Page 1

VOL.15 |MAY -AUGUST 2014

Loft issue

baansuansilp บ้านสวน แหล่งรวมศิลปะ

update loft style in Chiangmai

มาทำา“นำา้พริกข่า” กันเถอะ

exclusive

interview มารู้จัก เจ้าของร้านกาแฟ สุดฮิต Ristr8to

tokyo express โตเกียวในวันซากุระบาน


ทักทาย

welcome สวัสดีครับ หน้าร้อนปีนี้อากาศค่อนข้างร้อนมาก ทำาให้พื้นที่หลายแห่งในประเทศไทยเกิดภัยแล้ง โชคดีที่เมืองเชียงใหม่ อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำามากมาย ทำาให้ได้รับผลกระทบน้อย แต่อย่างไรก็ตาม เรา ก็ควรช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำา ใช้แต่พอดี ส่วนตัวผมชอบฤดูฝน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลานี้ ปีนี้มี เหตุการณ์ต่างๆมากมาย ที่จะส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ ขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า ผมแอบดีใจเมื่อกลับ บ้าน ตอนนี้ชาวบ้าน หันมาปลูกผักทานเอง กลับมา เลี้ยงไก่เหมือนอดีต ถ้าเราอยู่อย่างพอเพียง รู้จัก กิน รู้จักใช้ ก็สามารถจะอยู่รอดได้ครับ โฮมสุขภัณฑ์ ไกด์ฉบับนี้นำาเสนอ Loft style หวังว่า คงถูกใจหลายๆท่านที่ชื่นชอบการตกแต่งสไตล์นี้ ทางทีมงานโฮมสุขภัณฑ์ไกด์ ตั้งใจทำาออกมาเพื่อ ผู้อ่านทุกท่านครับ พูดคุยกับเราได้ที่

homesukkapan

Hello, this year the weather is so hot in summer. Most area in our country got drought. Fortunately, Chiang Mai is located close to water resource. That got a little impact. However, it would be better for us to save the water resources. I personally like rainy season. There are many situations that affected the economy. Just keep calm and be careful according to the Buddha’s teachings. I was so delighted when I came back home because now the villagers is growing their own vegetables and feeding chickens. Living sufficiently life is a great way to survive. Home Sukkapan Guide this issue presents Loft style decorations. We hope it would sound interesting for those who like this style.


THE TOUCH SERIES


108

110

118

82

contents may - august 2014

70

homeguide

8-9 เยี่ยมโครงการ : the unique condo at รวมโชค 58-60 เยี่ยมบ้านลูกค้า : บ้านสวนศิลป์ อ.จุลทัศน์ กิติบุตร 108-109 เยี่ยมบ้านลูกค้า : คุณจักรกล ซิมสุชิน

around home 64 66 82 86 118

Care your home : การดูแลรักษากระเบื้องปูพื้น และ กระเบื้องโมเสค Garden Guide : PROVENCE สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส Home Guide ชวนชิม : MIXOLOGY อาหารเหนือ ที่ ไม่มี ใครเหมือน Let’s Cooking : มาทำา “น้ำาพริกข่า” กันเถอะ Light up your home: LIGHT WITH LOFT เปิดแสงสว่าง ให้เป็นลอฟท์

life style

58 122

32-33 Exclusive interview : มาทำาความรู้จักกับคุณ อานนท์ ธิติประเสริฐ (เจ้าของร้านกาแฟ Ristr8to) 36 Mix & Match : When I fall in loft 70 Shopping Guide : ของแต่งบ้านสไตล์ LOFT 84 We love kitchen : Grilled salmon and polenta by เชฟเทดดี้ 110 New place : Loft at Nimman 122-125 Travel : Tokyo Express โตเกียวในวันซากุระบาน

66

editorial team 32

EDITOR : นวพล ก๊อใจ Photographer : กมล แซ่จึง, ดนัทธ์ สุขดี, ไอรินรัตน์ นเรนทรเสนี Co-Production : นพวรรณ ทาวงศ์มา, ชนิดา ขอดศิริ Graphic Designer : กมล แซ่จึง, ดนัทธ์ สุขดี, ไอรินรัตน์ นเรนทรเสนี

on the cover Model : กฤษดา โปธาตน Stylist : ชนิดา ขอดศิริ ขอขอบคุณ : ร้าน Waan Cafe’ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำา


special column

เยีย่ มชมโครงการ

the

unique condominium

ตัวตนทีเ่ ป็นคุณ เรือ่ ง : นวพล ภาพ : กมล

บริษัท รวมโชค พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ARCHITECT คุณพงศกร แซ่วอง INTERIOR อ.ยุทธน� เหม�ะประสิทธิ์, Modern Form OWNER


ที่อยู่อาศัยเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ต้องมีในการดำารงชีวิต ซึ่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปแบบขึ้นมากมายไม่ ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยวสร้างเอง บ้านจัดสรร ทาวน์ โฮม และคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นที่กำาลังได้รับความนิยมในตอนนี้ของ เมืองเชียงใหม่ซึ่งมีให้เลือกมากมายแล้วแต่ว่าอยากจะเลือกอาศัยอยู่ในทำาเลไหน “ยูนีคคอนโดมิเนียม รวมโชค” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเชียงใหม่ ด้วยทำาเลที่ตั้งอยู่ตรงสี่แยก รวมโชค ท่านสามารถเดินทางไปศาลากลาง หรือสนามกีฬา ตลอดจนห้าง Central Festival อย่างง่ายดาย และที่สำาคัญใกล้ตลาดรวมโชคและTesco Lotus รวมถึงมีโชคพลาซ่า ซึ่งมีริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตตั้งอยู่ ยูนีค คอนโดมิเนียม อยู่ในเครือของรวมโชคพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งทำาโครงการบ้านจัดสรร The Laguna Home มาเป็น พันกว่าหลังคาเรือนแล้ว ทางเจ้าของมีแนวคิดทำาคอนโดมิเนียมที่ใช้วัสดุคุณภาพสูง และระบบความปลอดภัยขั้น สูงสุดมาตรฐานเมืองนอกพร้อมการตกแต่งที่มีให้เลือกแบบล้านนาหรือโมเดิร์น ซึ่งการออกแบบ ส่วนต้อนรับ,ส่วน กลางและห้องแบบล้านนา โดย อ.ยุทธนา เหมาะประสิทธิ์ นักตกแต่งภายในชื่อดังของเชียงใหม่ ถ้าท่านมองหา คอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ยูนีคคอนโดมิเนียม คือหนึ่งในนั้น ซึ่งตอนนี้มีให้เลือก 3 ทำาเล นิมมาน,คูเมืองและรวมโชค ผมเยี่ยมชมมาแล้วถึงกล้าบอกว่าของเขาดีจริงๆ สุดยอดครับ Accommodation is one of the most important factors for everyday life. In the present time, accommodation has been developed to many types such as detached house, housing estate, town home and condominium which is now popular. There are many condominiums in Chiang Mai and “Unique Condominium in Ruamchok” is a perfect choice for those who wish to live the north of Chiang Mai. It is close to Ruamchok intersection. You can easy connect to Chiang Mai provincial office, Chiang Mai Provincial Sompot 700 Years Sport Stadium, CentralFestival Chiangmai, Ruamchok Market, Tesco Lotus ans Mee Chock Plaza. Unique Condominium is the bunch of Ruamchok Property that manages housing development, the Laguna Home. The owner aims that the condominium using high quality materials. Security system meets the high international standard with Lanna traditional or modern. The reception, lobby and Lanna rooms are designed by Khun Yuttana Mohprasit, a famous interior designer in Chiang Mai. If you are looking for quality and high standard security, Unique Condominium is an ideal choice. Now there are three locations which are Nimmanhaemin, Koomuang (city’s moat) and Ruamchok. I visited all locations and they are really great.

WHERE TO GO ?

The Unique (รวมโชค) สำ�นักง�นโครงก�ร The Unique Condo@Ruamchok โทร. 053-240802 E-mail : Unique@thelagunahome.com www.condounique.com TheUniquecondo

“ โครงการ The Unique

เลือกใช้กระเบื้อง เซรามิค สุขภัณฑ์ ที่โฮมสุขภัณฑ์ ” 9 HOMESUKKAPAN GUIDE


tiles intrend

a

b

c

d

red black or

or white

เรอ่ืง นวพล ภาพ กมล การเลอืกใชส้ใีนหอ้งตา่งๆ มหีลกัในการเลอืก 2 แบบ คอื เลอืกโทนสี ใหเ้ขา้กนั กบัอกีแบบหนง่ึ คอื เลอืกโทนสทีต่ีรงขา้มกนั ถา้เปน็ผู้ใหญ่ จะชอบโทนสทีเ่ีขา้กนั แตถ่า้วยัรนุ่หนอ่ยจะชอบอะไรทม่ีนัมสีสีนัทต่ีรง ขา้มกนั เชน่ แดง-ขาว , ขาว-ดำา , เขยีว-เหลอืง ฯลฯ ถา้ 3 สี ทต่ีรง ขา้มกนัมารวมกนัเหมอืนหอ้ง แดง-ขาว-ดาำ หอ้งน้ี เปน็การผสม 3 คสู่ี ไดล้งตวัโดยใช้โทนสขีาวเปน็หลกัตามมาดว้ยสดีาำ และนําของตกแตง่ ทเ่ีปน็สแีดงมาเปน็องคป์ระกอบ ทาำใหห้อ้งนม้ีสีสีนัตรงขา้มกนั แตก่็ ลงตวัไดส้มใจวยัรนุ่เขาละ่ครบั

There are 2 ways of color selections which are choosing the same tone of color and choose the opposite tone. Adults may like the same tone of color while teenagers prefer contrast colorful colors such as red-white, white-black, green-yellow etc. If 3 contrast colors are mix together, just like this redwhite-black room. The main color used is white followed by black and decorated by red stuffs. The room is so colorful and ideal for teenagers.

a. กระเบื้อง ONDAS NEGRO ขนาด 8x24 โอเมกา ราคา 119 บาท/แผน b. กระเบื้อง ONDAS BLANGO ขนาด 8x24 โอเมกา ราคา 119 บาท/แผน c. กระเบื้อง ทรีโอไดมอนด์ ขาว ขนาด 8x24 COTTO ราคา 322.92 บาท/กลอง d. กระเบื้อง ซาลอนโตแบล็คโมเสคกลอสซี่ ขนาด 12x24 เซอเกรส ราคา 430.92 บาท/กลอง HOMESUKKAPAN GUIDE 12


tiles intrend อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา...

a

b

d

4x4

e c

happy time

เรื่อง นวพล ภาพ กมล

f ความรู้สึกที่สัมผัสได้กับการไปรับประทานร้านอาหารรุ่นเก่าๆ ที่ชอบ เอากระเบื้อง 4x4 มากรุผนังเป็นสีเดียวบ้าง สองสีสลับกันบ้างแล้ว แต่ ยิ่งเป็นร้านรุ่นเก่าๆ ก็จะพบการปูกระเบื้องแบบนี้ค่อนข้างมาก แต่ ถ้าเอาอารมณ์แบบนี้มาปูห้องครัวที่บ้าน คงจะให้ความรู้สึกของวัน วาน ซึ่งสามารถหยิบมาใช้ด้านใดด้านหนึ่งของผนัง หรือเอามาปูร่วม กับกระเบื้องผนังที่ขนาดใหญ่กว่าก็ได้ ให้ความรู้สึกเก่า + ใหม่ และมี ความร่วมสมัยเหมือนแบบห้องนี้ที่ใช้กระเบื้อง 4x4 นิ้ว สีเหลืองและ เขียวมาปู 45 องศา และหากระเบื้องโทนสีขาวและสีเขียวมาใช้ร่วมกัน ครับ ออกมาแล้วดูร่วมสมัย

It is generally seen in antique restaurants that the wall coated with 4x4 tiles. I can feel the sense of nostalgia if my kitchen’s wall is tiled. Just one side of wall can be covered with tile or it can cover the wall with larger tile that give the feeling of good old days combining with modern and contemporary time. Just like this room that is covered 45 degrees with 4x4 tiles in yellow and green color. The room looks more modern with white and green tone of color.

a. กระเบื้อง ปีคัสโซ่เขียว ขนาด 4x4 COTTO ราคา 239 บาท/กล่อง b. กระเบื้อง ปีคัสโซ่เหลือง ขนาด 4x4 COTTO ราคา 239 บาท/กล่อง c. กระเบื้อง ทรีโอกลอสขาว ขนาด 8x24 COTTO ราคา 378 บาท/กล่อง d. กระเบื้อง SPRAZZO GRAPHITE ขนาด 12x12 COTTO ราคา 1,250 บาท/กล่อง e. กระเบื้อง สตรีมเขียวเข้ม ขนาด 8x24 COTTO ราคา 410 บาท/กล่อง f. กระเบื้อง สตรีมอลาบาสเตอร์ ขนาด 12x12 COTTO ราคา 269 บาท/กล่อง HOMESUKKAPAN GUIDE 14


we love kitchen


LIBRARY

Porcelain

กระเบื้องแกรนิต

TILES

24 x 24 DIGITAL

TILE

คอตโต้ KRONOS BONE ราคา 600 บาท/ตรม.

คอตโต้ โรมาน่าน�้าตาล ราคา 360 บาท/ตรม.

คอตโต้ อัลคาซ่าโบน ราคา 599 บาท/ตรม.

คอตโต้ แอนนูล่าเบจ ราคา 710 บาท/ตรม.

เซอเกรส ลาเบลลากริชแมท ราคา 299 บาท/ตรม.

เซอเกรส พีวีอะวอริโอ้โพลิช ราคา 399 บาท/ตรม.

แมกม่า YD6B101 ราคา 599 บาท/ตรม.

HI QJGPO2 อัลคาซ่าครีม ราคา 359 บาท/ตรม.

HI LAVA GREY ราคา 359 บาท/ตรม.

GUOCERA BALI NAUGHT MATT ราคา 399 บาท/ตรม.

DIGITAL

12 x 24

TILE

เซอเกรส คอตโต้ คอตโต้ SCG เซอเกรส อินเทอร์โนอาเจนโต้โพลิช พีวีกริชโพลิช พาราเมาท์ด�า พาโลเทา T61988W4-2 ราคา 299 บาท/ตรม. ราคา 299 บาท/ตรม. ราคา 490 บาท/ตรม. ราคา 449 บาท/ตรม. ราคา 329 บาท/ตรม.

SCG SCG LUX LUX HI TA0452W4-1 XLP36018T 1GA60446 463533A ผนังอ่อน J36000 กลอสซี่ไวท์ ราคา 329 บาท/ตรม. ราคา 329 บาท/ตรม. ราคา 399 บาท/ตรม. ราคา 550 บาท/ตรม. ราคา 320 บาท/ตรม. กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

17 HOMESUKKAPAN GUIDE


LIBRARY

TILES DIGITAL

กระเบื้องลายหิน

DIGITAL

TILE

TILE

คอตโต้ 12 x 24 รัสสโตนเทา ราคา 980 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 24 เออร์บันร็อคเทา ราคา 410 บาท/ตรม.

DIGITAL

Stone Tiles

DIGITAL

ลักกี้โฮม 12 x 24 64451 ราคา 550 บาท/ตรม. DIGITAL

ลักกี้โฮม 12 x 24 64456 ราคา 550 บาท/ตรม.

LUX 12 x 24 PW 3053 ราคา 550 บาท/ตรม.

DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

TILE

TILE

ดูราเกรส 16 x 16 ไดนามิค ราคา 239 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 16 x 16 มอนติคาโลเกรย์ ราคา 239 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 ควีนร็อคค่าเกรย์ ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 นาเพิร์ลเบจ ราคา 209 บาท/ตรม.

คัมพานา 16 x 16 มัลบอร์คเทา ราคา 209 บาท/ตรม.

ไวท์ฮอส 12 x 24 HD63005 ราคา 550 บาท/ตรม.

ไวท์ฮอส 12 x 24 HD63009 ราคา 550 บาท/ตรม.

เซอเกรส 12 x 24 แคนทาร่าบราวน์รัสติค ราคา 279 บาท/ตรม.

ไวท์ฮอส 12 x 24 HD63006 ราคา 550 บาท/ตรม. DIGITAL

ไวท์ฮอส 12 x 24 HD63004 ราคา 550 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

TILE

DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

TILE

TILE

TILE

โสสุโก้ 20 x 20 อูโนอูโม่บราวน์ ราคา 259 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 20 x 20 เวอร์โก้เกรย์ ราคา 259 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 20 x 20 โอเรกอนบราวน์ ราคา 259 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 20 x 20 เจมสแควร์บราวน์ ราคา 259 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 20 x 20 โบเนทโกบราวน์ ราคา 259 บาท/ตรม.

HOMESUKKAPAN GUIDE 18

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


กระเบื้องลายคลาสิค

DIGITAL

TILES

DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

TILE

ดูราเกรส 16 x 16 ออเดย์โอรส ราคา 239 บาท/ตรม.

คัมพานา 16x16 โคตี้วู้ดน�้าตาล ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 กังไสบลู ราคา 209 บาท/ตรม.

DIGITAL

LIBRARY

Vintage Tiles

DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

TILE

ดูราเกรส 20 x 20 ลิสบอนซาติน ราคา 269 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 20 x 20 อัมสเตอร์ดัมเกรย์แมท ราคา 269 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 20 x 20 ซิมพลีย์คัลเลอร์ฟูล ราคา 269 บาท/ตรม.

