Page 1

คู่มือการใช้ติดตั้ง (Installation Manual) สวิทซ์ตั้งเวลาติดผนัง แบบแยกวัน รุ่น TDW-02

Feb 2010

คู่มือการใช้งาน(User manual) อยู่หน้า 12

คำเตือน : การไม่ติดตั้งตามขั้นตอนที่กำหนด อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ และอาจมีผลต่อการรับประกันสินค้า องค์ประกอบอุปกรณ์

.......หน้า

2

เลือกวิธีการติดตั้ง

.......หน้า

3

การติดตั้ง แบบ 2 สาย

.......หน้า

4

การคร่อมตัวCapacitor

.......หน้า

5

อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น .......หน้า

6

การติดตั้ง แบบ 3 สาย

.......หน้า

8

การต่อกับอุปกรณ์ >600 วัตต์ .......หน้า

8

วิธีตรวจหาสายNeutral

การตั้งนาฬิกา และวัน

.......หน้า

9

การตั้งเวลา “เปิด-ปิด” อุปกรณ์ .......หน้า การใช้งานสวิทซ์ตั้งเวลา

.......หน้า

10-11

12

HomeXpert เป็นเครื่องหมายการค้า(Trademark)ของ บริษัท อี-สไตล์ จำกัด 223/285 ซ.ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 17 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี Call center 02-962-0145 www.homexpert.us www.homexpert.asia

-1-

.......หน้า

7


องค์ประกอบ ของสวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02 ชุดอุปกรณ์ TDW-02 จะประกอบด้วย 1)สวิทซ์ตั้งเวลา 1 ตัว 2)แบตตอรี่สำรอง 1 ตัว 2)กล่องสวิทซ์แบบลอย 1 กล่อง 3)ตัวCapacitor 1 ตัว

คุณสมบัติเฉพาะ(Specification) กำลังไฟสูงสุด 600 วัตต์ ช่่วงการเปิด-ปิด 12 โปรแกรม การต่อสายสวิทซ์ แบบ 2 สาย หรือ 3 สาย

ปุ่ม “ตั้งนาฬิกา” หรือ “เวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์”

จอแสดง “เวลานาฬิกา” หรือ “สถานะของสวิทซ์”

12:00 ON HR

ตัวCapacitor

HomeXpert

MODE

OFF MIN 7-day week

ปุ่ม “เปิดสวิทซ์” หรือ “ตั้งชั่วโมง” ปุ่ม “ปิดสวิทซ์” หรือ “ตั้งนาที”

แบตเตอรี่ไฟสำรอง

ตัว Capacitor จะใช้เฉพาะกรณีต่อ สวิทซ์ตั้งเวลาแบบ 2 สายเท่านั้น

ตัวJumper การต่อสาย ต่อแบบ 2 สาย

ขั้วสีแดง

ต่อแบบ 3 สาย

ขั้วสีดำ

กรุณาติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟ โดยการถอดฝาหลัง และจัดเก็บ แบตตอรี่ไว้ในฝาหลังให้เรียบร้อย เพื่อรักษาเวลานาฬิกาให้เที่ยงตรง ในกรณีไฟฟ้าดับแบตเตอรี่จะจ่ายไฟ ให้นาฬิกาได้นานถึง 20-24 ข.ม. โดยหน้าจอLEDจะแสดงเวลา นาฬิกา/วัน ทุก 10วินาที

เส้นสีขาว-Neutral เส้นสีดำ-Load เส้นสีแดง-Line

Jumper เป็นสะพานไฟที่ถอดเสียบได้ ผู้ติดตั้งจะต้องถอดเสียบJumper ให้ เหมาะสมการกับติดตั้ง a) ติดตั้งแบบ 2 สาย b) ติดตั้งแบบ 3 สายมีNeutral หมายเหตุ : จากโรงงาน Jumperจะอยู่ ตำแหน่งการติดตั้งแบบ 2 สายเสมอ

แนะนำเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 2 ปี (Rechargable 3.6V 250-300mAH)

-2-


เลือกวิธีติดตั้ง

ผู้ติดตั้งจะต้องตัดสินใจเลือก วิธีการเดินสายวิธีใดวิธีหนี่งข้างล่างนี้

การเดินสายในอาคาร

แสดงการเดินสายสวิทซ์ไฟ ปกติทั่วไป

เนื่องจากในการเดินสายสวิทซ์ในอาคาร และบ้านพักอาศัยทั่วไป มักจะเดินสายไฟในฝ้าเพดาน เฉพาะส่วนที่เป็นปลั๊กไฟ และสวิทซ์ที่ผนังห้อง ก็จะเดินฝังท่ออยู่ในผนังเรียบร้อย ซึ่งเป็นการยากต่อการเพิ่มเติมสายไฟในภายหลัง

สายNeutral สายLine

สายLoad(สายดับ)

แต่ TDW-02 ต้องมีไฟมาเลี้ยง

เนื่องจาก “สวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02” เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ที่จำเป็นจะต้องมีไฟเลี้ยงวงจรให้ทำงาน ดังนั้นผู้ทำการติดตั้ง จะต้องเลือกวิธีการใดวิธีหนึ่ง จาก 2 วิธีข้างล่างนี้ ซึ่งวิธี เหล่านี้เป็นการนำกระแสไฟมาเลี้ยงให้TDW-02ให้ทำงานทั้งสิ้น

Note : อ่านวิธีเช็คสายNeutral หน้า 8

การเดินแบบ 2 สาย

การเดินแบบ 3 สาย

อ่านรายละเอียดหน้า 7 การติดตั้งแบบนี้ ผู้ติดตั้งจะต้องเดินสายNeutral มายัง “สวิทซ์ตั้งเวลา TDW” เพื่อเป็นไฟจ่ายเลี้ยงวงจร

อ่านรายละเอียดหน้า 4-5-6

การติดตั้งแบบนี้ ผู้ติดตั้งสามารถแทนที่สวิทซ์ผนังทั่วไป ด้วย “สวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02” ได้ทันที ไม่ยุ่งยากกับ สายไฟแต่อย่างใด แต่มีข้อแม้ ว่าจะต้องติดตั้งตัวCapacitor คร่อมที่ “หลอดไฟ” หรือ “อุปกรณ์ไฟฟ้า” ก่อนเสมอ

วิธีที่ 1 เดินสายNeutralจากปลั๊กไฟใกล้ๆ สายLine

สายNeutral สายLoad(สายดับ)

ตัวCapacitor สายNeutral สายLine

วิธีนี้เหมาะกับอาคารที่สร้าง แล้วเสร็จ ผู้ติดตั้งจะต้องเดิน สายไฟจากปลั๊กไฟใกล้ๆมา ยังสวิทซ์TDW-02

สายLoad(สายดับ)

วิธีที่ 2 เดินสายNeutralจากฝ้าเพดาน สายNeutral

สายLine

วิธีนี้ เหมาะอย่างยิ่งกับอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และการเดิน สายไฟเป็นภาระที่ยุ่งยากเกินไป

Note : กรุณาอ่านวิธีติดตั้งอย่่างละเอียดก่อนติดตั้ง การเดินสายผิดขั้นตอนอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ทันที

สายLoad(สายดับ)

วิธีนี้เหมาะกับอาคารใหม่ ผู้ติดตั้งสามารถลากทั้ง 3สาย จากฝ้ามาสวิทซ์ในเวลาเดียวกัน วิธีนี้สามารถเก็บงานได้สวยงาม

Note : กรุณาอ่านวิธีติดตั้งอย่างละเอียดก่อนติดตั้ง การเดินสายผิดขั้นตอนอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ทันที

