Page 1

VOL.17 | JANUARY - APRIL 2015

COLORFUL I S S U E

Pastel COLLECTiON

Colorful of life กันต์ พูนพิพัฒน์

Autumn

in Kyushu ฤดูใบไม้ร่วง...ที่คิวชู

Let's

Cooking

ผัดเปรี้ยวหวานกุ้ง

MODERN

meets nature

ทันสมัยไปกับธรรมชาติ ชมบ้านสวยสไตล์

"พลอย ชิดจันทร์"


ทก ั ทาย สวัสดีปีใหม่ปี 2558 วันและเวลาช่างผ่านอย่างรวดเร็ว เผลอแปบเดียวสิ้นปีแล้ว ดังนั้น เราต้องวางแผนการ ใช้ชีวิตและการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของ ทุกคนที่วางไว้ ในส่วนตัวผมจะใช้ชีวิตมากขึ้นจากเดิมที่ เคยท�างานอย่างเดียว ก็หันมาดูแลสุขภาพ เช่น ออกก�าลังกายให้มากขึ้น จากการประเมินเศรษฐกิจปี 2558 ยังไม่ดีขึ้นมาก เท่าที่ควร ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตให้มี ความสุขได้ คือ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ ตลอด ถึงใช้ชีวิตหรือการกินแบบท้องถิ่นที่คนรุ่นก่อนๆ สืบทอด มา ส่วนโฮมสุขภัณฑ์ได้มีการปรับปรุงหลายๆ พื้นที่เพื่อ การบริการที่ดีขึ้น มีร้านอาหารและกาแฟในพื้นที่ใหญ่ขึ้น เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ห้องรอรับสินค้า ตลอดจนถึงการ ให้บริการของพนักงานให้ดีขึ้น ถ้าลูกค้าท่านใด มีข้อแนะน�าดีๆ สามารถแนะน�าได้ผ่านทาง Facebook หรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเรา พวกเรายินดีรับฟัง ทุกความคิดเห็นและปรับปรุงให้ดีขึ้น Happy New Year 2015, time goes so fast. It seems short time to New Year. Therefore, we need to manage our life to reach the goal. I personally do more exercise and take care of myself. From an economic assessment of the 2015, the economy has not much improved therefore, what would lead you to the happiness is self-sufficient including living simply life just like previous generation. Home Sukkapan has improved our service area. There is larger space of a restaurant and a coffee shop. Customer service counter, Customer lounge as well as the customer services has been improved. If you have any suggestions, please visit our Facebook fan page or fill it out on the suggestion form. We would like to hear from you and ready to improve. พูดคุยกับเราได้ที่

homesukkapan


62

36

123

content January - April 2015

130

Home Guide 8 62 106

เยี่ยมโครงการ : The Greenery Loft เยี่ยมบ้านลูกค้า : Modern meets Nature (คุณพลอย ชิดจันทร์ ห่ง) เยี่ยมบ้านลูกค้า : Small cottage in the rose garden (ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์)

Around Home

90 104

67 72 90 112

Care your home : ขจัดคราบปูน,ยาแนว ง่ายๆ อร่อยเด็ดเจ็ดย่านดัง : ชวนคุณ “กินเส้นแบบล้านนา” Let’s cooking : ทำาเองก็อร่อย “ผัดเปรี้ยวหวานกุ้ง” Light up your home : เติมสีสันให้บ้านสดใส

Life Style

112 58

36 58 88 104 123 130

Exclusive Interview : สีสันของชีวิต “กันต์ พูนพิพัฒน์” Shopping guide : ยังจำา “ของ(เคย)ใช้” เหล่านี้ได้ ไหม? ของกิ๋นลำาอยู่ตี้คนมัก : สุดยอด อาหารเพื่อสุขภาพ “คั่วแคไก่” New place : The good view village สำาหรับคนรักเสียงเพลง Travel : Autumn in Kyushu ใบไม้ร่วงที่..คิวซู New look at Home sukkapan : โฉมใหม่ เพื่อลูกค้าโฮมสุขภัณฑ์

EDITORIAL TEAM

ON THE COVER

EDITOR : นวพล ก๊อใจ Photographer : กมล แซ่จึง,กันธนาวัชญ์ สุขดี, ไอรินรัตน์ นเรนทรเสนี Co-Production : นพวรรณ ทาวงศ์มา, ชนิดา ขอดศิริ, มัญชรี ยอดดี Graphic Design : กมล แซ่จงึ , กันธนาวัชญ์ สุขดี, ไอรินรัตน์ นเรนทรเสนี

Model : พีรพล วาวงศ์มูล, วิภาพร ลิสแมนส์ Stylist : ธีรยุทธ์ วงศ์อรินทร์ ร้าน MAKEUP IDOL ขอขอบคุณ : ร้าน Talom Restaurant ทีเ่ อือ้ เฟือ้ สถานทีถ่ า่ ยทำา


special column

เยีย ่ มโครงการ...

the เรื่อง นวพล ภาพ กมล

OWNER

บริษัท เค เอส ที เรียล เอสเตท จ�ำกัด

ARCHITECT บริษัท เค เอส ที เรียล เอสเตท จ�ำกัด INTERIOR HOMESUKKAPAN GUIDE 8

The Greenery Loft


โครงการ เดอะ กรีนเนอรี่ ลอฟท์ เลือกใช้กระเบื้อง เซรามิค สุขภัณฑ์ ที่ โฮมสุขภัณฑ์

บริษัท เค เอส ที เรียลเอสเตท จ�ำกัด ในเครือของบริษัท เลิศวสิน (2002) จ�ำกัด ได้ท�ำธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์โดยเริ่มโครงกำรที่แรกที่แม่โจ้ ใช้ชื่อว่ำ “หมู่บ้ำนเดอะ กรีนเนอรี่” จำกนั้นมำท�ำโครงกำรที่สอง “เดอะ กรีนเนอรี่ ลอฟท์” ตั้งอยู่ถนนสันก�ำแพงสำยเก่ำ ติดกับสี่แยกปอยหลวง เป็นบ้ำนทรงร่วมสมัยสไตล์ Loft เหมำะกับคนรุ่นใหม่ภำยในบ้ำนโดดเด่น ด้วยกำรเปิดพื้นที่โล่งระหว่ำงชั้น 1 และชั้น 2 ในห้องรับแขกท�ำให้รู้สึกไม่ อึดอัดเวลำเข้ำมำในบ้ำนกำรตกแต่งในแต่ละห้องถือว่ำตำมใจผู้อยู่ มีห้องอำรมณ์หวำนๆ ของผู้หญิง ห้องอำรมณ์เท่ห์ๆ แบบผู้ชำย ตลอด จนห้องน�้ำและห้องครัว ที่จัดพื้นที่กำรใช้งำนอย่ำงลงตัว และกำรเลือกใช้ วัสดุที่มีคุณภำพสูง ตลอดจนที่ตั้งท�ำเลที่ดี ใกล้ห้ำงพรอมเมนำดำ รีสอร์ท มอลล์ และห้ำงเซ็นทรัลเฟสติวัล ตอนนี้ใครต้องกำรบ้ำนที่ท�ำเลดี ใช้วัสดุที่ มีคุณภำพ และรำคำสมเหตุสมผล The Greenery Loft คือทำงเลือกที่ดี ทำงเลือกหนึ่งในตอนนี้ KST Real Estate Co., Ltd one of Lertwasin Co., Ltd which runs the business in development of property with the first project in Maejo. The village named “The Greenery”. The second project is “The Greenery Loft” located on old Sankanpaeng road, close to Poy Laung intersection. The houses are contemporary loft style, perfect for new generation.Inside is outstanding with the empty space between 1st and 2nd floor. The living room gives the relaxing atmosphere. Each room has its own mood. Bahtroom and kitchen area is well organized. The Greenery Loft is located near Promenada Resort Mall and CentralFestival Chiang Mai. If you are searching for home with good location, quality material used. The Greenery Loft is your perfect answer.

WHERE TO GO ? บริษัท เค เอส ที เรียล เอสเตท จ�ากัด 131/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 Tel. 08 3567 7117 ,08 3 567 7227 www.lws-realestate.com The Greenery Loft

9 HOMESUKKAPAN GUIDE


tiles intrend

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา

Pastel COLLECTiON

a b c g

d

e f

rose my secret

garden เรื่อง นวพล ภาพ กมล

บางทีอารมณ์ของคนเราก็ขยัน บางทีก็ขี้เกียจไม่อยาก ทำาอะไรมากมาย เพราะเราคงเหนื่อยกับการทำางาน มาถึง บ้านก็เหนื่อยแล้ว หรือวันหยุดก็อยากพักผ่อน ทำาให้การ ทำาสวนของคนยุคใหม่จะไม่จัดเต็มเหมือนคนรุ่นก่อน คือ ย่อขนาดส่วนลงและเน้นการดูแลรักษาง่ายๆ ถ้าผู้อ่านมี ผนังข้างบ้านหรือหลังบ้านที่ไม่รู้จะทำาอะไร เอามาดัดแปลง ด้วยการปูกระเบื้องสีชมพูหวานๆ แล้วหาท่อนไม้มาวางนั่ง เล่น และเพิ่มเหล็กฉลุลายดอกไม้มาตกแต่งเพิ่ม ทำาชั้นวาง กระถางต้นไม้ แค่นี้เราก็สามารถสร้างมุมที่ไม่สวยของบ้าน ให้เป็นมุมที่น่านั่งพักผ่อนได้แล้วครับ The emotion of people is always changing; sometimes we feel like do nothing because of working hard and want to relax on weekend. This is one of the reasons why garden nowadays is different from old generation. The garden has been minimized and easy to maintain. You can have your relaxation corner by tiling the wall with sweet pink tile and turn timber to be your seat. Decorate your garden with tree pot for a true relaxation.

a. กระเบื้องชุดพัสเทลล่าโรส ขนาด 8x24 COTTO ราคา 1,090 บาท b.กระเบื้องยูกิชมพู ขนาด 8x16 COTTO ราคา 299 บาท/กล่อง c. กระเบื้องครอมเวลขาว ขนาด 12x24 COTTO ราคา 646.56 บาท/กล่อง d. กระเบื้องพัสเทลล่าขาว ขนาด 8x24 COTTO ราคา 448.20 บาท/กล่อง e. กระเบื้องเทรลโอ๊ค ขนาด 16x16 COTTO ราคา 350 บาท/กล่อง f. กระเบื้องริเวอร์ร็อคตัดขอบ ขนาด 12x12 COTTO ราคา 469 บาท/กล่อง G. เก้าอี้ไม้ SPCR308 TAMARIND CURVED STOOL-VNFINISHED Pan Shop ราคา 7,990 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 12


tiles intrend

Pastel

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา

COLLECTiON

a

d

b

e

feeling

blue เรื่อง นวพล ภาพ กมล

c f

“มีเพียงหาดทราย สายลม และสองเรา” เพลงนี้ผมจำาได้ ว่าดังมากสมัยผมเป็นวัยรุ่น ฟังแล้วอยากไปเที่ยวทะเล แต่ ถ้าอยากได้อารมณ์ทะเลมาไว้ในบ้านสักมุมมันคงจะดีไม่ น้อยเลย ไม่ยากเลยครับ เราอาจจะทำาบรรยากาศแบบนี้ สักมุมไว้บริเวณหลังบ้านหรือทำาบรรยากาศทะเลในห้องน้ำา ก็ดี แล้วหาองค์ประกอบที่ออกอารมณ์ทะเลมาประดับให้ เข้ากับห้องหน่อย แค่นี้ก็ออกมาดูดีได้อารมณ์ทะเลแต่อยู่ ในบ้านของเรา “FakFhaTalayPhun” is a very popular song when I was in my teen. I want to go to the beach every time I hear this song. Anyway, it is easy to have the sea atmosphere at home. Just turn your backyard or bathroom into sea atmosphere by adding sea items into your room.

a. กระเบื้องไวท์เฟลอเดคโคฟ้าตัดขอบ ขนาด 12x24 COTTO ราคา 862.56 บาท/กล่อง b.กระเบื้องสตรอเบอร์รี่ฟิลด์ฟ้า COTTO ราคา 89 บาท/แผ่น c. กระเบื้องมาร์ โมโร่ขาว ตัดขอบ ขนาด 12x24 COTTO ราคา 862.56 บาท/กล่อง d. กระเบื้องไวท์เฟลอฟ้าตัดขอบ ขนาด 12x24 COTTO ราคา 862.56 บาท/กล่อง e. กระเบื้องโอลโม่ 2.0 เบจ ขนาด 4.5x18 COTTO ราคา 380 บาท/กล่อง f. กระเบื้องเฟียสโต้ฟ้ามิกซ์ ขนาด 12x12 COTTO ราคา 190 บาท/แผ่น


Porcelain

ความแข็งแรงที่ผสมผสานกับงานดีไซน์ที่ลงตัว

TILES

LIBRARY กระเบื้อง

เซอเกรส 24 x 24 โนอาร์ ไลท์กรีนเฟลม ราคา 399 บาท/ตรม.

เซอเกรส 24 x 24 ลูก้าเกรย์แมท ราคา 399 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 24 x 24 โกย่าบราวน์โพลิช ราคา 449 บาท/ตรม.

POLAR BLACK FROST MATT

WDC 24 x 24

ราคา 599 บาท/ตรม.

VECERA 24 x 24 POCA ASH ราคา 429 บาท/ตรม.

STONE 4.0 OCHRE SATIN MATT

ไวท์ฮอส 12 x 24 HD63009 ราคา 550 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 24 คาริน่าขาว ราคา 449 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 24 คาริน่าเทา ราคา 449 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 24 แองเจโลด�า ราคา 499 บาท/ตรม.

LUX 12 x 24 PM36204 ราคา 399 บาท/ตรม.

VECERA 12 x 24 ALIZE MOCHA ราคา 449 บาท/ตรม.

VECERA 12 x 24 ALIZE GRAPH ราคา 449 บาท/ตรม.

VECERA 12 x 24 ALIZE MARENGC ราคา 449 บาท/ตรม.

คอตโต้ 24 x 24 ครีทวู้ดเทาอ่อน ราคา 720 บาท/ตรม.

เซอเกรส 24 x 24 พาลาดิลโซ่เกรย์ ราคา 399 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 24 x 24 เพิร์ทเกรย์โพลิช ราคา 449 บาท/ตรม.

WDC 24 x 24

HORIZON STONE LAP/GHS03

แมกม่า 12 x 24 MTL-6001 ราคา 399บาท/ตรม.

LUX 12 x 24 PM3800 ราคา 399 บาท/ตรม.

ราคา 599 บาท/ตรม.

WDC 24 x 24

ราคา 599 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

17 HOMESUKKAPAN GUIDE


TILES LIBRARY กระเบื้อง

Stone Tiles

สวยงามเหมือนหินผา สง่างามทรงคุณค่า

LUX 12 x 24 PM36502 ราคา 399 บาท/ตรม.

LUX 12 x 24 PM36204 ราคา 399 บาท/ตรม.

LUX 12 x 24 363001 ราคา 399 บาท/ตรม.

LUX 12 x 24 PW38000 ราคา 399 บาท/ตรม.

ลักกี้โฮม 12 x 24 64451 ราคา 499 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-6D01 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-6D02 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-6D31 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-6D34 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-6D21 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-6D11 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-6D12 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-6D13 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-33D21 ราคา 359 บาท/ตรม.

LUX 12 x 12 WIN-33D24 ราคา 359 บาท/ตรม.