AGOSTO 24x24 AGOSTO 24 x 24 CROSSTAR BLUE C0608060V MONTAGE BLUE ราคา 270 บาท/แผ่น ราคา 270 บาท/แผ่น

โอเมก้า 24 x 24 GRES MEMORY ราคา 279 บาท/แผ่น

โอเมก้า 24 x 24 GRES PARISIEN ราคา 279 บาท/แผ่น

โอเมก้า 24x24 GRES ARABIZA DECOR ราคา 279 บาท/แผ่น

โอเมก้า 18 x 18 CHAMBORD BEIGE ราคา 159 บาท/แผ่น

โอเมก้า 18 x 18 ANDALUS COTTO ราคา 159 บาท/แผ่น

โอเมก้า 18 x 18 INVERRY GRIS ราคา 159 บาท/แผ่น

โอเมก้า 18 x 18 INVERARY BEIGE ราคา 159 บาท/แผ่น

โอเมก้า 18 x 18 CHAMBORD GRIS ราคา 159 บาท/แผ่น

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

19 HOMESUKKAPAN GUIDE


LIBRARY

TILES

Mosaic Tiles กระเบื้องโมเสค

คอตโต้ คลิฟฟอร์ดน�้าตาล ราคา 180 บาท/แผ่น

คอตโต้ แมคควีนด�า ราคา 300 บาท/แผ่น

คอตโต้ คริสเทลล่าคริสตัลมิกซ์ ราคา 750 บาท/แผ่น

คอตโต้ เลบรอนมิกซ์ ราคา 175 บาท/แผ่น

คอตโต้ ออร์นาเม้นท์เทา ราคา 330 บาท/แผ่น

อิมเมก ปริ้นเซสโกลเด้นท์แบล็ค ราคา 250 บาท/แผ่น

อิมเมก เอลดร้าเรด ราคา 250 บาท/แผ่น

อิมเมก อิมพีเรียลโกลด์ ราคา 280 บาท/แผ่น

อิมเมก ปริ้ินเซสโกลเด้นท์เรด ราคา 250 บาท/แผ่น

อิมเมก เอลดร้บราวน์ ราคา 250 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า แบล็คโซลิค ราคา 310 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า พอลเซซาน ราคา 320 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า โฟรเซ็นเรเว็น ราคา 330 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า สโนว์เบิร์ก ราคา 330 บาท/แผ่น

กลาสเซร่า วินเซนด์แวนโก๊ะ ราคา 320 บาท/แผ่น

ไอกลาส โมทีฟบราวน์ ราคา 210 บาท/แผ่น

ไอกลาส ลอฟตี้ซิลเวอร์ ราคา 210 บาท/แผ่น

ไอกลาส ลอฟตี้คอปเปอร์ ราคา 210 บาท/แผ่น

ไอกลาส ไอโคนิคบลู ราคา 195 บาท/แผ่น

ไอกลาส เน็ตต้าแบล็ค ราคา 210 บาท/แผ่น

ดูราเกรส GL-802 MONROE ราคา 219 บาท/แผ่น

ดูราเกรส GL-801 TAYLOR ราคา 159 บาท/แผ่น

ดูราเกรส GL-804 CHARLIE ราคา 190 บาท/แผ่น

ดูราเกรส ดูราเกรส GLR-14 ROUNDY BLACK GRL-17 ROUNDY BROWN ราคา 259 บาท/แผ่น ราคา 259 บาท/แผ่น

HOMESUKKAPAN GUIDE 20

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


กระเบื้องลายไม้

เซอเกรส 24 x 24 ล็อควู๊ดบราวน์รัสติค ราคา 399 บาท/ตรม. DIGITAL

เซอเกรส 24 x 24 บราซิลเลี่ยนมะฮฮกกานี ราคา 259 บาท/ตรม.

LIBRARY

Wood Tiles

TILES

เซอเกรส 24 x 24 บิลลี่วู๊ดบราวน์รัสติค ราคา 259 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 24 x 24 ไอดีนวู๊ดโอ๊ค ราคา 299 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 24 x 24 ไอดีนวู๊ดน�้าตาลอ่อน ราคา 299 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 เฟรชวู๊ดน�้าตาล ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 ทิมทิคโก้เบจ ราคา 209 บาท/ตรม.

ไดนาสตี้ 16 x 16 เสมาเนื้อ ราคา 169 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

TILE

ดูราเกรส 16 x 16 เอ็นโซ่ ราคา 239 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 16 x 16 โอ๊คแลนด์เบจ ราคา 239 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE อีสท์แมน 8 x 40 OP12012B

ราคา 750 บาท/ตรม.

คอตโต้ 6 x 24 พอสโบน

ราคา 590 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE อีสท์แมน 8 x 40 PM12057

ราคา 750 บาท/ตรม.

คอตโต้ 6 x 24 พอสเบจ

ราคา 590 บาท/ตรม.

อีสท์แมน 8 x 40 OP12003B

ราคา 750 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 6 x 24 ไอดีนวู๊ดน�้าตาล

ราคา 299 บาท/ตรม.

อีสท์แมน 8 x 40 2010012

ราคา 750 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 6 x 24 ไอดีนวู๊ดทอง

ราคา 299 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

21 HOMESUKKAPAN GUIDE


LIBRARY

TILES โอเมก้า 8 x 20

โอเมก้า 8 x 20

Colorful Tiles สดใส มีชีวิต ชีวา

BELOVED DECOR SAND FRESH DECOR B&N FRESH NEGRO

ราคา 105 บาท/แผ่น

ราคา 105 บาท/แผ่น ราคา 105 บาท/แผ่น

โอเมก้า 8 x 20 FRESH BLANCO ราคา 105 บาท/แผ่น

โอเมก้า 8 x 24 MOS.PRISMA GRIS ราคา 119 บาท/แผ่น

โอเมก้า 8 x 24 DUBLIN BLANCO ราคา 119 บาท/แผ่น

โอเมก้า 8 x 24 โอเมก้า 8 x 24 DUBLIN BEIGE DUBLIN AZUL ราคา 119 บาท/แผ่น ราคา 119 บาท/แผ่น

โอเมก้า 8 x 24 CITY GRIS ราคา 119 บาท/แผ่น.

โอเมก้า 8 x 24 MIRANVENT ราคา 119 บาท/แผ่น

โอเมก้า 8 x 24 ONDAS GRIS ราคา 119 บาท/แผ่น

โอเมก้า 8 x 24 โอเมก้า 8 x 24 MOSAIC BEIGE ONDAS BLANGO ราคา 119 บาท/แผ่น ราคา 119 บาท/แผ่น

คอตโต้ 8 x 24 กราฟฟิค 2.0 ฟ้า ราคา 380 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 24 กราฟฟิค 2.0 เขียว ราคา 380 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 24 พัสเทลล่าพีช ราคา 380 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 24 คอตโต้ 12 x 36 สตรีมมัสตาร์ด สปิริทโอเรียนทัลขาว ราคา 380 บาท/ตรม. ราคา 710 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 36 สปิริทโอเรียนทัลแดง ราคา 799 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 36 สปิริทโอเรียนทัลด�า ราคา 710 บาท/ตรม.

HOMESUKKAPAN GUIDE 22

โอเมก้า 8 x 20

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


กระเบื้องบุผนัง

LIBRARY

Wall Tiles

TILES

ดูราเกรส 8 x 12 เท็กซ์ไทล์คัลเลอร์ฟูล ราคา 229 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 8 x 12 คาร์เพนเตอร์เบจ ราคา 229 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 8 x 12 เวอร์โรนิก้าพิงค์ ราคา 229 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 อีีเทอร์นิตี้ฟลอร่า ราคา 330 บาท/กล่อง

คอตโต้ 8 x 16 โมโด้โบน ราคา 290 บาท/ตรม.

คอตโต้ 8 x 16 ชุดโมโด้เท็กไทล์เทากลาง ราคา 330 บาท/กล่อง

DIGITAL

TILE

DIGITAL

DIGITAL

TILE

TILE

โรแยล 10 x 16 มารุ ราคา 305 บาท/ตรม.

โรแยล 10 x 16 คาร์ราร่า ราคา 305 บาท/ตรม.

โรแยล 10 x 16 ซิมโฟนี่เกรย์ ราคา 305 บาท/ตรม.

คอตโต้ 10 x 16 เพียวซิตี้โรซี่บราวน์ ราคา 269 บาท/ตรม.

คัมพานา 10 x 16 โครินเธีย ราคา 245 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 10 x 16 เพชรหลุยส์ขาว ราคา 199 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

โรแยล 10 x 16 ออร์แกนเกรย์ ราคา 279 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

ดูราเกรส 10 x 20 เพนตากอนกรีน ราคา 289 บาท/ตรม.

คอตโต้ 10 x 16

เพียวซิตี้ไดมอนด์โรซี่บราวน์กลาง

ราคา 130 บาท/แผ่น DIGITAL

TILE

ดูราเกรส 10 x 20 เพนตากอนโอลีฟ ราคา 289 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

ดูราเกรส 10 x 20 วิชเกรย์ ราคา 289 บาท/ตรม.

DIGITAL

DIGITAL

TILE

ดูราเกรส 10 x 20 อาเจนด้าไวท์ ราคา 289 บาท/ตรม.

TILE

ดูราเกรส 10 x 20 วิชบลู ราคา 289 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

23 HOMESUKKAPAN GUIDE


LIBRARY

TILES เซอเกรส 24 x 24 พีวีกริชโพลิช ราคา 399 บาท/ตรม. DIGITAL

เซอเกรส 24 x 24 ลาเบลล่าเบียงโก้แมท ราคา 299 บาท/ตรม.

กระเบื้องเก๋ เท่ห์ สะดุดตา

เซอเกรส 24 x 24 อินเทอร์โนโนเช่เนเชอรัล ราคา 299 บาท/ตรม.

TILE

ดูราเกรส 20 x 20 บาร็อคโคซาติน ราคา 269 บาท/ตรม.

ดูราเกรส 20 x 20 ไซรัสไวท์ซาติน ราคา 269 บาท/ตรม. DIGITAL

DIGITAL

ดูราเกรส 20 x 20 ซิมพลีย์ ราคา 269 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

TILE

ดูราเกรส 16 x 16 มาครอส ราคา 239 บาท/ตรม.

คัมพานา 16 x 16 แซนด์ทิวลิปฟ้า ราคา 209 บาท/ตรม.

คัมพานา 16 x 16 แซนด์มอนทราฟ้า ราคา 209 บาท/ตรม.

DIGITAL

ภชา 24 x 24 PIETRA GREY ราคา 479 บาท/ตรม.

TILE

TILE

DIGITAL

ภชา 24 x 24 PIETRA BROWN ราคา 479 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

DIGITAL

Chic Tiles

DIGITAL

WDC 20 x 20 PB 5909 สกายเทา ราคา 199 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

คัมพานา 16 x 16 ลาตองเมน�้าตาล ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL

โสสุโก้ 20 x 20 ฟาเรนโดบลู ราคา 259 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

โสสุโก้ 16 x 16 เพิร์ลลี่เกรย์ ราคา 209 บาท/ตรม. DIGITAL

TILE

TILE

TILE

TILE

TILE

โสสุโก้ 16 x 16 แซนด์พลาซ่าเนื้อ ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 เบาว์โคน่าบราวน์ ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 เฮฟเว่นเซีย ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 หมิงพาเลชกรีน ราคา 209 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 16 x 16 โฮลี่มูนน�้าเงิน ราคา 209 บาท/ตรม.

คอตโต้ 12 x 12 อริโซน่าเบจ ราคา 179 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 ทรายสายทองเทา ราคา 135 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 ไอพลุแก้วด�า ราคา 135 บาท/ตรม.

โสสุโก้ 12 x 12 มอนสตอร์แบล็ค ราคา 185 บาท/ตรม.

DIGITAL

TILE

ดูราเกรส 12 x 12 เบลต้า ราคา 175 บาท/ตรม. HOMESUKKAPAN GUIDE 24

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


LIBRARY

Accessories

กาวซีเมนต์ / ยาแนว

TILES

กาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์กระเบื้องแก้ว ขนาด 3 กก. ราคา 135 บาท/ถุง

211 คอนกรีตพลัส น�้ายากันซึมผสมคอนกรีต ขนาด 5 ลิตร ราคา 195 บาท/แกลลอน

ไทล์ 2-อิน-1 เวเบอร์เซ็ท ปูนก่ออิฐมวลเบา กาวซีเมนต์จระเข้แดง AC2/45020020 กาวซีเมนต์ ขนาด 20 กก. ขนาด 40 กก. (ปูสระว่ายน�้า) ขนาด 20 กก. กาวซีเมนต์ ขนาด 20 กก. ราคา 319 บาท/ถุง ราคา 185 บาท/ถุง ราคา 189 บาท/ถุง ราคา 109 บาท/ถุง

ดรายท็อป ซีเมนต์กันรั่วซึม ชนิดยืดหยุ่น ขนาด 4.5 กก. ราคา 355 บาท/ถัง

102 ครีมฉาบบาง สีขาว ขนาด 5 กก. ราคา 280 บาท/กระป๋อง

เซรามิคบอนด์ กาวปูกระเบื้อง ขนาด 1 กก. ราคา 185 บาท/กระป๋อง

ยาแนวส�าหรับสระว่ายน�้า สีเทา ขนาด 3 กก.

ราคา 780 บาท/กระป๋อง

ยาแนว คอตโต้ ทนกรด (ทุกสี) ขนาด 1 กก. ราคา 39 บาท/ถุง

#01 ยาวแนว สีขาว ขนาด 1 กก. ราคา 16 บาท/ถุง

#07 ยาแนว สีครีมข้าวโพด ขนาด 1 กก. ราคา 38 บาท/ถุง

#90371 เทอร์โบพลัส ยาแนว สีเทาปะการัง ขนาด 1 กก.

#0710 ยาวแนวสีขาวไข่มุก ขนาด 1 กก.

PO-116 ยาแนวพาวเวอร์ สีด�าชาร์โคล์ ขนาด 1 กก.

ราคา 195 บาท/ถุง

ราคา 47 บาท/ถุง

ราคา 50 บาท/ถุง

#0910 ยาแนวบล๊อกแก้ว สีขาวไข่ ขนาด 1 กก. ราคา 40 บาท/ถุง

คัลเลอร์ เอช อาร์

ยาแนว

1380-68 คัลเลอร์ซีเมนต์ ขนาด 4 กก. ราคา 765 บาท/กระป๋อง

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

25 HOMESUKKAPAN GUIDE


LIBRARY

TILES

Accessories

อิฐแก้ว / คิ้ว / จมูกบันได อิฐแก้ว

คิ้ว P-183 คิ้วโค้งใหญ่ PVC ยาว 2 เมตร ราคา 35 บาท/เส้น

U30 คิ้วโค้งเล็ก PVC เงา ยาว 2 เมตร ราคา 30 บาท/เส้น

DBMS คิ้วโค้งเล็ก PVC ยาว 2 เมตร ราคา 89 บาท/เส้น

GJ102001 รางเซาะร่อง PVC 10 มม. สีขาว ยาว 2 เมตร ราคา 40 บาท/เส้น

อิฐแก้วคลื่นสมุทร ราคา 56 บาท

อิฐแก้วแก้วฤทัย ราคา 56 บาท

KAIZEN

CA0122031 คิ้วอลูมิเนียมมุมเหลี่ยมสีโอ๊ต ยาว 2 เมตร ราคา 240 บาท/เส้น

SK-06L เซี้ยม PVC NO.2 สีเทา ยาว 2 เมตร ราคา 17 บาท/เส้น

ฉนวน

จมูกบันได

NA451200 จมูกบันไดอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม ยาว 1.2 เมตร ราคา 155 บาท/เส้น

SN-50 จมูกบันได PVC ยาว 1.2 เมตร ราคา 115 บาท/เส้น

L-38SS จมูกบันได PVC ยาว 2.25 เมตร ราคา 65 บาท/เส้น

SNM15 จมูกบันได PVC ยาว 1.5 เมตร ราคา 199 บาท/เส้น

BL002-6 ไม้บัวล่างสีขาว ยาว 3 เมตร ราคา 240 บาท/เส้น HOMESUKKAPAN GUIDE 26

อิฐแก้วเพชรจันทรา ราคา 56 บาท

BG008 ไม้บัวกลาง ยาง 3 เมตร ราคา 80 บาท/เส้น

CLW-6060-5 ฉนวนติดฟ้าเพดาน (หนา 5 มม.) ราคา 34 บาท/แผ่น

R-21 ฉนวน StayCool ซุปเปอร์เซฟหนา 3 นิ้ว ราคา 285 บาท/ม้วน

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


»‡Í§¡Ñ¹ÃÒ´Ó µÐä¤Ã‹¹éÓ áÅÐẤ·ÕàÃÕ ´ŒÇ ÊÒëҹÔä·« Å´¡Òôٴ«ÖÁ¹éÓ áÅФÃҺʡ»Ã¡ ½˜§á¹‹¹´ŒÇ ÊÒÃäÎâ´Ã⾺Ԥ à¾ÔèÁ¡ÒÃÂÖ´à¡ÒÐ »‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃᵡÌÒÇ ´ŒÇ â¾ÅÔàÁÍϾÔàÈÉ ·¹µ‹Í¡ÒáѴ¡Ã‹Í¹¨Ò¡ÊÒÃà¤ÁÕ

ทน กรด ไมเปน ราดำ น้ำ ไมซึม !!!


tiles inspiration หาแรงบันดาลใจง่ายๆ กับสิง่ รอบตัวคุณ ...

24x48

a

กระเบื้อง ครีทเทาเข้ม ตัดขอบ ขนาด 24x48 คอตโต้ ราคา 1,368 บาท/กล่อง

24x48

b

กระเบื้อง ครีทโบนตัดขอบ ขนาด 24x48 คอตโต้ ราคา 1,368 บาท/กล่อง

c

24x48 กระเบื้อง ครีทเบจตัดขอบ ขนาด 24x48 คอตโต้ ราคา 1,368 บาท/กล่อง

d

mini loft at

home

e

f

24x24

24x24 24x24

กระเบื้อง PIE600MAPI6020 ขนาด 24x24 SKYE

กระเบื้อง ซีเมนต์เกรย์ MCK6021 ขนาด 24x24 WDC

กระเบื้อง ร็อคครีทเทา ตัดขอบ ขนาด 24x24 คอตโต้

ราคา 632.16บาท/กล่อง

ราคา 574.56 บาท/กล่อง

ราคา 1,371.60บาท/กล่อง

ลอฟท์เล็กๆ ในบ้าน เรื่อง / ภาพ นวพล

บ้านหลังหนึ่งถ้าใช้อะไรเหมือนกันหมด ผมว่ามันคงน่าเบื่อน่าดู ส่วนตัวผมชอบทำา แต่ละมุมไม่เหมือนกัน มันสนุกดี ถ้าเราชอบอะไรที่มันดิบๆ เหมือนปูนซีเมนต์ขัดมัน แต่พื้นที่มีไม่มาก ซึ่งเราอาจจะใช้งานตรงบริเวณที่เราต่อเติม เช่น มุมนั่งเล่นในสวน หรือ ระเบียงหลังบ้าน ผมแนะนำาให้ใช้กระเบื้องเซรามิคที่เหมือนซีเมนต์ ใช้บริเวณ พื้นที่นั้นไปเลยครับ เพราะง่ายต่อการดูแลรักษาและที่สำาคัญ เราไม่ต้องใช้ช่างมาทำา หลายช่าง ให้มันวุ่นวาย แค่นี้บ้านของคุณก็มีมุมLoft เล็กๆ อยู่ในมุมบ้านและจะให้ สมบูรณ์หาเก้าอี้สวยๆ และกระถางต้นไม้มาจัดวางก็จะทำาให้ลงตัวมากขึ้นเลยครับ

It would be boring if there are the same things in the house. Personally, I like to set each corner in the different style. If you like the polish cement but have small area such as balcony or the garden corner .I recommend cement ceramic for that area because it is easy to build and clean. Wow, you can add chic chair or small flower pot, Just look like perfect loft corner!

