Page 1

Vol.01 No.01 : January 2013

www.home.co.th

นิตยสารเพ��อการเลือกซ�้อที่อยูอาศัย • พัทยา • ชลบุร� • ระยอง

“ living ocean sensation”

084 - 213 4777, 084 - 213 5777, 084 - 213 6777 delmare@porchland.com www.porchland.com

Housing Project

• Cetus Beachfront Pattaya • Zire Wongamat

DEVELOPMENT

Pattaya Propperty Market “เขาพระตำหนัก” คึกคัก ราคาเฉลี่ย 1-2 ลŒาน

Pattaya Infrastructure

รถไฟฟ‡าโมโนเรลความหวังคนพัทยา แกŒป˜ญหารถติด HBG Eastern | 1


2 | HBG Eastern


HBG Eastern | 3


Guest Room

www.home.co.th

“ภาคตะวันออก” ในฐานะศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว ไม่เพียงแต่ ธุรกิจท่องเทีย่ วเท่านัน้ ทีข่ ยายตัว แต่ธรุ กิจอืน่ ๆ ก็พลอยได้รบั อานิสงส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองพัทยาก็เช่นกัน ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มากบ้างน้อยบ้างบางจังหวะ ขณะนีถ้ อื เป็นจังหวะบูมอีกรอบของเมือง พัทยา โดยเฉพาะอสังหาฯ แนวสูงเปิดตัวมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

“Home Buyers’ Guide Eastern” หนังสือ

เล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่ก�ำลังมองหา “ที่อยู่อาศัย” ในเมือง พัทยา โดยเฉพาะโครงการใหม่ๆ ทีก่ �ำลังเปิดขาย ภาพรวมของตลาด ทีอ่ ยูอ่ าศัย สาธารณูปโภคส�ำคัญ และทีข่ าดไม่ได้คอื ร้านอร่อยในเมือง พัทยา ไม่แน่ว่า “Home Buyers’ Guide Eastern” เล่มนี้อาจเป็นโปร เจ็กต์น�ำร่องส�ำหรับเล่มต่อไปๆ ก็เป็นได้ “ภาคตะวันออก” ในฐานะศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว ไม่เพียงแต่ ธุรกิจท่องเทีย่ วเท่านัน้ ทีข่ ยายตัว แต่ธรุ กิจอืน่ ๆ ก็พลอยได้รบั อานิสงส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองพัทยาก็เช่นกัน ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มากบ้างน้อยบ้างบางจังหวะ ขณะนีถ้ อื เป็นจังหวะบูมอีกรอบของเมือง พัทยา โดยเฉพาะอสังหาฯ แนวสูงเปิดตัวมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

“Home Buyers’ Guide Eastern” หนังสือเล่ม

นี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่ก�ำลังมองหา “ที่อยู่อาศัย” ในเมืองพัทยา โดยเฉพาะโครงการใหม่ๆ ที่ก�ำลังเปิดขาย ภาพรวมของตลาดที่อยู่ อาศัย สาธารณูปโภคส�ำคัญ และที่ขาดไม่ได้คือร้านอร่อยในเมือง พัทยา ไม่แน่ว่า “Home Buyers’ Guide Eastern” เล่มนี้อาจเป็น โปรเจ็กต์น�ำร่องส�ำหรับเล่มต่อไปๆ ก็เป็นได้

กรกช พุทธรักษ์พงศ์

korakoch@home.co.th

กรรมการผู้จัดการ : บริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด : อัญชนา วัลลิภากร Staff : ผู้อํานวยการฝ่ายโฆษณา : อรอนงค์ กุละปาลานนท์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา : ชาลินี บุตรเกตุ กองโฆษณา : กิตติมา ปาปี, ศุทธ์ธีนุต์ ปุณประเสิรฐ, กิตติธัช ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ทราฟฟิค : ทิชากร ยอดวิเชียร, พราวภรณ์ อาทร, วรรณศิริ ขาวเรือง, จินดาพร ภูมิลา Internet : เจนจิรา กาสินพิลา, ชัชวาลย์ สิริชาญชัยสกุล, กษิณ พงษ์แพทย์, นาเซีย บาราม, กิตติศักดิ์ แนวทัศน์, ศรัญยา วัชนศรี, ไปรยา สายมังคละ, ศกร เวทีกูล, ปาลวี ฉาบแก้ว, นภาภรณ์ ก�ำทอง บัญชี/การเงิน : สุชาดา ลัคนาชัยสกุล, จิตตนาถ สุขสมนาวุฒิ, ชไมพร ทุหมัด, ณัชชา กระจายศรี หัวหน้าฝ่ายผลิต : มณฑกานต์ จิตต์ใจฉ�่ำ หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม : สราวุธ ยาหยี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม : มนตรี ขาวสอาด กองศิลปกรรม : ศราวุฒิ สวามิชัย, ธนภรณ์ ผ่องประทุม, เอกพงศ์ โพธิ์ เ พิ่ ม , ริ น ดา โพธิ์ ไ ทรย์ , ภั ส สร จ� ำ รู ญ ศิ ริ พิ สู จ น์ อั ก ษร : สนิ ฎ า แย้ ม เจิ ม , ปริ ศ นา วงษ์ ส วาสดิ์ แยกสี / พิ ม พ์ ที่ : บริ ษั ท โรงพิ ม พ์ อั ก ษรสั ม พั น ธ์ (1987) จํ า กั ด บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : สมเกียรติ วุฒินีรนาท Contact Us : ส�ำนักงาน : บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จํากัด 1895/97-98-99 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร.0-2941-0155 โทรสาร 0-2579-7437 ผู้จัดการฝ่ายส่ง เสริมการตลาด : ประสงค์ ใจงาม ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและสมาชิก : นวลจันทร์ จันทร์เปรมปรี ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.0-2642-0801-6 จัดจําหน่าย : บริษัท งานดี จํากัด (ในเครือมติชน) โทร.0-2580-0021 : 3216