-3-


การติดตั้ง แบบ 2 สาย

การเดินสายผิดขั้นตอน อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ทันที

การติดตั้งแบบ 2 สายนี้เหมาะกับอาคารที่แล้วเสร็จ ซึ่งการจะเดินสายNeutralเพิ่มเติมเป็นภาระที่ยุ่งยากเกินไป สวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02 ได้ออกแบบมาให้สามารถดึงกระแสไฟที่ไปเลี้ยงหลอดไฟมาเลี้ยงวงจรได้ โดยที่ผู้ติดตั้งจะ ต้องคร่อมตัวCapacitor(แถมมากับชุดอุปกรณ์) เข้ากับสายไฟที่ต่อเข้าหลอดไฟ บริเวณโคมไฟที่ใช้อยู่เท่านั้น

1

นำตัวCapacitor ออกมาจากถุง

2

นำตัวCapacitor มาต่อคร่อมกับ สายไฟทั้งสองเส้นที่ต่อเข้าหลอดไฟ (ตัวCapacitorไม่มีขั้ว ต่อเส้นใดเข้ากับขั้วใดก็ได้)

ตัวCapacitor

ตัว Capacitor

สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

ระวัง !!! ต้องต่อตัวCapacitor ก่อนป้อนไฟ

3

ต่่อสายไฟเข้ากับสายสวิทซ์ตั้งเวลา ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นวิธีแทนที่ สวิทซ์เดิมด้วยTDW-02

Note : กรุณาดูการคร่อมตัวCapacitor กับหลอดไฟ ประเภทต่างๆ ได้ที่หน้า 5

N (Neutral)

ตัว Capacitor

สวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02

L (Line)

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

หลอดไฟ หลอดไฟ #2 #1

MODE

ON HR

ระวัง : สีแดง 1) ต้องตัดสะพานไฟ(Breaker)ก่อนการติดตั้ง Line 2) กรณีกำลังไฟของอุปกรณ์ มากกว่า600 วัตต์กรุณาวิธีการต่อ หน้า 8

OFF MN

สีขาว

สีดำ Load

หลอดไฟ #N

กรณีสวิทซ์เดียวคุมหลายหลอดไฟ ให้คร่อมตัวCapacitor ที่หลอดไฟใกล้สวิทซ์มากที่สุด

เส้นสีแดง

เส้นสีดำ สวิทซ์ผนังที่ต้องการ ทดแทนด้วยTDW

4

ถอดสวิทซ์ออกจากผนัง จะพบ สายไฟต่อกับสวิทซ์เดิมอยู่ 2 เส้น

นำสายเส้นสีแดง(Line) กับเส้นสีดำ(Load) ของสวิทซ์ TDW-02 มาต่อกับสายไฟเดิม เส้นใดก็ได้ สายสีขาวปล่อยว่างไว้ ไม่ต้องต่อ

ดูการตั้งเวลา/วัน/การเปิด-ปิด ในหน้า 9-10-11

-4-

ติดตั้งสวิทซ์ตั้งเวลาTDW-02 กลับเข้าผนังเหมือนเดิม


ภาพการคร่อมCapacitorหลอดประเภทต่างๆ(การต่อแบบ 2 สาย) หลอดฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์แกนเหล็ก สายไฟเข้าหลอดไฟ(L+N)

สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

หลอดฟลูออเรนเซนต์แบบยาว

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

หลอดฟลูออเรนเซนต์แบบกลม (ไฟซาลาเปา)

หลอดฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสตอิเลคทรอนิคส์ แบบสำเร็จรูป

หลอดฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ แบบประกอบเอง

สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

L N

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

โคมไฟสนาม เช่น ไฟกรงนก

โคมไฟdownlight สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

หลอดตะเกียบ

สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

ฝ้าเพดาน

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

หลอดประหยัดไฟ หลอดไส้ หรือหลอดแสงจันทร์ ต่อเหมือนกัน

หลอดประหยัดไฟ หลอดไส้ หรือหลอดแสงจันทร์ ต่อเหมือนกัน

โคมหลอดฮาโลเจน

โคมไฟสปอตไลท์

สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N)