“ คุณสามารถเลือกกระเบื้องลายสวยๆ กว่า 5,000 รายการ ได้ที่โซน TILEs Library ที่โฮมสุขภัณฑ์ ” HOMESUKKAPAN GUIDE 28 26


Exclusive Interview

"Latte Art Cafe" ธุรกิจทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในเชียงใหม่ในปัจจุบนั คือ ธุรกิจร้านกาแฟ ไม่วา่ คุณจะไปถนนเส้นไหน ไม่วา่ ในเมืองหรือนอกเมืองผมว่ามันเป็น เสน่หอ์ ย่างหนึง่ ของเชียงใหม่ในตอนนี้ แต่ใช่วา่ ร้านกาแฟทุกร้านจะประสบความส�าเร็จ ร้านกาแฟทีด่ งั ๆ จะอยูใ่ นย่านถนนนิมมานเหมินทร์เป็นส่วนมาก เหมือนอย่างร้าน Ristr8to coffee Chiang Mai ซึง่ คุณอานนท์ ธิตปิ ระเสริฐ หรือ คุณต๋อง เป็นเจ้าของ ร้านทีป่ ระสบความส�าเร็จด้วยความรวดเร็วมารูจ้ กั กับเจ้าของร้านกันดีกว่า ว่าเขาท�าอย่างไรธุรกิจร้านกาแฟถึงได้เติบโตด้วยดีครับ Coffee shop is currently popular business in Chiang Mai. Coffee Shops can be found everywhere along the road and that is the charm of Chiang Mai city. However, not all the coffee shops’ businesses will be successful. Famous coffee shops are mostly at Nimmanhaemin road such as Ristr8to coffee Chiang Mai owned by Arnon Thitiprasert or Khun Tong. He reaches a great success in his business. So, now let’s get to know more about him and his coffee shop.to know more about him and his coffee shop.

เรื่อง: นวพล ภาพ: กมล,ไอรินรัตน์

Q:

รู้จักและหลงรักกาแฟตั้งแต่เมื่อไหร่ มีแรงบันดาลใจในการท�าร้านเอง?

A:

ตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่ประเทศออสเตรเลียครับ ช่วงหลังจบมหาวิทยาลัยปี 2552 เรียนจบจากบางมดแล้วก็ไปที่โน้นเลย จึงท�าให้เกิดแรงบันดาล ใจในการท�ากาแฟ และเปิดร้านกาแฟ ตอนอยู่ที่นั่นก็จะท�างานหลายที่ เปิดร้านเองด้วยครับ และเก็บประสบการณ์หลายๆ ที่ ส่วนหลักๆ ก็จะ เน้นที่ประเทศออสเตรเลีย เพราะเริ่มท�ากาแฟ และชอบการท�ากาแฟ ตั้งแต่ไปอยู่ประเทศออสเตรเลีย

When is your first interest in the coffee and what is your inspiration for open your own coffee shop?

From the time I went to Australia after graduated from King Mongkut's University of Technology Thonburi in 2009. There, I got my inspiration for making coffee and open my own coffee shop. I worked for many shops and gained much experience. HOMESUKKAPAN GUIDE 32


Q:

กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องฝึกฝน หรือผ่านอะไรมาบ้าง?

A:

ก็ฝึกฝนตลอดเวลา สมัยตอนที่ชอบแข่งขันเหมือนกับทุกแก้วนี่คือ การแข่ง ก็ท�าให้ดีที่สุดและก็ฝึกฝีมือ การปูซ็อตกาแฟ และขั้นตอนการเทลายกาแฟ ต่างๆ ลองท�าแล้วก็ชิมว่าแต่ละแก้วแตกต่างกันบ้างมั้ย ดูรูปทรงของแก้ว ต่างกัน ลาเต้อาร์ตก็จะต่างกันไปด้วย เมล็ดกาแฟที่ใช้ก็จะต่างกันทั้งรสชาติ ด้วย ก็ฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ หาความรู้ใหม่ๆ มาตลอดเวลา ก็จะช่วยสอนเด็กที่ ร้าน ท�าไปด้วยก็จะแชร์ประสบการณ์กัน อันไหนไม่ชอบ ชอบแบบไหน ก็จะมี พูดคุยกับลูกค้าด้วย เพราะแต่ละครั้งเวลาท�าก็ไม่ได้ท�าดื่มเอง จะเน้นพุดคุย กับลูกค้าว่า แก้วนี้ มีรสชาติอย่างไร

What have you been through for your coffee shop until nowadays?

I practiced all the time and do my best. I make my own coffee and tasted how different in each cup. The cups’ shape is different as well as Latte Art. Coffee beans also give different flavors. I kept practicing and always searched for new knowledge. I taught my staffs and exchange our experiences. I also share the taste of my coffee with the customers.

Q: A:

การคิดค้นเทคนิคการชงและการตกแต่งกาแฟ?

Do you make your own technique of coffee making and decoration?

การตกแต่งจะมีพื้นฐานโดยกว้างอยู่ครับ แต่ก็ต้องคิดวิธีการจับแก้ว วิธีการ เท ดูมุมว่ารูปแบบแก้วแบบนี้ควรใช้เมล็ดกาแฟอะไร การเทต้องเทแบบไหน ในแบบฉบับของเราเองนอกจากนี้ต้องเลือกรู้จักวิธีเลือกเมล็ดกาแฟ ตั้งแต่ วิธีการเก็บเมล็ดกาแฟ การเก็บสต็อกเมล็ดกาแฟเขียว เลือกวิธีการคั่ว ต้องรู้ว่าแต่ละเมนูต้องใช้กาแฟปริมาณเท่าไร เทรูปอะไร ต้องใช้ปริมาณนม เท่าไหร่ ซึ่งแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันครับ It has a wide basic in coffee making. But I need to figure out how to catch the cup, how to pour, how to match type of coffee with the cup. It begins with how to select and roast the coffee bean in proper temperature. Each menu takes different quantity of coffee and milk before it comes to Latte Art.

Q:

มีคนเข้าถึงรสชาติของกาแฟจริงๆหรือไม่ ต้องมีวิธีการสังเกตกาแฟอย่างไร หรือต้องดื่มอย่างไรให้รู้ว่ากาแฟนั้นดีทั้งกลิ่นและรสชาติ? How to notice and drink coffee to know that is good?

A:

ที่จริงไม่มีตายตัวครับดีหรือไม่ดี แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนชอบแบบนี้ บางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้ถ้าหลักแบ่งง่ายๆ เป็น 4 ส่วน 1. Aroma คือ กลิ่นกาแฟแต่ละชนิดที่เป็นตัวแยกกาแฟออกจาก กันอย่างชัดเจนหลักๆมาจากตัวนี้ 2. Test คือ รสชาติ เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม ที่ลิ้นสัมผัส มาจากระดับ การคั่ว 3.Body คือ ความรู้สึก หรือสัมผัสก็จะมีเรื่องกลิ่นรสชาติและสัมผัส สังเกตจาก 3 ตัวนี้ ซึ่งภาพรวมของ 3 ตัวนี้จะได้เป็น Flavor นั่นก็คือ รสชาติของกาแฟ ถ้าอยาก ชิมก็ต้องดูว่ารสชาติเป็นยังไง body เป็นแบบไหน ซึ่งความชอบของแต่ละคน ก็จะต่างกันไป ลูกค้าที่นี่ก็ชอบต่างกันไป ส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟรสชาติกลางๆ เมนูที่ร้านที่ลูกค้าชอบคือ ''Ficardie" มันจะอยู่ระหว่างลาเต้ (Latte) กับมัคคิ อาโต้ ( Macchiato) แต่ก็ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ที่เลือกใช้ด้วยครับ Actually there is no good or bad coffee because we all have different taste. But it can be divided into 4 parts which are 1. Aroma is the scent which separates each type of coffee. 2. Test is the flavors including sour, sweet, salty, bitter that come from the levels of roasting 3. Body is the feelings which are taste, smell and touch. These three factors lead to coffee’s flavor. The customers here prefer different flavors. Most prefer moderate taste. The top hit menu is ''Ficardie" which its taste is in between Latte and Macchiato. It is also depend on the selected coffee beans.

Q:

ข้อคิดส�าหรับคนที่อยากท�าร้านกาแฟ ต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงจะ ประสบความส�าเร็จ

A:

ต้องอย่าคิดเรื่องประสบความส�าเร็จก่อนเป็นอันดับแรก แต่ต้องท�าในสิ่งที่เราชอบก่อน ก็เน้นชิมเน้นศึกษาไปเรื่อยๆ เราชอบอะไรเราก็ต้องพยายาม เรียก ว่า แชร์สิ่งนั้นให้กับลูกค้าของเรา สุดท้ายการที่เราท�ากาแฟ ไม่ได้ท�าเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราเก่ง แต่ท�าเพื่อให้คนอื่นชอบกาแฟที่เราท�าบอกปากต่อปากไป เรื่อยๆ ก็ต้องเน้นงานที่ชอบ ตั้งใจ พยายามท�าให้มันดีที่สุด ในช่วงแรกๆ ก็อาจจะน่าเบื่อบ้าง ให้คิดว่ายังไม่มีวันเก่ง ฉะนั้นต้องฝึกฝนขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้ามีใคร มาแชร์ความรู้ก็ควรจะเปิดรับไว้ ดีกว่าคิดว่าเราเก่งแล้ว ก็จะเป็นการปิดกั้นตัวเองไว้สุดท้ายแล้วการท�าร้านกาแฟก็ต้องการให้คนมาสนุกกัน ไม่ใช่ท�าเอง แล้วสนุกอยู่คนเดียวที่ร้านก็มีลูกค้ามาขอท�าเองบ้าง แต่ละคนเขาก็เก่งในแบบของเขา "อย่าไปดูถูกใคร ท�าเท่าที่เราคิดว่าท�าดีที่สุดและก็จงสนุกกับสิ่งที่เรา ท�า" ถ้าวันไหนไม่สนุกร้านก็คงไม่ดีด้วยครับ

How to be successful in this business?

Successful is not the most important factor, just do what make you happy. I taste and learn more about the coffee and then share it with the customers not for myself but for other to like my coffee. I have tried my best and keep practicing. I always accept what other think about my coffee. Sometime my customers ask for doing coffee by themselves and I have found that they are good in their own ways. Just enjoy and have fun with it. 33 HOMESUKKAPAN GUIDE


บริษัท สโตนบิลด (เชียงใหม) ผูผลิตและจําหนายพื้นคอนกรีตพิมพลายคุณภาพสูง เหมาะสมกับงานตกแตงผิวถนน ดวยความหนาของเนื้องาน 5 cm มีการเคลือบผิวหนาเนื้องานดวยอะคริลิค แท 100 % มีการรับประกันผลงานเรื่องการแตกราว ในชั้นพื้นคอนกรีตพิมพลาย นาน 2 ป สนใจติดตอสอบถามขอมูลสินคาไดที่ หจก. โฮมสุขภัณฑ Tel. 053 126000 - 3 หรือ Hot Line คุณแอน 083 - 1524841


MIX

MATCH ตกแต่งแบบ LOFT LOFT... กับสไตล์ มิกซ์ & แมทซ์

A

when

i fall in loft

b

เรื่อง นวพล ภาพ กมล

เทรนด์การตกแต่งที่มาแรงแซงหลายๆ โค้งในเวลานี้คงจะหนีไม่ พ้น LOFT STYLE ซึ่งเป็นที่ถูกใจวัยรุ่นซะเหลือเกินครับ สังเกตได้ จากการตกแต่งของร้านอาหารและร้านกาแฟ ตลอดจนถึงผับบาร์ ใหม่ๆ ก็ต่างมาพร้อมใจกันตกแต่งสไตล์ลอฟท์ กันซะส่วนใหญ่ อาจจะด้วยความเรียบง่ายของวัสดุที่ใช้ และการโชว์พื้นผิวสัมผัส ของวัสดุ ทำาให้เกิดความรู้สึกดิบๆ ไม่ปรุงแต่งมากมาย จะว่าไปแล้ว การตกแต่งสไตล์นี้ไม่ได้ง่ายซะทีเดียว ต้องมีการจัดองค์ประกอบ ต่างๆ ให้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนัง โคมไฟ ตลอดจนการคุมโทนสี ให้ลงตัว ถึงจะทำาให้การตกแต่งออกมาสมบูรณ์แบบ มันเป็นสไตล์ ดิบๆ แต่ต้องทำาออกมาให้สุกสมบูรณ์แบบครับ จะได้เข้าถึงจิต วิญญาณของการตกแต่งสไตล์ลอฟท์อย่างแท้จริง!

c

d

Decoration trend that is now popular is nothing but loft style which is quite modern. Newly opened restaurants, coffee shops as well as night clubs are generally decorated in loft style with simply material used. After all, this style needs to organize the elements perfectly; floor, wall, lamp as well as the tone color in order to make a decoration come out perfectly and reflect spirit of real loft style.

e

f

a. โคมไฟแขวนสีดำ� KOOP-C Lamptitude ราคา 11,000 บาท b.โคมไฟตั้งโต๊ะสีดำ� 002448 ZOOM-T-BK Lamptitude ราคา 5,900 บาท c. กระเบื้องซีเมนต์ A 121 ขน�ด 8x8 SECOIN ราคา 560 บาท/กล่อง d. กระเบื้องซีเมนต์ A416-A ขน�ด 8x8 SECOIN ราคา 560 บาท/กล่อง e. กระเบื้องครอมเวล ข�ว ขน�ด 12x24 COTTO ราคา 448.98 บาท/กล่อง f. กระเบื้องครอมเวล เทอร�คอตต้� ขน�ด 12x24 COTTO ราคา 410 บาท/กล่อง HOMESUKKAPAN GUIDE 36


bathroom intrend

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา...

c D A

e

b

g f h

free

sugar ชีวิต ติดน้ำาตาล

เรื่อง นวพล ภาพ กมล น้ำ�ต�ลในที่นี้ของผม คือสีออกโทนน้ำ�ต�ลนะครับ ไม่ใชน้ำ�ต�ลที่ใส่ ก�แฟครับ (อิอิ) ในบรรด�โทนสีทั้งหมดโทนสีที่ให้คว�มรู้สึกอบอุ่นและ ดูแล้วผ่อนคล�ยน่�จะเป็นโทนสีเบจหรือน้ำ�ต�ล สีกลุ่มนี้เป็นเหมือน กับสีไม้ธรรมช�ติ เป็นสีที่เมื่อเอ�ม�ใช้ในห้องทำ�ให้ดูผ่อนคล�ยสังเกต ได้จ�กสป�ดังๆ จะใช้โทนสีนี้เป็นหลักเลยครับ แต่ถ้�เร�เอ�โทนสีนี้ม� ใช้ในห้องน้ำ�จะทำ�ให้ห้องดูหรูและผ่อนคล�ยอ�จจะมีก�รเอ�สีน้ำ�ต�ล หล�ยๆ โทนสีม�ใช้ร่วมกันทำ�ให้เกิดมิติ และเพิ่มลูกเล่นด้วยโมเสคสี โทนน้ำ�ต�ลล�ยไม้ ยิ่งทำ�ให้ชีวิตนี้ติดน้ำ�ต�ลจริงๆ ครับ

Among the shade of colors that giving the warmth and relaxation feeling is beige or brown. This tone of color is similar to the natural wood color which is often used as the main color in many spas. Anyway if we use this color for the bathroom, it could help the room for more relax and luxury. Variety of brown tone can be added to get more dimensional. Brown color of mosaic also add ambience to the room.

a. กระเบื้อง วู๊ดเวิร์คน้ำ�ต�ล ขน�ด 12x24 COTTO ราคา 862.56 บาท/กล่อง b. กระเบื้อง คลิโค่วู๊ดเบจ ขน�ด 12x12 COTTO ราคา 850 บาท/กล่อง c. กระเบื้อง พ�โลน้ำ�ต�ล ขน�ด 12x24 COTTO ราคา 449 บาท/กล่อง d. กระเบื้อง แวร์ซ�ยเบจเซมิโพลิช ขน�ด 18x36 COTTO ราคา 598.80 บาท/กล่อง e. ก๊อกอ่�งล้�งหน้� CT144AY COTTO ราคา 2,550 บาท f. ตู้เก็บของใต้อ่�ง VK0190 COTTO ราคา 19,700 บาท g. อ่�งอ�บน้ำ�วน BTW-319EL COTTO ราคา 57,490 บาท H. สุขภัณฑ์รุ่น เทอร์ร�โนว� SEAT&COVER C-100317(CV) COTTO ราคา 48,900 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 38


bathroom intrend

g

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา...

e a

b

f h

d

i c

the

metropolis bathroom

เรื่อง นวพล ภาพ กมล นับวันความเป็นสังคมเมืองได้ขยายตัวออกไป ตามหัวเมืองใหญ่ๆ ของ ประเทศสังเกตได้จากศูนย์การค้าหรือ Modern trade ต่างๆ ได้เปิด ตามหัวเมืองหลักและเมืองรอง ทำาให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดมีทางเลือกใน การใช้ของต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับเมืองหลวงมากขึ้น โทนสีของสังคมเมืองส่วนมากจะออกในโทนสีเทาๆ เหมือนกับสี ของตึกสูงๆ และตอนนี้โทนสีเทาเข้มหรืออ่อนกำาลังมาแรงครับ ห้องน้ำา โทนสีเทาห้องนี้เลือกใช้กระเบื้องโทนสีเทาเป็นหลัก ใช้โทนสีขาวเข้ามา ผสมแล้วเพิ่มลูกเล่นด้วย กระเบื้องสีเทาที่มีลวดลายอยู่ในแผ่นมาปู สลับกันไปมาทำาให้ห้องมีจุดสนใจมากขึ้น รวมถึงการจัดวางสุขภัณฑ์ อ่างอาบน้ำา และอ่างล้างหน้าที่ลงตัว ทำาให้ห้องน้ำาได้อารมณ์ของห้อง สังคมเมืองมากๆ ครับ

In the present time, the city area has been expanded to the upcountry. The shopping center and modern trade continue opening. So, people in have more choices for products selections as same as the capital city. Tone of the city area is in shades of gray, just like the color of tall buildings and now the dark and light gray is popular. Gray bathroom using gray tones tiles mix with white color and add effects with gray tiles patterned that makes the room more interesting, as well as sanitary ware, bathtub and wash basin which add the sense of metropolitan to the bathroom.

