Page 1

MAGPIE – SAPP MEMBER SAPP คืออัไร

บ. แม็กพาย จํากะด อยูในธุรกิจโรงแรมแลั รานอาหาร มาตลอด 15 ป ในฐานั ตะวแทนนําเขา แลัจะดจําหนายสินคาปรัเภทเครื่องแกวบนโตัอาหาร ตลอดเวลาที่ผาน มาเราเรียนรูวา ในการสร ในการสรางธุรกิจที่ยะ่งยืน คือการส การสงเสริมแลัสนะบสนุนการเจริ การเจริญเติบโตของ โตของ ลูกคาของเรา เพื่อที่เราจัสามารถเติบโตไปดวยกะน S : SELECTED TO SATISFY ในฐานัตะวแทนจะดจําหนายสินคา เราจัคะ เราจัคะดสรร แลั คะดเลือก สินคาที่มีคุณภาพที่ ดี เหมาัสมกะบการใชงาน มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใชงานที่ยาวกวาคาเฉลี่ย สินคาโดยทะ่วไป แลัปรัการที่สําคะญที่สุด สามารถตอบโจทย การลงทุนทางธุรกิจได คือ ลดอะตรา การเสียหายของสินคา ลดตนทุนการสูญเสีย แลั เปนสวนที่สรางผลกําไรกละบมาในธุรกิจ ของลูกคาไดมากขึ ากขึ้น ซึ่งปจจุบะน เรามีสินคา ปรัเภทเครื่องแกวบนโตัอาหาร ภายใตชื่อ LIBBEY เปนแกว จากปรัเทศสหระฐอเมริกาซึ่งผลิตมาเนนเฉพาัเพื่อ ใชใ นอุตสาหกรรมบริก าร อาหารแลัเครื่องดื่ม โดยใช เทคโนโลยี การผลิต เหมือน กรัจกนิรภะยคือมีความแข็งแรง ทนทาน กวา แกวน้ํา โดยทะ่วๆ ไป รวมถึงการระบปรักะน บิ่นเมื่อไหร เปลี่ยนฟรีทะนที ตลอดอายุการใชงาน

“ชวยลดต ยลดตนทุน แลัสรางผลกําไร” ไร”

สิ่งนี้เปนหะวขอแรกที่ท างบริษะท จัใชเปนแนวทางในการเลือ กสินคาเขามาในธุรกิจใน ปจจุบะน แลั ในอนาคตอี ในอนาคตอีกตอๆไป


A : ACKNOWLEDGE: SHAPEN THE SAW ความรูเรียนไมมีวะวะนจบ ไมพียงแตสินคาที่มีคุณภาพที ภาพที่ทาง างบริษะท แม็กพาย จํากะด จัเลือกสรรมาเทานะ้น แตความรูความ วามกกาวทะนขอมูลขาวสารทะ้งการพะ การพะฒนาทะกษั ใหกะบ บุคลากร ลากร ยะงเปนพื้นฐานสําคะญ ที่บุคลลาากรในองคกร จัเติบโตอยางเชี่ย วชาญแลั มี ทะกษั ในงานที่ทํา รวมถึงการ สรางแรงจูงใจในการทํางาน บริษะท แม็กพาย จํากะด จึงไดจะดเตรียม Program ทะ้งในรูปแบบของการ อบรม สะมมา Workshop ใหเหมาัสมกะบกลุมลูกคาของเรา เปนสิ่งที่ บริษะท แม็กพาย จํากะด ดําเนินรูปแบบรวมกะบ Outsource ที่มีความชํานาญในแตลัเรื่อง โดยทะ้งหมดนี หมดนี้ จัถูกจะดทําขึ้นมาสําหระบสมาชิก SAPP เทานะ้น ซึ่งสมาชิก SAPP สามารถใช สามารถใชสิสทิ ธิ์ในการเขารวมมกิกิจกรรม โดยไมมีคาใชจายใดๆ 3 คระ้ง ตอป แลัที่สําคะญที่สุด เรามี

IN HOUSE TRAINNING

เพื่อเขาไปใหความรูเฉพาั

เรื่อง ถึงในสถานที่ของสมาชิก โดยสามารถใชสิทธิ์นี้ได ปลั 1 คระ้ง P : PRIVILEDGE สมาชิก SAPP จัไดระบสิท ธิ์ ในการสะ่งซื้อสินคา ในโครงสร ในโครงสรางส งสวนลดพิเศษ รวมถึง การไดสิทธิระบขาวสารผลแลัปรัโยชนกอนลูกคาทะ่วไป แลั มีการส ารสัสมยอดซื้อ ตลอดทะ้งป เพื่อคืนกําไร ในรูปแบบตางๆ ใหสมาชิก