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด

-5-


อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น (เฉพาะการต่อแบบ 2 สาย) สวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02 ใช้เทคนิคการต่อตัวCapacitorคร่อมที่ขั้วหลอดไฟ สายไฟเข้าหลอดไฟ (L+N) เพื่อให้กระแสไฟสามารถวิ่งไปเลี้ยงวงจรอิเลคทรอนิคส์ของสวิทซ์ตั้งเวลาได้ ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหลอดไฟมีมากมายหลายประเภท และหลายขนาด ซึ่งการคำณวนค่าทางไฟฟ้าของตัวCapacitor(ที่แถมมากับสวิทซ์ตั้งเวลาTDW-02) ผู้ออกแบบได้ใช้ค่าโดยเฉลี่ยของอุปกรณ์หลอดไฟที่จำหน่ายแพร่หลายทั่วไปเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ อาจจะมีอาการผิดปกติได้บ้าง ถ้า ก)หลอดไฟผลิตจากผู้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ข)กำลังวัตต์ของหลอดต่ำไป แนะนำ : หลีกเลี่ยงการใช้กับหลอดไฟ กำลังวัตต์น้อยกว่า 10วัตต์

อาการไฟดับไม่สนิท

ทางแก้ไข : ก)เพิ่มขนาดของตัวCapacitor ติดต่อ 02-9620145 หรือตัวแทนจำหน่าย ข)หรือ ทำการติดตั้งแบบ 3 สาย

สาเหตุ : มีกระแสไฟรั่วไป เลี้ยงหลอดไฟ

อาการแสงไฟกระพริบ ทางแก้ไข : ก) เพิ่มขนาดของ วัตต์ ของหลอดไฟ เช่นเดิม 11 วัตต์ เปลี่ยนเป็น 18 วัตต์ ข)หรือ ทำการติดตั้งแบบ 3 สาย

สาเหตุ : ไฟตกค้างที่ตัวCapacitor Dischargeไปที่หลอดไฟ ทำให้หลอดติดเป็นระยะ

อาการหน้าจอสว่างน้อยลง เวลาไฟติด ทางแก้ไข : ก)ไม่ต้องแก้ไขก็ได้ ถ้าOKกับหน้าจอที่หรี่ลง เพราะไม่มีผลต่อการทำงานระบบ ข)หรือ เพิ่มขนาดของวัตต์ ของหลอดไฟ ค)หรือ ทำการติดตั้งแบบ 3 สาย

สาเหตุ : หลอดไฟกำลังวัตต์ น้อยเกินไป ทำให้ไฟเลี้ยง CPUของสวิทซ์น้อยลง

อาการหน้าจอดับ เวลาไฟติด ทางแก้ไข : ก)เพิ่มขนาดของวัตต์ ของหลอดไฟ ข)หรือ ทำการติดตั้งแบบ 3 สาย

สาเหตุ : หลอดไฟกำลังวัตต์ น้อยเกินไป ทำให้ไฟเลี้ยง CPUของสวิทซ์ไม่พอ

ในกรณี หลอดไฟติดแต่แสงไฟกระพริบตลอดเวลา (ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งการต่อแบบ 2 หรือ 3 สาย)

สาเหตุ : มีสัญญาณกวนในสายไฟ อันเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดไฟขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตั้งใกล้โรงงาน มีมอเตอร์ขนาดใหญ่ เข้ามากวนวงจรอิเลคทรอนิคส์ ทางแก้ไข : การตัดสัญญาณกวนในสายกระทำได้ค่อนข้างยากมาก กรุณาปรึกษาบริษัท 02-962-0145