a. กระเบื้อง เคิร์ฟว่าวู๊ดเทา1 ขนาด 12x36 COTTO ราคา 750 บาท/แผ่น b. กระเบื้อง เคิร์ฟว่าวู๊ดเทา2 ขนาด 12x36 COTTO ราคา 750 บาท/แผ่น c. กระเบื้อง เคิร์ฟว่ามาร์เบิล ขาว ขนาด 12x36 COTTO ราคา 754.92 บาท/กล่อง d. กระเบื้อง เคิร์ฟว่ามาร์เบิลเทา ขนาด 12x36 COTTO ราคา 754.92 บาท/กล่อง e. กระเบื้อง LYSANNER GRIGIO ขนาด 12x12 COTTO ราคา 250 บาท/แผ่น f. กระเบื้อง รีสอร์ทสตรอมแบล็ค ขนาด 12x12 COTTO ราคา 79 บาท/แผ่น g. กระจกเงาสีเทา H2412 60x60 ซม. HAUS ราคา 590 บาท h. อ่างล้างหน้า+เฟอร์นิเจอร์ LF35053G โมเก้น ราคา 7,250 บาท i. สุขภัณฑ์ MLC02-W01 โมเก้น ราคา 13,500 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 40


Promotion Set สุขภัณฑ์ยกชุด

3/4.5 L

6L

TF-2230SC TF-0504 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว+ อ่างล้างหน้าสีขาว ฝารองนั่ง SOFT CLOSE วางบนเคาน์เตอร์

ราคา

17,500

A-1623-10 ก๊อกน�้าเย็น

บาท/ชุด

4.5 L

ราคา

4,080

NM-5104 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง

บาท/ชุด

3/6 L

K-98118X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว+ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

ราคา

NM-2007 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว +ฝารองนั่งธรรมดา

3,390 บาท/ชุด

K-17317X/K-17310X อ่างล้างหน้า+ขาตั้งพื้น สีขาว

MT33 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว +ฝารองนั่งธรรมดา

ราคา

MA302(B) อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง

3,390 บาท/ชุด

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

43 HOMESUKKAPAN GUIDE


Sanitary Ware สุขภัณฑ์

3/4.2L

3/4.2L

TF-2530WT-0 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว+ ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

ราคา

K-45798X-S-0 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว+ ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

7,990 บาท

4.8L

3/4.5L

ราคา

7,500 บาท

4.5L

K-3489X-CW สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว+ ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

ราคา

HOMESUKKAPAN GUIDE 44

8,990 บาท

NM-2862 สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว+ ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

ราคา

6,990 บาท

6L

K-72452X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้นสีขาว+ ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

ราคา

3,890

บาท

C-1141 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสีขาว+ ฝารองนั่ง SOFT CLOSE

ราคา

8,890

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

บาท


Bathtub/Urinal

อ่างอาบน�้า,โถปัสสาวะชาย

PA 160075WP อ่างอาบน�้าสีขาว ระบบ WHIRLPOOL 16 หัวJET+ สะดือป๊อปอัพ+มือจับ

ขนาด 75x160x45 ซม.

ราคา

33,000 บาท

TF-6728 โถปัสสาวะชาย สีขาว+ฟลัชวาล์ว

ราคา 6,140 บาท

K-1337-G1-0 อ่างอาบน�้าสีขาว+ สะดือป๊อปอัพ ขนาด 100x150x53 ซม.

BD-ELE17001W อ่างอาบน�้าวน สีขาว +สะดือป๊อปอัพ ขนาด 70x170x35 ซม.

ราคา

ราคา

K-17389X โถปัสสาวะชาย สีขาว(ไม่รวมอุปกรณ์)

ราคา

990

บาท

890

บาท

K-16641X-CP ฟลัชวาล์ว

ราคา

52,500 บาท

NM-7860-WT โถปัสสาวะชาย สีขาว(ไม่รวมอุปกรณ์)

ราคา

3,190 บาท

33,900 บาท

K-530X แผงกั้นโถปัสสาวะชายสีขาว

ราคา

LS706 ฟลัชวาล์ว

ราคา

990

บาท

550 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

45 HOMESUKKAPAN GUIDE


Wash Basin

อ่างล้างหน้า/อ่างแก้ว

C-01617 อ่างล้างหน้าสีขาวฝังใต้เคาน์เตอร์

ราคา

WP-F633-WT อ่างล้างหน้าสีขาว วางบนเคาน์เตอร์

ราคา

2,290

บาท

2,750

บาท

K-18806X อ่างล้างหน้าสีขาวฝังบนเคาน์เตอร์

ราคา 1,300 บาท

NM-5286 อ่างล้างหน้าสีขาวฝังบนเคาน์เตอร์

ราคา 1,390 บาท

ราคา

K-8700 อ่างล้างหน้าสีขาวแบบแขวนผนัง+ ขาตั้งพื้นสีขาว

ราคา

2,820 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 46

MA241 อ่างล้างหน้าสีขาวฝังบนเคาน์เตอร์

1,150 บาท

A-0251 อ่างล้างหน้าแก้วสีเหลืองวางบนเคาน์เตอร์ (ไม่รวมสะดือ)

ราคา

699

บาท

K-2759X อ่างล้างหน้าสีขาวฝังบนเคาน์เตอร์

ราคา 2,990 บาท

TF-0552/0740 อ่างล้างหน้าสีขาว แบบแขวนผนัง+ขาตั้งลอยสีขาว

ราคา 2,465 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Shower Units ตู้อาบน�้า

BD-ROLLER ฉากกั้นอาบน�้ากระจกบานเปลือย ขนาด 120x190 ซม.(ไม่รวมอุปกรณ์)

SPICE90 ฉากกั้นอาบน�้าเฟรมขาว ขนาด 90x90x185 ซม. (ไม่รวมถาด)

ราคา

ราคา

ราคา

15,300 บาท

9,990

(ไม่รวมถาด)

บาท

26,900

(ไม่รวมติดตั้ง)

ราคา

9,900

บาท

K2W120 ฉากกั้นอาบน�้าเฟรมขาว(ไม่รวมติดตั้ง) ขนาด 120x185 ซม.

บาท

ราคา

ACCOR90 ฉากกั้นอาบน�้าเฟรมขาว ขนาด 90x185 ซม.

ราคา

12,810

บาท

6,290 บาท

J K-9603 B ตู้อาบน�้าพร้อมวิทยุไฟสี +พัดลมระบายอากาศ ขนาด 218x95x95 ซม.

ราคา

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

29,990 บาท

47 HOMESUKKAPAN GUIDE


Bathroom furniture เฟอร์นิเจอร์ห้องน�้า

JDL-1044 เคาน์เตอร์+อ่าง+กระจก+ชั้นวาง (ไม่รวมก๊อก)

ราคา

11,900

PCP-C003 เคาน์เตอร์+อ่าง+กระจก+ชั้นวาง

บาท

ราคา

8,590

บาท

PCP-C002 เคาน์เตอร์+อ่าง+กระจก (ไม่รวมก๊อก)

8,490

ราคา

JLL-A0076 เคาน์เตอร์+อ่าง+กระจก (ไม่รวมก๊อก)

PCP-B005 เคาน์เตอร์+อ่าง+กระจก+ตู้

ราคา

ราคา

10,650

HOMESUKKAPAN GUIDE 48

บาท

10,900

ราคา

ราคา

บาท

6,590 บาท

บาท

4,590

บาท

QW-CP505911-CWS+982060 ตู้เฟอร์นิเจอร์ สีขาวลายเงิน+อ่างล้างหน้าเซรามิค ขนาด 60x46 ซม.

ราคา

6,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Accessories

ฝักบัว/สายฉีดช�าระ/กระจก LINSI

SB

K-707 กระจกทรงกลม 3 ชัน้ สีขาว

ราคา

165

2223 กระจกเงาทรงสีเ่ หลีย่ ม ขนาด 60x80 ซม.

JLL-9013 กระจกเงาดีไซน์ทรงเหลีย่ ม ขนาด 60x80 ซม

บาท

ราคา

1,380

ราคา

บาท

499

บาท

BESTYLE

BSF21X22 ชุดฝักบัวก้านแข็งทรงกลม ขนาด 8 นิว้ สีโครเมีย่ ม

ราคา

1,259

บาท

Z.88 ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมีย่ ม+ขอแขวน

ราคา

GA03-325-11 สายฉีดช�าระสีขาว+ สาย+ขอแขวน

ราคา

219

บาท

1,890

บาท

K-98100X-CP สายฉีดช�าระสีโครเมี่ยม +สาย+ขอแขวน

ราคา

599

บาท

GS-02-271-50 ฝักบัวสายอ่อน สีโครเมี่ยม+ขอเเขวน

ราคา

299

บาท

FXVHO-0040KS สายฉีดช�าระ สีสแตนเลส+สาย+ขอแขวน

ราคา

559

บาท

SS3203/PV160 ฝักบัวสายอ่อน สีโครเมี่ยม+ขอแขวน+วาล์ว

ราคา

449

บาท

TS00-WH สายฉีดช�าระสีขาว+ สาย+ขอแขวน

ราคา

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

199

บาท

49 HOMESUKKAPAN GUIDE


Faucet /Rain shower

ก๊อกน�้า/ก๊อกผสม/เรนชาวเวอร์ HANG

A-6501-10 ก๊อกอ่างล้างหน้าน�า้ เย็น

ราคา

1,420

บาท

CT 1132 A ก๊อกอ่างล้างหน้าน�า้ เย็น

ราคา

1,790

บาท

CT 2052 A ก๊อกผสมอ่างอาบน�า้

ราคา

3,650

บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 50

5,990

565

บาท

RA G2004 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า

ราคา

1,500

บาท

B7 ก๊อกอ่างล้างหน้าน�า้ เย็น

ราคา

455

บาท

KF-30-620-50 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า

ราคา

2,250

บาท

BL32-L ก๊อกผสมยืนอาบน�า้

ราคา

D65MS02.012.50 ชุดเรนชาวเวอร์ (ใช้กบั เครือ่ งท�าน�า้ อุน่ )

ราคา

ราคา

บาท

1,599

ราคา

บาท

6,990 บาท

CT 623Z71+CT 1195 A ชุดเรนชาวเวอร์ +วาล์วลอย

ราคา

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

6,900

บาท


Accessories

อุปกรณ์ห้องน�้ำ

ADM

SPIN MOP

799

ราคา

บาท

AN-0041 ชุดไม้ถพ ู นื้ สีฟา้ ,น�า้ เงิน,ม่วง

ราคา

GB-20-321-50 ทีใ่ ส่กระดาษโครเมีย่ ม

ราคา

CT 0121 ราวแขวนผ้า ขนาด 60 ซม.

ราคา

1,220

410

บาท

TS-34 ชุดฝารองนัง่ 2in1 สีขาว

999

บาท

DONMARK

GB-8327/60Z ราวกันลืน่ ขนาด 60 ซม.

799

บาท

บาท

ราคา

ราคา

990

บาท

HOY

HWHOY-H902 ตะแกรงกันกลิน่ ขนาด 2 นิว้

ราคา

75

บาท

GA-02-112-50(S) ท่อน�า้ ทิง้ ยาว ขนาด 36 ซม.

ราคา

299

บาท

DO-01FP ชุดฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชายครบชุด

ราคา

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

339

บาท

51 HOMESUKKAPAN GUIDE


NOI OP WC FOR URBANISM 360 x 710 x 670 มม มม. ชุดสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวสำหรับคนเมือง ประหยัดน้ำด้วยระบบดูอัลฟลัช 3 / 4.5 ลิตร เนื้อเซรามิคมีส่วนผสมสารป้องกันแบคทีเรีย (Stealthguard Titania Silver Nano) ฝารองนั่งเปิดปิดนุ่มนว นวล (Soft-closing seat & cover)

Bidet Seat & Cover ฝารองนั่งบิเด้ท์ เรียบ ทันสมัย สะดวกสบาย ใช้แรงดันน้ำในการทำงาน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เลือกใช้ทำความสะอาด 2 ระบบ ด้วยก้านโยกข้างลำตัว สามารถปรับระดับ ความแรงของน้ำได้ตามความต้องการ ติดตั้งและถอดออกง่าย เพื่อการดููแลรักษา อย่างทั่วถึง

new


bathroom inspiration

ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ...ไปกับเรา

LUXURY

LOFT bathroom เรื่อง/ภาพ นวพล

HOMESUKKAPAN GUIDE 56

ผมมีโอกาสต้องเดินทางไปทำาธุรกิจที่กรุงเทพ ถ้ามีเวลา ว่างก็จะไปเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพ สินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือร้านค้า ตลอดจนโรงแรม ใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นไอเดียและแรงบันดาลใจในการทำางานนำา แนวคิดดีๆ มาใช้ในธุรกิจ ผมได้มีโอกาส เข้าห้องพัก โรงแรมย่านสาทรที่เปิดได้ไม่นานเท่าใดครับ พอดีผมไป ในช่วงมีเหตุการณ์ทางการเมือง ทางโรงแรม W Bangkok Hotels มีการลดราคาค่าห้องพัก (555) ผมเลยถือโอกาส ได้ไปใช้บริการ ประทับใจตั้งแต่ส่วนต้อนรับ W Bangkok Hotels เป็นโรงแรมที่มีแนวคิดให้คนที่ชื่นชอบศิลปะ ดนตรี แฟชั่น คือกลุ่มลูกค้าของโรงแรม ผมเข้ามาในห้องสิ่งที่ ผมต้องดูในห้องก่อนอันดับแรก คือห้องน้ำาครับ ห้องน้ำา ที่นี่ใช้กระเบื้องสีดำามันแผ่นเล็กเหมือนอิฐแล้วลบเหลี่ยมปู ผนังด้านอ่างอาบน้ำา ส่วนด้านชักโครกและห้องอาบน้ำาใช้ โทนสีเทาหน้าแมทปู อารมณ์ออกแนว Loft แต่ออกหรูๆ ดูดี เป็นอีกไอเดียหนึ่งสำาหรับผู้ที่กำาลังทำาห้องน้ำาในตอน นี้นะครับ และถ้าใครมีโอกาสไปกรุงเทพ ลองไปใช้บริการ W Bangkok Hotels ลืมบอกไปนะครับ สระว่ายน้ำาที่นี่มี เพลงเปิดในสระด้วยครับ

When I go to Bangkok for business, I would visit new places there such as department store, community mall and hotels in order to get new idea and inspiration for work as well as new concept for my business. I stayed at the newly opened hotel in Sathorn for a several days during political events so I got discount from W Bangkok Hotels. I was impressed by the hotel lobby with the concept of art, music and fashion. Bathroom is the first thing I have explored in the room. The wall (bathtub zone) is laid with glossy black tiles (small sheet). The toilet and shower zone in grays tone (mat tiles).Make the bathroom look loft and luxury. Is another good concept for those who are who are looking for bathroom idea. If you When you has a chance to Bangkok. Try to use the W Bangkok Hotels, here is a perfect choice. Music are also played in the swimming pool.


special column

เยีย่ มบ้านลูกค้า ...

the original loft

lanna style โชว์ผิวแบบล้านนา เรื่อง นวพล ภาพ กมล

OWNER

อ.จุลทัศน์ กิติบุตร

ARCHITECT อ.จุลทัศน์ กิติบุตร INTERIOR

คุณตู๋และ CAC (053) 212-113

ผมได้มีโอกาส ได้นั่งคุยกับ อ.จุลทัศน์ กิติบุตร สถาปนิกของเมืองล้านนา ได้มาฟัง แล้วเข้าใจถึงการตกแต่งสไตล์ Loft จริงๆแล้วบ้านเราคนล้านนาก็ตกแต่งแบบ Loft มาตั้งนานแล้ว แต่คนไปนึกว่าการตกแต่งแบบนี้มาจากประเทศทางฝั่งตะวันตก Loft Style คือการโชว์วัสดุพื้นผิวของสิ่งที่เราทำาโดยมีการปรุงแต่งน้อยที่สุด ถ้า Loft สุดๆ มันก็จะดิบสุดๆ ถ้า Loft แบบผสมผสานก็จะมีการทำาให้มันสวยงามขึ้น แต่ว่าเมือง เชียงใหม่ล้านนาของเรามีการตกแต่งแบบนี้จริง สิ่งแรกที่ผมนึกได้คือ “กระเบื้องว่าว” ที่ทำามาจากซีเมนต์ สีเทาของซีเมนต์ โดยไม่มีการผสมสี หรือการทำาพื้นบ้านเป็น ซีเมนต์ขัดมัน ตลอดจนงานไม้ที่ปูพื้นบ้าน ที่โชว์เนื้อไม้โดยไม่ได้ลงสี งานฝ้าที่โชว์โครง หลังคา มันใช่จริงๆ มีมาตั้งนานแล้ว แต่เราไปเห่อตามฝรั่งเอง และตอนนี้ อ.จุลทัศน์ กิติบุตร ได้ทำาโปรเจค (ที่ไม่ค่อยมีใครทำากัน) คือ การสร้างอาคารหลายๆ อาคาร อยู่ บริเวณเดียวกันที่บ้านสวน สันผีเสื้อ ริมน้ำาปิง ซึ่งประกอบไปด้วย ร้านอาหาร ที่พัก HOMESUKKAPAN GUIDE 58

I had an opportunity to talk with Dr. Chulathat Kitibutr who is the architect of Lanna Style. As I listened to him, I really understood about decorations of loft style. Basically, Lanna houses have been decorated in loft for a long time but most people though that it was Western decoration. Loft style is the use of least construction materials. If thinking of extreme loft style, it will very reflect itself. If talking about mixed loft style, it will be more beautiful. This really happens in Chiang Mai. What I firstly think about are curved tiles made of concrete without any colors, a carefully polished concrete, a wooden floor with no colors or a ceiling showing its structure. These are original. Recently, Dr. Chulathat Kitibutr is now doing his project on constructing many buildings in a same area at Sansuanpeesue by Ping Rive. It includes restaurants, accommodations, and art galleries.