4 | HBG Eastern


HBG Eastern | 5


66 61

49

Content October Vol 1

12 Market Report

• อสังหาฯชลบุรีเดือด ตอบรับแรงซื้อ-โรงงานอุตฯขยายตัว

24 New Projects

• CETUS Beachfront Pattaya • Modus Beachfront Condominium

30 Property Events

• KMC เจาะชลบุรีผุดบ้านจัดสรร

12 12

32 Travel

• ง่าย ๆ สบาย ๆ ณ เกาะล้าน

37 Buying & Selling

• “ทิศเหนือ” ทิศห้องชุดที่ดีที่สุด

42 Finance • เสริมฮวงจุ้ย – ขุ้ยไอเดียบ้าน แบบล้ำ�สมัยกับกสิกรไทย

49 Investment

• เทรนด์ใหม่! หลังวิกฤติน้ำ�ท่วม “ซื้อคอนโดฯ แทนบ้านแนวราบ”

61 Law

• สิทธิการถือครองอสังหาฯ ของชาวต่างชาติ

66 Location Focus • “จอมเทียน”

24 6 | HBG Eastern


ทำเลที่นับวันจะเพิ่มมูลคา ทามกลางสังคมคุณภาพ

พื้นที่โครงการประมาณ 2 ไร 38 ชั้น 355 ยูนิต ประเภทยูนิต เริ่มที่สตูดิโอ 40-43 ตร.ม., 1 หองนอน 47-65 ตร.ม, 2 หองนอน 91.5-92.5 ตร.ม., ดูเพล็กซ 64-65 ตร.ม. เริ่มกอสราง มิถุนายน 2554 แลวเสร็จ กันยายน 2557

E-mail: info.thai@heights-holdings.com www.wongamat-tower.com www.heights-holdings.com 038-225477,

089-0921155 HBG Eastern | 7


68 74

Content October Vol 1

82

68 Market Report • อสังหาฯชลบุรีเดือด ตอบรับแรงซื้อ-โรงงานอุตฯขยายตัว

74 New Projects

• CETUS Beachfront Pattaya • Modus Beachfront Condominium

88

76 Property Events

• KMC เจาะชลบุรีผุดบ้านจัดสรร

82 Travel

• ง่าย ๆ สบาย ๆ ณ เกาะล้าน

84 Buying & Selling

• “ทิศเหนือ” ทิศห้องชุดที่ดีที่สุด

88 Finance

• เสริมฮวงจุ้ย – ขุ้ยไอเดียบ้าน แบบล้ำ�สมัยกับกสิกรไทย

92 Investment

• เทรนด์ใหม่! หลังวิกฤติน้ำ�ท่วม “ซื้อคอนโดฯ แทนบ้านแนวราบ”

94 Law

• สิทธิการถือครองอสังหาฯ ของชาวต่างชาติ

98 Location Focus • “จอมเทียน”

98 8 | HBG Eastern


โครงการ Patta Village

บานสวย ทำเลดี ซ.สยามคันทรี่คลับ ใจกลางเมืองพัทยา ใกลมอเตอรเวยเพียง 5 km. พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเชน สระวายน้ำ หองออกกำลังกาย ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

ราคาเริ่มตน 2.5 ลานบาท โทรศัพท 038

Promotion • ชุดเฟอรนิเจอร จาก Index Livingmall • เคร�องปรับอากาศ • ปมน้ำอัตโนมัติ • แท็งกน้ำใตดิน

รวมมูลคาสูงสุดกวา 200,000 บาท

733 863, 081 591 2168 โทรสาร 038 733 863

e-mail : sales@pattavillage.com www.poompatta.co.th เจาของโครงการ บริษัท ภูมิภัททา จำกัด สำนักงานตั้งอยูเลขที่ 20/80 ม.7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) กรรมการผูจัดการ นางวัชรินทร ศรีสมบูรณ ที่ตั้งโครงการเลขที่ 20/80 ม.7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปลูกสรางบนโฉนดที่ดินเลขที่ 151500 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 5 ไร 46 ตารางวา ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด โครงการเปนหมูบานจัดสรร บานแฝด บานเดี่ยวชั้นเดียว และบานเดี่ยว 2 ชั้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 205 ยูนิต เริ่มกอสรางเดือนกรกฎาคม 2553 คาดวาจะแลวเสร็จ เดือนธันวาคม 2556 ไดขออนุญาตกอสรางตามใบอนุญาตเลขที่ 588/2552 แบบ อ.1 ลว. HBG Eastern | 9