-6-

คร่อมตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอด


การติดตั้ง แบบ 3 สาย

การเดินสายผิดขั้นตอน อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ทันที

เนื่องจากอาคาร หรือบ้านพักอาศัยที่สร้างใหม่ สามารถเดินสายไฟได้อย่างสะดวก ดังนั้นจะเป็นการดีที่จะต่อสายNeutral วิ่งมาที่ตำแหน่งของสวิทซ์เลย ซึ่งจะทำให้สวิทซ์ตั้งเวลาTDW-02 ทำงานได้ครบวงจร ไม่ต้องมีภาระในการต่อคร่อม ตัวCapacitor ที่สายไฟเข้าหลอดไฟ (และหลีกเลี่ยงอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นด้วย) ตำแหน่งของตัว Jumper

3 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1

2

ถอดฝากล่องด้านหลังของสวิทซ์ตั้งเวลา โดยไขน๊อตด้านหน้า

เส้นสีขาว-Neutral เส้นสีดำ-Load(สายดับ) เส้นสีแดง-Line

ดึงตัว Jumperจากตำแหน่งที่อยู่ ด้านซ้ายมือ มาใส่ทางขวามือ(ดังรูป) แล้วปิดฝากล่องให้เรียบร้อย หมายเหตุ : จากโรงงานตัวJumper จะอยู่ที่ตำแหน่งด้านซ้ายเสมอ

ระวัง !!! ต้องย้ายตัว Jumper ก่อนป้อนไฟเสมอ เดินสายNeutralมาที่สวิทซ์โดยตรง

3

ทำการต่อสายไฟตาม ผังวงจรด้านบน เป็นอันเรียบร้อย

N (Neutral) สวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02

L (Line)

MODE

Note : 1) ไม่ต้องใช้ Capacitorในทุกกรณี 2) กำลังวัตต์ต้องไม่เกิน 600 วัตต์ ระวัง : 1) ต้องตัดสะพานไฟ(Breaker)ก่อนการติดตั้ง 2) กรณีกำลังไฟของอุปกรณ์ มากกว่า600 วัตต์ กรุณาวิธีการต่อ หน้า 8

4

ON HR

OFF MN

สีแดง สีดำ Line Load

ดูการตั้งเวลา/วัน/การเปิด-ปิด ในหน้า 9-10-11

-7-

หลอดไฟ หลอดไฟ หลอดไฟ #1 #2 #N

สีขาว Neutral

Neutral Load Line


การตรวจสอบสายNeutral ระวัง : กรณีนี้ใช้วัดที่ปลั๊กไฟ หรือไฟเมนเท่านั้น ไม่สามารถวัดที่สวิทซ์ไฟได้

สายไฟเมน หรือ ปลั๊กไฟ

สายNeutral = ไฟดับ

สายLine = ไฟสว่าง

การทดสอบง่ายๆที่จะทราบว่า สายใดเป็นสายLine และสายNeutral นั้นสามารถใช้ไขควงวัดไฟ สายเส้นที่มีไฟสว่าง = สายLine สายเส้นที่ไฟไม่สว่าง = สายNeutral

การต่อTDW-02 กับอุปกรณ์กำลังไฟ >600 วัตต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น ปั๊มน้ำ มอเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่มีกำลัง มากกว่า 600 วัตต์นั้น TDW-02 สามารถควบคุม อุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการควบคุมMagnetic Relayได้ ด้วยการต่อดังรูปต่อไปนี้

กรณี - ต่อแบบ 2 สาย Line

สายแดง Line

สายดำ Load

Magnetic Relay

Neutral

ตัวcapacitor

ระวัง : 1) การต่อแบบ 2 สายนี้ ไม่ต้องต่อสายสีขาว(Neutral)แต่อย่างใด 2) ตัวJumper ที่อยู่ภายในตำแหน่งการต่อแบบ 2 สายเท่านั้น (กรุณาดูในหน้า 2) 3) ต้องต่อ ตัวCapacitor(ที่แถมมาให้) เข้ากับMagnetic Relayที่จุดป้อนไฟเข้า(Load+N)เสมอ