ที่แสดงศิลปะ บ้านพักอาศัย แทบจะพูดว่ามีจะครบ หมดแล้วยกเว้นซุปเปอร์มาเก็ต (แซวเล่นครับ) แต่ เป็นแบบล้านนา แต่ห้ามนึกภาพว่าเป็นแบบโบราณ นะ อาจารย์เรียกที่นี่ว่า “บ้านสวนศิลป์” เป็นสถานที่ รวบรวมศิลปะของล้านนา แขนงต่างๆ มาไว้ที่นี่ ผม เองก็ชื่นชมครับ บ้านหลังหนึ่งไม่ใหญ่มากอยู่ในพุ่ม ไม้ (คนเมืองเรียกป่าโข่) ที่แอบซ่อนไว้และตอนนี้ได้ เผยโฉมออกมา ผมเห็นบ้านหลังนี้ตอนก่อนสร้างเป็น บ้านชาวบ้านธรรมดาๆ แล้วถูกอาจารย์นำามาดัดแปลง อัพเกรด ทำาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ผมแซวเล่นว่า อาจารย์ กำาลังทำางานสวนกับอายุอยู่ สิ่งแรกที่เห็นคือ ทึ่งใน ความคิด มุมมอง และวิธีการนำาเสนอของบ้านหลัง นี้ มันมีความเป็น Loft แบบล้านนา จะว่าเก่าก็ไม่ เก่า จะว่าทันสมัยก็ไม่เชิง แต่มันเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง ที่เราไม่สามารถพบเห็นที่อื่นได้ นอกจากบ้านหลังนี้ ที่ถอดจิตวิญญาณของล้านนาแล้วมาผสมผสานใหม่ เข้ากับความทันสมัย งานแบบนี้ต้องเป็นผู้ที่สะสม ประสบการณ์เท่านั้น ที่จะสามารถทำาได้ “บ้านสวนศิลป์” ตอนนี้ก็เริ่มเปิดโซนร้านอาหาร และที่ จะตามมาโซนแกลอรี่ และโซนที่พัก ใครเบื่อๆ ในเมือง ก็ขับรถมาที่บ้านสวนริมน้ำาปิง แถวสันผีเสื้อครับ คุณ จะเหมือนมาอยู่อีกโลกหนึ่งของเมืองล้านนาครับ

These buildings will be built in Lanna style but not ancient. Dr.Chulathat Kitibutr calls this place ‘Baan Suan Silp’ which shows many branches of Lanna arts. I really like this place and it is called by locals ‘Pako’. I used to see this place as a simple house before Dr.Chulathat Kitibutr modified it in a better place. I teased my teacher that it was not appropriate for his age. I find that a presentation of this house reflecting loft Lanna Style. It is not too ancient and modern. Moreover, this house also reflects the soul of Lanna together with modern concept. Only those who have lots of experiences that are able to do it.‘Baan Suan Silp’ is now launching its food zone and the following thing is galleries zone. Who are bored with staying in a city, you can come here to relax at exclusive accommodation at “Baan Suan rimnamping” by San Pee Sua. You will face new experience at Lanna world.

59 HOMESUKKAPAN GUIDE


HOMESUKKAPAN GUIDE 60


HOMESUKKAPAN GUIDE 64


garden guide

ค้นหาแรงบันดาลใจให้กบั สวนบ้านคุณ...

inspiration for your

provence garden ค้นหาแรงบันดาลใจให้กับสวนบ้านคุณ เรื่อง/ภาพ นวพล คนที่สร้างบ้านแล้ว ทุกคนต้องมีความฝันเหมือนกัน คือ อยากมี สวนสวยๆ สวนก็มีหลากหลายแบบ ซึ่งถ้าจะจัดสวนเราก็ต้องดูองค์ ประกอบโดยรวมคือ พื้นที่การจัด และที่สำาคัญแบบของบ้านเป็นแนว ไหน รวมถึงสภาพภูมิอากาศและสภาพของพื้นดินที่จะทำาการจัดสวน ให้ได้ตามใจปรารถนาคุณ สวนที่จะมาให้ชมคราวนี้เป็นแบบสวนฝรั่งเศส “สวนโพวองช์” (Provence) เป็นเมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งผมมีโอกาสได้เยี่ยม ชมโครงการ Provence เขาใหญ่ เลือกใช้ต้นไม้ใหญ่จะเป็นต้นไม้ทรง พุ่ม ส่วนต้นไม้เล็กๆ ผสมกับใบไม้ที่ตัดแต่งให้เป็นพุ่ม ใช้หินกรวดแทน หญ้า ส่วนกระถางปลูกไม้ต้องมีรูปทรงที่พริ้วไหว การที่จะจัดสวนแบบ นี้ได้ต้องเข้าใจเรื่องพรรณไม้ และการดูแลรักษาถึงจะออกมาสวยงาม เหมือนอยู่ ณ Provence ประเทศฝรั่งเศส Most people dream of beautiful garden in the house. There are different styles of garden. We need to consider the overall composition, space and home layout as well as the condition of ground. Here is a French style garden called “Provence”, the city in the south of France. I had the opportunity to visit Provence, Khao Yai where trees are trimmed as shrub and gravel is used instead of grass. The pots are wave in pattern. We need to know about the seedling and how to take care of them so that the garden will come out as beautiful as in Provence, France.

HOMESUKKAPAN GUIDE 66


'PRGLIO\


shopping guide

เลือกของตกแต่งบ้าน...ให้เป็นสไตล์ LOFT

all about

LOG SOFA ร้าน Pan’s Shop โทร.(053) 434 395 ราคา 22,000 บาท

LOFT

โคมไฟแขวน ชุด สอดไส้ซีรีส์ ร้าน Ideal Brand โทร.086-9208889 ราคา 770 บาท/ชิน้

ตกแต่งบ้านสไตล์ลอฟท์ เรื่อง นวพล ภาพ กมล

ของตกแต่งบ้านที่เป็นแนว Loft มันไม่สามารถหาซื้อ ในสถานที่เดียวได้ ถ้าคนจะแต่งแนวนี้ก็จะต้องใช้ ความพยายามในการหาของแต่ละอย่างเพื่อที่จะมาใช้ ตกแต่งบ้านของตน โฮมสุขภัณฑ์ไกด์จึงรวบรวมของ ตกแต่งสไตล์ Loft ในเมืองเชียงใหม่มาให้ผู้อ่านได้ เลือกสรร ถ้าท่านชื่นชอบแบบไหนก็ตามไปเป็นเจ้าของ ได้ตามร้านค้าที่เราแนะนำาครับ

แผ่นทรงกลมฉลุรูปปลา สอบถามราคาได้ที่ บ้านสวนศิลป์ โทร. (080) 926-2878, (081) 748-5281

Loft Style decorations cannot be found in one place. Those who will decorate this type of home need to find their stuffs to decorate their home. Home Sukkapan Guide gathers loft style decorative in Chiang Mai for the readers. You can visit their store to find your favorite stuff.

รูปหน้ากากบนแผ่นไม้ สอบถามราคาได้ที่ บ้านสวนศิลป์ โทร. (080) 926-2878, (081) 748-5281

หนังสือ LOFTS สอบถามราคาได้ที่ ร้าน ASIA BOOK ทุกสาขา

OD FLOWER ร้าน Pan’s Shop โทร.(053) 434 395 ราคา 6,000 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 70

LOG CHAIR ร้าน Pan’s Shop โทร.(053) 434 395 ราคา 4,800 บาท


เครื่องครัว

Promotion Set ชุดเครื่องครัว

7CFI-2GLS เตาแก๊สกระจก 2 หัว CPV-90X เครือ่ งดูดควันแบบกระโจม กระจก/สแตนเลส

15,900

ราคา

บาท/ชุด

A71-201XX เตาแก๊สกระจก 2 หัว K929 XS F90 เครือ่ งดูดควันแบบกระโจม กระจก/สแตนเลส

11,900

ราคา

บาท

FH 60 B1 720 G เตาแก๊สกระจก 2 หัว FFG 906 XS(700) เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมกระจก/สแตนเลส

ราคา

10,900

บาท

GSK 73 2G AI AL เตาแก๊สกระจก 2 หัว LDH TC 90 เครือ่ งดูดควันแบบกระโจม

ราคา

HOMESUKKAPAN GUIDE 72

14,900

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

บาท


เครื่องครัว

Hood

เครื่องดูดควัน

500.30.313 เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมสแตนเลส

ราคา 10,900 บาท

EH 10 BQ เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมกระจก/สีสแตนเลส

ราคา

21,900 บาท

TND HD 90 STORM SS เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมสแตนเลส

ราคา

25,900 บาท

AF3-607X เครือ่ งดูดควันแบบมาตรฐานสแตนเลส

ราคา

5,900

บาท

AX 90 XS F 90 เครือ่ งดูดควันแบบกระโจม/สีสแตนเลส

ราคา

9,900 บาท

FFG 906 XS(700) เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมกระจก/สีสแตนเลส

ราคา

8,990

บาท

LDA90 เครือ่ งดูดควันแบบกระโจมกระจก/สีสแตนเลส

ราคา

9,900

บาท

C620 เครือ่ งดูดควันแบบมาตรฐานสแตนเลส

ราคา

6,490

บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

73 HOMESUKKAPAN GUIDE


เครื่องครัว

HOB

เตาแก๊ส

74-201 SS เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว

536.06.123 เตาแก๊สสแตนเลส 3 หัว

FCH 75 2G XS เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว

GFG86302 เตาแก๊สกระจก 3 หัว

ราคา 9,490 บาท

ราคา 6,990 บาท

GXL 2 G เตาแก๊สกระจกแบบตัง้ โต๊ะ 2 หัว

ราคา

1,990

บาท

A12FG772B เตาแก๊สกระจก 2 หัว

ราคา

9,900 บาท

HOMESUKKAPAN GUIDE 74

ราคา 12,500 บาท

ราคา 18,900 บาท

TNP3075 GB เตาแก๊สกระจก 3 หัว

ราคา

8,590

บาท

PIC1B/Y เตาไฟฟ้าอินดักชั่น ชนิดตั้งโต๊ะ 1 หัว สีฟ้า/สีเหลือง

ราคา

2,390

บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


เครื่องครัว

OVEN

เตาอบ

6H-14X เตาอบ 6 โปรแกรม

ราคา 12,900 บาท

F0 40012 96M XS เตาอบ 9 โปรแกรม

ราคา 19,900 บาท

BX515TX เตาอบ 5 โปรแกรม

ราคา 14,900 บาท

M125EX ไมโครเวฟ 8 โปรแกรม

ราคา

4,990

บาท

AW 717 X ไมโครเวฟ 7 โปรแกรม

ราคา

9,900

บาท

KQD50F-C2A เตาอบ 8 โปรแกรม

ราคา

49,500

บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

75 HOMESUKKAPAN GUIDE


เครื่องครัว

SINK

ซิงค์ล้างจาน

DMB 100 B/C ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พัก + สะดือ

ราคา

950

บาท

FAL 8050 ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีทพ ่ี กั + สะดือ + ก๊อก

BAHIA 1 C ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 1 หลุมใหญ่ + สะดือ + ก๊อก

ราคา 1,790 บาท

ราคา 5,990 บาท

LNX 620 B ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 2 หลุม + สะดือ + ก๊อก

ราคา 3,590 บาท

567.20.012 ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 2 หลุม มีทพ ี่ กั + สะดือ + ก๊อก

ราคา

4,250 บาท

TNS 21116 S ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 2 หลุม มีทพ ี่ กั + สะดือ

ราคา 3,190 บาท

ATP 933 ST ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 2 หลุม มีทพ ี่ กั + สะดือ + ก๊อก

ราคา

TL 932 ซิงค์ลา้ งจานสแตนเลส 2 หลุม สะดือ + ก๊อก + ตะกร้า + เขียง

ราคา

HOMESUKKAPAN GUIDE 76

7,590 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

2,790 บาท


เครื่องครัว

SINK DOOR

บานซิงค์

บานซิิงค์ PVC คู่ PLATINUM โนวา สีขาว ขนาด 88x68 ซม. ราคา

1,950 บาท

S608L บานซิงค์ ไม้คู่เกล็ดเต็ม สีขาว ราคา ขนาด 60x80 ซม.

BEST SHIOCE

บานซิงค์์ PVC คู่ รูปโค้ง สีเทา ขนาด 86x66 ซม.

ราคา

บานซิงค์ PVC คู่ ลายช่อพิกุล สีขาว ขนาด 85x66.5 ซม. ราคา

บานซิงค์ PVC คู่ เซ็น สีเทา ขนาด 88x68 ซม.

750

บาท

1,115 บาท

ราคา 1,935 บาท

4,550 บาท

KZR-S-MV-6080X-BE บานซิงค์ไม้คู่เกล็ดผสม สีบีช ขนาด 60x80 ซม. ราคา บาท

4,010

777 บานซิงค์UPVCคู่ ลายไม้ สีไม้แดง ขนาด 85x65 ซม. ราคา

1,900 บาท

MCR-W-SL-6080X-CH ตู้แขวนไม้คู่ บานทึบตรง สีเชอรี่ ขนาด 60x80 ซม. ราคา บาท

5,315

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

77 HOMESUKKAPAN GUIDE


COOKING WITH TECH ครัวไฮเทคโนโลยี

วิถชี วี ติ ของคนเราทุกวันนี้ ต้องอยูก่ บั เทคโนโลยีทเี่ ป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เราแล้ว ไม่วา่ คุณจะอาศัยอยูใ่ นบ้าน หรือนอกบ้าน ล้วนแต่พงึ่ พาเทคโนโลยี ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโทรศัพท์มอื ถือ ก็ถอื ว่า เป็นทุกอย่างทีเ่ ราต้องการดูหนัง ฟังเพลง แชทกับเพือ่ น ท่องอินเตอร์เน็ต ฯลฯ แล้วในห้องครัวก็ไม่นอ้ ยหน้าครับ ได้นา� เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในเครือ่ งใช้ไฟฟ้าห้องครัวมาอัพเดทว่าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเขามีเทคโนโลยีอะไร ใหม่ๆ บ้างครับ

เครื่องดูดควันแบบกระโจม EC02 ขนาด 90 x 52 x 68.3 ซม.

ราคา 34,900 บาท - คัดแยกละอองน�้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ - ไม่มีการอุดตันของคราบสิ่งสกปรก - กลุ่มควันสามารถผ่านตัวกรองได้สะดวก - ลดเสียงรบกวน ท�าความสะอาดได้ง่าย

เตาอบมัลติฟังก์ชั่น SF372X ขนาด 59.7 x 58.8 x 54.8 ซม.

ราคา 28,900 บาท - เตาอบมัลติฟังก์ชั่นดีไซน์ Classic ใหม่ล่าสุด - 9 โปรแกรมปรุงอาหาร - ตั้งเวลาปรุงอาหารอัตโนมัติ - Vapor Clean ระบบท�าความสะอาดโดยใช้ ไอน�้าไม่ใช้สารเคมี

เครื่องล้างจาน รุ่น LP7 811 ขนาด 60 X 85 X 60 ซม.

ราคา 19,900 บาท

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ freestanding และใต้เคาน์เตอร์ - ความจุ ถ้วยชาม 12 ชุดมาตรฐาน ล้างได้ 144 ชิ้น นับรวมจาน,ช้อน,แก้ว - แผงควบคุมการท�างานแบบอิเล็คทรอนิค ฉีดน�้ารอบทิศทาง - 5 โปรแกรมการท�างาน,5 ระดับอุณหภูมิน�้า (38/45/55/65/70 C) - โปรแกรมล้างด่วน 30 นาที - มีสัญญาณเตือนเมื่อเกลือหรือน�้ายาหมด - ระบบป้องกันน�้ารั่ว ปริมาณการใช้น�้า 16 ลิตร HOMESUKKAPAN GUIDE 78


โฮมสุขภัณฑ์ชวนชิม

MIXOLOGY CHIANGMAi

MIXOLOGY northern thai the fusion เรื่อง นพวรรณ ภาพ กมล

โฮมสุขภัณฑ์ไกด์ฉบับนี้ เราจะไปชิมร้าน Mixology Chiangmai Burger ร้านอยู่ติดถนน ด้านในคูเมือง ตรงข้ามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นร้านอาหารเหนือแต่มีความแปลก ใหม่ผสมผสานในสไตล์ยุโรปที่หาทานได้ยากซึ่งร้านตกแต่งด้วย Loft Style อารมณ์ดิบๆ ตกแต่งด้วยของเก่าๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยคุณบีหนึ่งในเจ้าของร้านเป็นผู้ออกแบบร้านและ ตกแต่งเองทั้งหมด และยังดูแลเรื่องของเมนูอาหารในร้านทั้งหมดอีกด้วย ส่วนคุณเซน และเพื่อน ดูแลการออกแบบงานกราฟฟิก คุณบีแนะนำาเมนูประจำาร้านที่ขึ้นชื่อคือ เมนู “Burger ลาบ” หรือเรียกว่าเป็นเมนูที่มาของการเปิดร้านเลยก็ว่าได้และยังมีเมนู “สปา เก็ตตี้น้ำาพริกอ่อง” ต้องขอบอกว่าอีกหลายเมนู ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองของเรา แต่ ถูกดัดแปลงวิธีการเสิร์ฟและทานได้ง่ายขึ้น ถือว่าเป็นผสมผสานและนำาเสนออาหารพื้น เมืองให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว หากท่านใดผ่านมาทางถนนด้านในคูเมือง แวะชิม อาหารร้าน “ MIXOLOGY “ อาหารเหนือ สไตล์ฟิวชั่นและตอนเย็นๆ อยากดื่มเครื่องดื่ม ค็อกเทลชิลล์ๆ คุยกับเพื่อนๆ เชิญได้นะคะ

This issue of Home sukkapan guide will take you to Mixology Chiangmai Burger. Set in the Chiang Mai’s old wall city, opposite Wattanothaipayap School, Mixology serves Northern Thai food mixed with European Style fusion. Mixology decorated by Khun Bee, one of the owners, who design and decorate her shop in Loft Style with antique but chic stuffs. She also creates her own menus while Khun Chen and others are responsible for graphic. The signature dish recommended by Khun Bee is “Burger Lap” (Spicy Minced Pork and sticky rice), the first menu of the restaurant. “Nam Prik Ong Spaghetti.” The food here is mostly Northern food that is adapted and mixed with modern cuisine. If you are around here, just pop up at Mixology and try some northern fusion food and enjoy some cocktails with friends.

สลัดผักย่าง

เบอร์เกอร์ลาบ

150.-

150.-

Grilled Vegetable Salad

Burger Larb

Twilight Hamonica

220.-

recommended

menu เมนูอาหารแนะนำา

จิ้ม จิ้ม จิ้ม

Dip Dip Dip

150.-

The High Flyer

250.-

Sake Collagen

250.สปาเก็ตตี้น้ำาพริกอ่อง

Spaghetti With Nam Prik Ong

WHERE TO EAT ?