New Project

Cetus Beachfront Pattaya คอนโดฯ ติดถนนจอมเทียนพัฒนาโดย APUS Development Group ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Resort Condo” สไตล์โมเดิร์น บนที่ดินขนาด 3 ไร่ มี 2 อาคาร คือ Cetus Tower สูง 49 ชั้น จ�านวน 294 ยูนิต มีห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 39 และ 54.50 ตารางเมตร, ห้องแบบ 2 ห้องนอน และห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับฟังก์ชั่นเป็นห้องนอนได้ พื้นที่ใช้สอย 85 และ 89 ตารางเมตร อาคารนี้ที่อยู่อาศัยเริ่มที่ชั้น 8 โดยมีเพียงชั้นละ 7 ยูนิตเท่านั้น อาคาร Cetus Villa มี 16 ยูนิต สูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน ที่อยู่อาศัย เริ่มที่ชั้น 2 ในลักษณะ Pool Villa เพียงชั้นละ 4 ยูนิตเท่านั้น เป็นห้องแบบ 3 ห้องนอน (Pool Villa) ขนาดพื้นที่ใช้สอย 127 และ 130 ตารางเมตร, แบบ 3 ห้องนอน ขนาด 95 และ 99 ตารางเมตร ทุกยูนิตเห็นวิวทะเล ภายในห้องพักออกแบบให้เหมาะกับการพักผ่อน โดยเลือกใช้ประตู ริมระเบียงเป็นแบบกระจก สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างง่ายดายเพียง แค่เปิดม่าน หรือหากเลือกสูดอากาศบริสทุ ธิด์ า้ นนอกก็ออกไปนัง่ ริมระเบียง ที่กว้างขวาง พร้อมสัมผัสบรรยากาศชายทะเลได้อย่างเต็มที่ เปิดขายเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ราคาเริ่มต้น 2.7 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยต่อตารางเมตรประมาณ 70,000 บาท งานก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2558 ปัจจุบันมียอดขายแล้ว 80% สิ่งอ�านวยความสะดวกครบ อาทิ ล็อบบี้ระดับโรงแรม 5 ดาว, สัญญาณ Wi-Fi, ห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ครบ และห้องซาวน่าแยกชาย-หญิง ทีส่ ามารถเห็นวิวทะเลจอมเทียนได้สดุ สายตา, สระว่ายน�า้ แบบ Inf ifinity Edge Pool, Pool Bar, ที่จอด-รถ 50% หรือ 133 คัน, ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้อง CCTV และเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง ท�าให้ ปลอดภัยอุ่นใจได้ตลอดการอยู่อาศัย สนใจโครงการ โทร.08-0994-4999, 0-3823-3999 หรือ www.cetuspattaya.com u

เห็นวิวทะเลทุกยูนิต เร��ม 2.7 ลŒานบาท 10 | HBG Eastern


ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

คอนโดฯ สไตล์รีสอร์ทริมหาดจอมเทียน โครงการแรก ของกลุ่ม LPN แต่เป็นโครงการที่ 2 ในพัทยา ที่ตั้งโครงการอยู่ ติดถนนเลียบหาดจอมเทียน ตัวอาคารอยู่ในต�าแหน่งทิศเหนือใต้ มองเห็นวิวทะเลได้ชัดเจน บนที่ดิน 19 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 2 เฟส เปิดขายเฟส แรกก่อนจ�านวน 3 อาคาร รวม 1,864 ยูนติ เป็นอาคารสูง 30 ชัน้ ห้องชุดมีขนาดให้เลือกตั้งแต่แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน�้า ขนาด 28-48 ตารางเมตร, แบบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน�้า ขนาด 56-71 ตารางเมตร และแบบ 3 ห้องนอน ขนาด 151 ตารางเมตร ส่วน ใหญ่เป็นแบบ 1 ห้องนอน

ห้องชุดริมทะเล 1 ห้องนอน

เร��ม 1.95 ลŒานบาท

ภายในห้องเน้นความโปร่งโล่งด้วยกระจกทรงสูง จัดฟังก์ชั่นลงตัว โดย ห้องชุดขนาด 28 ตารางเมตรวางต�าแหน่งห้องน�้าและครัวไว้ด้านหน้า มุมพัก ผ่อนอยู่ติดระเบียง ส่วนห้องขนาด 52 ตารางเมตรมีหน้ากว้าง 10.40 เมตร ส่วน รับแขกอยู่โซนด้านหน้า ส่วนรับประทานอาหารต่อเนื่องกับห้องครัว ส่วนห้อง Master Bedroom มีหอ้ งน�า้ ในตัวพร้อม Walk-in Closet ระเบียงกว้าง 4.7 เมตร เพดานสูง 2.50 เมตร นอกจากจุดเด่นด้านท�าเลและราคาแล้ว โครงการยังให้ความส�าคัญกับ การออกแบบภายใต้แนวคิด “LPN Green” เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง แวดล้อม โดยมีสวนรวมใจขนาดใหญ่รอบโครงการ และมีสวนพักผ่อนเปิดโล่ง แบบ Sky Lounge บนชั้น 29 ของแต่ละอาคาร และสิ่งอ�านวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน�้า ห้องออก-ก�าลังกายและซาวน่าบนชั้น 6 และที่จอดรถ 640 คัน (รวม จอดซ้อนคัน) เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาด้วยราคาเริ่มต้น 1.29 ล้านบาท ปัจจุบัน ปรับเพิม่ เป็น 1.95 ล้านบาทแล้วส�าหรับห้องเปล่าขนาด 28 ตารางเมตร หากเป็น ห้องพร้อมตกแต่งจะบวกเพิ่มตั้งแต่ 2.95-5.6 แสนบาท แล้วแต่ขนาดห้อง เริ่มก่อสร้างแล้วตั้งแต่ต้นปี ก�าหนดแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2556 u