อุปกรณ์ ไฟฟ้า

กรณี - ต่อแบบ 3 สาย Line

สายแดง Line

สายดำ Load

Magnetic Relay

Neutral

ระวัง : 1) การต่อแบบ 3 สายนี้ ต้องต่อสายสีขาว(Neutral)กับสายNeutralเสมอ 2) ตัวJumper ที่อยู่ภายในตำแหน่งการต่อแบบ 3 สายเท่านั้น (กรุณาดูในหน้า 2 และ7) 3) ต้องต่อ ตัวCapacitor(ที่แถมมาให้) เข้ากับMagnetic Relayที่จุดป้อนไฟเข้า(Load+N)เสมอ

-8-

ตัวcapacitor

สายขาว Neutral

อุปกรณ์ ไฟฟ้า


การตั้งเวลานาฬิกา และวันในสัปดาห์ เลือก “โหมด” หรือ “ยืนยันการเลือก”

1

เลือก “นาที” หรือ “วัน”

เลือก “ชั่วโมง” หรือ “วัน”

ตั้งเวลานาฬิกา

เพื่อความง่าย ขอแสดงการตั้งเวลานาฬิกา เป็น 10:30น.

MODE

CLOC

12:00

ON HR

10:00

เข้าโหมด “ตั้งนาฬิกา”

ถ้ากดเลยให้กดซ้ำ จน “CLOC” ขึ้นอีกครั้ง

ทิ้งประมาณ 3 วินาที เวลา “นาฬิกา” จะแสดงขึ้นมา

ตั้ง “ชั่วโมง”

ถ้ากดแช่ “เลขวิ่งเร็ว” ถ้ากดย้ำ “เลขวิ่งช้า”

10:30

ถ้ากดแช่ “เลขวิ่งเร็ว” ถ้ากดย้ำ “เลขวิ่งช้า”

2

run

MODE

กดยืนยัน “เวลานาฬิกา”

ตั้งวันในสัปดาห์

เข้าโหมด “ตั้งวัน”

Mon

ถ้ากดเลยให้กดซ้ำ จน “dAy” ขึ้นอีกครั้ง

ON HR

ทิ้งประมาณ 3 วินาที “วัน” จะแสดงขึ้นมา

ตั้ง “วัน”

MODE

กดยืนยัน “วันในสัปดาห์”

run

นาฬิกาเริ่มเดิน “ไฟกระพริบ”

เพื่อความง่าย ขอแสดงการตั้งเป็น “พฤหัสบดี”

day

MODE

10:30

10:30 หน้าจอกลับมาที่นาฬิกา “ไฟกระพริบ”

-9-

Thu ถ้ากดแช่ “เลขวิ่งเร็ว” ถ้ากดย้ำ “เลขวิ่งช้า”

OFF MIN

ตั้ง “นาที”


การตั้งเวลา “เปิด-ปิด” อุปกรณ์ไฟฟ้า

1

ลักษณะโปรแกรม

สวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02 ถูกออกแบบให้สามารถ “เปิด-ปิด”อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ถึง 12 โปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้งาน จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจความหมายให้อย่างถ่องแท้เสียก่อน ตารางทั้งสามนี้ จะแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้งานสามารถ ใช้งานสวิทซ์ได้หลากหลายรูปแบบ แบบที่ 1

แบบที่ 2

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 P-12

8:30-12:00 13:00-17:00

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 P-12

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 P-12

8:00-8:05 9:00-9:05 10:00-10:05 11:00-11:05 12:00-12:05 13:00-13:05 14:00-14:05 15:00-15:05 16:00-16:05 17:00-17:05 18:00-18:05 19:00-19:05

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

อุปกรณ์ไฟฟ้าจะ “เปิด-ปิด” ในวันทำงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าจะ “เปิด-ปิด” ในแต่ละวัน ถึง 12 ช่วง ส่วนวันหยุดจะไม่ “เปิด” ในเวลาที่แตกต่างกัน เช่น คุมกระดิ่งในโรงเรียน คุมพัดลมไล่อากาศ เช่น คุมเปิดไฟในห้องเล็คเชอร์ คุมเปิดไฟในบ้านเพื่อหลอกขโมย