150.-

ร้าน MIXOLOGY Chiangmai Burger วันอังคาร - พฤหัสบดี เวลาเปิด 15:00-24:00 น. / เสาร์-อาทิตย์ เวลาเปิด 11:00-24:00 น. (ปิดวันจันทร์) สำารองโต๊ะ โทร. (088) 261-3057, (083) 070-6190 MixologyChiangmaiBurger


we love kitchen

มาเข้าครัวกันเถอะ ...

grilled

salmon and polenta

สืบเนื่องมาจากโฮมสุขภัณฑ์ไกด์ ฉบับนี้เป็น Loft Style เลยต้องคิด เมนูอาหารที่มีขั้นตอนทำาง่าย ใช้เครื่องปรุงไม่มากมาย และเชฟที่ทำา ต้องเป็นเชฟรุ่นใหม่ไฟแรง (สูง) เลยติดต่อเชฟเทียวดอร์ เพิ่มพูน ทรัพย์ ผมเรียกว่าเชฟเทดดี้ ซึ่งผมได้ชิมฝีมือในการทำาอาหารของ เชฟแล้วที่ นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ อยู่แถวหางดง เชฟ ได้ทำาเมนู Grilled Salmon and Polenta แปลเป็นไทยคือ ปลา แซลมอนย่างกับข้าวโพดป่น ชื่ออาจเป็นทางการไปหน่อยนะครับ เป็น อาหารที่หน้าตาสวยรสชาติดี แต่ถ้าอยากชิมฝีมือเชฟเทดดี้ต้องไปที่ นฤตยะ รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่นะครับแล้วจะติดใจ This issue of Home Sukkapan Guide is mainly about Loft Style. The menu with easy step of cooking with only a few ingredients is a good choice. So, I recommend the dishes from Chef Theodore Permpoonsap or his nickname Teddy whom I have test his menu at Narittaya Resort and Spa on Hang Dong Road. The chef prepared Grilled Salmon and Polenta which is so delicious. If you would like to test his cookery, just visit Narittaya Resort and Spa Chiang Mai.

01

1. ผสมข้าวโพดป่น นม และ ซอส ให้เข้ากัน จากนั้นตั้งกระทะ เทส่วนผสมลงไป ประมาณ 10 นาที แล้วพักไว้ 1. Mixed corn powder, milk and sauce all together.Pour the polenta into the pan and stir for about 10 minutes, wait until it cool.

02

2. หั่นปลาแซลมอนเป็นชิ้นๆ หมักด้วยพริกไทยป่น เกลือ น้ำามันหอย น้ำาพริกเผา เหล้า จีน น้ำามันงา

2. Cut salmon into pieces then mix pepper, salt, oyster sauce, chili paste, Chinese wine, and sesame oil together.

WHERE TO COOKING ?

ส่วนผสม

1 ข้าวโพดป่น / โพเลนต้า

Corn Meal

2 เนื้อปลาแซลมอน

Salmon Sliced

3 นมสด

Milk

4 น้ำาพริกเผา

Chili Paste

5 น้ำามันหอย

Oyster Sauce

6 ซอสถั่วเหลือง

Soy Sauce

7 ซอสหอยนางลม

Oyster Sauce

8 เหล้าจีน

Chinese Wine(Optional)

9 น้ำามันงา 10 11

Sesame Oil พริกไทยป่น Chilli Peper เกลือ Salt

ขั้นตอนการทำา

the step of making ingredients

Chef de Cuisine

ingredient

เรื่อง นวพล ภาพ กมล

ขั้นตอนการทำาส่วนผสม

THEODORE PERMPOOLSAP

Instructions 01

1. ตั้งกระทะใช้ไฟพอปานกลาง เทน้ำามัน ลงเล็กน้อย ย่างโพเลนต้า ให้เกิดเป็นลาย และ ย่างปลาแซลมอน ไม่เกิน 30 วินาที 1. Grill polenta and salmon no more than 30 seconds .

02

2. นำาใบผักโขมแดง จัดวางบนจาน และหัน่ โพเลนต้า ออกเป็นชิน้ ๆ และวางปลาแซลมอน บน โพเลนต้า ในแนวเฉียง ตกแต่งด้วยผักชี บนหน้าปลาแซลมอนพร้อมเสิร์ฟทันที 2. Put red spinach on the plate. Cut polenta into pieces and arrange on the plate. Then place the salmon on polenta. Decorate the plate with parsley on and serve immediately.

ขอขอบคุณ : ร้านนฤตยะ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ (NARITTAYA resort and spa) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำา Special Thanks : NARITTAYA resort and spa


let’s cooking

มาเข้าครัวกันเถอะ ...

Galangal

chili sauce น้ำาพริกข่า

เรื่อง นวพล ภาพ กมล โฮมสุขภัณฑ์ไกด์ฉบับนี้เป็น Loft style ถ้าจะทำาอาหารออกแนว Loft แต่เป็นอาหาร พื้นเมืองจะทำาอะไรดี คิดอยู่นาน แต่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงเข้าหน้าร้อน หน่อข่า หน่อกุ๊ก กำาลังออกมาพอดีเลยเอามานึ่ง หรือต้ม จิ้มกับน้ำาพริก ลำาแต้ๆ ก็เลยนึกถึง”น้ำาพริก ข่า” เป็นอาหารที่ง่ายมากๆ เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ส่วนประกอบสำาคัญหลักๆ คือ ข่าแก่ๆและพริกแห้ง แล้วใครชอบทานเนื้อก็ทานกับเนื้อนึ่ง ส่วนผมชอบทานกับเห็ด ฟาง เห็ดนางฟ้า เอามานึ่งทานพร้อมกับหน่อข่าและหน่อกุ๊ก ให้คุณค่าอาหารมหาศาล ซึ่งคนรุ่นหลังไปเห่ออาหารต่างประเทศ จนตอนนี้ทานอาหารพื้นเมืองไม่เป็นกันแล้ว ก็ ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ล่ะครับที่ต้องทำาอาหารพื้นเมืองให้ลูกหลานได้ทาน เพื่อรักษา ไว้ ซึ่งวัฒนธรรมทางอาหารของเราชาวล้านนาต่อไป Home Sukkapan Guide this issue is mainly about Loft style. If you would like to cook loft style food, Galangal Chili sauce is a perfect choice because now we are in the summer which is the seasonal of galangal. Galangal Chili Sauce is an easy meal with nutrition. Its main ingredients are ripe galangal and dried chili. It can be eaten with many side dishes such as steamed beef but I prefer to eat with steamed straw and Sarjor-caju mushrooms. Now the new generations tends to consume more international food than local food. The family should cook local food for our children seems to be the best way to maintain local food’s culture.

ขั้นตอนการทำา

medthod 01

1.นำาข่าที่ตากแห้งแล้ว มาโขลก รวมกับกระเทียมให้ละเอียด Pound dried galangals with the garlic.

02

Add chili powder in the mortar and then pound the ingredients until they mix well.

ingredient 03 ส่วนผสม

1 พริกป่น 2 3 4 5 6 7

1 ช้อนโต๊ะ Chili powder 1 tbsp ข่า 2 หัว Galangal 2 กระเทียม 1 หัว Garlic 1 เกลือ Salts น้ำามันพืช 4 ช้อนโต๊ะ Vegetable oil 4 tbsp. หมูสับ ½ ถ้วยเล็ก Chopped Pork ½ cup. ผักลวกหรือเห็ด แล้วแต่ชอบ Steamed vegetables or mushrooms

HOMESUKKAPAN GUIDE 86

04 3.ตั้งกระทะ ใส่น้ำามันพืชลงไป ใช้ไฟร้อนปานกลาง นำาหมู สับลงไปผัดจนแห้งและมีสีเหลือง จากนั้นนำาข่าที่โขลก ไว้มาผัดรวมกัน จนมีกลิ่นหอม ปรุงรสเพิ่มนิดหน่อย หากชอบรสเผ็ดก็เพิ่มพริกป่นลงไป ผัดไปเรื่อยๆจนกว่า เครื่องจะแห้ง ได้ที่ Heat vegetable oil on the pan, then add chopped pork (stir until dry) and mixed ingredients in the pan. Add chili powder and stir until the ingredients get dry.

2.ผสมพริกป่นลงไปแล้วโขลก จนเข้ากัน

4.เสิร์ฟพร้อมกับเห็ดนึ่ง ผักลวก ตามชอบ จะทานกับข้าวเหนียว ร้อน หรือข้าวสวยก็อร่อยสุดๆ Serve with steamed vegetables, boiled mushroom. Eat well with sticky rice or steamed rice.

WHERE TO COOKING ? ขอขอบคุณ : ร้านตะล่อม ( Talom wine room & Restuarant ) ที่เอื้อเฟื้อ สถานที่ถ่ายทำา


ASIAN KITCHEN EXPERT

ที่สุดแหงนวัตกรรมเครื่องใชไฟฟาในครัว ดวยเครื่องดูดควันระบบมานอากาศ 3D Ionized

เพิ่มความสุขในการทำอาหารใหแกคุณ เชิญทดลองสินคาไดที่โฮมสุขภัณฑ (หลัง ม.พายัพ)

เครื่องดูดควัน

เตาแกส

เตาไฟฟา

ตูอบไฟฟา

ตูอบไมโครเวฟ

ตูอบไอน้ำ

ตูอบฆาเชื้อ


special column

เยีย่ มชมโครงการ เรือ่ ง : นวพล ภาพ : กมล

the

NIMMANA condominium OWNER

บริษัท คีย์สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

ARCHITECT ARCHITECTS 49 LIMITED INTERIOR

AUGUST DESIGN CONSULTANT.CO.LTD. การเปลี่ยนแปลงคือนิรันดร์ อาจเป็นคำาพูดที่ถูกต้อง ในเวลานี้ การใช้ชีวิตของผู้คนสมัยนี้เปลี่ยนไปตามวิถี ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียม จึง เป็นที่ถูกใจมากกว่าอยู่บ้าน ยิ่งคอนโดที่อยู่ในทำาเลดีๆ ยิ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ถ้าเชียงใหม่ตอนนี้ต้องยก ให้ถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นถนนที่เต็มไปด้วยสีสันและ สิ่งแปลกใหม่ของร้านค้าต่างๆ มากมาย ถ้าคุณกำาลัง มองหาคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพตั้งแต่การออกแบบ ภายนอก การตกแต่งภายใน และการเลือกใช้วัสดุ คุณภาพที่ดี The Nimmana ซอย. 6 เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่ตอบโจทย์ทุกสิ่งในเวลานี้ “Changing is eternity” may the correct saying at this time. People’s way of live is changing to the new lifestyle of the new generation which living in condominium. The condominium in a good location is more popular. Nimmanhaemin is now the most popular street in Chiang Mai. The street is filled with colorful and exotic shops. If you are looking for quality condominium with well decoration both interior and exterior as well as material used. The Nimmana in Nimmanhaemin soi 6 is the perfect choice to meet all the demand.

“ โครงการนิมมานา เลือกใช้กระเบื้อง

เซรามิค สุขภัณฑ์ ที่โฮมสุขภัณฑ์ ”

the nimmana condo ถ.นิมานเหมินทร์ ซอย 6 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-224800

Email : Contact@nimmana.com TheNimmana


www.kitzcho.com - www.facebook.com/Kitzchokitchen บริษัท คิทซโชอินเตอรเนชั่นแนลจำกัด 790 ถ.บรมราชชนนี แขวง. บางบำหรุ เขต. บางพลัด กทม. 10700 โทร. 02-434-2472 แฟกซ 02-434-2471


your kitchen

อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ไปกับเรา...

a

b

small in the sky

kitchen เรื่อง นวพล ภาพ กมล

แม้ที่อยู่อาศัยของคนเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่สิ่งต่างๆ ที่เรา จำาเป็นเพื่อใช้ดำารงชีวิตก็ต้องมีเหมือนเดิม อันได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำา ห้องครัว แล้วแต่ว่าจะทำาเล็กหรือใหญ่ ซึ่งการอยู่อาศัยของคนปัจจุบัน จะนิยมขึ้นแนวสูง ได้แก่ คอนโด ทาวน์โฮม ซึ่งจะมีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก ดัง นั้นสิ่งต่างๆ ก็จะทำาให้พอดีกับพื้นที่ ห้องครัวก็เช่นกัน ถูกออกแบบให้ เล็กลง แต่ยังคงการใช้งานได้ดี อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เตาแก๊ส , เครื่อง ดูดควัน , ซิงค์ล้างจาน ขนาดพอดีพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องซักผ้าให้อยู่ ในห้องครัว เพื่อสะดวกในการเดินระบบน้ำาและไฟ ซึ่งครัวในคอนโดก็ เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ปรุงอาหารหนักมากมาย ครัวเล็กๆ แต่ลงตัวได้ถ้าจัดองค์ประกอบต่างๆ ในห้องให้ดี Though our accommodations have been changed, the important factors for our daily routine are still the same. For example, bedroom, bathroom and kitchen room, depending on how big or small they are. Nowadays, condo and townhome with small space tend to be more popular. Therefore, the rooms are set to fit in the space, as same as the kitchen room. The room is design to be smaller but functional. Kitchen’s utensils such as stove, oven, sink are all build in as well as the washing machine set in the kitchen in order to install water and electric system in the condominium. The small kitchen can be functional with well organized in the rooms.

c d

a. เครื่องดูดควัน TL.1 62 เตก้า ราคา 5,490 บาท/เครื่อง b. เตาไฟฟ้า 2 หัว EC2 เตก้า ราคา 4,490 บาท/เครื่อง c. ซิงค์ล้างจาน 1 หลุม + สะดือ + ที่พัก CITY 65 1B1D S/STEEL เตก้า ราคา 2,090 บาท/ใบ d. ก๊อกซิงค์ MT Plus 3 เตก้า ราคา 2,300 บาท/ชุด HOMESUKKAPAN GUIDE GUIDE 90 HOMESUKKAPAN

90


HOMESUKKAPAN GUIDE 72 HOME GUIDE

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Laminate Wood (ราคาไม่รวมติดตั้ง)

ไม้ลามิเนต

ดี ไอ วาย

ไม้พื้น MOTIF 8 มิล BLACK TEAK

ไม้พื้น MOTIF 8 มิล WALNUT

PROFLOOR

PROFLOOR

ไม้พื้น PROFLOOR 8 มิล MD1026

ไม้พื้น PROFLOOR 8 มิล MD1078

ไม้พื้น LAMENA 8 มิล AD1072

ไม้พื้น MOTIF 12 มิล JASPER WALNUT

ไม้พื้น FLOOR PLUS 12 มิล BEECH

ไม้พื้น FLOOR PLUS 12 มิล NATURE OAK

ไม้พื้น LAMENA 12 มิล OAK ALLOVER

ไม้พื้น FLOOR PLUS 12 มิล WHITE TEAK

ราคา

ราคา

ราคา

490 บาท/ตรม.

350 บาท/ตรม.

690 บาท/ตรม.

ราคา

ราคา

ราคา

490 บาท/ตรม.

350 บาท/ตรม.

590 บาท/ตรม.

ไม้พื้น FLOOR PLUS 8 มิล WHITE TEAK

ราคา

ราคา

ราคา

490 บาท/ตรม.

429 บาท/ตรม.

590 บาท/ตรม.

MELAFLOOR

ไม้พื้น MELAFLOOR 12 มิล TEAK

ราคา

439 บาท/ตรม.

ราคา

549 บาท/ตรม.

ราคา

590 บาท/ตรม.

ไม้ลามิเนต

ไม้พื้น MOTIF 12 มิล BLACK TEAK

ราคา

เป็นวัสดุปพ ู นื้ ทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ ใช้ทดแทนไม้จริง ซึง่ ทนต่อรอยขีดข่วน สีและลายไม่ซดี จาง ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับการติดตัง้ ภายใน อาคาร เช่น ห้องนอนและห้องรับแขก

690 บาท/ตรม.

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

95 HOMESUKKAPAN GUIDE


Door ประตู

ดี ไอ วาย STARRY DOOR

SET PAVO N-03GR สีเขียว ประตูไม้นาตาเชีย ขนาด 80x200 ซม.

ราคา

59,980 บาท/ชุด

C

STARRY DOOR

DELPHI

VENUS-5690 ประตูไม้นาตาเชีย ลายองุ่น ขนาด 80x200 ซม.

ATHENA-03 ประตูไม้อลั คาตีส ลายปลามุก ขนาด 80x200 ซม.

11,800

ราคา

บาท

ราคา

CITY

COLORFUL LIFE

10,750 บาท

ประตูไม้สนอเมริกา ลายสุโขทัย ขนาด 80x200 ซม.

ราคา

2,950

บาท

DOORMAN

Mature

MR03/MRS03 STANDARD ประตูไม้สีโอ๊ค ขนาด 80x200 ซม.

MEP-023 TULIP ประตูเมลามีน ขนาด 80x200 ซม.

MR09/MRS09 STANDARD ประตูไม้สีเชอร์รี่ ขนาด 80x200 ซม.

K10/KG10 ประตู PVC สีขาว ขนาด 70x200 ซม.

IWM13 ประตู IDOOR NEW WALNUT-MAPLE ขนาด 80x200 ซม.

DOORMAN

DELPHI

SET VENTA-BLUE ประตูไม้อัลคาตีส ขนาด 80x200 ซม.

ราคา

67,080 บาท/ชุด

ราคา

C

บาท

ราคา

2,190

บาท

ราคา

2,850

บาท

บาร์ติก

CITY

COLORFUL LIFE

SET SWEET LEAF01 รางเงิน1 ประตูไม้นาตาเซีย ขนาด 80x200 ซม. HOMESUKKAPAN GUIDE 96

2,850

ราคา

48,500 บาท/ชุด

BS2ประตู PVC สีครีม ขนาด 70x200 ซม.

ราคา

1,035

บาท

ราคา

2,535

บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

ราคา

1,990

บาท


Doorknob/bolt door/handle ลูกบิด/บานพับ/มือจับ

444413 บานพับสีSS (2/แพ็ค)

MH-4325BH-1 IRON LIGHT 489.04.001 บานพับสแตนเลส บานพับสี AC(3/แพ็ค) (3/แพ็ค)

ราคา

ราคา

135 บาท

ZP04 ตาแมวสีโครเมี่ยม 180 องศา (1/แพ็ค)

ราคา

39

บาท

165

บาท

49

285

บาท

ราคา

343 บานพับสี AC (2/แพ็ค)

ราคา

บาท

219/135 มือจับ สี AC

PB010ECO กลอนห้องน�้า

ราคา

ราคา

ดี ไอ วาย

89

บาท

WHO202 มือจับประตู 4 นิว้ สี SS

40 บาท

ราคา

กันชนประตู PVC สีน�้าตาล (1/แพ็ค)

95 บาท

ราคา

19

บาท

333 มือจับ 150 มิล สี AC (2/แพ็ค)

ราคา 109 บาท

VC-752H-SB โช๊คอัพประตูสีบรอนซ์ (ตั้งค้างได้) (1/แพ็ค) ขนาด 40 กก.