ลักกี้โฮม 24 x 24 LK6011XY ราคา 399 บาท/ตรม.

ลักกี้โฮม 24 x 24 LK6012XY ราคา 399 บาท/ตรม.

เซอเกรส 24 x 24 เบอร์ลินเกรย์รัสติค ราคา 279 บาท/ตรม.

เซอเกรส 24 x 24

เซอเกรส 24 x 24

HOMESUKKAPAN GUIDE 18

MAXIE BROWN RUSTIC ราคา 279 บาท/ตรม.

ROCXIA CREAM SATIN ราคา 299 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Vintage

วันวานยังหวานอยู่ ใกล้ ๆ คุณ

TILES

LIBRARY กระเบื้อง

DIGITAL

TILE

คอตโต้ 8 x 24 ชุดทวีกกี้โกลด์ ราคา 1,350 บาท/ชุด (5 แผ่นต่อชุด) DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 12 x 12 ชิโนเช็ตโต้ ราคา 179 บาท/ตรม.

DIGITAL

DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 12 x 12 ชิโนวิโน่ ราคา 179 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 ชิโนคาน่า ราคา 179 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

โรแยล 12 x 12 นาริตะบลู ราคา 179 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

TILE

โสสุโก้ 12 x 12 วูดวินก้าบราวน์ ราคา 179 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 12 x 12 บรอดเวย์บราวน์ ราคา 199 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

DIGITAL

TILE

โรแยล 12 x 12 นาริตะบราวน์ ราคา 179 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 24 คอตโต้ 8 x 24 คอตโต้ 8 x 24 พาลาติโนเท็กซ์ ไทล์ขาว พาลาติโนเท็กซ์ ไทล์มัดดี้ ชุดครอสติชฟลาวเวอร์ 1 ราคา 190 บาท/แผ่น ราคา 190 บาท/แผ่น ราคา 1,490 บาท/ชุด กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

19 HOMESUKKAPAN GUIDE


TILES LIBRARY กระเบื้อง

BRECEOMSMETND

ไอกลาส 12 x 12 ไอโคนิคบลู 1" ราคา 195 บาท/แผ่น

Glass Tiles

กระเบื้องโมเสคแก้ว 12 x 12 เพิ่มความสดใสในแบบของคุณ

คอตโต้ LORICA COBALT ราคา 250 บาท/แผ่น

คอตโต้ ออร์นาเม้นท์น�้าตาล ราคา 330 บาท/แผ่น

คอตโต้ ริคค่าน�้าตาล ราคา 330 บาท/แผ่น

คอตโต้ ควอรี่ส์แกรนด์ด�า ราคา 260 บาท/แผ่น

คอตโต้ โลลลี่ป๊อปวอร์ม ราคา 250 บาท/แผ่น

คอตโต้ CHAPEL GOLD ราคา 259 บาท/แผ่น

อิมเมก คิงแพตทินั่มแบล็ค ราคา 255 บาท/แผ่น

อิมเมก คิงโกลเด้นท์แบล็ค ราคา 255 บาท/แผ่น

อิมเมก ทัสมาเนียบราวน์ ราคา 260 บาท/แผ่น

อิมเมก ทัสมาเนียออเร้นจ์ ราคา 260 บาท/แผ่น

อิมเมก อิมพีเรียลโกลด์ ราคา 280 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า เวอร์เมโล ราคา 230 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า อาซูล ราคา 230 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า เวอร์เด่ ราคา 230 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า ไนท์ฮอไรซอน ราคา 280 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า ซีเฮซ ราคา 280 บาท/แผ่น

ไอกลาส เบลล่าร็อคกี้บราวน์ ราคา 130 บาท/แผ่น

ไอกลาส แกรฟเวิลโกลด์ ราคา 225 บาท/แผ่น

ไอกลาส พลาโต้กรีนแอปเปิ้ล ราคา 225 บาท/แผ่น

ไอกลาส มูล่าแบล็ค ราคา 245 บาท/แผ่น

ไอกลาส โพลีกอนโกลด์ ราคา 245 บาท/แผ่น

HOMESUKKAPAN GUIDE 20

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Wood Tiles

อบอุ่นเหมือนไม้จริง แต่ดูแลรักษาง่ายกว่าไม้

TILES

LIBRARY กระเบื้อง

XL 8 x 40 MP1260 ราคา 790 บาท/ตรม.

แมกม่า 24 x 24 N6041 ราคา 320 บาท/ตรม.

แมกม่า 24 x 24 N6036 ราคา 299 บาท/ตรม.

เซอเกรส 24 x 24 ล็อควู๊ดบราวน์รัสติค ราคา 379 บาท/ตรม.

XL 8 x 40 MP1255 ราคา 790 บาท/ตรม.

อีสท์แมน 6 x 36 BNM2256K ราคา 850 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 48 เชอร์ริชบราวน์ ราคา 940.80 บาท/ตรม.

อีสท์แมน 6 x 36 951016 ราคา 850 บาท/ตรม.

ไวท์ฮอส 6 x 36 95114 ราคา 850 บาท/ตรม.

ไวท์ฮอส 6 x 36 951018 ราคา 850 บาท/ตรม.

ไวท์ฮอส 6 x 36 951017 ราคา 850 บาท/ตรม.

ไวท์ฮอส 6 x 36 95112 ราคา 850 บาท/ตรม.

XL 8 x 40 MP1259 ราคา 790 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 48 เชอร์ริชเบจ ราคา 940.80 บาท/ตรม.

A

D

B

E

C

F

A B C

แมกม่า 6 x 24 T6520/15617 ราคา 499 บาท/ตรม. แมกม่า 6 x 24 M6504/15603 ราคา 499 บาท/ตรม. WDC 6 x 24 AC66BE3L ราคา 499 บาท/ตรม.

D

E F

WDC 6 x 24 AC66BE3D ราคา 499 บาท/ตรม. WDC 6 x 24 AC66BE4L ราคา 499 บาท/ตรม. WDC 6 x 24 AC66BE4D ราคา 499 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

21 HOMESUKKAPAN GUIDE


TILES LIBRARY กระเบื้อง

Pastel Tiles

เพิ่มความสดใสในแบบของคุณ

ดูราเกรส 8 x 16 คาร์นิวัลพิงค์กลาง ราคา 25 บาท/แผ่น

ดูราเกรส 8 x 16 ลีดเดอร์พิงค์ ราคา 239 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 8 x 16 สลิมไวท์ ราคา 259 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 อีเทอร์นิตี้ชมพู ราคา 299 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 ยูกิชมพู ราคา 299 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 อีเทอร์นิตี้ฟลอร่า ราคา 339 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 ฟลาโนฟ้าอ่อน ราคา 299 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 ยูกิกามิ ราคา 339 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 อินเทอร์นิตี้เขียว ราคา 299 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 ยูกิเบจ ราคา 299 บาท/ตรม.

โรแยล 8 x 12 มอลลี่ ราคา 239 บาท/ตรม.

โรแยล 8 x 12 คอลิปโซ่บาเร่ต์ ราคา 239 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 24 ไวท์เฟลอฟ้า ราคา 599 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 24 ไวท์เฟลอพีช ราคา 599 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 24 ไวท์เฟลอเดดโคฟ้า ราคา 599 บาท/ตรม.

โรแยล 8 x 12 ฟลัฟฟี่รัช ราคา 239 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 8 x 12 เท็กซ์ ไทล์คัลเลอร์ฟลู ราคา 229 บาท/ตรม.

คัมพานา 10 x 16 ชาแนลฟ้า ราคา 245 บาท/ตรม.

คัมพานา 10 x 16 ชาแนลเนื้อ ราคา 245 บาท/ตรม.

คัมพานา 10 x 16 แอนนูเช่ชมพู ราคา 205 บาท/ตรม.

HOMESUKKAPAN GUIDE 22

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Wall Tiles

ท�าให้ห้องของคุณอบอวนด้วยดอกไม้นานาพรรณ

TILES

LIBRARY กระเบื้อง

BRECEOMSMETND VECERA 12 x 24 VECERA 12 x 24 VECERA 12 x 24 WG025 สีแดง WG026 สีด�า WG023 สีขาว ราคา 429 บาท/ตรม. ราคา 429 บาท/ตรม. ราคา 399 บาท/ตรม.

LUX 12 x 24 EAC6382 ผนังด�า ราคา 519 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

LUX 12 x 24 LUX 12 x 24 SCG 12 x 24 คอตโต้ 12 x 24 EAC6380 ผนังด�า EA6379 ผนังขาว TA0452W4-1 เคทชมพู ราคา 519 บาท/ตรม. ราคา 490 บาท/ตรม. ราคา 329 บาท/ตรม. ราคา 699 บาท/ตรม. DIGITAL

โรแยล 10 x 16 มาเจนด้าฮาเว่น ราคา 279 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

คัมพานา 10 x 16 บูติก ราคา 245 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

TILE

โรแยล 10 x 16 มาการิต้า ราคา 245 บาท/ตรม.

โรแยล 10 x 16 เพิร์ลลี่เบจ ราคา 259 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 10 x 16 ออร่ามาร์เปิลเบจ ราคา 199 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 10 x 16 ลาวิเวียนสกายบลู ราคา 199 บาท/ตรม.

โรแยล 10 x 16 มาการิต้ากลาง ราคา 65 บาท/แผ่น

โรแยล 10 x 16 เฟิร์ลลี่โรสเซทเมจ ราคา 305 บาท/ตรม.

โรแยล 10 x 16 สกายบลูฮาเว่น ราคา 279 บาท/ตรม.

คัมพานา 10 x 16 คอร์นวอล์ลด�า ราคา 205 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

คัมพานา 10 x 16 ฟรีเซียขาว ราคา 245 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

23 HOMESUKKAPAN GUIDE


TILES LIBRARY กระเบื้อง

Chic Tiles

แต่งเติมมุมโปรดของคุณไนสไตล์ Chic Chic

โสสุโก้ 12 x 12 บัวเบียง ราคา 179 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 ฟิลานูก้าบราวน์ ราคา 179 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 ดอนออร่ากรีน ราคา 179 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 วินด์มิลล์เบจ ราคา 179 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 แอ๊คเซปโทนเกรย์ ราคา 179 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 อิสเทิร์นบูนเกรย์ ราคา 179 บาท/ตรม.

พรีเมี่ยม 12 x 12 เทรนโต้เบจ ราคา 139 บาท/ตรม.

พรีเมี่ยม 12 x 12 เทรนโต้เกรย์ ราคา 139 บาท/ตรม.

คัมพานา 12 x 12 อิเดนเนื้อ ราคา 179 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 12 อาร์ ไจล์เทาเข้ม ราคา 249 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 ดิคาบาลีบราวน์ ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 ร็อคเมนทาบราวน์ ราคา 209 บาท/ตรม.

คัมพานา 16 x 16 ฟินทาเนียเทา ราคา 139 บาท/ตรม.

คัมพานา 16 x 16 ลินคาสเซิลน�้าตาล ราคา 139 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 16 x 16 ครอสโบน ราคา 239 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 แกรนด์เกียวโตไวท์ ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 เกียวโตฟลาวเวอร์ ไวท์ ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 พลาโทรน่าบลู ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 เอเดนปาร์คกรีน ราคา 209 บาท/ตรม.

ดูราเกรส16 x 16 เซ็นโตซ่า ราคา 195 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 20 x 20 แคมเปอร์เทอราคอตต้า ราคา 269 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 20 x 20 แพนเทอร่าบราวน์ ราคา 269 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 20 x 20 มิดแลนด์เกรย์ ราคา 269 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 20 x 20 ฟอร์เวิร์ดบราวน์ ราคา 269 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 20 x 20 ฟอร์เวิร์ดเกรย์ ราคา 269 บาท/ตรม.

HOMESUKKAPAN GUIDE 24

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


TILES LIBRARY

Accessories

LIBRARY

อิฐแก้ว/คิ้ว/จมูกบันได สุดท้ายของงาน จบด้วยความลงตัว กับ คิ้ว จมูกบันไดสวยๆ

กระเบื้อง

อิฐแก้ว

อิฐแก้วประกายแก้ว ราคา

อิฐแก้วพริ้วแก้ว

อิฐแก้วเพชรสุริยัน

49 บาท/ก้อน

ราคา

49 บาท/ก้อน

ราคา

49 บาท/ก้อน

คิ้ว ว 2 เมตร เส้น ราคา 149 บาท/

หลี่ยมเล็ก สีเงิน ยา

ูมิเนียมเ SQK-802075 คิ้วอล

ราคา

ตร

ใหญ่ ยาว 2 เม P-183 คิ้ว PVC

35 บาท/เส้น

STAY COOL ฉนวนกันความร้อน หนา 3 นิ้ว พรีเมี่ยม ราคา

ลาง สีโอ๊ค ยาว

นียมมุมโค้งก TAO90 คิ้วอลูมิเ

2 เมตร เส้น ราคา 99 บาท/

289 บาท/ม้วน

จมูกบันได

O.2 สีเทา ยาว 2

เมตร

ราคา

ราคา

439 บาท/ม้วน

เส้น ราคา 570บาท/

ยม 2 เมตร

ิงอลูมิเนียม สีอลูมิเนี

17 บาท/เส้น

BAS 102021 กรุยเช ราคา 105 บาท/เส้น

2 เมตร

ราคา

15 บาท/เส้น

1.2 เมตร

SN-50 จมูกบันได PVC ยาว 1.2 ราคา

115 บาท/เส้น

นไดอลูมิเนียม สีเงิน

NAS451210 จมูกบั

เมตร

1.2 เมตร เส้น

ราคา 220 บาท/

L-38SS จมูกบันได PVC

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

เส้น

ราคา 165 บาท/

SN-4512 จมูกบันได PVC ยาว

D 30 คิ้ว PVC ยาว

ตร

็อค 1.2 ซ.ม.x 2 เม

ิงอลูมิเนียม ลายมาร

เช DGB 1220-01 กรุย

KAIZEN

VC N SK-06L เซี้ยม P

STAY COOL ฉนวนกันความร้อน หนา 6 นิ้ว พรีเมี่ยม

2.25 เมตร

ราคา

65 บาท/เส้น

25 HOMESUKKAPAN GUIDE


HOMESUKKAPAN GUIDE 26

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


tiles intrend

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา

Pastel COLLECTiON

a

b

c

i

f

h

g

e

d

Sweet with

shower เรื่อง นวพล ภาพ กมล

“สีชมพู” เป็นสีหนึ่งที่ยังเป็น สียอดนิยมในการทำาห้อง สีพาสเทล ด้วยตัวสีชมพูเป็นสีที่หวานอยู่แล้ว ทำาให้เวลา ทำาห้องสีพาสเทลสีชมพูจงึ เป็นสียอดนิยม แต่ถา้ เอาสีชมพู มาใช้ทั่วห้อง อาจทำาให้อารมณ์หวานเกินไปหน่อย ควรใช้ โทนสีชมพูเข้ม-อ่อน และสีขาวหรือสีเบจอ่อนๆ มาร่วมด้วย เหมือนห้องน้ำานี้ เลือกใช้กระเบื้องห้องน้ำาโทนชมพูเข้มและ อ่อน ใช้กระเบื้องลายดอกไม้หวานๆ มาตกแต่งเพิ่มและ เติมอารมณ์สดใสด้วยโมเสคโทนชมพูหวานๆ เป็นห้องที่ ทำาไว้เพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ครับ “Pink” is still the most popular color for pastel style room because of its sweet tone. However, room painted in all pink might give the too much sweet feeling. It would be better to paint along with light and dark pink with white and light beige color. Just like this bathroom. It is painted with dark and light pink and add the atmosphere with tiles in floral pattern and sweet pink mosaic to welcome the coming Valentine’s Day.