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

อุปกรณ์ไฟฟ้าจะ “เปิด-ปิด” ในวันทำงาน เพียง 2 ช่วง ส่วนวันหยุดจะไม่ “เปิด” เช่น คุมไฟในออฟฟิต

แบบที่ 3

8:00-9:00 8:00-9:00 9:00-9:30 10:00-11:00 11:00-12:00 13:00-14:00 15:00-17:00 9:00-10:00

เพื่อความเข้าใจ จะทำการแสดงตัวอย่างการตั้งเวลา สำหรับตารางด้านข้างนี้ Note : เพื่อความสะดวกในการตั้งวัน TDW-02 ใช้คำย่อ Biz = วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ Hol = วันเสาร์ และวันอาทิตย์ All = ทุกวัน Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun =วันในสัปดาห์ Clr P= ลบโปรแกรม ที่ตั้งไว้ทั้งหมด

-10-

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 P-11 P-12

8:30-12:00

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

การตั้งโปรแกรม

Mon

2

Tue

ข้อระวัง : ห้ามตั้งเวลาในแต่ละช่วง “ล้ำกัน” ในวันเดียวกัน เช่น P-01= 7:00-8:00 P-02= 7:30-9:00 ระบบจะทำงานผิดพลาด

10:00-12:00


การตั้งเวลา “เปิด-ปิด” อุปกรณ์ไฟฟ้า P-01

ตั้งช่วงโปรแกรมที่ 1

วันจันทร์-วันศุกร์ เปิด=8:30 น. ปิด=12:00 น.

MODE

P-01

biz

ON HR

biz

เข้าโหมด “ตั้งเปิด-ปิด”

ถ้ากดเลยให้กดซ้ำ จน “P-01” ขึ้นอีกครั้ง

ทิ้งประมาณ 3 วินาที “วัน” จะแสดงขึ้นมา

เลือก “วัน”

ถ้ากดแช่ “วันวิ่งเร็ว” ถ้ากดย้ำ “เลขวิ่งช้า”

กดยืนยัน “วันจันทร์-ศุกร์”

8:30

MODE

ON

0:00

OFF

0:00

run

10:30

หน้าจอแสดง “ON”

หน้าจอแสดง “OFF”

P-02

ON HR

หน้าจอแสดง “เวลาเปิด”

OFF MIN

กดตั้งเวลา “เปิด” “นาที” “ชั่วโมง” ON HR

หน้าจอแสดง “เวลาปิด”

OFF MIN

กดตั้งเวลา “ปิด” “นาที” “ชั่วโมง”

หน้าจอแสดง “เวลา-เปิด”ที่ต้องการ

กดยืนยัน “เวลา-เปิด 8:30น.”

12:00

MODE

หน้าจอแสดง “เวลา-เปิด”ที่ต้องการ

กดยืนยัน “เวลา-ปิด 12:00น.”

เป็นการเสร็จการตั้งช่วงโปรแกรมที่ 1 เมื่อถึงวัน/เวลา ที่กำหนด TDW-02 จะทำการ “เปิด-ปิด”อุปกรณ์ไฟฟ้าตามนั้น

นาฬิกาเวลาปัจจุบัน จะแสดงขึ้น

ตั้งช่วงโปรแกรมที่ 2

MODE

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เปิด=10:00 น. ปิด=12:00 น.