ราคา

370 กลอนสับสีสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว

DG-7704 กลอนรูด สีAC

ราคา

ราคา

85

บาท

165 บาท

629

บาท

YDR4110 กุญแจ DIGITAL LOCK (1/แพ็ค)

ราคา

8,900

บาท VL5317US15 มือจับประตูก้านโยก

ราคา

539

บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

97 HOMESUKKAPAN GUIDE


water Heater

เครื่องท�ำน�้ำอุ่น/น�้ำร้อน

ดี ไอ วำย

LH6000EM เครื่องท�ำน�้ำร้อน ขนำด 8,000 วัตต์

MH 9500SP เครื่องท�ำน�้ำร้อน ขนำด 9,500 วัตต์

รำคำ

7,590

บำท

รำคำ

7,990

EI-4W เครื่องท�ำน�้ำอุ่น+ ฝักบัวสำยอ่อน+รำวสไลด์ ขนำด 4,500 วัตต์

รำคำ

3,490 บำท

บำท

DH-10BM1T เครื่องท�ำน�้ำร้อน ขนำด 10,000 วัตต์

รำคำ

7,990 บำท

SG 30 หม้อต้มน�้ำร้อน ขนำด 30 ลิตร

รำคำ

7,390 บำท

CODE 5C(SA) เครื่องท�ำน�้ำอุ่น +ฝักบัวสำยอ่อน+รำวสไลด์ ขนำด 5,100 วัตต์

รำคำ

4,290 บำท

EHS 100 หม้อต้มน�้ำร้อน แนวนอน ขนำด 100 ลิตร

รำคำ 12,690 บำท

DJ30E เครื่องท�ำน�้ำอุ่น +ฝักบัวสำยอ่อน+รำวสไลด์ ขนำด 3,000 วัตต์

รำคำ

4,290

บำท

FM 35E เครื่องท�ำน�้ำอุ่น +ฝักบัวสำยอ่อน+รำวสไลด์ ขนำด 3,500 วัตต์

รำคำ

HOMESUKKAPAN GUIDE 98

2,790 บำท

DH-3JL2TH เครื่องท�ำน�้ำอุ่น +ฝักบัวสำยอ่อน ขนำด 3,500 วัตต์

รำคำ

2,890 บำท

AQ 45E-2 เครื่องท�ำน�้ำอุ่น +ฝักบัวสำยอ่อน+รำวสไลด์ ขนำด 4,500 วัตต์

รำคำ

2,990 บำท

PSH 80SI หม้อต้มน�้ำร้อน ขนำด 80 ลิตร

รำคำ 11,590 บำท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


lighting & Accessories

อุปกรณ์แสงสว่าง/หลอดไฟ

ดี ไอ วาย

SUCK

MX420-Y40-YZLY-DL โคมไฟซาลาเปา ขอบสีติดเพดาน

ราคา

อะคริลิคเบอร์ 8+ S-FC132-D SET โคมไฟเพดาน+หลอดไฟ

ราคา

1,365 บาท

299

04-100GT340 โคมไฟเพดาน สีเขียว

ราคา

บาท

420

บาท

ราคา

BB32-95 KELLI-K4 32 W/DL SET โคมไฟเพดาน+หลอดไฟ

585

ราคา

ราคา

160

บาท

รูป

นส�าเร็จ 22 รางนีอตอ์ 1 1 1 9 0 0 4 910 ดไฟ 18 วัต พร้อมหลอ

ราคา

ราคา

69

บาท

EFU11E652V หลอดตะเกียบคูลเดย์ไลท์ 11 วัตต์

CFL 3U 11W/EX-W หลอดตะเกียบ 11 วัตต์

ราคา

75

บาท

CLF 430 ชุดโคมไฟ OPTEX สีขาวลาย78

บาท

RCF-11/3U DE27 หลอดประหยัดไฟ

255

5 14W

ท์ สลิม T

รีเฟล็ก หลอดไฟ

บาท

ราคา

59

บาท

GENIE 5 WWWSES หลอดประหยัดไฟจินี 5 วัตต์

ราคา

125

บาท

199

บาท

R) X-D (SILVE /E W 8 2 5 T T ค ิ FULLSE ฟูลเซ็ท อิเล็คทรอน หลอดไฟ

ราคา

259

บาท

LDAHV4D67HAP หลอดไฟ แอลอีดีรีเฟล็กเตอร์ คูลเดย์ไลท์

ราคา 199 บาท

KATIE LED A60W 8W/DL หลอดไฟแอลอีดี เดย์ไลท์

ราคา

215

บาท

LED A60 8W/CL (DIM) หลอดไฟแอลอีดี คูลไวท์

ราคา

599

ชุดรางส�าเร็จรู FL20SS-D/1วั8-ตตFS์ หลอดไฟ 18

ราคา

185

บาท

บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

99 HOMESUKKAPAN GUIDE


พัดลม

Fan

ดี ไอ วาย

D16-GR/CY-BL พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว

ราคา

950

บาท

R16-GR/CY-GR พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว

R16-GRSL-YL พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว

ราคา

1,190

ราคา

บาท

1,190

บาท

LV16-RR/SF-GY พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว

ราคา

2,630

บาท

W16-RR/BL พัดลมติดผนังระบบ(รีโมท) ขนาด 16 นิ้ว

ราคา

2,090

บาท EX-20SC5T พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 8 นิ้ว

ราคา

1,050

บาท

FV17CUT3 พัดลมระบายอากาศฝังเพดาน ขนาด 8 นิ้ว

ราคา

2,335

บาท

FV-30RUT2-FS พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว

ราคา

1,450

บาท

CY16-GQ พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว

ราคา

1,690

บาท CLASSIC-MB/NL พัดลม เพดาน 5 ใบพัดไม้ สีด�าด้าน (โซ่ดึง) ขนาด 52 นิ้ว

V-20SL3T พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว

ราคา

W16-GR/CY-GY พัดลมติดผนัง (เชือกดึง) ขนาด 16 นิ้ว

ราคา

HOMESUKKAPAN GUIDE 100

1,650

บาท

750

บาท

ราคา

1,915 บาท

BLOSSOM-ST พัดลมเพดาน 8 ใบพัด อะคริลิค สีสแตนเลส (ระบบรีโมท) ขนาด 48 นิ้ว

ราคา

7,990 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


Paint & Accessories สี และ เคมีภัณฑ์

ทีโอเอ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูลาคลีนอ็อกซิเจนพลัส สีน�้าภายในกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

ราคา

1,535 บาท/ถัง

ICI ดูลักซ์ อีซี่แคร์ สีน�้าภายในกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

ราคา

1,490 บาท/ถัง

โจตัน โจตาทัพไฮชิลด์ เซมิกลอส เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

ราคา

1,280 บาท/ถัง

ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้าชิลด์ สีกันชื้นเทฟลอน สีน�้าภายนอกกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

ดี ไอ วาย

ทีโอเอ ซุปเปอร์ชิลด์ สีน�้าภายนอกกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

ICI ซุปเปอร์โค้ทนาโนเท็กซ์ สีน�้าภายนอกกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

ICI ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ สีน�้าภายนอกกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

โจตัน โจตาชิลด์เอ็กซ์ตรีม สีน�้าภายนอกกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

โจตัน มาเจสติกเพิร์ลชิลด์ เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

เบเยอร์์คูล สีน�้าภายนอก กึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

เบเยอร์ชิลด์ ไดม่อน สีน�้าภายนอกกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

เบเยอร์ชิลด์ โฟโต้คลีน สีน�้าภายในกึ่งเงา เบส A ขนาด 2.5 แกลลอน

ราคา

1,490 บาท/ถัง

1,740 บาท/ถัง

ราคา

ราคา

1,120 บาท/ถัง

MAXBOND

ทีโอเอ 100 น�้ายาเคลือบเงาใสกันชื้น ขนาด 1 แกลลอน ราคา 490 บาท/แกลลอน

ราคา

ราคา

ราคา

1,779 บาท/ถัง

ราคา

1,749 บาท/ถัง

ราคา

1,820 บาท/ถัง

ราคา

1,235 บาท/ถัง

1,539 บาท/ถัง

1,480 บาท/ถัง

SHARPIE

กาวพลังตะปูเอนกประสงค์ ราคา 99 บาท/หลอด

แลงโก้ 612 อะคริลิคอุดรอยต่อ สีขาว ขนาด 300 มล. ราคา 79 บาท/หลอด

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

ซิลิโคนป้องกันเชื้อรา หลอดใหญ่ สีขาว

ราคา

169 บาท/หลอด

101 HOMESUKKAPAN GUIDE


Tank/Imbide/water pump ดี ไอ วาย

CHB1000 ถังเก็บน�้ำบนดิน แซนสโตนนำโน+ลูกลอย ขนำด 1,000 ลิตร

รำคำ

NSN 1000 ถังเก็บน�้ำบนดิน ซิลเวอร์นำโน+ลูกลอย ขนำด 1,000 ลิตร

6,990 บำท

รำคำ

GTGT30 ถังดักไขมันบนดิน ขนำด 30 ลิตร

รำคำ

ถังน�้า/เครื่องกรองน�้า/ปั๊มน�้า

THE ROCK 1000 ถังเก็บน�้ำบนดิน ขนำด 1,000 ลิตร

รำคำ

7,990 บำท

SURE 1200 ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย ขนำด 1,200 ลิตร

2,290 บำท

รำคำ

5,040 บำท

SVTP 1600 ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย ขนำด 1,600 ลิตร

5,790 บำท

รำคำ

5,390 บำท

FILTEX

WT-P250GX ปั๊มน�้ำอัตโนมัติ ขนำด 250 วัตต์

WP-305QS ปั๊มน�้ำอัตโนมัติ ขนำด 300 วัตต์

รำคำ

รำคำ

6,900 บำท

HOMESUKKAPAN GUIDE 102

7,100 บำท

IV 214 เครื่องกรองน�้ำ 3 ขั้นตอน

รำคำ

2,840 บำท

RAIN 1 (SILVER) เครื่องกรองน�้ำ

รำคำ

4,990 บำท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย


d.i.y.

ง่ายๆ คุณก็ทาำ ได้ ...

at your

closet อะไร? อยู่ในตู้

เรื่อง / ภาพ นวพล

เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี ปัจจุบันคนชอบท่องเที่ยวใน หลายๆ ที่ทั่วโลก ทำาให้จำาเป็นต้องมีเสื้อผ้าสำาหรับไปเมืองหนาวเก็บไว้ซึ่ง นานๆ ที จะเอามาใช้สำาหรับคนเดินทางไม่ได้บ่อย จึงต้องมีวิธีการเก็บให้ดี และตอนนี้ธุรกิจเสื้อผ้าได้พัฒนาการออกแบบการผลิต และการดิสเพลย์ ที่ล่อหูล่อตาทำาให้เราต้องตามกระแสแฟชั่น โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นกลุ่ม FAST FASHION ที่มาจากเมืองนอก กำาลังมาเปิดสาขาในเชียงใหม่อยู่ตอน นี้ ทำาให้เราต้องมีวิธีการจัดเก็บเสื้อผ้าของเราให้อยู่ในความเป็นระเบียบและ หยิบใช้งานได้ง่าย แต่ถ้าจะให้ดีอย่าซื้อมาเยอะตู้มันจะระเบิดเอาโดยเฉพาะ คุณผู้หญิงทั้งหลายครับ

2

1

Now, people like traveling to many countries around the world. So, the warmth clothes for winter are needed. And now the apparel business has been developed in design pattern as well as eye-catching display encouraging us to follow fashion trends, especially, FAST FASHION from aboard that is opening its branch in Chiang Mai. Therefore, we need to store our clothes in order and easy to find. Anyway, do not buy too many clothes otherwise the closet may flow out, especially the ladies.

5

3

4

“ อุปกรณ์ทั้งหมดมีจำาน่ายที่ แผนก D.I.Y. โฮมสุขภัณฑ์ ” 1. รางลูกปืนสำาหรับตะกร้าผ้า 541.78.941 เฮเฟเล่ ราคา 470 บาท/ชุด 2. ราวแขวนไทเลื่อน 807.41.206 เฮเฟเล่ ราคา 3,800 บาท/ชุด 3. ราวแขวนกางเกงดึง 805.93.911 ขนาด 56.4x46x13 เฮเฟเล่ ราคา 2,290 บาท/ชุด 4. อุปกรณ์แขวนเข็มขัด 807.25.955 เฮเฟเล่ ราคา 3,620 บาท/ชุด 5. ตะกร้าใส่ผ้าแบบดึง 541.70.264 เฮเฟเล่ ราคา 1,440 บาท/ชุด HOMESUKKAPAN GUIDE 106


special column

เยีย่ มบ้านลูกค้า ...

loft/life/home อยู่สบาย สไตล์ลอฟท์ เรื่อง นวพล ภาพ กมล

ARCHITECT บริษัท บ้านตากอากาศ จำากัด INTERIOR

เจ้าของบ้าน ทันตเเพทย์ จักรกล ซิมสุชิน, คุณจินตนา ซิมสุชิน และน้องโมโม ลูกชาย

ทันตเเพทย์ จักรกล ซิมสุชิน

การที่คนเราเติบโตมาและมีครอบครัว ก็คิดเรื่องการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ให้ People grow up and have their own family and then กับผู้ให้กาำ เนิดเรามาคือ พ่อแม่ และสมาชิกใหม่ของครอบครัว เมื่อถึงเวลาที่ the housing. We need to think of the family’s member. จะคิดทำาบ้านก็ต้องคิดถึงคนในครอบครัว ทั้งคนที่มีอายุมากและคนมีอายุนอ้ ย So, the design and the living area need to be comfortดังนัน้ การออกแบบและการกำาหนดพื้นที่ใช้สอยต้องลงตัวให้ทุกคนใน able. Just like Khun Jakkon Simsuchin, young dentist บ้านมีความสุข และสะดวกสบายเหมือน“คุณจักรกล ซิมสุชนิ ” ทันตเเพทย์หนุม่ who dream to have a house surrounded by large trees ทีอ่ ยากได้บา้ นทีม่ ตี น้ ไม้ใหญ่รายล้อมและอยูใ่ กล้แม่น้ำาปิง จนมาพบที่ผืนนี้ by the Ping River. His dream comes true when he ถูกใจเลยทำาความฝัน ให้เป็นจริง สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์อยู่ริมแม่น้ำาปิง ล้อม found this land. He built his home in loft style by Ping รอบด้วยต้นไม้สีเขียวช่วยลดทอนความแข็งกระด้างของตัวอาคาร แต่ River and surrounded by green trees. The prominent สามารถกลมกลืนกันได้ พระเอกของบ้านเป็นห้องรับแขกทีโ่ ล่งโปร่ง เปิดให้ of the house is the spacious living room exposing to a เห็นวิวสวยๆ ทัง้ หน้าบ้านและหลังบ้าน ผนังภายในและภายนอกบ้านเป็นวัสดุ nice view both front and back. Walls inside and outside ซีเมนต์ขดั มันและใช้ไม้มาตกแต่งเพิม่ นอกจากนีบ้ ริเวณบ้านยังมีคลินิกทันตare polished cement decorated with wood. In addition, กรรม เพิม่ ลูกเล่นของบ้านด้วยเครื่องหมายเกี่ยวกับทางการทำาฟันได้อารมณ์ the area around the house situates a dental clinic เท่ห์ๆ อีกแบบ บ้านหลังนี้สมกับคำาโบราณกล่าวไว้ครับ “ปลูกเรือนตามใจ which adds the pleasant to the house with eye catchผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน” ing dental sign and decoration.

มุมโปรดของคุณหมอ HOMESUKKAPAN GUIDE 108


ห้องนอน เจ้าของบ้านตั้งใจให้มีน้อยชิ้นที่สุด

มีตน้ ไม้ ใบไม้สเี ขียวๆ ในห้องน้ำาทำาให้รู้สึก ผ่อนคลาย

ทางเชือ่ มระหว่างตัวบ้านกับคลินคิ ห้องรับแขก ทีส่ ามารถเห็นวิวได้ ทัง้ หน้าบ้านและหลังบ้าน

คลินคิ ทันตกรรมบ้านเลขที่ 111

109 HOMESUKKAPAN GUIDE


new place

ตามหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ...ไปกับเรา WHERE TO INSPIRE ?

ร้าน LIBRARISTA มองหาร้านกาแฟที่บรรยากาศสงบๆ หรือหาที่นั่งอ่านหนังสือ กับการถ่ายภาพ หรือไว้มานั่ง ชิลล์กับเพื่อนๆ ที่นิมมานฯ ซอย 5

WHERE TO INSPIRE ?

LOFT

ร้าน COFFEE VILLA สาขา นิมมานฯ แต่งร้าน ในสไตล์ลอฟท์ที่ยังมีมุมเก๋ๆ ให้ได้นั่งดื่มกาแฟที่ นิมมานฯ ซอย 5

at nimman เรื่อง นวพล ภาพ กมล

WHERE TO INSPIRE ?

ร้าน KAFE’ ROUBAIX ในแนวสไตล์ดิบๆ ดูดี สบายตา หา ที่พักผ่อน นัดชิลล์กับกลุ่มเพื่อนๆ ที่นิมมานฯ ซอย 5

“เย็นนี้เจอกันที่นิมมานนะ” เสียงจากเพื่อนของผม โทรมานัดทานข้าวเย็น ถึงแม้ส่วนตัวผมไม่ค่อย ชอบเข้ามาในถนนเส้นนี้เท่าไหร่ เพราะอายุมากแล้ว ครับ ชอบไปที่ๆ จอดรถสะดวกสบายมากกว่า (ตาม ประสาคนแก่) แต่ถนนเส้นนี้ไม่มาไม่ได้ เพราะแต่ละ เดือนจะมีร้านค้าเปิดใหม่มากมาย ซึ่งคงหนีไม่พ้น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ผับ บาร์ และร้านเบียร์นำาเข้า ที่กำาลังมาแรงตลอดรวมถึงโรงแรมเล็กๆ ที่เปิดใหม่ ในถนนเส้นนี้ ครั้งนี้ผมอยากแนะนำาร้านค้าต่างๆ ที่ เปิดใหม่แต่ต้องตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟท์เท่านั้น ส่วน จะลอฟท์มากหรือน้อย ให้ผู้อ่านทุกท่านไปติดตาม ชมและชิมของจริงได้เลย พวกเขารอคุณอยู่ที่ถนน ที่ฮิตสุด ณ เวลานี้ของเชียงใหม่ ที่ชื่อว่า “ถนน นิมมานเหมินทร์”

“See you at Nimmanhaemin this evening”, my friend called me for dinner. Actually, I don’t often come to this area because of my age, I prefer conveniently places with parking spaces. Anyway, I could not deny this street because there are newly open coffee shops, restaurants, clubs, bars, beer garden and boutique hotels. This time I would like to recommend the newly open shops and restaurants decorated in loft style set in the most hip street in Chiang Mai, Nimmanhaemin.