a. กระเบือ้ งอีเทอร์นติ ฟ ้ี ลอร่า ขนาด 8x16 COTTO ราคา 339 บาท/กล่อง b.กระเบือ้ งอีเทอร์นติ ช้ี มพู ขนาด 8x16 COTTO ราคา 299 บาท/กล่อง c. กระเบือ้ งสตูดโิ อเบจตัดขอบ ขนาด 6x24 COTTO ราคา 699 บาท/กล่อง d. กระเบื้องเฟธโบนแอนตี้สลีปตัดขอบ ขนาด 24x24 COTTO ราคา 646.92 บาท/กล่อง e. กระเบื้องแอนโทนี่ขาว ขนาด 8x16 COTTO ราคา 299 บาท/กล่อง F. สุขภัณฑ์สีขาว รุ่นลาวิต้า TF-2029-WT AMERICAN STANDARD ราคา 11,500 บาท G. อ่างอาบน้ำาสีขาวโมเมนท์ TF-70130 AMERICAN STANDARD ราคา 12,710 บาท H. อ่างล้างหน้าสีขาววางบนเคาน์เตอร์ WP-F511 AMERICAN STANDARD ราคา 2,890 บาท I. ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ A-6110-978-902 ไอดีล ราคา 8,740 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 28


tiles intrend

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา

Pastel COLLECTiON

a

c

d

b k

h f

g i

j e

Green refresh เรื่อง นวพล ภาพ กมล

สีที่ใช้แล้ว ต้องระวังในการคุมโทนสีให้ดีคือ “สีเขียว” ซึ่งเป็นสีที่นักตกแต่งภายใน ต้องให้น้ำาหนักในการใช้ สี แต่พอใช้สีเขียวมาทำาเป็นสีพาสเทล ทำาให้ลดความแรง ของสี ทำาให้ดูแล้วเบาๆ ไม่หนักมากเท่ากับสีเขียวปกติ ห้องน้ำาห้องนี้ใช้กระเบื้องสีพาสเทล เขียวกับขาวมาปูร่วม กันและตกแต่งด้วยโมเสคทางลายตรง สลับกับสีเขียวเข้มอ่อน เพิม่ ความโดดเด่นให้กบั ห้อง ส่วนการจัดวางสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้าและอ่างอาบน้ำาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เข้ามา ในห้องนี้แล้วรู้สึกผ่อนคลาย สบายตา เหมาะกับยุคสมัยนี้ ทีเ่ ราต้องทำางานแข่งกับเวลา พอกลับมาบ้านมีหอ้ งน้าำ สวยๆ เป็นความสุขที่เราสามารถสร้างได้ในบ้านของเรา “Green” is the color that the interior needs to weigh its tone. But green becomes lighter when it comes to pastel. The bathroom is tiled with green and white pastel and decorated with light and dark green mosaic. The placement of sanitary ware, wash basin and bathtub makes the room more outstanding. Pleasant atmosphere bring happiness to your home.

a. กระเบื้องซอฟท์เขียว HYG ขนาด 8x24 COTTO ราคา 410.40 บาท/กล่อง b.กระเบื้องกลาสสไตรปพ์เขียว COTTO ราคา 175 บาท/แผ่น c. กระเบื้องซอฟท์ขาว HYG ขนาด 8x24 COTTO ราคา 410.40 บาท/กล่อง d. กระเบื้องซอฟท์วีฟขาว HYG ขนาด 8x24 COTTO ราคา 475.20 บาท/กล่อง e. กระเบื้องนีโอแพลงเบจตัดขอบ ขนาด 6x24 COTTO ราคา 650 บาท/กล่อง F. สุขภัณฑ์สขี าว C-107127 COTTO ราคา 19,900 บาท G. อ่างล้างหน้าสีขาววางบนเคาน์เตอร์ C-0005 COTTO ราคา 4,500 บาท H. ก๊อกเดีย่ วอ่างล้างหน้า แบบก้านโยกพร้อมสะดือ CT1142A COTTO ราคา 4,690 บาท I. ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวน (C-0005) VC0201 COTTO ราคา 9,210 บาท J. อ่างอาบน้ำาสีขาว BT10EP(H) COTTO ราคา 11,500 บาท K. ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำา+ฝักบัว CT255C16S41 COTTO ราคา 15,300 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 30


tiles Inspiration

คนหาแรงบันดาลใจใหมๆ…ไปกับเรา

A The Good View Village

รานอาหารกูดวิวใหมที่แมเหียะใชชื่อวา “The Good View Village” พี่หมวดเปนเจาของไดสรางบานเปนหลังๆมีหองคาราโอเกะ เหมาะ กับการประชุมหรืองานเลี้ยง คือเปนแบบ all in one จึงไดรับความ นิยมอยางรวดเร็ว บานคาราโอเกะหลังนี้ใชกระเบื้องคลายกับโลหะ สีสนิมขนาด 60x60 เอามาปูรวมกับหองที่ผนังกออิฐ ไดอารมณ ดิบๆ แตดูดี “The Good View Village” is the restaurant recently open in

Mae Hia, and is owned by Khun Muad. There are karaoke rooms for meeting and party. The karaoke room is tiled with brick and rusty metal sized 60x60.

Get the look

tile

WDC แมกการิตา 6JS007 ขนาด 60x60

ราคา 550 บาท/ตรม.

B Tengoku de cuisine

IN

Restaurant Restaurant เรื่อง นวพล ภาพ กมล

“เทนโกกุ เดอ ควิซีน” รานอาหารญี่ปุนยอดนิยมของเมืองเชียงใหม ไดทําการขยายราน ทําอาหารสไตลปงยางเสียบไม สไตลญี่ปุนอยูติดกัน ซึ่ง “ปาปกส” ไดเลือกกระเบื้องดวย ตนเอง พื้นใชกระเบื้องสีนํ้าตาลเขมลายคลายหิน สวนผนังเลือกใชกระเบื้องลายหินออน ออกโทนสีเบจ-นํ้าตาล ลายเสนเพิ่มความทันสมัยใหกับรานไดอยางดี ตอนเย็นๆ ไมรู จะไปไหนมาทานปงยางเสียบไมกับเบียรเย็นๆ สักแกว มันสุดยอดมากๆครับ “Tengoku de cuisine” is the popular Japanese restaurant in Chiang Mai and it

is now expanded the area with grilled Japanese style restaurant. The tile is selected by “Khun Puek”. The floor is tiled with dark brown while the wall is tiled in beige and brown color which add the modern to the restaurant.

C Garden zone at Talom

Get the look

คัมพานา เจมสสโตนนํ้าตาล ขนาด 16x16

ราคา

189

บาท/ตรม.

“รานอาหารตะลอม เรสเตอรองท” ไดทาํ โซนสวนใหม ดีไซนกงึ่ ปดกึง่ เปด ความรูส กึ เหมือนอยูในบานแตมีอารมณเหมือนอยูในสวน เดนตรง ทางเดินปูดวยกระเบื้องคลายโมเสคสีดําเงา ขนาด 12x24 ดานขางปู กระเบื้องลายไมทําใหโซนใหมแหงนี้นานั่ง chill chill มากๆครับ “Talom restaurant” is now building new garden area which gives the feeling of staying in the house that is expose to nature. The passage way is tile with 12x24 black mosaic. This area is ideal for sit back and relax.

Get the look

Get the look

HOMESUKKAPAN GUIDE 32

เซอเกรส ซาลอนโตแบล็คโมเสคกลอสซี่ ขนาด 12x24

ราคา 574.56 บาท/กลอง


HOMESUKKAPAN GUIDE 36


37 HOMESUKKAPAN GUIDE


บริษัท สโตนบิลด (เชียงใหม) ผูผลิตและจําหนายพื้นคอนกรีตพิมพลายคุณภาพสูง บริษัท สโตนบิ ลล (เชียงใหม ผูผลิดตวและจํ าหนายพื้นคอนกรี ตพิม5พcm ลายคุ ภาพสูองบผิวหนาเนื้องานดวยอะคริลิค เหมาะสมกั บงานตกแต งผิว)ถนน ยความหนาของเนื ้องาน มีกณารเคลื เหมาะกั บ งานตกแต ง ผิ ว ถนน ด ว ยความหนาของเนื อ ้ งาน 5 cm มี ก ารเคลื อ บผิ าเนืนาน ้องานด แท 100 % มีการรับประกันผลงานเรื่องการแตกราว ในชั้นพื้นคอนกรีตพิมวพหน ลาย 2 วปยอะคริลิค แทอ100 ารรัทบี่ หจก. ประกันโฮมสุ ผลงานเรื ว ในชั้นพื- 3้นคอนกรี ตพิLine มพลคุายณนาน ปี - 1524841 สนใจติดตอสอบถามข มูลสิ%นคมีากได ขภัณ่อฑงการแตกร Tel. 053 า126000 หรือ Hot แอน2083 สนใจติดตอสอบถามขอมูลสินคาไดที่ หจก. โฮมสุขภัณฑ Tel. 053-126000-3 หรือ Hot Line คุณแอน 083-1524841

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

¨Ò¡¡ÒÃàÅ×͡㪌 ÊØ¢Àѳ± “ʵÒÏ” ÃØ‹¹»ÃÐËÂÑ´¹éÓ â¹ÇÕµŒÒ

www.starsanitaryware.com


c a d

b

g

h

f e

luxury

beige

HOMESUKKAPAN GUIDE 40


black

bathroom intrend

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา

at one เรื่อง นวพล ภาพ กมล

a

d

e

b

c

“จะถูกหรือแพงต้องแดงไว้ก่อน” นัน่ คือ คำ�ประจำ�สีแดง แต่ ถ้�เรียบหรู ดูดี ต้อง “สีดำ�” ครับ สีดำ�ก็ยังคงเป็นสีที่ได้รับ คว�มนิยมอยู่อย่�งสม่�ำ เสมอ สีอื่นอ�จจะไปและม� แต่สีดำ� ยังคงอยู่ อ�จด้วยตัวสีดำ�เวล�นำ�ไปใช้แล้วทำ�ให้เกิดคว�ม รู้สึกดูดีและหรูหร� ซึ่งก�รใช้สีดำ�ในห้องน้�ำ ต้องระวัง เพร�ะ ถ้�ใช้ปริม�ณม�กไปอ�จทำ�ให้ห้องดูอึดอัด วิธีก�รแก้ไข คือ ห�สีอื่นม�ใช้ร่วมเพื่อลดทอนไม่ให้ห้องดูอึดอัดเกินไป ส่วน พื้นของห้องน้ำ� ส่วนแห้งส�ม�รถใช้กระเบื้องสีดำ�แบบหน้� มันได้ แต่ส่วนเปียกผมแนะนำ�ให้ใช้สีดำ�หน้�แมท เพื่อคว�ม ปลอดภัยของผู้ใช้ ข้อดีของกระเบื้องสีดำ�ในห้องน้�ำ คือ ทำ�ให้ สุขภัณฑ์และอ่�งอ�บน้�ำ ดูโดดเด่น เป็นสง่�ม�กๆ “ไม่เชื่อลองไปทำ�ห้องน้�ำ สีดำ�ที่บ้�นสักห้องนะครับ” “Red always comes first” is the sentence for red color. Anyways, black is the color for gorgeous and it is always luxury and trendy. However, the bathroom painted in black could bring uncomfortable atmosphere. It would be better is black is painted with other color. The bathroom’s floor in dry area can be tiled with gloss black tile but matt black tile is perfect for wet area. Black color turns the sanitary ware and bathtub more outstanding.

a. กระเบื้องชุดทวีกกี้โกลด์ ขนาด 8x24 COTTO ราคา 1,350 บาท/ชุด b.กระเบื้องอัลบาเนียโกล์เด้นเนโร ขนาด 24x24 COTTO ราคา 1,006.56 บาท/กล่อง c. อ่างอาบน้าำ สีขาว รุ่น อีโวค K-18354X-G-0 KOHLER ราคา 112,000 บาท d. อ่างล้างหน้าสีขาว+ขาตั้งสีขาว K-2268X-8 KOHLER ราคา 27,570 บาท e. สุขภัณฑ์สีขาว ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ่น C3-225SEAT K-45549X KOHLER ราคา 49,000 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 42


tempered glass Fitting pvc pearl 100%

9 pvc 100% Swing Door Shower -

Counter PVC 100% 100%

PVC

Premium

www.pearlbathroom.com


Promotion Set

จัดมาเป็นเซ็ทให้เลือกง่าย ซื้อยกชุดคุ้มค่ากว่า

4.5L

+

6L

+

TF-2399NW สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

C-1401 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่งแบบธรรมดา

TF-959S อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง

C-005 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง

ราคา 2,920 บาท/ชุด

3/6L

+

MT33 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง แบบธรรมดา

ราคา 3,190 บาท/ชุด

3.75L

+

K-99293X-S สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

MA302 (B) อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง

K-17298X/K-17299 อ่างล้างหน้าสีขาวแบบแขวนผนัง + ขาตั้งพื้นสีขาว

ราคา 3,190 บาท/ชุด

ราคา 4,390 บาท/ชุด

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

45 HOMESUKKAPAN GUIDE


Sanitary Ware

เลือกสุขภัณฑ์ทุกครั้งควรลองนั่งให้พอใจ

6L

C-13930 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว +ฝารองนั่ง SOFT CLOSE ราคา 2,890 บาท

3/4.2L

TF-2530 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE ราคา 7,590 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 46

3/4.8L

CST300 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE ราคา 4,500 บาท

3/4.5L

NM-2007 ECO สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว +ฝารองนั่งธรรมดา ราคา 3,790 บาท

3/6L

M032 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE ราคา 6,790 บาท

3/4.8L

K-3869X -S-O สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว + ฝารองนั่ง SOFT CLOSE ราคา 15,900 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Bathtub / Urinal

บางวันอยากลงแช่อ่างอาบน�้าและติดโถปัสสาวะชาย เอาใจคุณผู้ชายที่บ้านคุณ

BT234PP อ่างอาบน�้าสีขาว + สะดือป๊อปอัพ ขนาด 120x120 ซม. ราคา 17,900 บาท PA160075BT อ่างอาบน�้าสีขาว + สะดือป๊อปอัพ ขนาด 160x75 ซม. ราคา 8,800 บาท

TF70270P อ่างอาบน�้าสีขาว + สะดือป๊อปอัพ ขนาด 170x75 ซม. ราคา 7,400 บาท

K-5016XET โถปัสสาวะชายสีขาว ราคา 3,220 บาท

C31507DC/AC โถปัสสาวะชายเซนเซอร์สีขาว ราคา 26,990 บาท

UW904 โถปัสสาวะชายสีขาว ราคา 4,890 บาท

TF6727 โถปัสสาวะชายสีขาว+ฟลัชวาล์ว K-99196XET โถปัสสาวะชายสีขาว ราคา 10,900 บาท ราคา 1,190 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

47 HOMESUKKAPAN GUIDE


Wash Basin

ใช้งานหนัก ๆ ควรเลือกอ่างใบใหญ่ ใช้งานเบา ๆ ใบเล็กก็คงพอ

SUMO

B-WC04 อ่างล้างหน้าสีขาว วางบนเคาน์เตอร์ ราคา 990 บาท

K-2661X อ่างล้างหน้าสีขาว วางบนเคาน์เตอร์ ราคา 3,590 บาท

MA241 อ่างล้างหน้าสีขาว วางบนเคาน์เตอร์ ราคา 1,150 บาท

C-02137 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบฝังเคาน์เตอร์ ราคา 2,890 บาท