HBG Eastern | 11


Pattaya Property Market

คอนโดฯ เปิดเพิ่ม 23 โครงการ “เขาพระตำ�หนัก” คึกคัก ราคาเฉลี่ย 1-2 ล้าน หลังจากซบเซาไปพักใหญ่เพราะก�ำลังซื้อต่างชาติหายไปพร้อมๆ วิกฤติ แฮมเบอร์เกอร์เมือ่ ปี 2551 ถือว่าตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยเมืองพัทยาด�ำรงอยูไ่ ด้ดว้ ยก�ำลัง ซื้อคนไทยเป็นหลัก เป็นคนพัทยาเอง คนกรุงเทพฯ รวมถึงคนต่างถิ่นที่เข้าไป ท�ำงานในพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่คนต่างชาติมีไม่มาก เพราะพัทยาห่างจากกรุงเทพฯ แค่ 150 กิโลเมตร จึงไม่แปลกที่คน กรุงเทพฯ จะซื้อบ้านหรือคอนโดฯ ไว้เป็นที่พักส�ำหรับวันหยุดพักผ่อนแทนที่จะไป เช่าโรงแรม หรือซือ้ ไว้เพือ่ ปล่อยเช่าให้กบั ชาวต่างชาติทเี่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว ขณะ ที่คนท�ำงานในพัทยาหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถซื้อไว้อยู่อาศัยได้ เนื่องจากเป็น เมืองที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ก�ำลังมองหาที่อยู่อาศัยในเมืองพัทยา เชื่อได้ว่ามี สินค้าให้เลือกครบทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ท�ำเลที่อยู่อาศัยก็มีให้เลือก หลากหลาย ทั้งติดหาด ใกล้หาด วิวทะเล ตัวเมือง บนภูเขา ฯลฯ ขณะที่ราคา ก็แตกต่างสามารถเลือกได้เช่นกัน

12 | HBG Eastern


“จอมเทียน” ตร.ม.ละ 0.5-1 แสน พัทยา สาย 2 ราคา 1 ล้านบวกลบ

จากการลงพื้นที่ส�ำรวจบริเวณหาดจอมเทียน เมื่อก่อนโซน นีจ้ ะมีแต่รา้ นอาหารดังๆ เช่น ร้านปูเป็น,ร้านสุดทางรัก พัทยา, ร้าน นายแกละ แต่ปัจจุบันตั้งแต่ซอยจอมเทียน 12 มีคอนโดฯ เปิดใหม่ จ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่ยังไม่เริ่มลงมือก่อสร้าง เช่น Cetus Beachfront Pattaya, Lumpini ParkBeach Jomtien, Refflection Jomtien Beach Pattaya, Mr.Bond @ The Beach, Centara Grand Residence Pattaya และ MÖövenpick Residences สนนราคามี ให้เลือกตั้งแต่ 50,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี้ริมถนนจอมเทียน สาย 2 ที่ก�ำลังก่อสร้างถนน 6 เลนก็เต็มไปด้วยโครงการคอนโดมิเนียมที่ก�ำลังก่อสร้างและอยู่ ระหว่างการขาย ราคาอยู่ที่ 1 ล้านบวกลบ ไม่สูงเท่าท�ำเลริมหาด บางโครงการเปิดขายเริม่ ต้นราคาไม่ถงึ ล้านก็มี เช่น Neo Sea view เริ่ม-ต้นยูนิตละ 980,000 บาท, Laguna Beach Resort ราคาเริ่ม ต้น 777,000 บาทต่อยูนิต หรือจะเป็น Amazon Residence ก็เปิด ขายเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาทในรูปแบบห้อง Fully Furnished รวมทั้ง Atlantis Condo Resort Pattaya ราคาเริ่มต้น 1.33 ล้านบาท ส่วนเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ ก็เตรียมแบรนด์ “เซ็นทริค” ที่ถนนพัทยา สาย 2 บนที่ดิน 5 ไร่ 3 อาคารกว่าพันยูนิต รวมมูลค่า กว่า 2,000 ล้านบาท วางราคาไว้เริม่ ต้นทีต่ ารางเมตรละ 70,000 บาท

“จอมเทียน” ตร.ม.ละ 0.5-1 แสน พัทยา สาย 2 ราคา 1 ล้านบวกลบ

จากการลงพื้นที่ส�ำรวจบริเวณหาดจอมเทียน เมื่อก่อนโซนนี้ จะมีแต่รา้ นอาหารดังๆ เช่น ร้านปูเป็น,ร้านสุดทางรัก พัทยา, ร้านนาย แกละ แต่ปัจจุบันตั้งแต่ซอยจอมเทียน 12 มีคอนโดฯ เปิดใหม่จ�ำนวน มาก ส่วนใหญ่ยังไม่เริ่มลงมือก่อสร้าง เช่น Cetus Beachfront Pattaya, Lumpini ParkBeach Jomtien, Refflection Jomtien Beach Pattaya, Mr.Bond @ The Beach, Centara Grand Residence Pattaya และ MÖövenpick Residences สนนราคามีให้เลือกตั้งแต่ 50,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี้ริมถนนจอมเทียน สาย 2 ที่ก�ำลังก่อสร้างถนน 6 เลนก็เต็มไปด้วยโครงการคอนโดมิเนียมทีก่ ำ� ลังก่อสร้างและอยูร่ ะหว่าง การขาย ราคาอยูท่ ี่ 1 ล้านบวกลบ ไม่สงู เท่าท�ำเลริมหาด บางโครงการ เปิดขายเริ่มต้นราคาไม่ถึงล้านก็มี เช่น Neo Sea view เริ่ม-ต้นยูนิต ละ 980,000 บาท, Laguna Beach Resort ราคาเริ่มต้น 777,000 บาท ต่อยูนิต หรือจะเป็น Amazon Residence ก็เปิดขายเริ่มต้นที่ 1 ล้าน บาทในรูปแบบห้อง Fully Furnished รวมทั้ง Atlantis Condo Resort Pattaya ราคาเริ่มต้น 1.33 ล้านบาท ส่วนเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นก็เตรียมแบรนด์ “เซ็นทริค” ที่ ถนนพัทยา สาย 2 บนที่ดิน 5 ไร่ 3 อาคารกว่าพันยูนิต รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท วางราคาไว้เริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 70,000 บาท