WHERE TO INSPIRE ?

ร้าน GURU’S BOX ร้านนี้เอาใจคนทำางาน มีพื้นที่นั่งทำางานอ่าน หนังสือ กับบรรยากาศที่ชิลล์ สุดๆ ในสไตล์ ลอฟท์ลองมากันได้ที่ นิมมาน ซอย12

WHERE TO INSPIRE ?

ร้าน INBOX COFFEE BAR หาดื่มกาแฟเย็นๆ ในร้านสุดชิลล์ ด้วยการ ตกแต่งร้าน เต็มไปด้วย งานศิลป์ หรืองานอาร์ต เพิ่มความแปลกตาใน สไตล์ลอฟท์ สุดๆ HOMESUKKAPAN GUIDE 112

ขอขอบคุณ

special thanks ร้าน LIBRARISTA : โทร. 053-895678 GURU’S BOX : โทร. 088-263 4884 ร้าน KAFE’ROUBAIX : โทร. 083-269 0303 ร้าน COFFEE VILLA : โทร. 089-777 0228 INBOX COFFEE BAR : โทร. 081-531 4532


Modern

โคมไฟแขวนแบบโมเดิร์น

MOFFI-PS-WH โคมไฟแขวน

ราคา

5,500

บาท

75002 โคมไฟแขวน

MOMA-D โคมไฟแขวน

ราคา

9,500

ราคา

บาท

4,700

104710 โคมไฟแขวน

ราคา

7,900 บาท

BVAS-C5 โคมไฟแขวน

ราคา

8,000

บาท

CLEAR-PM โคมไฟแขวน

ราคา

5,500 บาท

7679-3P โคมไฟแขวน

ราคา 002538 PYTON-85336 โคมไฟแขวน

ราคา

HOMESUKKAPAN GUIDE 114

8,900

บาท

1,450

บาท 104955 โคมไฟแขวน

ราคา

3,450

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

บาท

บาท


Classic

โคมไฟแขวนแบบคลาสสิค

A011805HA โคมไฟแขวน

ราคา

A010709HA โคมไฟแขวน

20,200 บาท

ราคา 30,900 บาท

A010412HB โคมไฟแขวน

ราคา

32,900 บาท

A010702HA โคมไฟแขวน

ราคา 17,500 บาท

A018606HA โคมไฟแขวน

ราคา

31,500 บาท

A230306HB โคมไฟแขวน

ราคา

A017203HB โคมไฟแขวน

ราคา 17,500 บาท

26,700 บาท

A018509HB โคมไฟแขวน

ราคา

37,500 บาท

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

115 HOMESUKKAPAN GUIDE


Desk lamp/Floor lamp โคมไฟตั้งโต๊ะ,โคมไฟตั้งพื้น

SILICONE-T-GR โคมไฟตัง้ โต๊ะ

ราคา

3,900

บาท

CEIL-T โคมไฟตัง้ โต๊ะ

ราคา

1,900

บาท

002448 ZOOM-T-BK โคมไฟตัง้ โต๊ะ

ราคา

5,900

บาท

WOIO-F-BK โคมไฟตัง้ พืน้

ราคา

9,900

PIANO (82541) โคมไฟตัง้ โต๊ะ

ราคา

1,800

บาท

TIME (82939) โคมไฟตัง้ โต๊ะ

ราคา

TARR-P โคมไฟตัง้ โต๊ะ

ราคา

6,500

HOMESUKKAPAN GUIDE 116

1,700

บาท TIME-T-BK โคมไฟตัง้ โต๊ะ

บาท

ราคา

6,500

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

บาท

บาท


Down Light and Wall Lamp ดาวน์ ไลท์ และ โคมไฟผนัง

003629 MO-BOX-1B ดาวน์ไลท์

ราคา

500

KONA-2 ดาวน์ไลท์

ราคา

1,050

บาท

F-BOX-2-WW ดาวน์ไลท์

SO-BOX-1A-WW ดาวน์ไลท์

480

ราคา

ราคา

160

ราคา

บาท

71516 โคมไฟผนัง IP44 สีขาว AL-440BK-L PEMCO โคมไฟผนัง

ราคา

450

ราคา

2,400

บาท

003704 MONA-1-WH ดาวน์ไลท์

4220GL-4-SN ดาวน์ไลท์

บาท

700

ราคา

บาท

บาท

390

บาท

1251S DARK GREY โคมไฟผนัง IP54

ราคา

บาท

2,900 บาท

WIA-WB-WALL LAMP โคมไฟผนัง

ราคา

3,900

บาท

12-2-BK PEMCO โคมไฟผนัง

ราคา

1,150

บาท

8000B โคมไฟผนังด้านนอก

ราคา

1,100

กรุณาตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นที่โฮมสุขภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ สินค้าขาดตลาดหรือสินค้าหมดก่อนก�าหนดและสินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกลง ณ จุดขาย

บาท

117 HOMESUKKAPAN GUIDE


light up your home

ตกแต่งแสงสว่างในบ้าน ให้เป็นสไตล์ LOFT

light with loft เรื่อง นวพล ภาพ กมล

a

b

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้าออก มาหลากหลายแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคนำาไปตกแต่งกับ สไตล์ที่ชื่นชอบ อย่างเช่น “โคมไฟ” ก็เหมือนกันมี หลายแบบให้เลือก ทั้ง Modern, Classic, Loft แต่ ฉบับนี้เรานำาเสนอความเป็น Loft ที่เป็นการตกแต่ง ซึ่งกำาลังได้รับความนิยมในตอนนี้ ดังนั้น เราก็ควรจะ เลือกโคมไฟตกแต่งให้เข้ากับสไตล์นี้ ซึ่งโคมไฟ Loft style ก็เหมือนการตกแต่งครับ เน้นการใช้วัสดุที่ทำา และความเรียบง่าย วัสดุเป็นโลหะ,แก้ว ,ไม้ ซึ่งผู้ที่กำาลัง ตกแต่งบ้านอยู่ตอนนี้สามารถเลือกโคมไฟ Loft style ได้หลากหลายที่โฮมสุขภัณฑ์ ซึ่งอยู่ด้านในโชว์รูมของ โฮมสุขภัณฑ์

d

c

Decorative products are designed in different pattern so that the customers can match them with favorite style. For example, there are different type of lamps include modern, classic, loft and this issue presents loft style which is now popular. Therefore, loft style lamp can be used in decoration because it is emphasize on materials and simplicity. A material is glass, wood, and for those who are now decorating home, a wide range of loft style lamps are available at Home Sukkapan’s showroom.

a.โคมไฟแขวน 003849 RAY-CB-CH Lamptitude ราคา 15,500 บาท b.โคมไฟแขวน 002434 RAY-CB-CH Lamptitude ราคา 15,500 บาท c. โคมไฟแขวน 003641 LED-G1-HA Lamptitude ราคา 4,900 บาท d. โคมไฟตั้งพื้น Lamptitude.WOIO-F-BK ราคา 9,900 บาท HOMESUKKAPAN GUIDE 118


BEFORE

AFTER

HOMESUKKAPAN GUIDE 120


travel

ท่องไปในโลกกว้างกับเรา ...

tokyo

express! โตเกียวในวันซากุระบาน เรื่อง/ภาพ นวพล ในวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ มีอยู่ 2 อย่างที่คนส่วนมากทำา ทางเลือกที่หนึ่งคืออยู่บ้าน ทางเลือกที่สอง ไม่กลับบ้านเกิด ก็เดินทางท่องเที่ยว ผมเองมีภารกิจต้องพาทีมงาน ทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น โดยเราเลือกเมืองโตเกียวเป็นหลัก เพราะทีมงานยังไม่เคยไป ญี่ปุ่นกัน เรามีเวลา 3 วัน ที่ประเทศญี่ปุ่น เราต้องจัดโปรแกรมให้พอดีกับเวลา เราเลือก เดินทางด้วยสายการบิน DRAGON AIR จากเชียงใหม่บินเข้าฮ่องกง นั่งเครื่องของ CATHAY PACIFIC บินตรงเข้าสู่นาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

HOMESUKKAPAN GUIDE 122

During a long Songkran holiday, people choose to stay home or comeback to their home country or travel. I had a mission to take my staff to travel to Japan. This is our first time in Japan and Tokyo is our destination. We had 3 days traveling around Japan. So, we flew there with DRAGON AIR from Chiang Mai to Hong Kong, then cached CATHAY PACIFIC to Narita International Airport in Tokyo.


วัดนาริตะ

day 1

ถึงสนามบินนาริตะแต่เช้าตรู่ ออกจากสนามบินเข้าไปไหว้พระ เพื่อ เป็นศิริมงคล ที่วัดนาริตะ ผมยังไม่เคยมาวัดนี้ครับ ส่วนมากแวะแต่ ห้าง AEON ไหว้พระแล้วออกมาเดินเล่น ซื้อเกาลัดร้อนๆทานอร่อย ดี ต่อจากนั้นเราจะเดินทางออกนอกเมืองโตเกียว ระหว่างทางเรา แวะทานราเมง ผมได้พบเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันนาน 10 ปี แต่มาเจอ กันที่นี่ โลกมันกลมจริงๆ จากนั้นเราเดินทางไปวนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ เพื่อนั่งเรือชมทะเลสาบ และต่อด้วย ชมบ่อน้ำาแร่ และมาถึง ต้องชิมไข่ต้มที่มีเปลือกสีดำา ซึ่งสีดำาเกิดจากกำามะถัน เราเดินทางต่อ เพื่อไปช้อปปิ้งที่ GOTEMBA OUTLET ชอบที่นี่เพราะวิวสวยมาก สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ แล้วช้อปปิ้งไปด้วย สุดยอด ผมได้ของ มาหลายชิ้นครับ เย็นนี้เราทานอาหารค่ำาที่โรงแรม ตามสูตรก็ต้อง เข้าออนเซน ถึงจะสมบูรณ์แบบ และนอนหลับฝันดี อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

We arrived Narita International Airport in the early morning. Then, we went to Narita temple. After that we came out for a walk and had some delicious chestnut. Then we will travel outside Tokyo. On the way we drop by for Ramen. I met a long lost friend for 10 years. What a small world! We then traveled to the Hakone National Park and take a boat to see the lake and visit the hot spring and tried boiled eggs with black shell at Owakudani. The black color is caused by sulfur. Then, we went shopping at GOTEMBA OUTLET. I love this place because I could see wonderful Mount Fuji view while shopping. I have got several souvenirs. In the evening, we had dinner at the hotel. Had an onsen before going to bed.

ช้อปปิ้งที่ GOTEMBA OUTLET

บ่อน้ำากำามะถัน

123 HOMESUKKAPAN GUIDE


day 2 ตื่นมาตอนเช้า อากาศสดใสมากๆ วันนี้เรามีโปรแกรมชม ภูเขาไฟฟูจิจากมุมไกล เรามุ่งไปที่หมู่บ้าน โอชิโนะอัคได เป็น หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับฟูจิ ผมชอบหมู่บ้านนี้มาก ลำาธารน้ำาใสไหลเย็นเห็นตัวปลา แล้วยังมีวิวสวยๆของฟูจิ ด้วย แถมยังมีดอกไม้สวยๆ พร้อมกับอาหารการกินให้รับ ประทาน เดินทางต่อเพื่อขึ้นภูเขาไฟฟูจิ แต่เราไปแค่ FIRST STEP เท่านั้น เพราะเขาปิดทางเพื่อเก็บหิมะที่สไลด์ ลงทาง ก็เลยได้ถ่ายรูปฟูจิใกล้ๆได้แค่นี้เอง แต่ในส่วนตัวผม ชอบมองภูเขาระยะพอดีมากกว่าครับ ผมคิดว่า การที่ภูเขา มีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยเป็นภาพที่สวยงามกว่า มีแต่ภูเขา ลูกเดียวครับ ระหว่างทางชื่นชมซากุระบาน ตามข้างทาง สีชมพูสดใส เรามุ่งตรงไปยังโตเกียว เพื่อทานอาหารกลาง วัน ทานเสร็จเข้าชมสวน อูเอโนะ เป็นสวนที่ยอดนิยมในการ ชมซากุระ เรามาช่วงปลายของซากุระแล้ว ยังพอมีให้เห็น อยู่ แต่ไม่มากเท่าที่ควร ผมนึกภาพว่าถ้ามีซากุระเต็มสวนนี้ จะสวยขนาดไหน ในสวนมีกิจกรรมคล้ายตลาดนัด ชอบเลย ครับ เดินสำารวจของกิน สวนนี้มีครบทุกอย่าง สวนสัตว์ ที่ เล่นเด็ก ร้านอาหาร กาแฟ ห้องน้ำาที่สะอาด ผู้คนพากันมา เดินเล่น และเอาเสื่อมาปูล้อมวงกัน นึกในใจ เมื่อไหร่บ้านเรา จะมีแบบนี้นะ (ขอชาตินี้) ชมสวนเสร็จแล้วไปไหว้พระที่วัด อาซากุสะ วัดยอดนิยมของคนที่นี่ รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย เดินทางต่อไปย่านชิบูย่า เพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ กลับเข้า มาย่านชินจูกุ เพื่อทานข้าวเย็น และช้อปปิ้งกันต่อ

HOMESUKKAPAN GUIDE 124

I woke up in the morning with very clear weather. Program for today is we had to see Mount Fuji from the far corner. We headed to Oshino Hakkai village, located around Mont Fuji. I like this village because of the clear water with plenty of fishes swimming, spectacular view of Mont Fuji, beautiful blooming flowers and delicious food. However, we just reached first step because the road was closed. So, I just took a picture with Mont Fuji. I think that the mountain is more beautiful with other elements. I see cherry blossom along the way and then we headed to Tokyo for lunch. After that we visited Ueno Park which is popular for viewing cherry blossom. Since we came at the end of cherry blossom seasonal, there was not pretty much of them. The garden set the market fair. I really love it. So, I browsed for food. This park offered almost everything; zoo, playground, restaurant, coffee , clean bathrooms. People came here for a walk and got relax. Then we visited Asakusa temple, the popular temple here. Then we went to Shibuya to update new trends before went back to Shinjuku for dinner and shopping.


ภาพที่มองจาก TOKYO SKY TREE

TOKYO SKY TREE

day 3 พระราชวังอิมพีเรียล

เช้านี้เราจะได้เห็นโตเกียวจากมุมสูงแล้วแน่นอนเป็น ที่ไหนไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ TOKYO SKY TREE หอคอยแห่ง ใหม่ เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้ ทุกอย่างใหม่ สะอาด ดูทันสมัย ผมชอบตรงที่มุมหนึ่งเขาทำากระจก ให้เหยียบ แล้วมองเห็นชั้นด้านล่าง หวาดเสียวดีครับ ชื่นชมวิวสวยๆของเมืองโตเกียวจนพอใจ เราก็มุ่งหน้า ไปพระราชวังอิมพีเรียล ชอบคูน้ำาทีล่ อ้ มรอบวัง ใสสะอาด มากๆ ตรงจุดนี้ยังมีดอกซากุระสีขาวออกชมพูอ่อนๆ สวยมากๆ ยังคงบานสะพรั่ง เราจะไปรับประทานปลา ดิบกันที่ตลาดปลา ไหนๆมาญี่ปุ่นแล้ว ต้องให้ถึงครับ มันสุดยอดกว่าบ้านเรามากๆ ส่วนตัวผมชอบทานข้าวปัน้ กับซุปหอย เราเลือกทานร้านที่มีสายพาน ราคาก็ดู ตามสีของจาน อิม่ กันแล้วมุง่ หน้าไปย่านกินซ่า เพือ่ มา ช้อปปิง้ ของทีน่ ม่ี หี มดตัง้ แต่ ชาเขียวคิทแคท สตอเบอรี่ สดๆ แบรนด์เนม และร้านค้าของแบรนด์ญี่ปุ่น มีครบ เย็นนี้เรารับประทานอาหารที่นี่ ทานเสร็จแล้ว เราไปเดิน ช้อปปิ้งต่อที่ย่านชินจูกุ ร้านที่ผมต้องเดินเข้าคือ MUJI และเดินห้างอิเซตัน ได้ของที่ต้องการครบครัน กลับเข้า โรงแรม พรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปสนามบิน ผมมาญีป่ นุ่ ทุกปี แต่ละครัง้ ยังมีอะไรใหม่ๆทีน่ า่ ค้นหา และสิง่ เก่าๆทีเ่ รายังประทับใจเหมือนเดิม นัน่ คือ ความน่ารักของผูค้ นทีน่ ่ี “ซาโยนาระ” แล้วจะกลับมาใหม่ อีกแน่นอนครับ

This morning we are going to see Tokyo from above, of course, from TOKYO SKY TREE, the new tallest tower in the world right now, everything is new, clean, and modern. I like the corner with glass floor. We can see through the lower stage. We then headed to the Imperial Palace. I like a clear moat surrounding the palace. Here there are white and pink cherry blossoms in full bloom. After that, we had some sashimi at fish market. Personally, I like sushi with the clam chowder. Then we headed to the Ginza for shopping. Here we can find Green Tea Kit Kat, fresh strawberry, brands name and Japanese products. We also had dinner here. After that, we went shopping at Shinjuku. I did not miss to shop at MUJI and Isetan. Then, we were back to the hotel and went to the airport tomorrow morning. I came to Japan every year. There is always something new to discover and good old things to appreciate, especially nice people here. Sayonara and I will be back again.

ตลาดปลาดิบ

125 HOMESUKKAPAN GUIDE


Much More Tiles Much More IDEAS

อยากมาที่โฮมสุขภัณฑทุกวัน

เพราะมีกระเบื้องใหเลือกเยอะ

Homesukkapan Discover Your Dream

เติมฝนของคุณใหเปนจริงที่ โฮมสุขภัณฑ

www.homesukkapan.com

facebook.com/homesukkapan

homesukkapan

Home GUIDE Vol.15  

Home GUIDE Vol.15 MAY - AUGUST 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you