P : PROFIT ทะ้งหมดทุ หมดทุกขะ้นตอน ตะ้งแตการคะดสรรสินคาที่ดี การใหองคความรู เพิ่มทะกษัการ ทํางาน หละกสูตรสร ตรสรางแรงบะนดาลใจใหผูปฎิบะตงาน ิงาน การสัสมยอดซื้อ เพื่อ คืนกําไร ใหกะบ สมาชิก นะ้น ทะ้งหมด เปนสิ่งที่ บริษะท แม็กพาย จํากะด มีความตะ้งใจทําใหเกิดขึ้น ดวย ความเชื่อวา เราจัเติบโต รวมไปกะบการเติบโต โตของลู ของลูกคาของเรา แลัเพื่อเปนปรัโยชนสูงสุดตอสมาชิก จึงขอความรวมมือในการเลื ในการเลือกหะวขอที่สนใจ เพื่อเราจันํ เราจันํามาจะดโปรแกรมตลอดทะ้งป 2014 นี้ SURVEY FORM 1. ทํางานอยางมีความสุข ปลุกยะกษในงานบริการ 2. การสรางมนุษยสะมพะนธในองคกร 3. การสรางทีมงานบริการใหมีพละงสรางสรรค 4. การพะฒนาบุคลิกภาพแลัการสื่อสารในงานบริการ 5. เทคนิคการเพิ่มความพึงพอใจใหกะบลูกคา 6. มุมมองแลัโอกาส ของการเปด AEC ตอรานอาหาร 7. โอกาสธุรกิจอาหารแปรรูปสูเวทีอาเซียน 8. นํา เทรนดวย Fusion Food Food 9. ไอเดียสรางสรรค เพื่อเพิ่มผลกําไร ดวยเครื่องดื่ม 10. 10. เชฟ มือทอง ตอยอด ธุรกิจแลัรานอาหาร 11. 11. การสุขาภิบาลอาหารตามหละกสูตรที่กรุงเทพมหานครกําหนด 12. 12. การแตงหนาเขียนคิ้ว เปดโหวงเฮงระบทระพย 13. 13. Service mind 14. 14. การทําสมาธิ เพิ่มศะกยภาพ ในการทํางานไดอยางไร 15. 15. พลิกมุมคิด พลิกกรัแสธุรกิจ


16. 16. การตลาดที่แตกตางแลันําสมะยเชิงรุก (พรอมระบ AEC) เพื่อกาวสูความเปนที่ 1 17. 17. การบริการยุคใหม ดวยกลยุทธ CRM & CS 18. 18. บุคลิกภาพ / ทะกษั ศิลปัการตอนระบแลัการบริการที่ปรัทะบใจ 19. บริการอยางมืออาชีพ 19. กลยุทธติดตามผลเพื ตามผลเพื่อใหลูกคากละบมาใชบริ 20. 20. กลยุทธการจะดการลูกคาสะมพะนธ แลัการสรางความพึงพอใจสําหระบลูกคา 21. 21. การสรางภาวัผูนําสําหระบหะวหนางานแลัผูจะดการมืออาชีพ 22. 22. เทคนิคการสอนงานใหไดงานแลัใจลูกนอง 23. 23. สรางทะศนคติ ทําได แลัการทํางานเปนทีม 24. 24. การสื่อสารภาษาอะงกฤษในที่ทํางาน สําหระบผูเริ่มตน (เตรียมพรอม AEC) 25. 25. ภาษาอะงกฤษสําหระบพนะกงานบริการในรานอาหาร 26. 26. สรางจิตสํานึกระกองคกร พะฒนาตน พะฒนางาน พะฒนาทีม สูความสําเร็จ 27. 27. Super Admin พนะกงานธุรการมือโปร ที่องคกรอยากได เจานายพอใจ 28. 28. พูดอยางมะ่นใจ… ใจ…ตองใช Keyword 29. ของของลู ของลูกคา 29. การสรางความพึ งความพึงพอใจแลัความผูกพะนของ 30. 30. การเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจสําหระบ HR ยุค AEC 31. 31. Positive Thinking & EQ for Smart People 32. 32. Lean Concept เทคนิคการลดตนทุนดวยการขจะดความสูญเปลาที่ไดผล 33. 33. อาหารกะบธุรกิจแฟรนไชส 34. 34. การปรัหยะดพละงงานในโรงแรมแลัรีสอรท 35. 35. ธรรมั ดิลิเวอรี่ สงถึงที่ซึ้งถึงใจ


เงื่อนไขการเปนสมาชิก SAPP 1. มีการสะ่งซื้อสินคาคระ้งแรก ที่บริษะท แม็กพาย จํากะด ที่จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) บาท) สิทธิปรัโยชนของ สมาชิก SAPP 1. สามารถซื้อสินคาในโครงสรางราคาพิเศษ 2. ระบสิทธิปรัโยชน กอนลูกคาปกติ 3. ระบ Voucher มูล คา 30,000 บาท สําหระบ การเขารวมกิจ กรรม อบรม Workshop จํานวน

3 คระ้ง

4. ระบ Voucher มูลคา 10,000 บาท สําหระบ IN HOUSE TRAINNING ในสถานที่ของลูกคา 5. สัสมยอดซื้อตลอดทะ้งป เพื่อคืนกําไร สมาชิกในชวงสิ้นป


Sapp member 2014 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you