MODE

P-02

biz

ON HR

Hol

เข้าโหมด “ตั้งเปิด-ปิด”

ถ้ากดเลยให้กดซ้ำ จน “P-01” ขึ้นอีกครั้ง

ทิ้งประมาณ 3 วินาที “วัน” จะแสดงขึ้นมา

เลือก “วัน”

ถ้ากดแช่ “วันวิ่งเร็ว” ถ้ากดย้ำ “เลขวิ่งช้า”

กดยืนยัน “วันเสาร์-อาทิตย์”

10:00

MODE

ON

0:00

OFF

0:00

run

10:30

หน้าจอแสดง “ON”

หน้าจอแสดง “OFF”

หน้าจอแสดง “เวลาเปิด”

หน้าจอแสดง “เวลาปิด”

นาฬิกาเวลาปัจจุบัน จะแสดงขึ้น

ON HR

OFF MIN

กดตั้งเวลา “เปิด” “นาที” “ชั่วโมง” ON HR

OFF MIN

กดตั้งเวลา “ปิด” “นาที” “ชั่วโมง”

MODE

หน้าจอแสดง “เวลา-เปิด”ที่ต้องการ

กดยืนยัน “เวลา-เปิด 10:00น.”

12:00

MODE

หน้าจอแสดง “เวลา-เปิด”ที่ต้องการ

กดยืนยัน “เวลา-ปิด 12:00น.”

เป็นการเสร็จการตั้งช่วงโปรแกรมที่ 2 เมื่อถึงวัน/เวลา ที่กำหนด TDW-02 จะทำการ “เปิด-ปิด”อุปกรณ์ไฟฟ้าตามนั้น

-11-


คู่มือการใช้งาน (User Manual) สวิทซ์ตั้งเวลาติดผนัง แบบแยกวัน รุ่น TDW-02

Feb 2010

ปุ่ม “ตั้งนาฬิกา” หรือ “ตั้งเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์”

จอแสดง “เวลานาฬิกา” หรือ “สถานะของสวิทซ์”

ปุ่ม “เปิดสวิทซ์” หรือ “ตั้งชั่วโมง” ปุ่ม “ปิดสวิทซ์” หรือ “ตั้งนาที”

การใช้งาน โหมด “Auto-Timer” ปกติสวิทซ์ตั้งเวลา TDW-02 จะทำงานอยู่ในโหมดนี้เสมอ โหมด “Auto-Timer” = อุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูก เปิด-ปิด ตามเวลาที่โปรแกรมไว้ ในโหมดนี้ หน้าจอจะแสดง “เวลานาฬิกา” สลับ “วันของสัปดาห์” ทุก 10 วินาที

การใช้งาน โหมด “Manual switch”

ท่านสามารถปรับเปลี่ยน โหมดจาก “Auto-Timer” เป็น “Manual Switch-สวิทซ์ปกติ” ได้ทันที

เปิด กลับ

Auto-Timer Note

ปิด

ON HR OFF MIN

MODE

Auto

กลับ

Auto-Timer

OFF MIN MODE

Auto

: ก) ขณะที่อยู่ใน โหมด “Manual mode” สวิทซ์จะไม่เปิด-ปิดตามเวลาที่ตั้งไว้ ข) สวิทซ์จะทำงานตามโปรแกรมเวลา “เปิด-ปิด”ที่ตั้งไว้ เมื่อกลับเข้าสู่โหมด “Auto-Timer” เท่านั้น

การใช้งาน กรณีไฟฟ้าดับ กรณี 1) มีแบตเตอรี่สำรอง(Battery backup): เวลานาฬิกาจะเดินปกติ แต่หน้าจอจะแสดงเวลาทุกๆ 10วินาที แบตเตอรี่สภาพปกติจะสำรองไฟได้นาน 24 ชั่วโมง(ประมาณ) กรณี 2) ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง : เมื่อไฟฟ้ามาปกติ ผู้ใช้งานจะต้องตั้งเวลานาฬิกาใหม่ (หน้า 9) ส่วนโปรแกรมเวลา “เปิด-ปิด”ที่ตั้งไว้ จะถูกบันทึกไว้ไม่สูญหาย (ยกเว้นกรณี ไฟฟ้าดับต่อเนื่อง >36 ช.ม.)

-12-

TDW-02 manual  

สวิทซ์ตั้งเวลาแบบติดผนัง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you