BSC-17 อ่างล้างหน้าสีขาว วางบนเคาน์เตอร์ ราคา 1,290 บาท

NM-5711 อ่างหน้าหน้าสีขาว แบบฝังเคาน์เตอร์ ราคา 1,890 บาท

LW248JRW/F อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง ราคา 2,600 บาท

K-1129X-1 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบฝังบนเคาน์เตอร์ ราคา 990 บาท

TF-0550/0740 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง + ขาตั้งลอยสีขาว ราคา 2,990 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 48

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Shower Units

แบ่งพื้นที่ในห้องน�้า ให้ลงตัว ด้วยตู้อาบน�้าดีไซน์เก๋ ๆ

ไม่รวม

ไม่รวม

ค่าติดตั้ง

ไม่รวม

ค่าติดตั้ง

ค่าติดตั้ง

ติดตั้งฟรี

ตามพื้นที่ที่ก�าหนด

HAUS PC311-6 ตู้อาบน�้าเฟรมโครเมี่ยม + ถาดรองอาบน�้าสีขาว ขนาด 90x90x200 ซม. ราคา 7,990 บาท

PC213-6L ตู้อาบน�้าเฟรมขาว + ถาดรองอาบน�้าสีขาว ขนาด 120x85x200 ซม. ราคา 11,900 บาท

ไม่รวม

ไม่รวม

ค่าติดตั้ง

K2C120 ฉากกั้นอาบน�้าเฟรมโครเมี่ยม ขนาด 120x185 ซม. ราคา 6,790 บาท

WR6017 ตู้อาบน�้าเฟรมโครเมี่ยม + ถาดรองอาบน�้าสีขาว ขนาด 90x90x200 ซม. ราคา 4,990 บาท

RONDO 100 ตู้อาบน�้าเฟรมเงิน ขนาด 90x185 ซม. ราคา 21,300 บาท

ไม่รวม

ค่าติดตั้ง

ไม่รวม

ค่าติดตั้ง

ONE

HAUS

SLIDE2-C120 ฉากกั้นอาบน�้าเฟรมขาว ขนาด 120x185 ซม. ราคา 3,990 บาท

DR-872 ฉากกั้นบานสไลด์เฟรมโครเมี่ยม ขนาด 120x180 ซม. ราคา 4,690 บาท

ค่าติดตั้ง

FC90 บาน FIX เฟรมโครเมี่ยม ขนาด 90x185 ซม. ราคา 4,090 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

49 HOMESUKKAPAN GUIDE


Bathroom Furniture สวยงามทันสมัยและติดตั้งง่าย ด้วยชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องน�้า

DG-387 เคาน์เตอร์ + อ่างล้างหน้า +กระจก + ตู้วางของ

(ไม่รวมก๊อก) ขนาด 60x48 ซม. ราคา 14,900 บาท

PCP-B004

PCP-C006

เคาน์เตอร์ + อ่างล้างหน้า + กระจก + ชั้นวาง

เคาน์เตอร์ + อ่างล้างหน้า + กระจก + ชั้นวาง

(ไม่รวมก๊อก) ขนาด 60x46 ซม. ราคา 7,590 บาท

HAUS

HAUS

เคาน์เตอร์ + อ่างล้างหน้า + กระจก + ชั้นวาง

เคาน์เตอร์ + อ่างล้างหน้า + กระจก + ชั้นวาง

SP-8068

ขนาด 60x50 ซม. ราคา 13,790 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 50

G7000

(ไม่รวมก๊อก) ขนาด 80x52 ซม. ราคา 3,290 บาท

(ไม่รวมก๊อก) ขนาด 90x47 ซม. ราคา 7,590 บาท

ONE

YQ3031 เคาน์เตอร์ + อ่างล้างหน้า + กระจก + ชั้นวาง

ขนาด 80x51 ซม. ราคา 2,999 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Accessories

ต้องพิถีพิถันในการเลือก ถึงแม้เป็นของชิ้นเล็กแต่ต้องใช้งานทุกวัน

DU007N ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยม +ขอแขวน

ราคา 319 บาท

ADM

TS01WH สายฉีดช�าระสีขาว+สาย+ขอแขวน ราคา 149 บาท

HAUS

JLL.1030 กระจกเงาทรงเหลี่ยม ขนาด 80x60 ซม. ราคา 650 บาท

GD061 กระจกเงาทรงรี ขนาด 60x80 ซม. ราคา 279 บาท

A-6099-HS ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยม 3 ฟังก์ชั่น +ขอแขวน

ราคา 1,090 บาท

H9102 กระจกเงาแกะสลักทรงเหลี่ยม ขนาด 80x60 ซม. ราคา 1,090 บาท

GS-02-271-11

ฝักบัวสายอ่อนสีขาว +ขอแขวน

ราคา 199 บาท

WS-0491PW K-98100X-CP สายฉีดช�าระสีขาว+สาย+ขอแขวน สายฉีดช�าระสีโครเมีย่ ม ราคา 559 บาท +สาย+ขอแขวน

ราคา 599 บาท

BSS20H30 ราวเลื่อน + ฝักบัว 3 ฟังก์ชั่น ราคา 1,090 บาท

GA03-325-50

สายฉีดช�าระสีโครเมี่ยม +สาย+ขอแขวน

ราคา 275 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

51 HOMESUKKAPAN GUIDE


Faucet / Rain Shower จะเลือกใช้ก๊อกน�้าเย็นอย่างเดียว หรือก๊อกผสมก็ลงตัวทุกดีไซน์

SF-110J ก๊อกซิงค์ผสมเคาน์เตอร์

ราคา 2,775 บาท

CT2148A ก๊อกผสมยืนอาบน�้า

ราคา 2,590 บาท

MEIN

PAM120 HFVSP-200091 ก๊อกอ่างล้างหน้าน�้าเย็นทรงสูง ก๊อกอ่างล้างหน้าน�า้ เย็น ราคา 1,599 บาท ราคา 759 บาท

006CI ชุดเรนชาวเวอร์ใช้กับเครื่องท�าน�้าอุ่น

ราคา 2,199 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 52

RSW 14 ชุดเรนชาวเวอร์

ราคา 6,990 บาท

TTMR301K ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบน�้า

K-37301X-4-CP ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าก้านโยก

A-J55-10 ก๊อกอ่างล้างหน้าน�้าเย็น

CF-26-610-50 ก๊อกอ่างล้างหน้าน�้าเย็นก้านโยก

ราคา 3,600 บาท

ราคา 1,190 บาท

ราคา 3,690 บาท

ราคา 990 บาท

RS-001-000 + MJ41-50 ชุดเรนชาวเวอร์

ราคา 5,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Accessories

อย่ามองข้ามความส�าคัญกับอุปกรณ์ห้องน�้า

TP-117BL ที่ใส่กระดาษช�าระ DORAMON ราคา 149 บาท

FS030 ที่ใส่กระดาษช�าระ JUMBO ราคา 169 บาท

AN-0024 ถังขยะพลาสติกฝาหมุนทรงกลม 5L ราคา 99 บาท

ADM

TK46 มูลี่ประตู ราคา 269 บาท

TS-26 ฝารองนั่งบนชักโครกส�าหรับเด็ก ราคา 195 บาท

CAMEL

HOME

LS-700 ชุดฟลัชวาล์วพร้อมอุปกรณ์ ราคา 299 บาท

HK-8303 ชุดก๊อกอ่างล้างหน้า + อุปกรณ์ ราคา 499 บาท

76244 ที่ใส่สบู่เหลว + ตะแกรงวางของ สีโครเมี่ยม ราคา 999 บาท

GB-3327-2B L/R ราวมือจับกันลื่น 32 มม. ราคา 2,299 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

53 HOMESUKKAPAN GUIDE


HOMESUKKAPAN GUIDE 56


shopping guide

ช้อปปิง ้ ...ไปกับเรา

Muang Decoration

(เมือง)

เรื่อง นวพล ภาพ กันธนาวัชญ์

ของใช้ในบ้านสมัยเรายังเป็นเด็กๆ (คนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป) บางอย่างก็ยังคงใช้กันอยู่ แต่บางอย่างก็ถูกแทนที่ด้วยเครื่องใช้ ไฟฟ้า เช่น “กระติกน�า้ ร้อน”ถูกแทนด้วยกระติกน�า้ ร้อนไฟฟ้า “ปิ่นโต” ถูกทดแทนด้วยกล่องโฟมหรือถุงพลาสติกแต่ตอนนี้ การมีของ ใช้เก่าๆ รุ่นพ่อแม่เรามาตกแต่งในบ้าน ท�าให้อารมณ์เก่าๆ ของ วันวานได้กลับมาอยู่ใกล้ๆ เรามีความสุขใจทุกครั้งกับความทรง จ�าดีๆ กับสิ่งของเหล่านี้

ถาดสังกะสีเคลือบสีแดง ขนาด 30 นิ้ว ราคา 80 บาท

Houseware when I was young, some are still remain while some are replaced with electricity. For example, hot pot is replaced with electric hot pot. The lunch box is replaced with foam or plastic bag but now the antique stuffs are used for home decoration giving the sense of nostalgia. หม้ออวยหูหิ้ว ใบเล็ก ราคา 180 บาท

กระติกน�้าร้อน ราคา 200 บาท

ถ้วยน�้าชาเซรามิค ลายมังกร ราคา 10 บาท

ถาดน�้าชาเซรามิค ลายดอกโบตั๋น ราคา 40 บาท

แก้วสังกะสีเคลือบ ทรงดั้งเดิม ขนาด 8 ซม. ราคา 80 บาท

พัดสาน ราคา 25 บาท

ปิ่นโตเถาเล็ก 3 ชั้น ราคา 250 บาท

WHERE TO BUY ? ตลาดต้นล�าไย ร้านบุญไทยพานิช โทร. 0 5323 3476 | ร้านสีวลี (เจ้แอ๊ด) โทร. 08 3580 9412 ตลาดวโรรส ร้านลุงเสนอ โทร. 0 5323 2179 | ร้านนงนุช | ร้านลุงละอ่อน HOMESUKKAPAN GUIDE 58


special column

เยีย ่ มบ้านลูกค้า

meets

modern

nature natural

ทันสมัยไปกับธรรมชาติ

เรื่อง นวพล ภาพ กมล

การสร้างบ้านหลังหนึ่งนอกจากต้องมีเงิน ที่ต้องใช้ในการก่อสร้างบ้านแล้ว แรงบันดาลใจก็เป็นส่วนสำาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าเงินนะครับ เพราะถ้าใช้เงินสร้าง บ้านอย่างเดียวก็ได้แค่บ้าน แต่ถ้าเราใช้แรงบันดาลใจของเราไปด้วยก็ได้ตัว ตนของเราอยูใ่ นบ้าน ซึง่ จะไม่เหมือนใคร “ถ้าเราชอบใช้ชวี ติ แบบไหน บ้านก็จะ สะท้อนบุคลิกของเจ้าของบ้านออกมาด้วย” เหมือนอย่างบ้าน “คุณพลอย ชิดจันทร์ ห่ง” ซึง่ ต้องขอบอกว่าใช้เวลาสร้าง นานกว่าบ้านปกติ เจ้าของบ้านค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ตัง้ แต่การออกแบบก่อสร้างจนถึงการปูวสั ดุปดิ ผิวอย่างกระเบือ้ ง คุณพลอย ก็เลือกเองและทีส่ าำ คัญสุดใช้ชา่ งปูกระเบือ้ งมืออาชีพ ผมเห็นกระเบือ้ งแล้วถ้า ไม่ใช้ช่างมืออาชีพฝีมือดีๆ ทำาออกมาจะไม่เนี้ยบแบบนี้แน่นอน เช่น ห้องน้ำาเด็ก ที่เอาโมเสคมาปูพื้นทำาออกมาได้เนี้ยบมากๆ อันนี้คือเรื่องที่ต้องขอชมเชย เจ้าของบ้านครับ บ้านคุณพลอยเป็นบ้าน Modern Style มี 2 ชัน้ ชัน้ ล่างมี ห้องรับแขกขนาดใหญ่ ห้องครัว ห้องเล่นเด็ก มีหอ้ งนอนแขกอยู่ 2 ห้อง ทุกห้องมีหอ้ งน้ำาในตัวและสุขภัณฑ์เลือกใช้ระบบ Auto การตกแต่งเรียบง่าย แต่หรูหรา ด้วยตัววัสดุที่ใช้เน้นวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไม้จริงและหิน Not just money that is needed to build the house, inspiration is also important because it reflects the personality of the home owner. Just like the sweet home of “Khun Ploy Chidjun Hung” that took quite a long time to build. she takes attention to every detail from design through construction. Importantly she has carefully chosen the professional artisan, her home therefore comes out with excellent work. For example, kid’s bahtroom which is perfectly tiled with mosaic. Her modern style home has 2 storey. The large living room, kitchen, children’s room and 2 bedrooms for quests are in downstair. Each room has bathroom with automatic system sanitaryware. The decoration is simply but elegant thanks to natural materials, including wood and stone. HOMESUKKAPAN GUIDE 62

OWNER

คุณพลอย ชิดจันทร์ ห่ง

ARCHITECT บริษัท ไตร สถาปนิก จำากัด INTERIOR

บริษัท ไตร สถาปนิก จำากัด


ห้องรับแขก

,

ห้องรับประท�นอ�ห�ร

ห้องที่เต็มไปด้วยคว�มสุขของเด็กๆ

,

ห้องน้ำ�ชั้นล่�ง

63 HOMESUKKAPAN GUIDE


ห้องนอนคุณพลอย

ห้องน้ำาของลูกสาว

ห้องนอนของลูกสาว มุมอ่านหนังสือที่เงียบ และเป็นส่วนตัว

ห้องน้ำาส่วนตัวของคุณพลอยและสามี

ขึ้นไปชั้นที่ 2 ต้องขอบอกว่า นี่คือ โรงแรมหรือบ้าน (อิอิ) มีทง้ั หมด 5 ห้องนอน ประกอบด้วยห้องนอนใหญ่คณ ุ พลอย และคุณเคน ห้องนี้เก๋มากๆ ที่ห้องน้ำามีสุขภัณฑ์ 2 ตัวแยก กันไปเลยว่าเป็นของคุณพลอย 1 ตัว และคุณเคน 1 ตัว (ไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องการฉี่ของผู้ชาย) ถือว่าเป็นไอเดีย ที่ดีมากๆ ส่วนห้องนอนลูกๆ มีทั้งหมด 4 ห้อง คุณพลอย กับคุณเคนมีแผนสร้างครอบครัวใหญ่ เลยวางแผนทำาห้อง เตรียมไว้ ตอนนี้สมาชิกตัวน้อยๆในบ้านมี 3 คนแล้วครับ มีน้องชิโน่, น้องชิลลี่ , น้องชีต้าร์ และอีกไม่นานสมาชิกคน ใหม่ของบ้านก็จะลืมตาดูโลกแล้ว ต่อไปครอบครัวนีน้ า่ จะ เป็นอะไร ที่สนุกสนานแน่ นึกภาพคุณพลอยพาเด็กๆ ไป ทานข้าวนอกบ้าน คงจับปูใส่กระด้งแน่เลย หายากมากๆ ครับที่ในสมัยนี้ที่ยังมีคนคิดสร้างครอบครัวใหญ่ ต้องขอ ชมเชยในความเป็นแม่ของคุณพลอยด้วยครับ ด้านข้างๆ ชั้น 2 เป็นลานเปิดโล่งมีลานให้เด็กๆ วิ่งเล่นกัน พื้นปูด้วยไม้ผสมกับก้อนกรวดขาวเล็กๆ ดูสะอาดน่าเล่น มาก บริเวณนี้เองมีบันไดขึ้นไปเป็นห้องอ่านหนังสือ ซึ่งเป็น กระจกเปิดมุมมองให้เห็นวิวดอยสุเทพสวยงามและยังมอง เห็นเด็กๆ เล่นกันด้วย ต้องขอบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ นอกจากจะตั้งใจสร้างบ้านแล้วและยังสร้างครอบครัวด้วย บ้านจึงถูกออกแบบมาเพือ่ การใช้งานของทุกคนในบ้านอย่าง ลงตัว