HBG Eastern | 13


“วงศ์อมาตย์” เป็นส่วนตัว ราคาค่อนข้างสูง

จุดเด่นของท�ำเลนี้คือมีความเป็นส่วนตัวสูง เพราะ ถูกปักธงโดยโรงแรมระดับไฮเอนด์ คอนโดฯ แถวนี้จึงค่อน ข้างไฮ หรือแบรนด์ใหญ่ๆ เช่น ไรมอน แลนด์ ก็ปักธงไว้ 2 โครงการคือ “Zire Wongamat” ราคาเริ่มต้น 3.6 ล้านบาท ปัจจุบันก�ำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 และอีก โครงการทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยูก่ ค็ อื “Northpoint” คอนโดฯ แถวนีก้ ม็ ที งั้ ทีต่ ดิ หาดอย่าง Modus Beachfront Condominium, The Palm Wongamat Beach, The Sanctury Wong Amat และไม่ติดหาดแต่ได้วิวทะเล เช่น Prima Wongamat 2 และ A.D Condominium และกลุ่ม ที่ติดถนนใหญ่ เช่น ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ของ LPN อยู่ริมถนนพัทยา-นาเกลือช่วงซอย 16/1-16/2 นอกจากนี้ยังมีโครงการในอนาคตของค่ายใหญ่ๆ เช่น แสนสิริเล็งท�ำเลวงศ์อมาตย์บริเวณถนนนาเกลือ รอ ประกาศอย่างเป็นทางการ เป็นต้น

14 | HBG Eastern


KBank unveils a new innovation of services for housing

“เขาพระตำ�หนัก” คึกสุด วิวดี ราคาไม่แพง

เขาพระต�ำหนักเป็นอีกท�ำเลฮิตส�ำหรับโครงการคอนโดฯ บนยอดเขาเป็นที่ตั้ง ของวัดเขาพระบาท อนุสาวรียพ์ ลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองพัทยา ท�ำให้พนื้ ทีโ่ ดยรอบเขาพระต�ำหนักถูกสร้างเป็นโรงแรม ทีพ่ กั อาศัยให้เช่าและร้าน อาหาร และที่ก�ำลังมาแรงคือคอนโดมิเนียม เพราะท�ำเลเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดย เฉพาะชาวต่างชาติอย่างชาวรัสเซีย นอร์เวย์ ออสเตรเลียและฟินแลนด์ ต้องถือว่าท�ำเลย่านเขาพระต�ำหนักจะคึกคักมากกว่าโซนอืน่ เพราะมีโครงการใหม่ ไม่ต�่ำกว่า 10 โครงการ ทั้งจากดีเวลลอปเปอร์ท้องถิ่น, นักลงทุนต่างชาติ และดีเวลลอป เปอร์รายใหญ่จากกรุงเทพฯ สินค้าก็มีให้เลือกตั้งแต่ราคาต�่ำกว่าล้านไปจนถึง 2-3 ล้าน บาท เช่น “Unixx South Pattaya” ของกลุ่มไรมอน แลนด์ อยู่เชิงเขาพระต�ำหนัก เนื้อที่ 7 ไร่ เป็นตึกคู่ 2 อาคาร สูง 42 และ 46 ชั้น ห้องพัก 1,207 ยูนิต ขนาด 22-62 ตารางเมตร ราคาขายเฉลี่ย 40,000-85,000 บาทต่อตารางเมตร โดยห้องสตูดิโอขนาด 22 ตารางเมตรเปิดพรีเซลส์เมื่อปลายปีที่แล้ว 8.8 แสนบาท แต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นเป็น 1 ล้านกว่าบาทแล้ว หรือกลุ่ม Heights Holdings ซึ่งท�ำคอนโดฯ ในเมืองพัทยามาหลายโครงการ ก็ เปิดคอนโดฯ โลว์ไรส์บนเขาพระต�ำหนัก 2 โครงการในซอย 5 “โครงการ Laguna-Bay 1” ราคาเปิดโปรโมชั่นยูนิตละ 0.999 ล้านบาท ส�ำหรับห้องสตูดิโอขนาด 25.50 ตารางเมตร ล่าสุดราคาขยับเป็น 1.59 ล้านบาท ก�ำหนดสร้างเสร็จเมษายนปีหน้า ส่วน Laguna-Bay 2 เป็นห้องสตูดิโอ 25 ตารางเมตร เปิดตัวด้วยราคา 1.39 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีคอน โดฯ ใหม่ๆ อีกหลายโครงการที่ก�ำลังเปิดขาย ส่วนใหญ่ราคาประมาณ 1-2 ล้านบาท (ดัง ตาราง)  u

