับ ความร้อน ความชื้น โครงสร้างอาคาร และฝุ่นละอองในอากาศ 3) ใช้กับหลอดไฟแบบใส้ Incandescent, Halogen และ Spotlight ขนาดไม่เกิน 1,000 วัตต์(ห้ามใช้กับหลอดไฟนอกเหนือจากระบุเด็ดขาด) 4) บันทึกระดับความสว่างของหลอดไฟ ระดับก่อนปิดสวิทซ์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อเปิดครั้งต่อไป จะได้ระดับความสว่่างเท่าเดิมเสมอ 5) สามารถใช้ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์รีโมทสวิทซ์, รีโมทประตูรั้ว ของ HomeXpert เพื่อเนรมิตบ้านท่าน เป็น “บ้านอัจฉริยะ” ได้ทันที

การเพิ่มลูกรีโมท

D C B A

manual sw. terminal

L N out

เปิด-ปิด : กดปุ่มที่ปุ่มสวิทซ์สั้นๆ 1 ครั้ง ไฟจะติด-ดับสลับกันไป หรี่ีขึ้น-หรี่ลง : กดปุ่มค้างไว้ ความสว่างจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนสุด เมื่อปล่อยแล้วกดค้างอีก ความสว่างจะเปลี่ยนไปใน ทีศทางตรงกันข้าม ให้หยุดกดเมื่อได้ความสว่างที่ต้องการ

วิธีการเลือกปุ่มรีโมท

L

สวิทซ์หรี่ไฟ แบบต่อสาย

สั่งงาน 1 วงจร (เปิด-ปิดกดแยกปุ่ม)

HomeXpert

2

1

DP

DW

Simple2i

P.5

หรี่ไฟ Dim Up-Down เช่นเดียวกับรุ่น DW-01 แต่ถ้ากดปุ่ม D ของรีโมท สวิทซ์จะ OFF เสมอ เหมาะกับใช้ ในการปิด ตัวรับหลายตัวพร้อมกัน หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ALL OFF”

สวิทซ์เปิด-ปิด แบบต่อสาย

สั่งงาน 2 วงจร (เปิด-ปิดกดปุ่มซ้ำ)

ตัวรับในรุ่น DW นั้น จะทำหน้าที่เป็นสวิทซ์หรี่ไฟ(Dimmer) แบ่งเป็น 2 รุ่นย่อย ทั้งนี้การใช้ปุ่มรีโมทจะต้องเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนด รุ่น ลักษณะเปิด-ปิด รุ่นตัวรีโมท ที่ใช้งานร่วมได้

DW-02

Multi4i

วิธีการติดตั้ง 3

แผงวงจร และการต่อสาย

สั่งงาน 4 วงจร (เปิด-ปิดกดปุ่มซ้ำ)

Simple2

ตัวรับ(Receiver)

หรี่ไฟ Dim Up-Down โดยแต่ละปุ่มของรีโมท จะคุมตัวรับแต่ละตัว

D

P.3

เสาอากาศ

ตัวรับ(Receiver) ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์ W P

สั่งงาน 2 วงจร (เปิด-ปิดกดแยกปุ่ม)

www.homexpert.us call center 02-962-0145 บริษัท อี-สไตล์ จำกัด 223/285 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

DW-01

B C

HomeXpert

A

OCT 08

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

ตัวรีโมท(Remote) ทำหน้าที่เป็นตัวสั่งงาน Multi4

คุณสมบัติอุปกรณ์

B

RF Remote Dimmer Switch model DW-01 DW-02

P.2

รีโมทอัจฉริยะ ประกอบด้วย ตัวรีโมทและตัวรับ ผู้ใช้งานมีอิสระในการเลือกใช้งาน

C

P.1

D

HomeXpert

กดปุ่มใดๆของ ลูกรีโมทใหม่

ข้อควรระวัง

การลบลูกรีโมท

1) อย่าติดตั้งในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น นอกอาคารที่จะโดนละอองฝน 2) ห้ามใช้กับหลอดประหยัดไฟทุกชนิด 3) ห้ามใช้กับหลอดที่มีขนาดเกิน 1,000 วัตต์

การยกเลิกการใช้งานลูกรีโมทบางตัวนั้น จะต้องทำการลบความจำรีโมท ที่ใช้งานทั้งหมดออกจากเครื่องรับก่อน จากนั้นจึงเพิ่มรีโมทเฉพาะตัว ที่ต้องการเข้าไป ตามขั้นตอน “การเพิ่มลูกรีโมท” ข้างต้น การลบ สามารถทำได้ดังนี้ 1) กดปุ่ม Remote Adding switch ที่เครื่องรับ ค้างเป็นเวลา 10 วินาที ความจำจะถูกลบออกทั้งหมดทันที

การใช้งาน ควบคุมระดับแสงสว่างหลอดไฟ ประเภทหลอดไฟ incandescent, halogen, spotlight การใช้งาน สั่งงานทางรีโมท และ สวิทซ์บ้าน ความถี่ใช้งานรีโมท 433 MHz ใช้กับหลอดไฟlสูงสุดMax load) 1,000 watt Standby power 1 watt การเพิ่มจำนวนลูกรีโมท 15(max) ระยะทำงานแนวนอน(เมตร) 25-30 ระยะทำงานแนวดิ่ง(เมตร) 12-15 รีโมทป้องกันการก๊อปปี้ Code hopping

หมายเหตุ : (1)ทดลองในที่โล่งแจ้ง (2)ทดลองในอาคารพาณิชย์ อนึ่ง ความสามารถรับสัญญาณขึ้นอยู่กับ โครงสร้างอาคาร อุณหภูมิ ความชื้น

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

1) รีโมทไม่ทำงาน

ก) หลอดไฟขาด - เปลี่ยนหลอดไฟ ข) แบตตอรีของรีโมทหมดื -เปลี่ยนแบตฯ ค) ชุดรับสัญญาณเสีย - ติดต่อตัวแทนจำหน่าย 2) ระยะรีโมทสั้่นลง ก) แบตตอรีอ่อน - เปลี่ยนแบตตอรี 3) สวิทซ์บ้านใช้งานไม่ได้ ก) สายไฟระหว่างเครื่องรับ-สวิทซ์ หลุด/ขาด ข) ชุดควบคุมเสีย - ติดต่อตัวแทนจำหน่าย กรณีอื่น ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่าย

HomeXpert Dimmer Wiring Type Manual  

HomeXpert Dimmer Wiring Type Manual www.homexpert.us

Advertisement