พื้นที่สีเขียว มีให้เห็นรอบ ๆ ตัวบ้าน The second floor has 5 bathrooms including the large bedroom which is belong to Khun Ploy and Khun Ken. There is also a bathroom inside with separately sanitary ware for male and female. There are 4 bedrooms for children. Both have planned to build the big family and now they have 3 kids who are Chino, Chili and Chitha and their new member is soon to be born. It is hardly seen such a big family nowadays. It could be fun with many kids. The space next to the second floor is an open air courtyard. The floor is tiled with small white pebbles. There is a ladder to the reading room surrounded by glass wall overlooking to Doi Suthep. This sweet home is not only build for family members but also for happiness. HOMESUKKAPAN GUIDE 64


RA 102018BH ( )

14,990.RA 102018C ( )

RA 101390BH ( ) ( v) 2,890.-

RA 102215BH ( RA 102320C (

) 4,390.-

RA 503290BH ( RA 503290C (

) ( v) 3,190.) 3,190.-

RA 102215BH ( RA 102215C (

2,890.) 2,890.) ( v)

) ( v)

2,890.-

RA 101390C (

2,890.-

)

12,990.-

RA 503223BH ( RA 503223C (

) ( v) 3,190.) 3,190.-

RA 101725BH ( RA 101725C (

RA 102168BH ( ) RA 9519T01078BH

1,490.-

RA 9519T01080BH

990.-

24,990.RA 102168C ( )

RA 9519T01079BH

2,290.-

19,990.-

RA 9519T02078BH

3,990.-

RA 9519T05078BH

1,390.-

RA 9519T03078BH

590.-

) ( v) 4,200.) 3,900.-


67 HOMESUKKAPAN GUIDE


อร่อยเด็ด 7 ย่านดัง

Lanna Sty le โฮมสุขภัณฑ์ไกด์ต้อนรับปี 2558 ด้วยคอลัมน์ใหม่เอาใจ คนชอบทานของอร่อย โดยเราแนะน�าร้านอร่อยจริง ๆ มาให้ผู้อ่านไปชิม ฉบับนี้เราจะพาไปชิม “ข้าวซอยและ ขนมจีนน�้าเงี้ยว” เจ้าเด็ด ที่เราคัดมาแบบไม่เน้น หน้าตาร้าน แต่เน้นที่รสชาติครับ

Noodle

กินเส้น แบบล้านนา เรื่อง นวพล ภาพ ไอรินรัตน์

Home Sukkapan Guide welcomes New Year with new column special for those who like eating out. We would recommend must visit restaurants around town. This issue will take you to “Khao Sawy” (Northern Thai Noodle Curry Soup) and “Kanom Jeen Nam Ngeaw” (Rice Noodle with spicy pork sauce) which are so delicious.

ร้านข้าวซอยหนองฮ่อ

Location ตรงข้ามสนามกีฬาทหาร มทบ.๓๓ ( สนามม้าหนองฮ่อ) ถนนโชตนา / Chotana road. Food ข้าวซอย หมู, ไก่, เนื้อ, ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวราดแกง Price : 30 - 50 Bath Open Daily : 8 a.m. - 5 p.m. Tel : 08 1530 4874

ร้านข้าวซอยอิสลาม Location อยู่ในชุมชนอิสสามใกล้ๆ ถนนเจริญประเทศ ซอย1 ย่านไนท์บาร์ซ่าร์ / Soi 1 Charoen Prathet Road Food ข้าวซอยไก่ เนื้อ ลูกชิ้น มังสวิรัติ ข้าวหมกเนื้อ ข้าวหมก แพะ ซุปหางวัว และเด็ดสุดคือสลัดแขก Price : 40 Bath Open Daily : 8 a.m. - 5 p.m. Tel : 0 5327 1484 HOMESUKKAPAN GUIDE 72

ร้านข้าวซอยนิมมาน Location ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย7 soi 7 Nimmanhaemin Road. Food ข้าวซอยไส้อั่ว ข้าวซอยไก่ ข้าวซอยทะเล ขนมจีน น�้าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แคบหมู และแกงฮังเล Price : 55 Bath Open Daily : 11 a.m. - 8 p.m. Tel : 08 8090 1370


น�้าเงี้ยวเวียงเก่า (ยายแอ๋ว) Location CBP บิสสิเนสพาร์ค อยู่ติดคอนโด Fifth Avenue CBP (Chiang Mai Business Park) close to Fifth Avenue Condo Food ขนมจีนน�้าเงี้ยว (สูตรเชียงแสน) Price : ธรรมดา 30 พิเศษ 35 Bath Open : 10 a.m. – 5 p.m. Closed on sunday Tel : 08 3575 5823

ร้านขนมจีนสันป่าข่อย Location ตลาดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Sanpakoi market near the Kawila Military Camp Food ขนมจีนน�้าเงี้ยว แกงเผ็ดหมู ขนมจีนน�้ายา แกงเผ็ดเนื้อ ขนมจีนแกงเผ็ดเนื้อ

ร้านข้าวซอยแม่สาย Location ถ.ราชพฤกษ์ ต�าบลช้างเผือก ตรงข้ามร้านเฮือนม่วนใจ๋ Ratchaphruek Road ,beside the Huen muan jai (northern food)

Price : 15 - 20 Bath Open : 4 p.m. – 4 a.m. Closed on sunday Tel : 08 1883 5823

Food ข้าวซอยไก่ ข้าวซอยแม่สาย ขนมจีนน�้าเงี้ยว ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู Price : 30 - 40 Bath Open : 8 a.m. – 4 p.m. Closed on sunday Tel : 0 5321 3284

ข้าวซอยบ้านบัวลอย Location ทางไปน�้าตกแม่สาอยู่ขวามือก่อนกลับเข้าเมือง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ MaeRim Chiangmai Food ข้าวซอย ก๋วยเตี๋ยว Price : 40 - 45 Bath Open : daily 9 a.m. – 6 p.m. Tel : 08 9635 5888 73 HOMESUKKAPAN GUIDE


Set

ชุดเครื่องครัว

"มาเป็นชุด สุดคุ้มกว่าแยก"

KV 737X90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส/กระจก

VC 75 เตาแก๊สกระจก 2 หัว

DJE 90 เครื่องดูดควันสีสแตนเลส

LUX 78 3G AI AL เตาแก๊สกระจก 3 หัว

ราคา 17,900 บาท/SET

ราคา 15,900 บาท/SET

FD 6005 A 604XS เครื่องดูดควันมาตรฐาน สีสแตนเลส

FHD 301 302 CT เตาแก๊สไฟฟ้าเซรามิค 2 หัว

ราคา 8,990 บาท/SET

495.06.100 เตาแก๊สกระจก 2 หัว+ เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส/กระจก

ราคา 9,900 บาท/SET กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

77 HOMESUKKAPAN GUIDE


Hood

เครื่องดูดควัน

"เลือกแบบไหนอยู่ที่การใช้งานของคุณ ว่าชอบท�าอาหารไทยหรือเทศ"

CG90C-TM เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส/กระจก ราคา 8,900 บาท

LDA 90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส/กระจก ราคา 9,900 บาท

K 634 XS90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส/กระจก ราคา 13,900 บาท

HC-CVGP-90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส/กระจก ราคา 10,990 บาท

FSL 905 BK เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส/กระจก ราคา 25,900 บาท

TNP HD 60 DGGB เครื่องดูดควันมาตรฐานกระจก ราคา 6,990 บาท

539.89.295 เครื่องดูดควันแบบกระโจมกระจก ราคา 18,900 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 78

AX 295XS F90 เครื่องดูดควันแบบกระโจม สีสแตนเลส/กระจก ราคา 19,900 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Sink

ซิงค์ล้างจาน "ท�าอาหารเสร็จแล้ว ล้างจานในซิงค์ ใช้งานสะดวก"

RIO 1200/500 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 2,990 บาท

DLS 200 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พัก+สะดือ+ก๊อก

ราคา 4,390 บาท

567.20.012 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 4,250 บาท

BAHIA 1C ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุมใหญ่ +สะดือ+ก๊อก+ถาดสแตนเลส ราคา 5,990 บาท

FJM 10050 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 1,390 บาท

TNS HM 1050 SS ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พัก +สะดือ+ก๊อก ราคา 2,190 บาท

GEX 621 RHD ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 3,990 บาท

ATP 834 ST ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พัก+สะดือ+ก๊อก ราคา 1,790 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

79 HOMESUKKAPAN GUIDE


Oven เตาอบ

"หัดท�าขนมอร่อยๆ ให้คนที่คุณรัก หลงเสน่ห์ในตัวคุณ"

FO 5005 M 56XS เตาอบ 5 โปรแกรม

9FE1-VW เตาอบ 9 โปรแกรม

ราคา 12,900 บาท

TNP DG 558 S เตาอบ 8 โปรแกรม

ราคา 19,900 บาท

SF 372X เตาอบ 9 โปรแกรม

ราคา 19,900 บาท

GLOW II เตาอบ 8 โปรแกรม

535.00.310 เตาอบ 6 โปรแกรม ราคา 18,900 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 80

ราคา 28,900 บาท

ราคา 12,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Hob เตาแก๊ส

"เลือกเตาดีๆ เพื่อท�าอาหาร ของคุณให้อร่อย"

GS 73 2G AI AL เตาแก๊สกระจก 2 หัว ราคา 5,990 บาท

538.02.523 เตาแก๊สกระจก 2 หัว ราคา 7,290 บาท

TNP FLORA 3 GBT เตาแก๊สกระจก 3 หัว ราคา 9,590 บาท

HV64.2 เตาไฟฟ้าเซรามิค 4 หัว

FHT 571 603 CT เตาไฟฟ้าเซรามิค 3 หัว ราคา 16,900 บาท

HB70-2WK/MSE เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว ราคา 4,990 บาท

FV 31-HO เตาไฟฟ้าเซรามิค 3 หัว

ราคา 17,900 บาท

A88-201 เตาแก๊สกระจก 2 หัว ราคา 13,900 บาท

ราคา 8,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

81 HOMESUKKAPAN GUIDE


Sink Door

บานซิงค์/ตู้แขวน "เลือกไม้ หรือ PVC ก็สวยงามลงตัว ในสไตล์ของคุณ"

S608LL บานซิงค์ไม้คู่บานเกล็ดผสม สีเชอรี่ ราคา 4,100 บาท ขนาด 60x80 ซม.

W608 ตู้แขวนไม้คู่บานทึบตรง สีเชอรี่ ขนาด 60x80 ซม. ราคา 5,050 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 82

KWR-W-MG-6080X-RW ตู้แขวนไม้คู่เกล็ดกระจกผสม สีไม้แดง ขนาด 60x80 ซม. ราคา 4,655 บาท

KWR-S-MV-6080X-RW บานซิงค์ ไม้คู่บานเกล็ดผสม สีไม้แดง ขนาด 60x80 ซม. ราคา 2,895 บาท

PLATINUM เพิร์ล บานซิงค์ PVC คู่ สีโอ๊คด�า ขนาด 88x65 ซม. ราคา 2,395 บาท

บานซิงค์ PVC คู่ รูปโค้ง สีครีม ขนาด 60x80 ซม. ราคา 750 บาท

PLATINUM โนวา ตู้แขวน PVC คู่ สีโอ๊คด�า ราคา 3,250 บาท ขนาด 88x65 ซม.

บานซิงค์ PVC คู่ ลายกล้วยไม้ สีขาว ขนาด 85x66.5 ซม. ราคา 1,115 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


kitchen inspiration

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา

g c e

b d

a

f

g

classic

dark

brown kitchen

สีของไม้ยังคงเป็นอะไร ที่ไม่มียุคสมัย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ คุณค่า ของไม้ก็ยังคงอยู่ นี่คือ เหตุผลที่เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยังได้รับความนิยมอยู่ทุกยุค ทุกสมัย เพียงแต่ว่าสีของไม้อาจจะมีบางช่วงที่นิยมโทนสีเข้มๆ บางช่วงนิยม โทนสีออ่ นๆ เบาๆ ก็มผี ลจากกระแสของการตกแต่งในช่วงนัน้ ๆ ห้องครัวห้องนี้ ตกแต่งด้วยครัวไม้สีน้ำาตาลเข้ม การวางรูปแบบครัวเป็นตัวยู มีมินิไอซ์แลนด์ ส่วนหนึ่ง และจัดอุปกรณ์ครัวได้แก่ เตาอบ ไมโครเวฟ เตาแก๊ส เครื่องดูดควัน ได้สวยงามและลงตัว ทำาให้ห้องครัวห้องนี้ “คลาสสิคและสวยอยู่ได้นานๆ” Wood color is timeless and priceless. That is why wooden furniture is still popular. It depends the trends which soft or dark tone would match the decoration. This kitchen is decorated in dark tone with U pattern. There are mini island with perfect arrangement of kitchen equipments such as oven, microwave, hob and hood. This makes the kitchen “Classic and beautiful for last long.”