Mr. Chatchai Payuhanaveechai, KASIKORNBANK Executive Vice President, stated that KBank’s customer base includes 140,000 customers with a variety of demands. For enhanced responsiveness, the first K Home Smiles Club, a service center providing advices on housing matters as well as complete mortgage services, has been opened at the Silom Main branch for seven years and has become very popular with customers. In addition, with more than one million page views per year, over 300 million Baht of housing loans have been granted via K Home Smiles Club at Crystal Design Center (CDC) within one year, a speed 10 times faster than that of a normal branch. Thus, the new K Home Smiles Club was opened at Megabangna, Southeast Asia’s largest shopping center and also furniture and house decoration hub. The new K Home Smiles Club extends service on all housing aspects, under the Life Innovation by K Home Smiles Club concept, with the following innovations:              - K-Home Feng Shui provides new multitouch screen-based feng shui consultation, from the Feng Shui Research Institute of Thailand, offering five categories namely Feng Shui tips for your home, Feng Shui improvement for good fortune, personal Feng Shui improvement, Feng Shui for 2012 and 3D room decoration game.           - K-eBook Gallery accommodates multitouch screen-based home design and decoration via 2,000-picture-illustrated e-Magazine with your choice of style and knowledge.Customers applying for K-Home Loan at K Home Smiles Club at Mega bangna or CDC and catching a K Home Smiles Club Butterfly by iButterfly, downloadable at the application store or Google Play, will be given a K Home Smiles Club bag for free. If approved with at least 2 million Baht of credit limit, customers will also be given a 2,990-Baht Philips stereo set, available from August 1 to October 30, 2012. Additionally, customers holding K-Credit Card or K Home Smiles Club member card will be offered up to 60 percent of discount as well as gifts at participating merchants in Mega bangna shopping center, from August 1 to October 31, 2012.

HBG Eastern | 15


cover Coverstory Story

14 16 | HBG Eastern


HBG Eastern | 15 17


special project

18 | HBG Eastern 20


HBG Eastern | 19 21


Open House

special project

ภาพถ่ า ยจากสถานที ่ จ ริ ง

IS COURTYARD VILLA YOUR DREAM HOME ? COURTYARD VILLA บ้ า นเดี่ ย วดี ไ ซน์ โ มเดิ ร ์ น รู ป แบบใหม่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละใส่ ใ จทุ ก รายละเอี ย ด เน้ น ดี ไ ซน์ ที่ เ รี ย บง่ า ยแต่ ม ากด้ ว ยคุ ณ ภาพของวั ส ดุ

อุ ป กรณ์ ที่ คั ด สรรมาเป็ น อย่ า งดี พร้ อ มค� า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการเป็ น บ้ า นประหยั ด พลั ง งาน ด้ ว ยพื้ น ที่ 67 – 102 ตร.ว. แต่ ใ ห้ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ได้ ม ากถึ ง 240 – 330 ตารางเมตร โดดเด่ น กั บ ธรรมชาติ ที่ โ อบล้ อ มรอบตั ว คุ ณ ในทุ ก องศาด้ ว ยคอร์ ท ยาร์ ด กลางบ้ า นขนาดใหญ่ สาธารณู ป โภคครบครั น พร้ อ มระบบรั ก ษาความปลอดภั ย 24 ชม. ด้ ว ยกล้ อ งวงจรปิ ด ตาม แนวถนนตลอดโครงการ และกล้ อ งอิ น ฟราเรดภายในตั ว บ้ า น บนท� า เลคุ ณ ภาพสะดวกในการเดิ น ทางบนเส้ น ทาง วงแหวนฯ - มอเตอร์ เ วย์ ให้ ทุ ก วั นของคุ ณ และครอบครัวรู้สึกผ่อ นคลายอย่างแท้จ ริง

ครบครันด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่า

• จั ด สวนสวย • เครื่ อ งปรั บ อากาศ

T h e

• ระบบกันขโมยอินฟราเรด • ระบบก�าจัดปลวก

U l T r a - M o d e r n

• Walk-in Closet • ชุดครัว Built-in

h o U s e

CHANGE YOUR VIEW 20 | HBG Eastern 22

6.8-10.7

only

56 UniTs


DESIGN & FUNCTIONS

ภาพจากสถานที ่ จ ริ ง

ภาพจากสถานที ่ จ ริ ง

ภาพจากสถานที ่ จ ริ ง

ภาพจากสถานที ่ จ ริ ง

ออกแบบเพื่ อ ให้ คุ ณ ได้ ชื่ น ชมสวนสวยจาก ทุ ก มุ ม ของบ้ า น พร้ อ มฝ้ า หลุ ม เพื่ อ ความ โปร่ ง สบาย Built – in ที่ ล งตั ว เหมาะสม กั บ การใช้ ง าน เติ ม เต็ ม ความสุ ข แห่ ง การ พักผ่อนด้วยห้องนั่งเล่นบนชั้น 2 และ Master Bedroom พร้อมห้องน�้าขนาดใหญ่

N N S S

COOL & ECO HOUSE การวางตัวบ้านที่สัมพันธ์กับทิศทางลม เพื่อการ ถ่ายเทอากาศภายในบ้านที่ดียิ่งขึ้นพร้อมติดตั้ง หลังคาสะท้อนความร้อน และระแนงฝ้าระบายความ ร้อน เพื่อความเย็นสบายภายในตัวบ้าน

ภาพจากสถานที ่ จ ริ ง

TOP – GRADE MATERIALS วัสดุอปุ กรณ์ทคี่ ดั สรรมาเป็นอย่างดี ด้วยพืน้ กระเบือ้ ง แกรนิโต้ Super White ที่บริเวณชั้น 1 พื้น Engineered Wood บริเวณชั้น 2 และบันได หินแกรนิตขัดด้าน บริเวณโถงบันได

ภาพจากสถานที ่ จ ริ ง

02 348 2828 086 345 8888

ภาพจากสถานที ่ จ ริ ง

www.courtyard-villa.com

โครงการคอร์ทยาร์ด วิลล่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท ที.เค.เอช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105552077325 ตั้งอยู่ที่ 325/6 – 13 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300 ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท กรรมการผู้จัดการ นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ที่ตั้งโครงการ 127 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240 โฉนดที่ดินเลขที่ 236481 เนื้อที่โครงการประมาณ 14 ไร่ ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 158/2554 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2552 ปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณเดือนมิถุนายน 2555 พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังผู้ซื้อชำระเงินครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HBG Eastern | 23 21


Map Eastern ตัวเมืองชล บางแสน ศร�ราชา บางละมุง

1

2 3 4

5 6

7

8

22 | HBG Eastern


1

2 3 4

5 6

7

8

Condominium 1. 2. 3. 4. 5.