เรื่อง นวพล ภาพ กมล

a. หินแกรนิต RG028 ดำ� 60x1.00 ม. เกล็ดทอง นเรศ ราคา 4,300 บาท/เมตร b.กระเบื้อง ทร�วิสคูล ขน�ด 8x16 COTTO ราคา 90 บาท/แผ่น c. เครื่องดูดควัน 2CC-239X ฟ�กอร์ ราคา 6,990 บาท d. เต�ไฟฟ้� 4 หัว FV41-HO Forkit ราคา 15,900 บาท e. ไมโครเวฟ MWB-23AEGX ฟ�กอร์ ราคา 19,900 บาท f. เต�อบ 7FM1-V W Forkit ราคา 16,900 บาท G. ชุดครัวสำ�เร็จรูป KITZCHO ราคา สอบถามได้ที่โฮมสุขภัณฑ์ HOMESUKKAPAN GUIDE 84


HOMESUKKAPAN GUIDE 86


ของกิน ๋ ลำ�

อยูต ่ ค ้ี นมัก

คัว ่ แคไก่

chicken mixed

vegetable with Northern Spices

เรื่อง นวพล ภ�พ กมล

อาหารเหนือส่วนมากจะเป็นอาหารที่เป็นผักมากว่าเนื้อสัตว์ เพราะเป็นของ หาง่ายได้ตามรอบๆ บ้าน ตอนผมเป็นเด็ก แม่มักใช้ให้ไปเด็ดผักตามรอบ บ้านเราและของญาติพี่น้องคือการเดินเข้าไปขอกันนี่ล่ะ เป็นความเป็นอยู่ของ วิถีชีวิตของคนชนบท ซึ่งตอนนี้ก็ถูกสังคมเมืองกลืนไปเรื่อยๆ ทุกบ้านต้องมี รั้วคอนกรีตล้อมบ้านทำาให้ผักที่เลื้อยขึ้นตามรั้วไม้ได้หายไป ทุกคนต้องไปซื้อ ผักกินที่ตลาด แต่ผมว่าสักวันอดีตที่เราเคยเห็นจะกลับมา เพราะคนจะเข้าหา ธรรมชาติและใช้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้น เรามาเข้าเรื่องอาหารเมืองวันนี้ “เมนู คั่วแคไก่” คั่ว ทางเหนือก็คือ ทำาให้น้ำาแกงขลุกขลิก ถ้าแกง น้ำาต้องเยอะ ถ้า ใครชอบทานรสชาติเข้มข้นแนะนำาให้ทานคั่วแคครับ ผักที่ใช้เป็นผักที่ไม่ใช้สาร เคมีหาได้ตามรั้วบ้าน (ถ้ามี) เคล็ดลับอยู่ที่ “พริกแกงต้องหอมและใช้ไก่บ้าน” เมนูนต้ี อ้ งบอกว่าเป็นเมนู รวมฮิตผักเมืองจริงๆ และดีตอ่ สุขภาพมากๆ Northern food is mostly vegetable more than meat because it is easy to find around the house. When I was a kid, I got vegetables by asking from neighbor’s garden. But nowadays, way of lives of rural people has been changed. Almost every house has concrete wall and climber has hardly been found. We need to go to the market. However, I believe that old time would return. People would get closer to nature. Anyway, let talk about northern menu “Chicken mixed vegetable with Northern Spices”. ‘Kua’ in northern language means delicate curry. For those who prefer strong flavor, KuaKae is highly recommended. It is cooked with non-chemical vegetable which can be found around home. The dish contains mixed vegetables that are good for health.

วิธท ี �ำ

ส่วนผสมเครือ ่ งแกง

Ingredients for curry

1 2 3

พริกแห้ง 10 - 15 เม็ด Dried chili กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ Shrimp paste 1 tablespoon หัวหอมแดง4 – 5 หัว Shallots 4-5 pcs.

ผักชนิดต่�งๆ 1 2 3 4 5

4 5 6

6 7 8 9 10

ผักขี้หูด / Caudatus Alef พริกขีห้ นู / Bird’s Eye Chili ยอดมะพร้าวอ่อน Young coconut ant ผักชีฝรั่งหั่น / Parsley เนื้อไก่หั่นพอดีคำา 1 ตัว Shredded chicken.

WHERE TO COOKING ?

ขอขอบคุณ : ร้านตะล่อม (Talom Restaurant) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำา HOMESUKKAPAN GUIDE 88

1

กระเทียม 3 กลีบ Garlic 3 cloves ขมิ้น หั่นเป็นชิ้นบางๆ Sliced turmeric น้ำาปลา / Fish Sauce

vegetable

ถั่วฝักยาว / Cow-pea เห็ดหูหนู /Jew’s ear mushroom ใบตำาลึง / lvy Gourd ใบชะอม / Acacia มะเขือพวง/ Turkey berry

cooking ตัง้ กระทะพอร้อนแล้วเทน้ำ�มัน พร้อมพริกแกงที่ เตรียมไว้ ต�มด้วยเนือ้ ไก่ผดั กับพริกแกงพอให้ เข้�เนือ้ Heat the pan. Add oil and curry paste followed by chicken and fry with chili paste.

2

ใส่น้ำ�เปล่�พอแค่ทว่ มไก่ แล้วเติมน้ำ�ปล� คนให้ เข้�กัน เปิดไฟกล�ง ผัดให้ไก่สกุ ใช้ฝ�ปิดทิง้ ไว้ สักพัก

Add water over the chicken. Then add the fish sauce. Heat with medium fire. 3

ใส่ผกั ทุกชนิดทีเ่ ตรียมไว้ ผัดให้เข้�กัน แล้วปิดฝ� ให้ผกั พอสุก ตักใส่จ�นพร้อมรับประท�นได้ Add all vegetables, stir them together and put the cover on it. Serve well and enjoy.


let’s cooking

fried

ม�เข้�ครัวกันเถอะ

sweet

and sour shrimp ผัดเปรีย ้ วหวานกุง ้ เรื่อง นวพล ภาพ กมล

ถ้�เร�นึกถึงอ�ห�รทีม่ สี สี นั ส่วนม�กทีเ่ ร�จะนึกถึงก็คอื “สลัดผัก” ที่เอ�ผักหล�กหล�ยสีม�รวมกัน แต่ถ้�ไม่ใช่สลัดล่ะ ต้องนี่ เลยครับ “ผัดเปรี้ยวหว�น” สีสันสวยๆของพริกหยวก หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศและกุง้ ทำ�ให้อ�ห�รจ�นนีม้ สี สี นั น่�รับประท�น วิธีก�รก็ทำ�ไม่ย�กครับ จะให้สวยง�มต้องหั่นผักต่�งๆ เป็นชิ้น ใหญ่หน่อยและใช้กุ้งตัวใหญ่ จะทำ�ให้เวล�ผัดออกม�แล้วมัน อดใจไม่ไหวต้องท�น ว่�แล้วลงมือทำ�กันเลยครับ When thinking of colorful food, I always think of Salad. But if Salad is an exceptional, “Sweet and sour” would come to my mind. The color of sweet pepper, onion, tomato and shrimp make the dish more delectable. Just slice the veggies into bigger pieces and fried with big shrimp and enjoy!

วิธท ี �ำ

cooking 1

ส่วนผสม

ingredient น้ำ�มัน 2 ช้อนโต๊ะ

7

กระเทียมสับ 4-5 กลีบ

8

3

กุ้งครึ่งกิโล (แกะเปลือก)

9

4

น้ำ�ปล�

10

5

น้ำ�ต�ลทร�ย

11

ซีอิ๊วข�ว ½ ช้อนโต๊ะ

12

1

Oil 2 tablespoons 2

Minced garlic 4-5 cloves Shrimp ½ kilogram

ซอสมะเขือเทศ แตงกว� (หั่นขว�ง) Sliced cucumber

2

สับปะรด (หั่นชิ้นเล็ก)

Sliced pineapple

มะเขือเทศ 3-4 ลูก (หั่นต�มย�ว) Sliced tomatoes 3-4

Sugar 6

Put the pan on fire. Pour oil into it, followed by garlic, onion, pineapple, cucumber and Eringi mushroom.

Ketchup

Fish sauce

เติมน้ำ�สต๊อกนิดหน่อย ต�มด้วยกุง้ แล้ว ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ น้ำ�ต�ล ซีอว๊ิ ข�ว และน้ำ�ปล�นิดหน่อย Add chicken stock followed by shrimp and tomato sauce, sugar, soy sauce and fish sauce.

หอมหัวใหญ่ 1/2 หัว (หั่นต�มย�ว) Sliced onion 1/2

Soy sauce ½ tablespoon

เปิดไฟตัง้ กระทะใส่น้ำ�มันพืช นำ�กระเทียมใส่ลงไป เจียวจนเริม่ เหลือง ต�มด้วยหอมหัวใหญ่ สับปะรด แตงกว� เห็ดออรินจิ ผัดคลุกเคล้�ให้เข้�กัน

ต้นหอมหั่นท่อน 2-3 ต้น

Sliced spring onions 2-3 13

เห็ดออรินจิ (หั่นต�มย�ว)

Sliced eringi mushroom

3

เมือ่ ปรุงได้ทแ่ี ล้ว ผัดประม�ณ 1 น�ที ใส่มะเขือเทศลงไป แล้วปิดไฟ ใส่ตน้ หอมแล้วผัดให้เข้�กัน ตักใส่จ�นพร้อมเสิรฟ ์

Cook for 1 minute. Then, put tomatoes into the pan. Turn off the gas. Add spring onion and serve well!

WHERE TO COOKING ? ขอขอบคุณ ร้�นตะล่อมบิสโทร (Talom Bistro) ที่เอื้อเฟื้อสถ�นที่ถ่�ยทำ�


Laminate Wood ไม้ลามิเนต

"มาท�าให้บ้านคุณ อบอุ่นด้วยอารมณ์ไม้"

ไม้พื้น FLOOR PLUS 8 มิล

ไม้พื้น FLOOR PLUS 8 มิล

ราคา 490 บาท/ตรม.

ราคา 490 บาท/ตรม.

CHERRY

WALNUT

ไม้พื้น FLOOR PLUS 8 มิล WHITE TEAK

ไม้พื้น FLOOR PLUS 8 มิล OAK

ราคา 490 บาท/ตรม.

ราคา 490 บาท/ตรม.

ไม้พื้น FLOOR PLUS 12 มิล ELITE MAHOGANY

ไม้พื้น FLOOR PLUS 12 มิล BEECH

ไม้พื้น MOTIF 12 มิล VANILA OAK

ไม้พื้น MOTIF 12 มิล BLACK TEAK

ไม้พื้น LAMENA 8 มิล MD-1072

ไม้พื้น LAMENA 8 มิล AD-1064

ไม้พื้น FLOOR PLUS 8 มิล MD 1072

ไม้พื้น FLOOR PLUS 8 มิล MD 1078

ราคา 590 บาท/ตรม.

ราคา 329 บาท/ตรม.

ราคา 590 บาท/ตรม.

ราคา 549 บาท/ตรม.

ราคา 690 บาท/ตรม.

ราคา 350 บาท/ตรม.

ราคา 690 บาท/ตรม.

ราคา 350 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

93 HOMESUKKAPAN GUIDE


HOMESUKKAPAN GUIDE 94 COLORFUL LIFE

C CITY

SET NAVIO-05 BLUE ประตูไม้อัลคาตีส ขนาด 80x200 ซม. ราคา 28,900 บาท/คู่

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

PM5 ประตูไม้สนอเมริกา ขนาด 80x200 ซม. ราคา 2,950 บาท

CITY

ICB13/DICB138 CHERRY ROYAL BEECH ประตูไม้ลามิเนต ขนาด 80x200 ซม. ราคา 1,990 บาท

C

P 06 ประตูไม้สยาแดง ขนาด 80x200 ซม. ราคา 4,090 บาท

MR06/MRE06 ประตูไม้สีน�้าตาล ขนาด 80x200 ซม. ราคา 2,650 บาท

W6 KOOKABURA ประตูไม้สยาแดง ขนาด 80x200 ซม. ราคา 2,990 บาท

ATHENA-01 นกยูงใหญ่ ประตูไม้อัลคาตีส ขนาด 80x200 ซม. ราคา 10,750 บาท COLORFUL LIFE

TG3AT/กราฟิก ประตู PVC สีสัก ขนาด 80x200 ซม. ราคา 4,600 บาท

MEP-023 TULIP ประตูไม้เมลามีน ขนาด 80x200 ซม. ราคา 2,190 บาท

SET ROYAL BLUE 01 ประตูไม้นาตาเซีย ขนาด 80x200 ซม. ราคา 36,700 บาท/คู่

K3/KG03 ประตู PVC เกล็ด สีขาว ขนาด 70x200 ซม. ราคา 2,535 บาท

BC2 ประตู PVC เกล็ดล่าง สีครีม ขนาด 70x200 ซม. ราคา 1,329 บาท

Door

ประตู

บ้านของคุณมีประตูสวยๆ สักบานหรือยัง?

COLORFUL LIFE

C CITY

COLORFUL LIFE

C CITY

SET LYRA N-01G ประตูไม้นาตาเซีย ขนาด 80x200 ซม. ราคา 31,500 บาท/คู่


Doorknob/ Bolt Door/Handle

ลูกบิด/มือจับ/บานพับ

"แนะน�าให้เลือกสรรอย่างดี เพราะ เปิด-ปิด ทุกวัน"

VL5317US15 มือจับประตูก้านโยก

489.10.173 ชุดมือจับก้านโยก สีทองแดงรมด�า

ราคา 539 บาท/แพ็ค

ราคา 545 บาท/แพ็ค

3100 SR ลูกบิดประตูฝาเล็ก สีSS

K-587-SS-BK ลูกบิดห้องน�้า สีSS

ราคา 159 บาท/แพ็ค

ราคา 129 บาท/แพ็ค

MTL001-C ชุดมือจับก้านโยกสแตนเลส

4006 CH มือจับประตู

ราคา 969 บาท/แพ็ค

ราคา 29 บาท/อัน

MH-4325BH-1 IRON LIGHT บานพับแกนใหญ่ สีAC ราคา 165 บาท/แพ็ค

403025-2BB บานพับประตู สีSN ราคา 84 บาท/แพ็ค

#41 บานพับประตู สีSS

3044 P กลอนสแตนเลส 6 นิ้ว

PB010 ECO กลอนห้องน�้า

899 CS กุญแจ 40 มม.

ราคา 79 บาท/แพ็ค

ราคา 39 บาท/แพ็ค

ราคา 49 บาท/แพ็ค

ราคา 169 บาท/แพ็ค

YDR 4110 กุญแจดิจิตอล

007-222 กันชนฐานกลม สองชั้น สีAC

#1512P/C ตาแมวมีฝาปิด 200 องศา สีSN

YH100 ชุดอุปกรณ์รางเลื่อน (รับน�้าหนัก 100 กก.)

ราคา 8,900 บาท/แพ็ค

ราคา 49 บาท/แพ็ค

ราคา 109 บาท/แพ็ค

ราคา 719 บาท/เส้น

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

95 HOMESUKKAPAN GUIDE


Water Heater/ เครื่องท�าน�้าอุ่น/น�้าร้อน/ "ถ้าใช้ก๊อกผสมต้องเครื่องท�าน�้าร้อน แต่ถ้าก๊อกธรรมดาใช้เครื่องท�าน�้าอุ่น"

CODE 3C (J) เครื่องท�าน�้าอุ่นสีขาว+ฝักบัวสายอ่อน ขนาด 3,700 วัตต์ ราคา

2,790 บาท

BE 4522 E เครื่องท�าน�้าอุ่นสีขาว +ฝักบัวสายอ่อน ขนาด 4,500 วัตต์ ราคา

5,990 บาท

E 80 VHหม้อต้มแนวตั้งแนวนอน ขนาด 80 ลิตร ราคา

HOMESUKKAPAN GUIDE 96

11,590 บาท

ST 303 E เครื่องท�าน�้าอุ่นสีขาว+ฝักบัวสายอ่อน ขนาด 3,500 วัตต์ ราคา

2,990 บาท

ราคา

ICON 5.5 W เครื่องท�าน�้าอุ่นสีขาว +ฝักบัวสายอ่อน+ราวสไลด์ ขนาด 5,500 วัตต์ ราคา

WS 45 E เครื่องท�าน�้าอุ่นสีขาว +ฝักบัวสายอ่อน+ราวสไลด์ ขนาด 4,500 วัตต์

2,390 บาท

LH-6000/6.0 KW เครื่องท�าน�้าร้อน ขนาด 6,000 วัตต์

ราคา

ราคา

EHS-50 หม้อต้มแนวนอน ขนาด 50 ลิตร 9,490 บาท

ราคา

DHC8EC เครื่องท�าน�้าร้อน ขนาด 8,000 วัตต์

4,590 บาท

ราคา

3,990 บาท

X 3 E/4.5 KW เครื่องท�าน�้าอุ่นสีขาว +ฝักบัวสายอ่อน ขนาด 4,500 วัตต์

7,990 บาท

6,990 บาท

SEH 100 หม้อต้มแนวนอน ขนาด 100 ลิตร ราคา

12,500 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Fan

พัดลม/ พัดลมดูดอากาศ "ควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศใน ห้องน�้าเพื่อช่วยระบายอากาศ"

CHRISTMAS TREE-PB พัดลม 4 โคม 5 ใบพัดไม้ สีทอง (โซ่ดึง) ขนาด 52 นิ้ว

GLOBAL-3D-ABS+WC-AB พัดลม 5 ใบพัดไม้ สีทองรมด�า ขนาด 56 นิ้ว

ราคา 2,820 บาท

ราคา 5,550 บาท

CAN-PLY-WOOD-WH พัดลม 3 ใบพัดไม้ สีขาว ขนาด 52 นิ้ว

CAN-3D-WOOD-BN พัดลม 3 ใบพัดไม้ สีนิเกิล ขนาด 52 นิ้ว

ราคา 3,600 บาท

W16-RR/CY-GY พัดลมติดผนังระบบรีโมท ขนาด 16 นิ้ว

ราคา 3,800 บาท

F-BU16C พัดลมติดผนัง เชือกดึง ขนาด 16 นิ้ว

W16-GS/BL พัดลมติดผนัง เชือกดึง ขนาด 16 นิ้ว

ราคา 1,200 บาท

ราคา 1,650 บาท

ราคา 2,090 บาท

R16-GR/CY พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว ราคา 1,190 บาท

EX-20SH5T พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว ราคา 850 บาท

EX-25SH5T พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว ราคา 1,090 บาท

LV16-GR/CY พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว

ราคา 1,790 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

97 HOMESUKKAPAN GUIDE


Lighting And Accessories อุปกรณ์แสงสว่าง/ หลอดไฟ/ดาวน์ไลท์

"เปลี่ยนมาใช้หลอด LED ดีกว่า ประหยัดไฟกว่าเยอะ"

K1 32W/DL SET โคมไฟติดเพดาน+หลอดไฟ ราคา 585 บาท

MX420-Y40 (ORANGE) โคมไฟติดเพดาน ซาลาเปาขอบสีส้ม

ราคา 310 บาท

1.

5.

3. 4.

2.

1.COMPACT SPIRAL หลอดประหยัดไฟ สไปรัล 15 วัตต์

3.LDAHV4D67HAP หลอดไฟแอลอีดี 2. KATIE LED A60 12W/DL รีเฟล็กเตอร์ 4 วัตต์ คูลเดย์ ไลท์ หลอดไฟแอลอีดี 12 วัตต์

ราคา 259 บาท

ราคา 199 บาท

4.GENIE 5 WWWSES หลอดประหยัดไฟจีนี 5 วัตต์ วอร์มไวท์ ขั้วเกลียว

ราคา 125 บาท

T5 SET REFLECT SLIM ราคา 329 บาท

รางนีออนส�าเร็จรูป 28 วัตต์

HOMESUKKAPAN GUIDE 98

6.

5.EFU11E 652V หลอดตะเกียบ คูลเดย์ไลท์ 11 วัตต์

ราคา 59 บาท

7.

7.LED-BLUB-600 LM/830 หลอดไฟแอลอีดี 7 วัตต์ เดย์ไลท์ 6.ESS8WCDLES ซุปเปอร์คุ้ม อีเซฟเวอร์ ราคา 199 บาท 8 วัตต์ คูลเดย์ไลท์

ราคา 85 บาท

รางนีออนส�าเร็จรูป T8 18 วัตต์

ราคา 199 บาท

รางนีออนส�าเร็จรูป อิเล็คทร ราคา 165 บาท

ราคา 279 บาท

WL011/16 โคมไฟติดเพดาน 16 นิ้ว

ราคา 1,130 บาท

ราคา 95 บาท

AFL-FC-E27x2/123 โคมไฟติดเพดาน

อนิกส์ 18 วัตต์

ต์ T5 SET REFLECT SLIM รางนีออนส�าเร็จรูป 14 วัต ราคา 255 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Paint And Accessories สีและเคมีภัณฑ์

"เลือกสีคุณภาพสูง ท�าให้บ้านคุณสวยนานกว่า"

ซุปเปอร์ชิลด์ สีน�้าภายนอก กึ่งเงา เบส A ราคา 1,890 บาท

ชิลด์วันนาโน สีน�้าภายนอก กึ่งเงา เบส A ราคา 1,310 บาท

มาเจสติกทรูบิวตี้ สีน�้าภายนอก ชนิดกึ่งเงา เบส A ราคา 1,660 บาท

F-200 อะคริลิคฟิลเลอร์ สีโป๊วรอยแตก ราคา 300 บาท

เบเยอร์ชิลด์ ไดม่อน สีน�้าภายนอก ชนิดกึ่งเงา เบส A ราคา 1,740 บาท

เบเยอร์คูล สีน�้าภายนอก กึ่งเงา เบส A ราคา 1,070 บาท

ดูราคลีน อ็อกซิเจนพลัส สีน�้าภายในกึ่งเงา เบส A ราคา 1,560 บาท

R-200 สกิมโค้ต ครีมฉาบบางส�าเร็จรูป ภายนอก ราคา 195 บาท

โจตาชิลด์เอ็นตี้เฟค ชิน สีน�้าภายนอก เบส A ราคา 1,630 บาท

ดูลักซ์ อีซีแคร์พลัส สีน�้าภายใน กึ่งเงา เบส A ราคา 1,550 บาท

ดูลักซ์เวเธ่อร์ชิลด์ ไฮโดรเฟรช สีน�้าภายนอก เบส A ราคา 1,840 บาท

ซุปเปอร์โค้ท นาโนเท็กซ์ สีน�้าภายนอกกึ่งเงา เบส A ราคา 1,185 บาท

เบเยอร์ชิลด์ โฟโตคลีน สีน�้าภายในชนิดกึ่งเงา เบส A ราคา 1,415 บาท

สีน�้ามัน กาเดก ชนิดกึ่งเงา เบส A ราคา 605 บาท

102 ดี-โค้ท อะคริลิคส�าเร็จรูป ส�าหรับฉาบบาง ราคา 940 บาท

อะคริลิคฟิลเลอร์โป๊วรอยแตก ราคา 370 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

99 HOMESUKKAPAN GUIDE


Tank

ถังเก็บน�้า/ถังบ�าบัด/ปั๊ม น�้า/เครื่องกรองน�้า "เรื่องน�้า เรื่องใหญ่ ควรมีถังเก็บไว้ในบ้าน

THE ROCK 1000 ถังเก็บน�้า สีน�้าตาล ขนาด 1000 ลิตร ราคา 4,890 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 100

CHAMP 2000 ถังเก็บน�้าบนดินสีเทา ขนาด 2000 ลิตร ราคา 7,190 บาท

SURE 2000 ถังบ�าบัดน�้าเสีย ขนาด 2000 ลิตร ราคา 9,900 บาท

CNGT-50 ถังดักไขมันบนดิน ขนาด 50 ลิตร ราคา 4,790 บาท

WT-P250 GX ปั๊มน�้าอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์ ราคา 6,590 บาท

IV-214 เครื่องกรองน�้าดื่ม 3 ขั้นตอน ราคา 2,840 บาท

DE-03/SB-1050 ถังเก็บน�้าชบา ขนาด 1050 ลิตร ราคา 5,500 บาท

G-TEX 10 ถังดักไขมันบนดิน ขนาด 15 ลิตร ราคา 1,190 บาท

WP-205QS ปั๊มน�้าอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์ ราคา 6,390 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


HOMESUKKAPAN GUIDE 104


HOMESUKKAPAN GUIDE 106


107 HOMESUKKAPAN GUIDE


HOMESUKKAPAN GUIDE 108


light up your home

เติมสีสน ั ให้บา้ นคุณด้วยไฟสวยๆ

THOR

H5001 โคมไฟแขวนเพดาน ราคา 1,400 บาท/ดวง

CELO-P-GR โคมไฟแขวนเพดาน ราคา 4,900 บาท/ดวง

SILICONE-P-GR โคมไฟแขวนเพดาน ราคา 3,500 บาท/ดวง

YOKO-P-PK โคมไฟแขวนเพดาน ราคา 6,900 บาท/ดวง HOMESUKKAPAN GUIDE 112

LOO1S/A_RT โคมไฟแขวนเพดาน ราคา 6,600 บาท

The color of LIGHT of LIGHT เรื่อง นวพล ภาพ กันธนาวัชญ์

การใช้โคมไฟห้อยที่เพดานส่วนมากนิยมใช้ที่ห้องรับแขก โต๊ะทานข้าว หรือระหว่างทางขึ้นบ้านชั้น 1 ขึ้นไปชั้น 2 ผมอยาก แนะน�าการใช้โคมไฟที่มีสีสันสดใส ส่วนมากจะนิยมใช้ในห้อง ครัว หรือบริเวณโต๊ะทานข้าว เพราะเป็นพื้นที่ท�าให้อารมณ์ในการ รับประทานอาหารหรือดื่ม ดูมีชีวิตชีวาและเข้ากับบรรยากาศ สนุกสนาน ใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศที่โต๊ะอาหารให้เกิด อารมณ์สดใส ลองไปเลือกโคมไฟที่มีสีสัน ที่โฮมสุขภัณฑ์ มาติด ที่บ้านดูนะครับ “สีสันของโคมไฟเพิ่มบรรยากาศของบ้านคุณให้ รื่นรมย์มากขึ้น” The lamp hanging on the ceiling is commonly used in the living room, dining table or on the way up to the upper floor. I would recommend using a bright color of lamp which is used in kitchen and dining table because this area is for the mood for eat and drink giving lively and fun atmosphere. Anyone who wants to turn the atmosphere at the dinner table into a bright mood. Just go find colorful lamps at Home Sukkapan to add the pleasant atmosphere to your home.


Down Light And Wall Lamp โคมไฟผนัง/ดาวน์ ไลท์

"ดาวน์ไลท์ให้ไฟนวลตา และไฟผนังให้แสงสว่างที่นุ่มนวล"

003713 POTE-W-WH โคมไฟผนัง ราคา

WALL LAMP SIMPLE 1390 โคมไฟผนัง

5,200 บาท

ราคา

2,000

บาท

3322/1W โคมไฟผนังหัวม้า สีด�า ราคา

2,890

000254 HEKSINKI 81753 โคมไฟผนัง

บาท

ราคา

350

1

1.F-BOX-2BK ดาวน์ไลท์ ราคา 700 บาท

2

2.LE-BOX-XSG ดาวน์ ไลท์ ราคา 450 บาท

บาท

WMS-200-1 โคมไฟผนัง

WMS608-E27/PM โคมไฟผนัง ราคา

1,150

ราคา

บาท

335

3

บาท

5 4

3.HINA-1-BK ดาวน์ไลท์ ราคา 750 บาท

4.002064 MONA-1R ดาวน์ไลท์ ราคา 500 บาท

5.000687 KE-BOX-1-WH ดาวน์ไลท์ ราคา 370 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

115 HOMESUKKAPAN GUIDE


Modern

โคมไฟแขวนแบบโมเดิร์น

"สไตล์ โมเดิร์นทันสมัย ดีไซน์เท่ๆ"

KUBI-CS โคมไฟแขวน

PSG40-041/E27 โคมไฟแขวน ราคา

H5001-PINK โคมไฟแขวน

ราคา

ราคา

1,400

บาท

3,900 บาท

2,900 บาท

PSG 40-131 โคมไฟแขวน ราคา 1,390 บาท

RAY-CB-CH โคมไฟแขวน ราคา

BVAS-C9 โคมไฟแขวน

CSG56-017/E27 โคมไฟแขวน

ราคา 14,000 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 116

15,500 บาท

ราคา 3,900 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

117 HOMESUKKAPAN GUIDE


Desk Lamp And Floor Lamp โคมไฟตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น

"จะตั้งพื้นก็สวย หรือเลือกตั้งโต๊ะก็ดูดี"

PROEYE ELITE 10W โคมไฟตั้งโต๊ะ หลอด LED

TPF30-011/E27-BLACK โคมไฟตั้งโต๊ะ ราคา 1,900 บาท

LOTTORP 102272 โคมไฟตั้งโต๊ะ ราคา

ราคา 1,500 บาท

1,800 บาท

TPP14-021/BK/LED 6 W โคมไฟตั้งโต๊ะ สีด�า VARBERG 263723 โคมไฟตั้งโต๊ะ

ราคา

1,490 บาท

ราคา 3,300 บาท

DAYDON-F-BK โคมไฟตั้งพื้น ราคา 9,900 บาท

FSF45-031 โคมไฟตั้งพื้น MARSTRAND 100163 โคมไฟตั้งพื้น ราคา 5,900 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 118

ราคา 2,990

บาท

MONACO 099306 โคมไฟตั้งโต๊ะ ราคา 4,500 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�ำนวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลอดหรือสินค้าหมดก่อนก�ำหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


event

thank you party

โฮมสุขภัณฑ จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกคา Thank you party ในคอนเซ็ปท Sexy on the beach 9 ธันวาคม 2557 งานนี้โฮมสุขภัณฑ ยกบรรยากาศปารตี้ริมชายทะเลมาไวท่ีรานตะลอม เต็มอิ่มดวยอาหารบุฟเฟห เครื่องดื่ม และความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชวชุดพิเศษ Sexy on the beach ที่เรียกเสียงฮือฮาทั่วทั้งงาน และความพิเศษสุดๆ ดวยการมอบโชคใหญ iPhone 6 จํานวน 10 รางวัล ใหเปนของขวัญแทนคําขอบคุณ แกลูกคาที่แสนดี ของโฮมสุขภัณฑ Home Sukkapan held the Thank you party event in the concept of Sexy on the beach on 9 December 2014 at Talom restaurant. The event featured a wide range of food and beverages. The high light was sexy on the beach fashion show and special rewards of 10 iPhone 6.