Whizdom @ Sukhumvit 64 เดอะเพลน เนอรี่ สาทร ศุภาลัย เวลลิงตัน เดอะลีฟ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท 107

66 67 68 69 70

6. Grene Condo Chaengwattana 7. The Absolute Rivers Wisdom Condo 8. Unixx South Pattaya

71 72 73

HBG Eastern | 23


Laguna Beach Resort Location : Jomtien Start Price : 899,000 Baht Tel. 089-092-1155

ลากูน‹า บีช รีสอรท 2 Pattaya-Jomtien

คอนโดมิเนียมสไตลรีสอรท ที่ขายดีที่สุดในพัทยา

N

ภาพและบรรยากาศจําลอง

ลากูน‹า บีช รีสอรท 2

โทร.089-0921155

www.plextownhome.com

เจาของโครงการ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทในเครือไทยซัมมิท) ทะเบียนเลขที่ 0205548001572 ที่ตั้ง 1768 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310 ทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท (ชําระเต็มจํานวน) กรรมการผูบริหาร นายสกุลธร จึงรุงเรืองกิจ โครงการที่พักอาศัย 3 ชั้น Plex Bangna ที่ตั้ง ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ โฉนดเลขที่ 125011 (บางสวน) พื้นที่โครงการโดยประมาณ 23-3-91.1 ไร พื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ 312.9 ตร.ว. ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย เริ่มกอสราง 1 กันยายน 2555 คาดวาจะแลวเสร็จ 31 ธันวาคม 2557

224 | HBG Eastern

พัทยา-จอมเทียน


Laguna Beach Resort Location : Jomtien Start Price : 899,000 Baht Tel. 089-092-1155

ลากูน‹า บีช รีสอรท 2

Pattaya-Jomtien

คอนโดมิเนียมสไตลรีสอรท ที่ขายดีที่สุดในพัทยา

N

ภาพและบรรยากาศจําลอง

ลากูน‹า บีช รีสอรท 2

โทร.089-0921155

www.plextownhome.com

เจาของโครงการ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทในเครือไทยซัมมิท) ทะเบียนเลขที่ 0205548001572 ที่ตั้ง 1768 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310 ทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท (ชําระเต็มจํานวน) กรรมการผูบริหาร นายสกุลธร จึงรุงเรืองกิจ โครงการที่พักอาศัย 3 ชั้น Plex Bangna ที่ตั้ง ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ โฉนดเลขที่ 125011 (บางสวน) พื้นที่โครงการโดยประมาณ 23-3-91.1 ไร พื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ 312.9 ตร.ว. ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย เริ่มกอสราง 1 กันยายน 2555 คาดวาจะแลวเสร็จ 31 ธันวาคม 2557 พัทยา-จอมเทียน

HBG Eastern | 253


Laguna Beach Resort Location : Jomtien Start Price : 899,000 Baht Tel. 089-092-1155

ลากูน‹า บีช รีสอรท 2 Pattaya-Jomtien

คอนโดมิเนียมสไตลรีสอรท ที่ขายดีที่สุดในพัทยา

N

ภาพและบรรยากาศจําลอง

ลากูน‹า บีช รีสอรท 2

โทร.089-0921155

www.plextownhome.com

เจาของโครงการ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทในเครือไทยซัมมิท) ทะเบียนเลขที่ 0205548001572 ที่ตั้ง 1768 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310 ทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท (ชําระเต็มจํานวน) กรรมการผูบริหาร นายสกุลธร จึงรุงเรืองกิจ โครงการที่พักอาศัย 3 ชั้น Plex Bangna ที่ตั้ง ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ โฉนดเลขที่ 125011 (บางสวน) พื้นที่โครงการโดยประมาณ 23-3-91.1 ไร พื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ 312.9 ตร.ว. ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย เริ่มกอสราง 1 กันยายน 2555 คาดวาจะแลวเสร็จ 31 ธันวาคม 2557

4 | HBG Eastern 26

พัทยา-จอมเทียน


Laguna Beach Resort Location : Jomtien Start Price : 899,000 Baht Tel. 089-092-1155

ลากูน‹า บีช รีสอรท 2

Pattaya-Jomtien

คอนโดมิเนียมสไตลรีสอรท ที่ขายดีที่สุดในพัทยา

N

ภาพและบรรยากาศจําลอง

ลากูน‹า บีช รีสอรท 2

โทร.089-0921155

www.plextownhome.com

เจาของโครงการ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทในเครือไทยซัมมิท) ทะเบียนเลขที่ 0205548001572 ที่ตั้ง 1768 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310 ทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท (ชําระเต็มจํานวน) กรรมการผูบริหาร นายสกุลธร จึงรุงเรืองกิจ โครงการที่พักอาศัย 3 ชั้น Plex Bangna ที่ตั้ง ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ โฉนดเลขที่ 125011 (บางสวน) พื้นที่โครงการโดยประมาณ 23-3-91.1 ไร พื้นที่สวนสาธารณะโดยประมาณ 312.9 ตร.ว. ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย เริ่มกอสราง 1 กันยายน 2555 คาดวาจะแลวเสร็จ 31 ธันวาคม 2557 พัทยา-จอมเทียน