HOMESUKKAPAN GUIDE 120


travel

ท่องไปในโลกกว้างกับเรา

n m u t au

in Kyushu เรื่อง/ภาพ นวพล

เมือ่ ต้นปีผมได้เดินทางไปเมืองโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ช่วงเดือนเมษายน ซึง่ เป็นฤดูใบ้ไม้ผลิทซ่ี ากุระบาน เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในช่วงหนึ่งและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่มาปลายปีช่วงเดือนตุลาคม ผมมีโอกาสเยือนแดนอาทิตย์อุทัยอีกครั้ง ที่เกาะคิวชู (KYUSHU) เมืองฟุกุโอกะ (FUKUOKA) เป็นเกาะทางตอนใต้สุด ไม่นับรวมหมู่เกาะ โอกินาว่า (OKINAWA) อากาศทางตอนใต้ของประเทศ ญี่ปุ่น จะอบอุ่นกว่าตอนบน ถ้าคนไม่ชอบอากาศหนาวมากจะชอบเมืองนี้ครับ ผมเคยมาเมืองนี้ เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว เพื่อมาเยี่ยมชมโรงงานสุขภัณฑ์ TOTO และในครั้งนี้ผมก็ต้องเดินทาง เพื่อชมโรงงาน TOTO เป็นครั้งที่สอง เป็นความบังเอิญหรืออาชีพของผมที่ต้องทำาธุรกิจเกี่ยวกับ สุขภัณฑ์เลยต้องมาเมืองนี้อีกครั้ง Earlier in this year, I traveled to Tokyo, Japan during April which is in Spring with cherry blossom. It is a great time for the tourists. In the late October, I had the opportunity to visit Japan once again at Kyushu and Fukuoka, southern island, excluding Okinawa. The weather in southern Japan is warmer than the north. This city is for people who don’t like cold weather. I’ve come to this city about ten years ago in order to visit TOTO sanitary ware factory. This is my second time in visiting the TOTO factory. It is the destiny or my career that I had a chance to come here again. 123 HOMESUKKAPAN GUIDE


day

HOMESUKKAPAN GUIDE 124

1

คณะของเราออกเดินทางจากสุวรรณภูมเิ ป็นเวลาตีหนึง่ ถึงสนามบิน FUKUOKA ประมาณ 7 โมงเช้า ออกจาก สนามบินเดินทางไป “เมืองคุมาโมโตะ” (KUMAMOTO) ระหว่างทางเราแวะชมไร่ส้ม ซึ่งวันนี้อากาศยังร้อนอยู่ ครับ ประมาณ 22 องศา ผมได้ชมิ ส้มของทีน่ ร่ี สชาติไม่ หวานมาก จากนัน้ เราเดินทางไปชม “ปราสาทคุมาโมโตะ” (KUMAMOTO CASTLE) เป็นอีกหนึง่ ปราสาททีส่ วยงาม แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ก่อนเข้าไปในปราสาททาง เดินเข้าต้องลอดอุโมงค์เข้าไปซึ่งใช้เสาไม้ใหญ่มากๆ ทำาเป็นโครงสร้าง ปราสาทนี้มีทั้งหมด 5 ชั้น ผมเดินขึ้น ไปชั้นบนสุดเพือ่ ชมวิวของเมืองทีม่ เี ขาล้อมรอบสวยงาม ตกเย็นทานข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นชมเมืองช้อปปิ้ง เบาๆ

Our group depart from Suvarnabhumi Airport at 1 a.m. at Fukuoka airport. We left the airport at 7 a.m. to Kumamoto. On the way we visited orange farm. The weather is hot is hot, about 22 degree celsius. Orange here is not too sweet. After that we visited Kumamoto Castle which is a stunning place in Japan. Before entering to the tunnel, we got into the tunnel with wooden structure. The castle has 5 floor, I walked up to the top for a spectacular view of the city. After finished my dinner, I went shopping in the city.


day

2

วันนี้เรามีโปรแกรมไปชม“ภูเขาไฟอะโซ” (MT. ASO-ROPEWAY) ซึ่งยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ สนิทระหว่างทางผมชอบทุง่ หญ้าทีข่ น้ึ สวยงามไปอีก แบบพอขึน้ ถึงจุดชมวิว ชมวิวแปบเดียว พวกเรา ชาวไทยต้องแวะช้อปปิ้งของอีกแล้วครับ ลงจาก ภูเขาไฟแวะชมฟาร์มโคนม ที่นี่จะขายผลิตภัณฑ์ ทีท่ าำ มาจากนม เช่น ชีส ขนม ช็อกโกแลต เสร็จจาก ทานข้าวเที่ยง เราไปชมสวนดอกไม้คุจู (KUJU FLOWER PARK) สวนดอกไม้แห่งนีจ้ ะปรับเปลีย่ น ดอกไม้ไปตามฤดูกาลต่างๆ ผมชอบสวนดอกไม้ นี้มาก เขาแบ่งโซนค่อนข้างดี มีทงุ่ ดอกไม้ มีสวน กุหลาบ มีสวนในร่ม นัง่ ทานกาแฟและชมทุ่งดอกไม้ สวยๆ ผมว่าแค่นี้ก็มีความสุขมาก ๆ ครับ เย็นนี้หลังทานข้าวจะได้ออนเซ็นแล้ว (ONSEN) ตอนกลางคืน ผมออกเดินมานั่งดื่มเบียร์พร้อมกับ กินของปิ้งย่างที่ร้านเล็กๆ ใน “เมืองยูฟูอิน” (YUFUIN) เป็นเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาได้ชื่นชม บรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ๆ Today we visited MT. Aso Ropeway, which is not yet extinct volcano. On the way, I really like the beautiful grassland. After reaching the scenic point, we went shopping. Down from a volcano, we visit a dairy farm. Products from milk such as cheese, candies and chocolate were sold here. We visit the flower gardens, Kuju flower park. Flower in the park would change by seasons. The garden is devided into flower, rose and indoor garden. I had coffee and enjoy beautiful garden. After having dinner, I had onsen and sitback and enjoy some drinks with barbecue in Yufuin, a small town in the mountain with authentic Japanese atmosphere.

125 HOMESUKKAPAN GUIDE


day

ตืน่ แต่เช้าเดินมาซือ้ กาแฟทีร่ า้ น LAWSON เป็นร้าน สะดวกซือ้ ของประเทศญีป่ นุ่ จากนัน้ นัง่ รถไปยัง ย่านขายของ OTOP ประจำาเมืองยูฟอู นิ (YUFUIN) ซึง่ เต็มไปด้วยร้านขายของทีร่ ะลึกต่างๆ ร้านกาแฟ อาหารและเครือ่ งดืม่ ผมชอบร้านขายของทีท่ าำ มา จากไม้ ตัวอาคารทำาจากไม้สน ชัน้ ล่างขายของ ชัน้ บนเป็นร้านกาแฟ ผมสัง่ ชาเขียวร้อนมาดืม่ เป็นชา เขียวทีห่ อมและชุม่ คอ แล้วเดินถ่ายรูปตามมุมต่างๆ ช่างเป็นเมืองทีท่ าำ ออกมาให้นา่ รักมากๆ ครับ นึกถึง จุดพักรถดอยสุเทพบ้านเรา น่าจะเอาแนวคิดการ จัดระเบียบเมืองนีม้ าทำาบ้าง ผมว่าน่าจะสร้างภาพ ลักษณ์ทด่ี กี บั สถานทีไ่ ด้อกี มากทีเดียว จากนัน้ เรา เดินทางไปยังเมือง WARA KUEN เพือ่ แปลงร่าง เป็นชาวญีป่ นุ่ แบบโบราณ คือ การใส่ “ชุดกิโมโน” ชมเมืองและเข้าพิธชี งชาแบบญีป่ นุ่ แท้ๆ ในบ้านที่ สวยงามแต่อากาศไม่เป็นใจ เลยทานน้ำาชาแบบร้อนๆ นิดหนึง่ แต่กไ็ ด้อารมณ์อกี แบบครับ พวกเรามา ถ่ายรูปหมูช่ ดุ กิโมโน ดูแล้วสวยงามโดยเฉพาะกลุม่ ผู้หญิงที่ถูกแซวว่าเป็น “การรวมดาวของวงการ สุขภัณฑ์ของประเทศไทย”

HOMESUKKAPAN GUIDE 126

3 I wake up and had a coffee at Lawson, convenience store in Japan. Then I catched a bus to go to OTOP at Yufuin which is ful of restaurants, souvenir shops and cafes. I like the wooden shop with 2 floors. The first floor is a grocery store and the second floor is the coffee shop. I order hot green tea and took photos of this lovely city. We then traveled to Wara Kuen and got dressed in Japanese costume, kimono. I wandered in the city and had authentic Japanese tea ceremony in a beautiful house, but the weather was not quite fine so I had hot tea but just a little bit of it. We took group photograph in kimono which looked very cute.


day

4

วันนีท้ ง้ั วันเราต้องเยีย่ มชมโรงงาน TOTO โดยช่วงเช้าเยีย่ มชม โรงงานที่ผลิตก๊อกน้ำาและฝักบัว ซึง่ เป็นโรงงานทีท่ นั สมัย ใช้ หุ่นยนต์ในการผลิต ได้เห็นเทคโนโลยีในการผลิตตลอดจน การสัมมนาสินค้าต้องยกนิ้วให้ TOTO เป็นผู้นำาของประเทศ ตอนบ่ายเราชมโรงงานผลิตสุขภัณฑ์ ซึ่งวันนี้ได้เห็นกระบวน การขึ้นรูปสุขภัณฑ์ รุ่นนีโอเรส ซึ่งเป็นรุ่นที่มีเทคโนโลยีสูงสุด ของ TOTO ส่วนตัวผมเองชอบอ่างล้างหน้าที่มีขนาดเล็กๆ ของ TOTO จากนัน้ เรากลับเข้าในเมืองแวะช้อปปิง้ ที่ MARINA CITY OUTLET MALL ได้ของตกแต่งบ้านมาหลายชิน้ มือ้ เย็น ผมแยกตัวจากคณะเข้าไปเดินเล่นย่าน TENJIN เป็นย่าน ช้อปปิง้ แน่นอนต้องแวะดู เสือ้ กอม (COMME DES GARCONS) เสื้อยืดยอดฮิตของคนไทย ช้อปเสร็จก็ไปทานราเม็ง ICHIRAN RAMEN ได้ประสบการณ์ในการทานแบบหยอดเหรียญ ขั้น ตอนคือ ใส่เงินกดรายการ (ตามภาพ) ได้ตั๋วมาใบหนึ่งที่ช่อง แล้วกดปุ่มสีแดง พนักงานจะเอาใบมาให้กรอกว่า ต้องการ เส้นนุ่ม ปานกลางหรือแข็ง ใส่กระเทียมมั้ย ฯลฯ กรอกเสร็จ เขาก็จะไปทำาให้ตามความต้องการ พอราเม็งมาเขาก็จะเอา ม่านลงแปลกไปอีกแบบ จากนั้นเราไปต่อร้านดองกี้ เป็นร้าน ที่ขายทุกอย่าง ตั้งแต่คิทแคทชาเขียวถึงกระเป๋าแบรนด์เนม เป็นการเดินช้อปที่สนุกสนานมากๆ ในร้านนี้ Today morning, we visited TOTO, the factory that manufactures faucets and showerheads. It is a TOTO is a leading factory. In the afternoon, we visited sanitary ware factory. I personally prefer the smaller basin of TOTO and then I went back to town. We stopped shopping at Marinoa city outlet mall and got many decorative items. I separate myself for the dinner and wandered through the shopping district, Tenjin to search for Comme Des Garcons T-Shirt. After finished shopping, I had Ichiran Ramen. I had to put money into the machine to order. After that, I went shopping at Donkey, a shop that sells everything from green tea Kit Kat to brand name bags.

127 HOMESUKKAPAN GUIDE


day

วันนีค้ ณะเราเป็นแยก 2 กลุม่ กลุม่ แรกไปช้อปปิง้ ก่อน อีกกลุม่ ไปชมเครือ่ งเซรามิค ARITA PORCELAIN PARK ที่เมืองอริตะ นั่งรถไปประมาณชั่วโมงครึ่ง เป็นย่านที่ผลิตถ้วยชามเซรามิคที่สวยแบบญี่ปุ่น และราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับบ้านเรา แต่ที่ ผมชอบคือ บ้านเรือนแบบญี่ปุ่นที่คงสภาพเดิมไว้ ขากลับแวะทานอาหารทีร่ า้ น AISHITO-TO เป็นอาหาร BUFFET-ALL FOOD INCLUDE COLAGEN SKIN BEAUTY FOOD เป็นความคิดทีเ่ ป็นเลิศของเจ้าของ ร้านที่จับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงมาทานอาหารที่มีส่วน ผสมของคอลลาเจน แล้วมีพนักงานในร้านเป็นหนุม่ ๆ หน้าตาดี เป็นธุรกิจใหม่ทม่ี าแรงบ้านเราน่าจะเอามา ทำาบ้างนะครับ จากนั้นเรามีโปรแกรมไปช้อปปิ้ง ที่ ย่าน TENJIN เป้าหมายวันนี้คือ “ร้าน MUJI” ผมไปเดินเล่นที่ห้าง DAIMARU และต่อด้วยห้าง MITSUKOSHI ชอบกระเบื้องห้างนี้สวยดีครับ ต่อ ด้วยเสือ้ ผ้า GU ทีต่ อ้ งช้อปเพราะมันถูกจริงๆ เย็นนี้ TOTO เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อค่ำาที่โรงแรม OKUOKA ต้องบอกว่าเป็นอาหารทีส่ วยและรสชาติ ดีไม่มีที่ติ ต่อด้วยเค้กอร่อยมากมาย ต้องขอขอบ พระคุณทีมงาน TOTO เมืองไทยและญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้การ ดูแลตลอดทริปนี้ หวังว่าคงได้มาเยือนอีก ซึ่งผม วางแผนไว้ ทริปหน้าเราจะไปฮอกไกโดกัน โปรด ติดตามตอนต่อไปนะครับผม Today, we divided into two groups. The first group went shopping and another group visited Arita Porcelain Park in Narita. It took 90 minutes by bus. The area is famouse for Japanese ceramics but quite expensive. But I love how they conserve Japanese style house. After that I had meal at Aishito-to restaurant serving Buffet-all food include collagen skin beauty food. It is a great idea that all staffs here are handsome guys. Then we went shopping at Tenjin. The destination today is MUJI shop, DAIMARU and Mitsukoshi department store. Then GU clothes shop. Tonight, TOTO hosted a dinner at Okuoka hotel. The food here is so superb. We finish our dinner with delicious cakes. Million thank the team TOTO Thailand and Japan to take good care throughout this trip. I hope to visit again. Hokkaido is the destination for next trip. Please stay tuned. HOMESUKKAPAN GUIDE 128

5-6


special Column

แนะนําบริการ

จุดบริการเครื่องดื่ม

“การเปลี่ยนแปลง คือ นิรันดร” เปนคํากลาวที่ถูกตองครับ ทุกสิ่งอยาง ตองมีการแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจดานบริการ ตองมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา โฮมสุขภัณฑไดมีการปรับปรุงจุดบริการตางๆ ใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหลูกคาที่มาใชบริการเกิดความสะดวกสบาย และมีแรงบันดาลใจ ในการตกแตงบานใหสวยงาม เริ่มตั้งแตประตูทางเขา รานกาแฟมีการปรับปรุง ใหม ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีอาหารบริการ บริหารงานโดย “Talom bistro” ภายในรานปรับปรุงจุดบริการกาแฟที่รับประทานฟรี 2 จุด ปรับโตะ,เกาอี้ใหมให นั่งสบายขึ้น ขยายพื้นที่เคานเตอรบริการลูกคาและแผนกจัดสงมารวมกัน เพื่อ ความสะดวกของลูกคา และปรับปรุงเคานเตอรออกแบบใหม พรอมทั้งทําหอง รอรับสินคาใหมเพิ่มพื้นที่นั่งรอที่ไมติดแอร ทุกสิ่งที่โฮมสุขภัณฑปรับปรุง ทั้งหมดเพื่อใหลูกคาของพวกเราทุกคนไดรับความสะดวกสบาย และมีความสุข พรอมกับแรงบันดาลใจใหมๆ กลับไปใชที่บานของคุณ The saying that "changing is eternal" seems right. Everything needs to be improved and developed especially in service business. Home Sukkapan has been improved the services to provide better conveniences for customers. The coffee shop has renovated and expanded more space and managed by Talom Bistro. Inside provides the compliment coffee area with comfortable seats. The counter service and delivery service are also improved and expands. The Home Sukkapan design center has renovated. the customer lounge for waiting are newly renovated. Home Sukkapan has been improved the customers convenience as well as to bring the new inspiration back to your home.

Newat look เรื่อง นวพล ภาพ กมล

Talom Bistro

3D Design Center

Customer Service

HOMESUKKAPAN GUIDE 130


Home Guide Vol.17  

Home Sukkapan GUIDE 17 January-April 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you