HBG Eastern | 275


พัทยา จอมเทียน

ศรีราชา

26 28 :| HBG Eastern


อำเภอเมือง ชลบุรี

ระยอง

HBG Eastern :| 27 29


Directory Directory โครงการ

ถนนสุขุมวิท

Unixx South Pattaya (น.72) Mr.Bond @ The Beach La Santir หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี Natureza พัทยาเหนือ The Chezz Metro Life Condo Grene Condo Chaengwattana

ถนนพัทยาเหนือ

เอสแอนด์เอส สุขุมวิท คอนโดมิเนียม TreeCondo Rayong The Time ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จ.ชลบุรี คอนโดวิภาวิว Mr.Bond @ The Beach La Santir หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี Natureza พัทยาเหนือ Mr.Bond @ The Beach La Santir หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี Natureza พัทยาเหนือ TreeCondo Rayong

ถนนพัทยาเหนือ

The Time ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จ.ชลบุรี คอนโดวิภาวิว Mr.Bond @ The Beach La Santir หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี Natureza พัทยาเหนือ Mr.Bond @ The Beach La Santir หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี Issara @ 42 Belgravia Residences295 วอเตอร์ฟอร์ด สุขุมวิท 50 TreeCondo Sukhumvit 42 Aspire Sukhumvit 48

ถนนนาจอมเทียน

Wyne Sukhumvit Aspire พระราม 4 Zenith Place Sukhumvit 42 Noble Remix 2 La Santir หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 30 :| HBG Eastern 28

ขนาด (ตร.ม.)

ราคา (ล.บ.)

โทรศัพท์

38 25 45 32 32 50

2.5 2 3.3 2.3 4 3.5

0-3842-4777 0-2651-9600 0-3842-4777 08-8870-0881-3 0-3842-4777 0-2398-555

70 34 25 35 50 25 45 32 25 45 32 34

6.2 5 4.2 3 3.3 2 3.3 2.3 2 3.3 2.3 5

0-3842-4777 Eousing0-2651-9600 Project 0-3842-4777 0-3842-4777 0-2651-9600 0-2651-9600 0-3842-4777 08-8870-0881-3 0-2651-9600 0-3842-4777 08-8870-0881-3 0-2651-9600

25 35 50 25 45 32 25 45 40> 46-97 45.38-68.03 25-65

4.2 3 3.3 2 3.3 2.3 2 3.3 76> 02-259-5678 3.2-7> 3.35-5.1 1.7>

02-311-0800 02-712-3111 02-610-3333

29-65.50 25-65 26-60 36.62> 45

2.5> 1.7> 1.8> 4.9> 3.3

1685 02-610-3333 02-274-4477 02-251-9955 0-3842-4777

0-3842-4777 0-3842-4777 0-2651-9600 0-2651-9600 0-3842-4777 08-8870-0881-3 0-2651-9600 0-3842-4777 5> 02-308-2020


โครงการ

ถนนพัทยาใต้

The Crest Sukhumvit 24 Ashton Morph 38 The Address Sukhumvit 28 Rhythm สุขุมวิท 44/1 The Seed Muse’e The Room Sukhumvit 21 Intercontinental Residences The Bloom Voque Sukhumvit 16 Voque Sukhumvit 31 Ideo Morph 38 Unixx South Pattaya

ถนนสุขุมวิท

Zenith Place เดอะ ลิงค์ แอดวานซ์ สุขุมวิท 50 (น.75) Issara @ 42 Belgravia Residences วอเตอร์ฟอร์ด สุขุมวิท 50 TreeCondo Sukhumvit 42 Aspire Sukhumvit 48 Wyne Sukhumvit Aspire พระราม 4 Zenith Place Sukhumvit 42 Noble Remix 2 The Crest Sukhumvit 24 Ashton Morph 38 The Address Sukhumvit 28 Rhythm สุขุมวิท 44/1 The Seed Muse’e The Room Sukhumvit 21 Intercontinental Residences The Bloom Voque Sukhumvit 16 Voque Sukhumvit 31 Ideo Morph 38

ขนาด (ตร.ม.)

ราคา (ล.บ.)

โทรศัพท์

43.6-230.12 53> 45-118 31.7-68.5 33.41-67.41 37-125 28-120 33.70-128 41.5-81 48.5-122 23> 38

6.79> 6.9> 7-17 3.68> 3.59> 5.59> 90,000 บ./ตร.ม. 2> 2.9> 4.2> 5> 2.5

1749 กด 15 02-316-2222 02-610-3333 02-610-3333 1739 1198 กด 12 02-656-7000 02-711-1133 02-663-2000 02-316-2222 02-664-1999 02-741-6999

28-66 40>

1.9 3.49>

02-274-4477 02-742-7311-3

76> 295 46-97 45.38-68.03 25-65 29-65.50 25-65 26-60 36.62> 43.6-230.12 53> 45-118 31.7-68.5 33.41-67.41 37-125 28-120 33.70-128 41.5-81 48.5-122 23>

5> 40> 3.2-7> 3.35-5.1 1.7> 2.5> 1.7> 1.8> 4.9> 6.79> 6.9> 7-17 3.68> 3.59> 5.59> 90,000 บ./ตร.ม. 2> 2.9> 4.2> 5>

02-308-2020 02-259-5678 02-311-0800 02-712-3111 02-610-3333 1685 02-610-3333 02-274-4477 02-251-9955 1749 กด 15 02-316-2222 02-610-3333 02-610-3333 1739 1198 กด 12 02-656-7000 02-711-1133 02-663-2000 02-316-2222 02-664-1999

หมายเหตุ : ราคาที่แจ้งไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามรายละเอียดที่โครงการอีกครั้ง

HBG Eastern |: 31 29


32 | HBG Eastern

Home Estern Magazine  
Home Estern Magazine  

Contact 090 417 9636

Advertisement